PIAATSEUJK NIEUWS radio ritnuvisih Fa. Romkema Sou Fyftich jier lyn Wasautomaten Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws* voor en Zuidwesthoek van Friesland en ta Visser dk Kn. A u to - v e r 11 n 11 r K V j I St. VicoSaas actie XXXXXXX XXJOC RADIO H1NGST OSHB OB BOER HAYEVAN DER WERF FA. WESTWHUIS I 1 SI DONDERDAG 25 NOVEMBER ’65 uw Voor al uw drukwerk naar NAAIMACHINES met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM De volgende week geldt weer een andere kleur IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlilllÜiN DE SPECIAALZAAK VOOR wri" i O Verschijnt éénmaal per week FRISO regeling Kontrakten volgens alg. I.M.-advertenties dubbel tarief NO. 48 88ste JAARGANG r.-ar. r- F De Zakenclub M*»M^%AAA****W%** t LAAT ,Sa’n met HUNIA’S DRUKKERIJ konijnen elna r'rr-zaïa De scheve toren van Pisa temidden van restauratiewerkzaamheden Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 VERZORGEN Wilt u er om denken, dat de rose kaarten alléén deze week geldig zijn? Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Deze moeten dus, volgeplakt, uiter lijk ZATERDAGAVOND a.s. ingeleverd zijn Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen UITVOERING VAN ,DE LOFSTEM’ WORKUM. Naar wij vernemen zal de chr. zangvereniging ,De Lof- stem’ uit het Heidenschap onder leiding van haar dirigent de heer B Pruiksma op de avond van de Eerste Kerstdag een uitvoering ge ven in de Geref. Kerk alhier. i jaar Cecilia Merk 27—28 Telefoon 358 Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 ~.Tr ii—u— i mui' wjrx»a»i—>i»r»n MM»*' Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER kers niet meer voor tabaksgenot besteden dan thans, zou derhalve de opbrengst der accijns bedragen 10 percent van f 54.100.000 5.410.000. De ervaring die elders bij ver- hooging op tabak is opgedaan, leert intusschen, dat van ’n matige be lasting als de voorgestelde, een groote vermindering per hoofd niet is te verwachten. Houdt men daar entegen rekening met den norma len aanwas der bevolking, dan mag binnen enkele jaren op een opbrengst van 6.000.000 worden gerekend.’ Men rekkene dus, dat dizze nije bilêsting sa’n fiif en in heal miljoen yn ’t laedsje bringe soe, en oer in jiermanich grif wol seis miljoen. Nou, men hat dermei noch aerdich oan ’e lege kant west. Hwant wy hawwe koartlyn yn ’e kranten léze kinnen hwat de tabaksbilêsting op bringt, en hwat dy op in oar jier opbringe sil. Bitelje wy nou op ’t heden noch fiif en tweintich sturen foar in pakje segretten, nei 1 jan. sil dat wol in daelder wurde. En it heal ons shag, hwer ’t men yn 1915 noch seis sinten foar bitelle, komt üs, fyftich jier letter, op fiif en tweintich sturen. Ja, en dan wy mar tsjin üs seis en faek ek tsjin oaren sizze: Mar nou hald ik op mei roken hear, hwant dat wurdt fiersto djür. Dan mar wer in lyts prümke achter ’e kiezen. Hwat der tolanne komme sil, fan al dy goede fornimmens, ik wit it wier seis noch net. Wy libje nou yn 1965, krekt as yn 1915, yn in tiid fan toenemende welvaart.’ Al neame wy it dan nou .hoogconjuc- tuur.’ Mar ien ding stiet sa fêst as in peal boppe wetter, d,e goune sakket süver hast mei de dei yn wearde. GASPERIKELEN WORKUM. Donderdagmorgen wei den velen uit de slaap gewekt door de geluidswagen van Radio Hingst die meedeelde dat de gastoevoer gestoord was en dat men alle kra nen van gastoestellen en gaska»- chels moest afsluiten.. Dit was om ongeveer zeven uur, maar wie eer der zijn bed uitgegaan was, zal be merkt hebben, dat om kwart over vijf in de morgen alle gaskachels en gastoestellen plotseling verstek lieten gaan en uitgingen. Voor hen die toen reeds aan het werk waren bracht dit nogal enig ongerief mee Ook de bakkers, die op gas aange wezen waren moesten hun werk staken. Op de drukkerij moest in de kou de laatste hand worden ge legd aan het Sint Nicolaas num mer van dit blad. Maar gelukkig om half acht was de gasaanvoer weer geheel hersteld zodat alle werk weer gewoon door kon gaan. Naar wij vernamen was een de fecte regulateur in de gasleiding te Bolsward de oorzaak van de gas storing. Wel werd overgeschakeld op de reserve gashouders alhier maar deze waren spoedig leeg. Er wordt een alarmsysteem aan gelegd, zodat als er zich weer een storing voordoet het personeel van de gasfabriek eerder gewaar schuwd wordt en de storing direkt verholpen kan worden. DE IJSBAAN WORKUM. Zoals men wel bemerkt zal hebben, heeft het bestuur van de ijsclub, de ijsbaan dezer dagen onder water laten zetten, zodat bij doorvriezend weer de baa nu spoe dig voor het publiek kan worden opengesteld. Een dun laagje ijs heeft zich al gevormd, maar het is nog te zwak om een mens te dragen; toch blijkt het ook nu weer dat de jeugd zich hier reeds op waagt. In het ver slag van de jaarvergadering van de ijsclub is er over geklaagd, dat er doorvriezend weer de baan spoe- al acht jongeren op de baan waren geweest. Nog gezwegen van het risico van