/I SoleX Erfskip 1 o W «s jier lyn 1 Fyftich n Wasautomaten Workumer Krant Nieuws* en Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen voor en Zuidwesthoek Friesland van Auto-verhuur 1 111 Br De het RADIO H1NGST SB ta Visser dfc Zsi. F4. WESTERHUIS HAVEVANDERWEtf BJEME RE BOER li RADIO ENTELEVISIE huis gemeenóckcipókuió WARKUMS naam van uw |g| a dit nummer bestaat uit TWEE BLADEN DE SPECIAALZAAK VOOR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS KV .<S gemeenschaps- Verschijnt éénmaal per week per m.m. Kontrakten volgens alg. I.M.-advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG NO. 50 DONDERDAG 9 DEC. 1965 BURGERLIJKE STAND zwerende Lieuwkje Klaasje Boer 1 Emmakade, van i 7& SM LAAT Foto Fr. Dagbl. 1 's Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 i t i i Merk 27—28' -Telefoon 358 lllllhlIllllllllllllllllllllllllllllillllM Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER UT E SKIEDNTS FAN IT WEESHUS Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen HE \v* y VERZORGEN GEMEENTE HINDELOOPEN Burgerlijke stand over de maand november 1965: GEBORENgeen HUWELIJKEN: Jan Wilko Brink, en Aag Antje Smit Wiggert Amsterdam en Ebertha Johanna Stallmann OVERLEDEN: Klaaske Sambrink oud 77 jaar, e.v. T. Glashouwer Jochum Sikkes, oud 70 jaar, w.v. Evert je de Boer (overleden te Sneek) (II) De skriuwers fan de ,donatie- brief’ hiene heard, sa léze wy fier der, dat it stedsbistjür fan Warkum fan doel wie om foar de earme weeskes in weeshüs op to rjucht- sjen. Hja hawwe dêrom bisluten om it kaptael dat by it opdüken fan it sémansfüns biskikber kaem, to skinken oan de faden fan de op. de wur- wezen wy wees te Workum, meldde ons: Ik leed vingers, torische splitsing tussen Culturele Raad en Bestuur Gemeenschaps huis plaats, die ieder een eigen le ven gingen leiden. Begin 1963 vonden opnieuw bij eenkomsten met het verenigingsle ven plaats om de plannen toe te lichten, belangstelling te wekken en te luisteren naar eventuele wen sen. Ter voorlichting werd een maqu ette vervaardigd, die ook op de Frisiana prijkte. In aug 1963 werd het rijkssub- sidie toegezegd. In mei 1964 kwam de toezegging rijksgoedkeuring af voor eind 1964 en in nov. vond de aanbeste ding plaats. De inmiddels drastisch gestegen bouwkosten brachten nog bijna een kink in de kabel maar in febr. 1965 kon met de bouw worden begonnen. DOEL Het doel van het gemeenschaps huis is meer armslag bieden voor het verenigingsleven en het jeugd werk; de mogelijkheid van grote avonden en uitvoeringen op het ge bied van sport, cultuur en ontspan ning. De functie van Workum als cen trumplaats te ondersteunen; rende leiding van ds Verdonk - zon der wiens enthousiasme en door- zettingsyqrmogen het gemeen/ schapshuis niet tot stand was ge komen r begon men met de voor bereidingen. 4 mei 1961 werd de Stichting Ge meenschapshuis Workum opge richt. De Culturele Raad trad als voorlopig bestuur- op Meteen werd de juist in functie getreden nieuwe directeur van ge meentewerken, de heer J Faber, als adviseur ihgeschakeld. 30 mei d.a.v. had onder leiding van de loco-burgemeester de heer A Gaastra een grote vergadering met het verenigingsleven plaats. De heer H Apperloo, secr. van de Flancomm., gaf daarbij een uiteen zetting over betekenis en mogelijk heden van dorpshuizen. 