tribune Officiële opening ■elna PLAATSEUJK NIEUWS Fa. Romkema W V. Wasautomaten Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws* Advertentieblad en voor Friesland Zuidwesthoek van en ta Visser eV Zn. Friso’- had een vraaggesprek met ABE LESSTBA Auto-verhuur g I I I RADIO HINGST RADIO SN TELEVISIE FA. WESTERHUIS HAÏEVAN VERWERF IJEME DE BOEK SIS DONDERDAG 11 NOVEMBER ’65 NAAIMACHINES uw DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS K BW MRI FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M..advertenties dubbel tarief NO. 46 88ste JAARGANG n I lil— -TTWMIWMWI LAAT Cliché Leeuwarder Courant Voor al uw drukwerk naar HUNIA’S DRUKKERIJ vrijwillig 99 spel Zegen’ ze S°LEX Abonnementsprijs 1.50 per kwari. per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. evenals kum I-Politie elftal zendingsverhaal aan Abe Lenstra Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VERZORGEN zal het 20.000 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Verschijnt éénmaal per week Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Leeuwarden zal optreden. Een en ander belooft dus een goede avond te worden. Van de oprichters van de Bond zijn er nog twee in leven, nl. de heer Ruurd Visser en de heer Wie bren ten Dam. Het zal voor die bei de een genoegen zijn, dit feest te mogen meevieren. met en zonder chauffeur AH-risk verz.) Besturenbond een halve Merk 2728 Telefoon 358 voerd. Spr. hoopt dat dit afzienbare tijd verwezenlijkt worden. Waarschijnlijk trachten mede door 1 van acties plm. kaar te krijgen Ook de burgemeester wenst de Supp. Ver. geluk met de tribune. Fré de Boer wenst geluk namens de KNVB afd. Friesland en herin nert aan de vele bestuursleden uit Workum, die voor de Bond werk ten of dit nog doen o.a. de heren J. Stam en Th. Genee. Voorzitter van de SVW afd Voet bal, de heer H. de Jong, feliciteert de Supp. Ver. en wijst erop wat de ze Ver. allemaal in zo’n korte vereniging allemaal in zo’n korte tijd heeft gepresteerd. Hij hoopt dat de Supp. Ver. steeds achter de SVW zal blijven staan. In zijn slotwoord brengt de heer Westra dank aan de sprekers. Hierna begaf men zich voor kof fie naar café De Zwaan. vanmiddag speelden, hun plaats in de Tweede Klas handhaven? Lenstra: Als Workum in de com petitie speelt, zoals vanmiddag, zul len ze het zeker ver brengen in de Tweede Klas, maar dan zullen ze over het algemeen lange ballen moeten spelen, daar dit speltype hen het beste ligt Vraag: Wat denkt u, als u nog maals een wedstrijd met Workum zou spelen, zou u zich dan aan t spel van Workum kunnen aanpas sen? Lenstra: O ja, indeidaad, als ik nog twee wedstrijden met dit elf tal zou kunnen meespelen, zou ik mij volkomen kunnen aanpassen met het Workumer spelrype. Dit is aan de tribune hebben gewerkt, zo dat deze in de kortst mogelijke tijd klaar kon komen. De heer C. Boersma kon eigenlijk als uitvoer der worden beschouwd Terwijl de heer Tj. Dijkstra Gzn. een pluim kreeg, daar hij steeds elke avond aanwezig was. Spreker wekte het gemeentebe stuur op met plannen te komen voor een nog betere sportaccomo- datie. Buma begon met te zeggen, dat er op de monumentenlijst van Wor kum eigenlijk één ontbreekt n.l. de tribune. Spr. looft de prestatie van de Supp Ver. voor wat zij in zo’n korte tijd heeft gedaan. Over de sportaccomodatie in Workum is de burgemeester niet ontevreden, maar zegt hij, wij zijn er nog niet. Het is de bedoeling dat naast het Gym. Lokaal een speeltuintje zal komen. Over het tweede veld, dat naast het tegenwoordige sportveld zal komen te liggen, zijn al besprekin gen met het bestuur van SVW ge- b innen kan men voeren bij el- dan ook de reden dat ik deze mid dag een zeer prettige wedstrijd hen gespeeld. Vraag: Nu zou ik nog graag uw mening willen weten over het spel van het politie Elftal? Lenstra: Ze speelden een zeer sterke wedstrijd. Hun achterhoede was voortreffelijk, en vooral ook het spel van de spil blonk uit, een rots in de branding. Verslaggever: Lenstra, hartelijk dank voor de beantwoording van deze vragen en in het bijzonder voor het vertoonde spel. Lenstra: Tot besluit dit nog: Veel succes voor jullie elftal in deze afdeling. van der Meulen, wegens aanstaand vertrek naar Harkema Opeinde met ingang van nog nader te be palen datum bij het bestuur van woord. Spreker wenste WORKUM Zaterdag j.l. werd de tribune in het sportpark, onder ideale weersomstandigheden, offi cieel in gebruik genomen. In op tocht ging het van de Merk met Crescendo voorop naar het sport veld. Hier werd nog een mars ten gehore gebracht, waarna aan bur gemeester Mr. B. van Haersma Bu ma een schaar werd overhandigd om het lint voor