een nat pak is het funest voor de baan dat de jeugd er zich nu al van meester maakt. ■Wij willen er ook op deze plaats op wijzen, dat het ten strengste ver boden is zich op het terrein van de ijsclub te begeven. Iedereen in Wor kum wil graag een goed stukje ijs hebben. Dat is onmogelijk, als het ijs nu al stukgemaakt wordt door de jeugd. Daarom roepen wij voor al ook de medewerking van de ou ders in om hun kinderen te verbie den op de ijsbaan te komen zolang deze nog niet open is. Laat ons er allen voor zorgen, dat we dit jaar een goede baan krijgen, zodat de liefhebbers van de ijssport straks ten volle kun nen genieten FOARDRACHTKRIICH WORKUM. Maandagavond jl. werd in het lokaal Sint Jozef onder aus piciën van de Culturele Raad de jaarlijkse .Foardrachtkriich’ van de leerlingen van de hoogste klas sen van de scholen in Workum en Heidenschap gehouden. De leiding berustte bij de heer Otter, onderwijzer aan de Open bare School. Het lokaal was deze avond goed bezet met ouders en belangstellen den. De uitslag was als volgt: Oudste groep (klas 6) 1 Henk de Boer met ,It Karke’ 2 Geke Dijkstra met ,Sa’n domme houn’ 3 Joekie Beuker ook domme houn’ Jongste groep (klas 5) 1 Siepie de Jong met Piter Jan Fiter’ 2 Nienke Faber ook met Piter Jan Fiter’ 3 Klaske de Witte met .Drachtster Merke’ De jury bestond uit de dames Bokma.-Veninga; Bouwsma-Kasper sma en Noordenbos-Demmer. TENTOONSTELLING WORKUM. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van de heer Schipper op het terrein achter de Noorderbazar, waar straks het vo gelpark komt, een tentoonstelling te houden. Deze zal gehouden worden van 25 december tot 2 januari. Iedereen in Workum of uit om liggende gemeenten, die vogels, sierduiven of raskonijnen bezit kan met zijn dieren meedingen om ver schillende fraaie prijzen. Op deze tentoonstelling is er te vens te bezichtigen een expositie van de heer Schipper zelf met kin derboerderij en diorama met opge zette vogels. Verder deelt de heer Schipper ons mede, dat er iedere zaterdag middag en zondag voormiddags ’n ruilbeurs zal zijn voor en vogelliefhebbers. In de kinderboerderij kunnen de kinderen genieten van de dwerg. ezels, dwerggeiten, vlekbiggen, dwergschapen. Er zullen jaarabonnementen ver krijgbaar zijn, waardoor men zo veel bezoeken aan een en ander kan brengen als men maar wil. Het eigenlijke vogelpark, dat de naam ,Ara’ krijgt zal tegen Pasen volgend jaar officieel worden ge opend. Dan ook volgt de opening van de kleuterspeeltuin Voor de grotere kinderen komt er een trampoline en een familie- wip. Na gereedkomen blijkt dit alles een attractie voor jong en oud te worden. Ut de Friso fan 13 nov. 1915: Thans is verschenen het wets ontwerp tot heffing van een tabaks accijns, die de minister alleszins gerechtvaardigd acht omdat de toe nemende welvaart sigaren en si garetten heeft gebracht in kringen waar men vroeger met de pijp te vreden was.’ Dat wie wol in moai motyf fan dy bewindsman’ tinkt my. Troch de .toenemende welvaart’ lei de mindere man de pipe del, en roun mei in segaer of in segret yn ’e holle. Né, der moast op ’t lést for- skil yn rang en stand bliuwe en as in arbeider of in ambtner nou syn jild forgriemde oan segaren, dan moast der ek mar foar bitelle wur de Hwant it lan koe wol in pear sinten brüke. De minister stelt voor het recht op sigaren te stellen op 20 pet., dat op sigaretten op 30 pct. van de waarde, dat op geplette stelen op 5 per 100 kg., dat op gekorven tabak, snuif en alle andere gefa briceerde tabak op 30 per 100 kg. De aan accijns onderworpen arti kelen mogen in het vrije verkeer alleen worden verkocht, te koop aangeboden, afgeleverd of ten ver koop in voorraad gehouden in de voorgeschreven gesloten verpak king en voorzien van ongeschonden zegels, terwijl de verkoop niet mag plaats hebben voor een hoogeren prijs dan dien, vermeld op de aan gebrachte zegels. Niettemin kunnen sigaren stuksgewijze van een zegel worden voorzien. De huisindustrie is onmogelijk te controleren en mitsdien voortaan verboden.’ De raming wie, dat der jiers oan tabak, segaren segretten ensfh. omset waerd: 54.100.000. ,In het meest ongunstige geval, n.l. indien na invoering der wet de consumptie zoodanig zou vermin deren, dat de gezamelijke verbrui- BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 16 tot en met 22 november ’65 GEBOREN: Auke Pier, zoon van Pier Buma en Aaltje Schakel; Dirk, zoon van Broer Fekkes en Anna Zijlstra; Geertje Rigtje dochter van Sii- bren Evert Couperus en Rigtje van der Heide ONDERTROUWD: Gerrit Rem Mieüema, 30 wonende te Burgwerd en Hedwigis Juliana Hijlkema, 23 jr. wonende te Workum Hendrik Smit 23 jaar en Hinke van der Meer 24 jaar beiden wo nende te Workum GEHUWD: Wiebe van de Lageweg 26 jaar en Eelkjen de Jong 25 jaar beiden wonende te Workum OVERLEDEN: Gerrit de Lang, 66 jaar echtgen. van Bouktje Bol ATTENTIE!! :L- L

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1