24 aug. 1962 kwam de architect met een ontwerp, dat het uitgangs punt voor de verdere gang van za ken werd en in hoofdlijnen onge wijzigd is gebleven. Besloten werd, de bouw van een bibliotheek in het plan op te ne men. In okt. ’62 droeg ds Verdonk, die wegens drukke werkzaamhe den aftrad, het voorzitterschap over aan mr. B van Haersma Bu. ma. Tevens vond nu een organisa. Aide - mar ek aldere minsken, meije noch graech ris oer de aide Lid prate. Oer minsken én dingen üt harren jonge tiid. Sa haw ik koartlyn ris tusken in stikmanich yn sitten, fan deselde aldens as ik. len fan it omsittend laech sei: ,Ik wit noch skoan dat dokter Slis üt Warkum wei gyng, en dat hy syn praktyk oer dien hie oan dokter Landsman. Hwat wiene dat dochs dat beide béste dokters’. Ja, sa wurdt der oarnaris oer de mins ken praet, foral oer de dokters. Hwant hwat wurdt er faek sein: ,Wy hawwe dochs sa’n béste dok ter! Sa’n aerdige man!’ Of it kin ek oars fansels, dat men seit: ,Né üs nije dokter foldocht üs lang sa goed net as dy’t nou fuort gien is.’ Och, yn in bulte gefallen kriget de dokter de skuld, mar tink er om dat dy minsken faek ek tige lestige pasjinten oan treffe. Doch der giet it hjir net om, ik woe de man dy ’t üs fortelde dat dokter Landsman de praktyk fan dokter Slis oernommen hie, fortelle dat hy üs hwat op ’e mouwe spjelde hat. Hwant sa wie ’t net. Né beste freon, hwat wier is moat wier bliuwe, en do wolst sahwat altyd gelyk hawwe, mar ik sil hjir mei biwiizen komme, datsto dizze kear mis biste. Hjirsa, set de bril der mar by op aide en lés hwat er yn de Friso fan 4 des. 1915 stiet: ,W J Landsman, Genees-, Heel- en Ver- losk. is vanaf Maandag 13 Dec te consulteeren Hotel .Ketelaar’, Markt-Workum. Spreekuur alle da gen 12l/a-2 uur. Boodschappen liefst 's morgens vóór 9 uur.’ En krekt in wike letter léze wy ,Dr. Slis geeft bij dezen kennis dat de praktijk is overgegaan aan den Heer C Heslenfeld’. Yn deselde krante noch dizze advertinsje: ,Een flinke Meid-Huishoudster ge vraagd voor direct bij C. Heslenfeld Arts te Workum.’ Oan safier dit praetsje oer de dokters. Mar der wie ien man yn Warkum, dy ’t it sunder dokter réd de koe. Yn in greate advertinsje stiet dit to lézen. ,De Heer GEMEENTE WORKUM van 30 november tot en met 6 de cember 1965: GEBOREN: Douwe Kornelis, zoon van Korne Lis IJntema en Elisabeth Kuipers Baukje, dochter van Thijs Fol- kertsma en Sijtske Harms Petra Jeannet dochter van Dirk Venema en mans ONDERTROUWD: Eeltje Molenaar, 43 jaar te Wor kum en Feikje Antje Visser, 36 jr te Hemelum René Schippers, 21 jaar te Den Helder en Jacoba de Groot, 21 jaar te Workum GEHUWD: Pieter Haijtema, 27 jaar en Marg je Trijntje de Groot, 24 jaar bei den te Workum OVERLEDEN: Janke Boonstra, 87 jaar wed. van Jan van der Heide Johannes Dooper, 57 jaar, echtg. van Jantje Rijpma Rinze Koch, 85 jaar, echtgen. v. Geertje IJntema van 10 January 1649 hebben wij afschrift bekomen.’ Inkelde fragen komme nou as fansels nei foaren: Hoe komt men oan it jiertal 1690? Hwer is it ori gineel fan de ,donatie-brief’? Oer in gasthüs dat yn in weeshüs om- set is wurdt yn de brief hielendal net sprutsen. Mar lit üs fierder sneupe. Yn it stedsarchyf fine wy in stik dat ta titel hat: ,Reglementwetten ofte articlen waer op de magistraet en vroetschap der stadt Worcum hebben opgerecht en ingestelt een weeshuis, waer nae de regeringe van ’t selve sal geschien en gere- guleert worden.’ Hjir hawwe wy nou to meitsjen mei it oprjuch- tingsreglemint fan it weeshüs, in regiemint, dat ik mien datearje to moatten op 1655! Ut it earste artikel, dat ik hjir folgje litte sil, komt tinkt my, hiel düd- lik nei foaren hwa it weeshüs op- rjuchte hat en hwer üt it üntstien is. Dat wurdt dan sa under wurden brocht: .Eerstelijck sal tot het weeshuis geordonneert sijn, het old proven huis, ofte gewesene gasthuis, om- me het selve ut de overblevene opcomsten van dien en ut de op- comsten van de gemene arme wee- sestaet waer ut voor desen de ge mene weesen onderholden syn en vordere middelen by de magistral en vroetschap ut te vinden en or donneren te alimenteren en onder houden mits nochtans dat den proeveniers noch in leven sijnde, sullen hebben en genieten eerlij cke onderholdinge haer leven lanc’. W.T.B. Deze raad werd 24 sept. 1959 op- gericht met als voorzitter ds W E Verdonk. In de eerstvolgende maanden hield de Culturele Raad oriënte rende besprekingen met het ver enigingsleven, waarbij de behoef te. aan een goed gebouw met zaai en vergaderruimte naar voren kwam. De Culturele Raad zag hier een dringende taak. Onder de stimule- WORKUM. Onder zeer grote be langstelling werd donderdagmid dag het nieuwe Gemeenschapshuis geopend. De tienjarige Klaas Werumeus Buning won de prijsvraag van de naam van het nieuwe gebouw. Meer dan 7000 aan giften en cadeaux werden ontvangen. Het gemeenschapshuis te Workum is voortgekomen uit een initiatief van de Culturele Raad. geregeld aan door het gebruik van de Oprech te Winsumer Zalf, werd ik echter volkomen en zeer vlug genezen, terwijl de pijn bijna direct verdwe nen was. Het spijt mij dat ik de zalf niet eerder heb gebruikt, dan was mij veel lijden gespaard ge heven (w.g.) Jimme bigripe tink wol dat ,ge beven’ wêze moat Gebleven’ mar sa stiet yn de Friso en derom haw ik it krektlyk oernommen ,De alom bekende Banketletters vervaardigd van zuivere Natuur boter in prijzen vanaf 12 cent. Puik Hollandsch Suikergoed 50 cent per pond., bij A Kooistra. Banketbak ker. Molkwerum. ,Twee officieren van de geïnter neerde Duitsche duikboot zijn Maandagavond uit Bergen gevlucht Van de zeven geïnterneerde Duit sche officieren, zijn er nu zes ge vlucht. Zij hebben de draden van de omrastering doorgeknipt en zijn gevlucht.’ ,De visscher J Louw te Harder wijk werd Woensdagnacht betrapt op het vervoeren van een 9 tal ge ïnterneerde Belgische militairen. Hij was reeds met zijn botter uit de haven, toen hem werd gesommeerd terug te keeren. Alvorens echter een militaire patrouille ter plaat se was, vonden de Belgen gelegen heid over de weide langs de zee te ontsnappen. Zij hadden zich voor de afvaart van hun uniformen ont daan, die op een rijtje langs de dijk lagen. Louw, die bekende, meer militairen vervoerd te hebben te gen belooning, is in verzekerde be waring gesteld.’ Ja, ja minsken, it wie fyftich jier lyn ek in rare tiid, en der waerd hwat ütfoun om oan ’e sin ten to kommen. .Minderwaardige cacao, tracht men een aantrekkelijker aanzien te geven, door toevoeging van ijzer -oker (ijzerroest). Wie ’t gjin skande? F. wezesteat op bitinkst dat de bringst fan dat kaptael yn foarm fan rinte ensafh. brükt de soe ta ünderhald fan de en fan it weeshüs. Ek léze noch yn dit dokumint, dat de faden dit oanbod .dankbaarlijk’ oannommen hawwe, hwat gjinien nij dwaen sil. De oarkonde is da- tearre op 10 jannewaris XVI en XLIX, in hwat nuvere manear om it jiertal 1649 oan to tsjutten. Ien fan de ündertekeners is Pieter Rimmerts, sünder mis de selde as de man dy ’t Siemelink yn syn list fan boargemasters oantsjut as Pie ter Rinnerts (1652) Nou is it fremde fan it gefal dat, wylst wy üt it óf- skrift fan de aide oarkonde op- meitsje moatte, dat it weeshüs yn 1649 yn oprjuchting wie, yn de oan hef fan de brief sein wurdt, dat it weeshüs yn 1690 stifte is (lyk as yn it formulier fan 1811 stie). Jier ren lette skriuwe B. en W. fan Warkum yn in brief oan de wees- faden ü.o. noch: ,Van den giftbrief FRISO

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1