de tribune door te knippen en zo de tribune offi cieel te openen. Deze schaar werd op een kussen aangeboden aan de burgemeester door de kleine Kees Boersma, zoontje van de eerste elf tal speler Fré Boersma, die voor voorzitter de leden enige ogenblik ken stilte in acht te willen nemen Na enige mededelingen betref fende de samenstelling van het winterprogramma gaf de voorzit ter het woord aan de heer W. van lependaal uit Laren. Onder de titel ,Taal, Volkstaal gevraagd uit zijn funktie. ZANGAVOND MARIENACKER WORKUM Maandag jl. hebben de ^werkers bewoners van Mariënacker een BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 2 tot en met 8 nov. 1965: GEBOREN: Jouke Harmen zoon van IJde Bouma en Katharina Adema. ONDERTROUWD: Wiebe van de Lageweg 26 jaar en Eelkjen de Jong 25 jaar, beiden wonende te Workum GEHUWD: Rein de Jong 27 jaar wonende te Deventer en Rimke Hiemstra 22 jaar wonende te Workum. Jan Hendrik Veneman 25 jaar wonende te Makkum en Maria Eli sabeth Gerritsma 21 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: geen CHR. BESTURENBOND JUBILEERT WORKUM De Chr alhier, heeft dit jaar eeuw bestaan. Het bestuur heeft gemeend, niet zo maar aan dit bijzondere feit voorbij te mogen gaan. Op donder dag 9 december zal dit gouden ju bileum gevierd worden in het nieu we gemeenschapshuis. Van 5 tot 6 uur ’s middags een receptie voor genodigden en belangstellenden en ’s avonds een grote familie feest avond, waarbij de voorzitter van het CNV Jan Eibergen zal spre ken en het gezelschap Friso’ uit sfeervone avond gehad. Het inter- kerkel. Evang. Zangkoor kwam op De deze avond te zingen. De direkteur, de heer M. van der Laan had de leiding. Het zang koor zong verschillende geestelijke liederen naar kumer elftal, zoals dat deze mid dag gespeeld heeft? Lenstra: Er zitten bepaald ster- opbrengst ke krachten in dit elftal, er moet Na afloop van de wedstrijd Wor- l stelden wij enkele vragen werd over de gespeelde wedstrijd en in afwisseling werd nog het bijzonder over het spel van Workum I. Het gesprek verliep als volgt: - Vraag: Wat denkt u in het alge- zo’n zangavond te houden meen van het spel van het Wor- NUTSDEPARTEMENT WORKUM Op dinsdag 2 nov. j.l. hield het Nutsdepartement Wor kum haar eerste avond in hotel ,De Wijnberg’. Op de nieuwe voorzitter de heer M. Beetstra, rustte de taak deze avond te openen en hij deed dit, DIREKTEUR WYMERTS HOI VERTREKT WORKUM Naar wij vernemen heeft de direkteur van net bejaar dentehuis Wymertshof, de heer H. zijn <jaad een bal als beloning ont ving Hierna nam de voorzitter van de Supp. Ver., de heer S. Westra, het alle aan- de Stitehting Wymertshof ontslag bezigen hartelijk welkom. In het bijzonder Dr. Mudde, verzorger van de spelers, de heer Stam, afgevaar digden van de SVW en Crescendo. Hij bracht dank aan de vele me- die steeds C.P.B. WORKUM Op donderdag 4 nov. kwam de afd. van de CPB in de Landbouwschool bijeen. De pres, mevr. Bokma-Haagsma kon een 60 -tal dames welkom heten, waaron der enkele gasten. Gesproken werd over een t_ - sie op 20 jan. a.s. Aan mevr, de Boer-de Vries, die zich de vorige keer opgaf als 100e lid, werd met enkele toepasselijke woorden een bloemetje aangeboden. In de pauze werd koffie geschonken en de con tributie geïnd. Hierna werden mevr. Bajema en de heer Minnema welkom g ten die het onderwerp: .kunstma tige ademhaling en eenvoudige ver bandleer’ kwamen behandelen. Aan het slot van deze leerzame avond dankte de pres. mevr. Baje ma en de heer Minnema hartelijk en wenste zij ieder een wel thuis met grote aandacht werd de zang geluisterd, naar het mooie - dat met bijbehorende dia’s verteld. Ter - gezamenlijk gezongen. Aan het slot werd nog de wens uitgesproken, begin volgend jaar nog eens i- VERKOOPDAG HERV. VR. GROEP te houden winterexcun WORKUM De totale van de verkoopdag van de Herv. echter meer rust komen in het spel Vrouwengroep ,Wees een Zegen er zijn spelers die te ver van hun is 2674.01. plaats opereren, dit sticht verwar ring in eigen spel en komt het ge heel niet ten goede. Vraag: Kan dit elftal zoals zoals hij zei, met enige weemoed. Hij memoreerde het overlijden van de heer Breukelaar In hem had niet alleen de Nutsspaarbank een actieve commissaris verloren, doch ook het Nutswerk in het alge meen lag hem na aan het hart. Ter nagedachtenis verzocht de BERICHT VOOR ONZE ADVERTEERDERS Wij delen onze adverteerders gehe-l mede, dat de Friso de volgende week huis aan huis zal worden ver spreid in Workum en wijde omge ving. Advertenties voor dit Sint Nic. nummer moeten maandagavond a.s. in ons bezit zijn. I w l

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1