PLAA TSEUJK NIEUWS Het Vogelpark Fa. Ronikema Fvfticb jier lyu trtskip Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van Zn. IITVOEKIMI Ckr. Mannenkoor RADIO HINGST gele kaarten alléén deze week geldig zijn? RADIO EN TELEVISIE FA. WESTERN U IS A ia I o - v e r ii o t H’ met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS NAVEVANDER WERF „IiÊW DE0“ DONDERDAG 18 NOVEMBER ’65 !-ï: 23 november 1965, 's avonds 8 uur WARUMS GEREF. KERK - WORKUM uw h- NAAIMACHINES de heer H. Mast, orgel de heer S. Bokma, trompet de heer E. Zwolsman, electr. orgel Uitgevoerd wordt o.a.: Gott ist mein Flirt, Jagerskoor, Pelgrims Chor, Land of Hope and Glory Vrij entree - Kollekte bij de uitgang (Verwarmde kerk) DE SPECIAALZAAK VOOR ijn rn- is, s- ar 3P ik et et ?n al re WORKUM V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER Medewerkers: Mevr. Bokma, declamatie Verschijnt éénmaal per week ?rie] FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG NO. 47 Voor burgerlijke stand: zie pag 2 ATTENTIE!! ST. NICOLAAS ACTIE Wilt in LAAT F. PRIISSJONGEN 21, a.s. HUNIA’S DRUKKERIJ W.T.B VROEGE WINTER •elna jaar i) 7001 5 t( DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 eek en ten in ge- der Deze moeten dus, volgeplakt, uiter-lijk ZATERDAGAVOND a.s. Dos. js te lotoi weet met 'alen med Wor ii- le ar nt jd a- sa 1915 in ree Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 nten ank- de nen- i op poe. jon wor- orc- i te VERZORGEN il- Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER in n. nt tige dn. kon jiuS ji es rar. i n der tear aan jn- was be per ren lid- /an be- lan ,in- kof sen de sen rg- grd oor de jrd oer ïit- ird ge- ior len ht. De te- tis e- er ia 21, >r- et in voor het inrichten van een vogel park in het Workumer Park nu de finitief van de baan zijn. Dat gaat dus niet door. Dit plan stuitte op te grote moei iijkheden. De heer Schipper heeft echter ge zocht naar een ander terrein en heeft dit inmiddels ook reeds ge vonden. Deze dagen heeft hij n.l. van de heer F. U. van der Meer, het terrein gepacht, waarop deze tot nu toe een kippenfokkerij uit oefende. Dit terrein, dat zoals u weet ge degen is achter de zakenpanden van de Noorderbazar en een brede steeg als ingang heeft, is volgens de exploitant voor zijn doel zeer geschikt Het ligt in het centrum van de stad dus gemakkelijk bereikbaar. Naar wij vernemen is het de be- Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Merk 27 28 Telefoon 358 WORKUM Allen werden we ver rast door de winter, die dit wel buitengewoon vroeg inviel Volgens de weerkundigen moe ten we wel tot 1941 teruggaan toen ook in midden november de vorst begon In 1919 daalde de temperatuur op 15 november ongeveer even laag als nu 8 a 9 graden onder nul. Maandag zagen we reeds de eer ste schaatsenrijders op de sloten. Evenals op bijna alle andere plaat sen heeft de winter ook het Wor kumer IJsclub bestuur overrom peld, zodat de baan nog niet on der water gezet was. u er om denken, dat de WORKUM Op het te Leeuwarden gehouden ,pri,issjongen’ werden door koren uit onze omgeving o.a. de volgende prijzen gewonnen. Afd. Uitmuntendheid: Doarps- sang ta Gods Eare, Ferwoude, dir. J G Hoekstra, 1ste prijs met 239 punten; De Lofstem, Heidenschap dir. B Pruiksma, eerste prijs, 238 punten waerd hjir yn üs lan, sa’n ,wa mil jard, foar ’t greatste part ,oariochs winst’ makke En dan to witien, dat, lyk ik earder al skreaun ha - de minsken dy ’t it mei de han nen fortsjinje moasten, in goune yn e wike mear, hast loar de ,hels- doarren' wei skuorre moasten. Wie it nou sa ’n great wünder dat de minsken üntofreden en opstandich waerden? Doch wy geane fierder. ,Dit nu weten de Amerikaanse geldkoningen evengoed als wij, en zij zouden gaarne zien, dat dit gbla naar Amerika verhuisde.’ (Dy twa miljard). Wat is nu eenvoudiger dan de argeloze goedmoedige Hol lander, die al zoo vaak heeft ge bloed en te hardleersch schijnt te zijn, weer opnieuw uit te knijpen? Wat gemakkelijker voor Yankees om de in Holland geliefde’ Ameri- kaansche sporen op te zetten om, als Holland er genoeg kapitaal in heeft gestoken, de markt naar be neden te gooien? Hollandsche spe culanten zijt gij de dagen van 1907 vergeten? Moet ons landje, nu het tot heden voor den grooten oorlogs brand is gespaard gebleven, door een dergelijke ramp geteisterd wor den? Onze jongens staan reeds 15 maanden klaar om, wanneer onver hoopt het ongelukkige oogenblik mocht komen, het vaderland te ver dedigen. Voor u bankiers en com- missionnairs in effecten, die van den dienstplicht vrij zijt gebleven is er thans een mooie gelegenheid om uw vaderland op een andere manier te dienen. Wijst uwe cliën ten, wanneer zij uw advies omtrent ,Amerikaahtjes’ inwinnen, op het gevaarlijke en verradelijke er van. Adviseert hen goede Hollandschje beleggingspapieren. Steunt eigen industrie en instellingen: dan blijft het kapitaal binnen de grenzen, zonder kans voorgoed verloren te gaan’. Of dizze wolmiende rie holpen hat. kin ik net neigean Mar hwat ik wol wit is, dat in jier of hwat letter, hiel hwat minsken - ek yn en om Warkum - har jild kwyt rekken, net troch de Amerikanen, mar troch de Russen’. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Voor al uw drukwerk naar DS. B. FABRIE MET EMERITAAT Met ingang van januari hoopt ds B. Fabrie, thans Baptiste predikant te Hauler wijk met emeri taat te gaan Ds B. Fabrie, die geboren werd op 20 januari 1900 te Maastricht werd opgeleid aan het Spurgeon’s College te Londen. Hij begon zijn loopbaan als internationale secre taris van ,The International Old Baptist Union’. Deze funktie heeft hij vele jaren vervuld. In 1936 werd hij predikant voor de arbeid van deze Unie met als standplaats Den Haag. Hij werd in dit ambt be vestigd door Rev. Thomas H. Squi re te Enfield in Engeland. Na de oorlog trad ds Fabrie uit bovenge noemde Union om lid te worden van de Baptisten Gemeenten in Ne derland. Nadat hij door de Unie commis sie beruepbaar was, deed hij in ’47 intrede bij de Baptiste gemeente te Zandbulten Verder heeft hij nog gediend de gemeenten van Wor- kum-Makkum, Enschede, Noord- bergum en sedert 1962 zijn tegen woordige gemeente Haulerwijk. Ds Fabrie zal straks in Hoorn gaan wonen. WORKUM Er is de laatste weken veel gesproken over de plannen voor het inrichten van een Vogel park in het W. M. Oppedijk van Veen Plantsoen. Verschillenden spraken er hun afkeuring over uit, dat het Workumer park voor dit doel gebruikt zou worden. Enke len grepen zelfs naar de pen cm van hun ongenoegen blijk te ge ven. Anderen weer waren enthou siast over het plan en meenden dat vooral met het oog op de re creatie het een grote vooruitgang zou zijn voor onze stad. Maar zij schreven niet in de krant, alleen Peter’ ontpopte zich als een en thousiast voorstander. Op een andere plaats in dit blad vindt u een ingezonden stuk van de heer J Schipper, de toekomstige exploitant van dit vogelpark, waar in deze meedeelt, dat de plannen merkwaardige gebouwen der stad staan het stad huis, de Waag, en de groote kerk aan het Marktplein; het eerste is een zeer deftig vierkant gebouw, met een hooge stoep of opgang; het onderste wordt tot herberg gebe zigd. De Waag is eenvoudig doch zeer doelmatig ingerigt’. En dan in eintsje fier der op: ,De Evangelisch Lutnersche kerk in 1841 gebouwd, is mede zonder toren of orgel voorzien. Voorts is er een Burger Weeshuis, een 1815 opgerigt Natuurkundig nootschap, een Departement Maatschappij tot Nut van ’t Alge meen dat hier verscheidene nutti ge inrigtingen gesticht heeft enz. enz.’ Yn it deiboek fan Johannis A. Bokma wurdt sein, dat dit Natuer kundich selskip oprjuchte is yn 1814 under de sinspreuk: ,Het rijs je wordt allengs een boom’. De greate mannen fan dit selskip, ek wol ,Physica’ neamd, wiene boppe- neamde Joh. Bokma en syn heit Alle Joh. Bokma. Dizze léste wie de ütfiner fan in tellurium, in tastel der 't hy de biweging fan ierde, moanne en sinne mei demonstrear- je koe (it tastel is nou ünderbrocht yn it planetariumhüs to Frents. jer). Op ,Physica’ holden de leden op fêste tiden lêzingen mei proe ven oer ünderwerpen as elektrici teit, tongerlieders, tillegraef, de lear fan de swiertekrêft ensafh.. Noch lang skine de tastellen fan it Natuerkundich selskip yn in kast fan Hotel ,de Wijnberg’ stien to hawwen, nei ’t my sein is. Hwa wit hwer se bidarre binne? Oer it Nut en syn ynstellingen is hiel hwat to fortellen, maar dat soe my hjir to folie plakromte nim me It artikel bislüt sa: ,Van de beide stinzen, het Hol- lingahuis en het Inthiemahuis, die oudtijds nabij de kerk stonden, is geen spoor overgebleven.’ As wy foar Hollingahüs ek Hot- tingahüs léze meije, dan soe dat hüs neffens Siemelink oan ’e east- kant fan de tsjerke stien hawwe. Hwer ’t dy miening op birêst, wit ik net. Wol stiet fêst, dat der ek in ütburren fan Warkum west hat, dy 't faeks syn namme oan de Hot tinga’s (of Hollinga’s) üntlien hat. Yn in aide oarkonde fan 1488 is nl. sprake fan ,Hollingabuura’, earne oan de Horsae. Ek noch yn in keap akte fan 1583 wurdt datselde ,Hol- lingbuieren’ neamd. Stavoren. Dinsdagmiddag ontstond een begin van brand in het stoven hok van het Kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente. Door het actief optreden van den politieagent D. Faber, was men de brand spoedig meester. Het plafond in de kerk en het orgel moeten van de zware rookwolken zeer hebben geleden. Workum. Zaterdagmiddag is de Workumermeerpolder een geschoten. Workum. Aan het te Harderwijk gehouden examen voor reserve 2de Luitenant, voldeed o.a. onze s cadge noot de heer P. Gras. .Holland pas op je zakken.’ stiet yn de Friso fan 6 nov to lézen. En just om ’t der dingen yn sein wurde, dy ’t wy üs nou net yn tinke kinne, nim ik der in- kelde stikken üt oer .Reeds eenige weken wordt de aandacht van financiers en specu lanten getrokken door de enorme stijging van de Amerikaanse markt fondsen, welke augustus 1914 on geveer waardeloos waren, zijn de laatste weken op een niveau geko men, dat groote verbazing wekt. Is de exploitatie der Denvers, Eries, Southern Rails, Missouris, om maar eenige te noemen, thans zoo winst gevend, dat er tot zulk een rijzing aanleiding bestaat, terwijl deze spoorwegmaatschappijen vroeger nauwelijks of in het geheel niet hun bedrijfsonkosten konden dek ken? Bestaat er reden circa 85 pet. voor Steels te betalen, terwijl deze Mij. de dividend betaling gestaakt heeft en er geen uitzicht bestaat op hervatting daarvan? Zijn er aan nemelijke motieven, welke hebben geleid een 4*/2 pct. Marinebont plus minus 80 pet. te noceeren, terwijl de coupons eenige keeren onbetaald gebleven zijn en van een hernieuw de rentebetaling, afgezien nog van betaling der achterstallige rerifte, geen sprake is? Op deze vragen is maar één antwoord: ,Neen.’ Mijns inziens is de reden een geheel an dere. .Zoals in verscheidene bladen reeds tot uiting is gekomen, is ons nationaal vermogen sedert het be gin van den oorlog door verschil lende oorzaken met circa twee mil jard vermeerderd.’ Tink ris ta, yn in goed jier tiid WARKUM YN DE FOARIGE IEU till) Wy sille nou it léste part fan it artikel oer Warkum noch efkes bisjen. Oergeande ta it bisprek fan inkelde bouwurken giet de skriu- wer sa fierder: ,Van de weinige S°w ingeleverd zijn De volgende weken gelden weer andere kleuren De Zakenclub

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1