PLAATSE LIJK NIEUWS Fa. Rofflkema Fyfticb jier lyn Erfskip Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- en Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen voor Friesland Zuidwesthoek en van BI. fficolaas actie ta Visser Kib. Auto-1 erli u u r groene kaarten alléén deze week geldig zijn? RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE FA. WFS7FWUIS ns W ARUMS NAAIMACHINES WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR 9JEMS ©E BOE© OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS klaprooskollekte Verschijnt éénmaal per week n. FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M..advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG NO. 49 DONDERDAG 2 DECEMBER 1965 Cf; ATTENTIE!! Wilt u er om denken, dat de van om- Deze moeten dus, volgeplakt, uiter lijk ZATERDAGAVOND a.S. ingeleverd zijn De Zakenclub alles, 2de LAAT UW Yntema, W Neumann, mevr Voor al uw drukwerk naar HUNIA’S DRUKKERIJ Adema, L •elna tot het W. T. B. ■- Bi Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Sa skriuwt FRISO’ yn de Friso fan 4 des. 1915. Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 bestuurs- de orde. De voorzit t E i Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN cursus De cursus werd verzorgd Alg. Grafische School te dam. van weg de bij hwat it füns trade er winst te maken, zo VERZORGEN Noard 69 Workum Telefoon 396 b.g.g. 437 Merk 27—28 Telefoon 358 GEBOREN: Thomas zoon van Hielke der Gaast en Attje Postma Alma Marieka dochter van Edu ard Gerhardus Bouma en Klaaske Jantje Houtsma ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Jelle Hansma 26 jaar wonende te Cornjum en Dirkje Hillie Gielstra 25 jaar wonende te Workum Sible Sjoerd Maria Huitema 26 jaar wonende te Oirsbeek en Ce»- cilia Catharina Walta 22 jaar wo nende te Workum Hendrikus Nagelhout 25 jaar wo nende te Sneek en Theodora Sebas tiana Westra 21 jaar wonende te Workum Léon Marie Henri Strauven 27 jaar wonende te Vorst (Brabant, België) en Agatha Theresia IJnte- ma 22 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: geen BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 23 tot en met 29 november ’65 GESLAAGD WORKUM Een dezer dagen slaag de de heer R Flapper jr. voor de Algemene Grafische Kennis door de Amster- 8 Keukenkruk; mevr Mt.dde, Be- gine 63 oo j vorige week woensdagmor- met een vrachtauto gladde Is met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - - SLIJTER HA VEV AN BED WEDE weest bij de Coöp Zuivelindustrie ntij'ZVHW vck rrcnr De Goede Verwachting, te Wor. i waarop de werkzaamheden is gesteld op 1 janu- JUBILEUM WORKUM Oo 24 november jl vier de de heer J Ketelaar zijn 25-jarig dienstjubiljeum ih het Sint Jozef gebouw te Workum, al die tijd is hij als melkvaarder werkzaam ge- ben uitgevonden, waardoor het af schieten van des vijands geschut geheel wordt verhinderd. Wij zijn bevreesd, dat het er mee zal gaan als het tegen den wind .in zeilende schip, dat met dat al niet hard op schiet.’ Dit wie in biricht üt Ljouwert. F. 9 Tuinstoel, J Bijlsma. Merk 23 10 El. koffiemolen; J J de Jong, Schoolstraat 23 WORKUM De Klaprooskollekte heeft opgebracht f 157.21. De leerlingen van de ULO school die gekollekteerd hebben worden door het comité hartelijk bedankt. van de voorzitter niemand bezwaar te hebben over te gaan tot het oprichten nieuwe vereniging. dus het ogenblik waar de beide verenigingen verenigd tot één vereniging, die de ontvangt: Uitvaartvereniging Workum e.o.’. De officiële datum vereniging haar zal aanvangen i ari 1966. Vervolgens kwam de verkiezing aan - Troch de skriuwerij oer de ta- baksbilesting, is it oare (aide) nijs hwat yn ’e knipe rekke. En sa- dwaende kom ik dan nou ta de Friso fan 13 nov. 1915. Workum. Maandagmorgen streeks halftjen werden velen hier opgeschrikt door klokgelui en het roepen van brand. Bij nader on derzoek bleek gelukkig, dat het ongeval geen groote afmetingen had aangenomen Het brandje, bij denhee r Th. IJkema, was spoedig gebluscht. Wel waren de beide spuiten uitgerukt, doch behoefden geen water te geven. Voorbode van een groote brand hoorden we zeggen.’ Vrij dag is door hei Kiescollege der Ned. Herv. Gem. alhier, beroe pen ds Donzelman, predikant bij gelijke gemeente te Varik. (Geld) 20 nov ,Koudum. Toen de echt- gen. van den heer T G Piersma Dinsdagmorgen een kleine hoeveel heid Limburgsche anthraciet in ’n kalm brandende turfkachel had ge daan, volgde een hevige ontplof fing. Zoo hevig was de ontploffing dat een houten wandafscheiding verzet is en ruiten gebarsten. Ver moed- wordt, dat er zich een dyna miet patroon in de anthraciet heeft bevonden.’ Workum. Aan B en W werd machtiging verleend tot het houden van verhuringen en aanbestedin gen enz., nadat op voorstel van den heer Jansen was besloten het minimumloon voor een volslagen werkman bij de Gemeentereini- ging te bepalen op 11 per week.’ .Hindeloopen. Op den staat, in houdende een opgave van perso nen die in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven en in Jen loop van het volgend jaar den leeftijd van 70 jaar zullen bereiken VOGE/PARK ,DE ARA’ WORKUM. Er wordt thans hard gewerkt aan het bouwen van het vogelpark ,De Ara’, vooral om voor de feestdagen klaar te komen voor de grote tentoonstelling die dan ge houden zal worden Veel liefhebbers van vogels, sier duiven en konijnen zijn al bij de heer Schipper geweest om inlich tingen te vragen en tevens om zich te laten inschrijven. Er worden veel inschrijvingen verwacht uit Workum en wijde omgeving. Naar de heer Schipper ons mee deelt, zijn er thans ook voor de Workumers z.g.n. vogelvriendkaar ten verkrijgbaar, die ook geldig zijn voor de tentoonstelling van 25 december tot 2 januari a.s. Er werden al meer dan 200 kaar ten verkocht. Voor verdere bijzon derheden zie de advertenties in dit nummer Na een gift van 100 waar de heer Schipper onlangs in een in gezonden stuk over schreef, zijn er nog twee maal 25 en één maal 10 in zijn brievenbus gedepo neerd. Ook zijn er verschillende vrijwilligers, die hun vrije zater dag opofferen om mee te helpen de zaak op tijd klaar te krijgen Dat de heer Schipper erg verrast en dankbaar is, voor dit spreekt bijna wel vanzelf. NIEUWE BEGRAFENISVER. OPGERICHT WORKUM Dinsdagavond 30 nov. jl werd in hotel De Wijnberg de op richtingsvergadering gehouden van een nieuwe begrafenisver. Zoals bekend hebben dit jaar de begra fenisver. Helpt Elkander’ en de Chr. Begrafenisver. .Draagt Elkan ders Lasten’ besloten tot opheffing van beide verenigingen met de be doeling dat beide verenigingen tot een fusie zouden komen. Deze vergadering, waar 28- leden leid ze s over SINT NIC. ACTIE WORKUM Uitslag trekking week: 1 Koelkast; R van der Meer, Dwars noard 8 2 Platenspeler; mevr. Hofhuis, Süd 9 3 Black e nDecker; Süd 110 4 Transistor; C Boersma, Tiaralaan 3 5 Elec. deken; Merk 28 6 Droogkap; H van der Meer, Merk 14 7 Electr. strijkijzer; Breewarsdyk 26 komen 6 namen voor Reeds is aan 38 personen in de gemeente een invaliditeitsrente toegekend, d.i. on geveer 3’/a pct. van de totale be volking.’ SINTEKLAES. De bern, dy leauwe oan ’t goede, Hwant Sinteklaes is goed. Se witte net fen ’t kweade, Dat faek de wrald bistjürd. It goede is fest it béste, Hwent goeddwaen wirdt yen leard It kwea is fêst it minste, Hwent kweadwaen is forkeard. Bliuw berntsjes yn ’t gelove Dat Sinteklaes bistiet Dan bringt hy yn jimm’ koerkes Moai boartersgüd en swiet De tiid sil jim wol leare De ynhald fen dy pret Mar yn gouden jierren Leau fêst, mar twivelje net’ .Workum. Met ingang van 1 Jan. is benoemd tot Agent van Politie derde klas te ’s Gravenhage onze stadgenoot de heer T A de Jong.’ ,Het is ons een genoegen te kun nen mededeelen, dat in de stad on zer inwoning een man een poging heeft gedaan, het voeren van oor log voortaan zoo niet onmogelijk dan toch wel zeer bezwaarlijk zou maken. De bewuste ingezetene, de heer B, beweert een middel te heb it weeshüs stiet is wol sa nijs- gjirrich dat ik - hjir werjaen wol. Der yn wurdt dan sein dat it weeshüs yn 1690 stifte is en dat soks blike moat üt in aide .donatie- en fundatiebrief’ der ’t de ynhald letterlik fan oan- helle wurdt. Gans bikoarte komt dy ynhald op it folgjende del. In oantal minsken hat yn de tach- tichjierrige oarloch mei Spanje in forsekeringsfüns foar sélju op- rjuchte. It barde n.l. yn dy tiden wol dat guon fan dat folk yn han- nen foelen fan .Duinkerkers ofte Biscayers’. Om harren it libben yn dy bütenlanske finzenissen 1- lichter to meitsjen soarge dan foar .behoorlijk ment ofte onderhoud.’ fan dizze stakkers. Doe ’t de republyk yn 1648 frede sluten mei de kening fan Spanje, wie ’t füns (,bos ofte sociëteit’ hjitte dat yn dy da gen) oertallich wurden en waerd opdükt. It oanwêzige kaptael krige in oare bistimming sa as wy sjen sille. UT E SKIEDNIS FAN IT WEESHÜS (I) As wy neigean wolle hoe en hoe- near üs weeshüs üntstien is, dan dogge har inkelde swierrichheden foar. Ii stiet fêst, dat oan üs weeshüs in gasthüs, ek wol .provenhuis’ neamd, foaróf gien is. Yn dat gast hüs koe men jin ynkeapje foar de aide dei. Foar 1656 hat it gasthüs altyd dizze funks je hawn neffens Siemelink. Hoenear dit gasthüs dan omset is yn in weeshüs, kin hy üs net sizze, hwant hy skriuwt der oer allinnich ditte: ,In 1674 echter heeft de inrichting reeds eén ander doel; het gasthuis is een weeshuis geworden.’ Hy stelt dus allinnich fêst dat dy foroaring tusken 1656 en 1674 pleats hawn hawwe moat Lit üs nou ris sjen hwat de boar- nen eagen ’t Siemelink faeks net ün der eagen hawn hat, der oer sizze. Ik haw hjir dan earst foar my liz- zen in öfskrift fan in formulier dat op bifel fan keizer Napoleon yn 1811 troch it stedsbistjür fan Warkum opmakke is en dat ta ti tel hat: .Tafereel van den staat dei' hospices en gasthuizen in de ge meente Workum.’ Napoleon wie in man dy ’t alles tige op oarder en regel hawwe woe en der ’t wy in protte gegevens oan to tankjen hawwe Sünder op dit stuit fierder op de ynhald fan dit stik yn to gean wol ik allinnich m^idiele dat »t boargerweeshüs neffens dit formu lier yn 1690 stifte is. Dat kloppet fansels net mei Siemelink syn siz- zen, mar hwa hat nou gelyk? Lit üs ris fierder sneupe. Yn 1833 stjüre de reginten fan it boarger- -- - weeshüs oer in kwesje der ’t ik Deze vergadering, waar slechts faeks letter op werom kom, in brief 28' leden aanwezig waren werd ge- oan it stedsbistjür fan Warkum. leid door de heer J D de Jager. De- Hwat vn dy brief oer de stifting ze sprak in zijn openingswoord fan it weeshüs stiet is wol sa nijs- over het doel, dat we he en A de forkoarte ynhald deze avond te komen tot eniging, die ook werkelijk bestaans recht heeft. Na de fusie zal de nieuwe vereniging ongeveer 500 gezinnen omvatten. Het begrafeniswezen, zoals deze in Friesland geregeld is, is uniek voor geheel Nederland. Verder mag een begrafenis vereniging met op uit zijn om - -- zei spreker. Daarna werd overgegaan afwerken van de agenda. Op een vraag bleek i- om van een Dit was op waren naam kum. Verschillende sprekers voerden het woord. De heer J van der Wal sprak als voorzitter der .Goede Verwachting’ waarderende woor den aan het adres van de jubilaris en bood een envelop met inhoud aan. De direkteur der fabriek over handigde mevr. Ketelaar een bloem stuk, nadat hij Ketelaar had toege sproken. De heer A Plantinga van Exmor- ra richtte zich tot de jubilaris na mens alle veehouders, waarvan hij de melk de laatste jaren had opgei haald, zeer tot tevredenheid van hen. Hij roemde hem als een be hulpzaam man en liet zijn woorden vergezeld gaan van een polshorlo ge, kandelaar en kist sigaren. Verder voerden nog enkele spre kers het woord, w.o. een afgevaar digde van de werknemersbond Het geheel stond onder muzikale leiding van ,De Frisian Band’ suc ces is dan altijd verzekerd. ONGEVAL WORKUM De heer R J Ketelaar slipte gen i C.A.F. op een Scharnegoutum. Hei gevolg was dat de wagen eerst een lantaarnpaal ramde en daarna in een sloot terecht kwam. De bestuurder, de heer R J Ke telaar en één van zijn zoons die bij hem in de cabine zaten, kwa men er goed af. De andere zoon Jan kreeg een zware hersenschud ding en werd bewusteloos opgeno men en moest in het ziekenhuis worden opgenomen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1