jier lyn Erfskip S»leX Fa. Romkema 1 Fyftich Wasautomaten Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland Zuidwesthoek van en Een goede gewoonte &.V. W. agenda Auto» verhuur in Friso RADIO H1NGST uw HADIO FA. WGSTEWiUIS HAygVAItDEÜWSItF WARKUMS NAAIMACHINES WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR IJENE BOS® OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS Verschijnt eenmaal per week FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief DONDERDAG 16 DEC. 1965 NO. 51 88ste JAARGANG yn LAAT voor elna WEEKENDDIENSTEN IA, aan- Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. /Advertentietarief: 9 cent per m.m. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Korr adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VERZORGEN VERLOTING FERWOUDE Uitslag van de verlo ting van ,Doarpsang ta Gods Eare’ no’s 14, 549, 276, 795, 150, 573, 315, 197. dit in GAAST: (Herv) voorm 9 uur ds B Jager FERWOUDE: (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN: HUISARTSEN Volleybal: 18 dec. SVW-Postale, aanvang 8 u VOETBAL Genemuiden-Workum, vertr. 12.30 uur Zwaluwen 2-Workum 2, vertrek 13 uup Workum 4-Oeverzwaluwen 3, aan vang 3 uur Workum 1A-Zeerobben vang 2.30 uur Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Zaterdagmiddag 12 uur tot maandag morgen 7 uur: Dr Mudde Telefoon 535 TANDARTSEN Zaterdag, zon- en feestdagen van 10 toe 10.30 uur voormiddags: Th. J. Menger Bolsward Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) UT E SKIEDNIS FAN IT WEESHUS (Herv) voorm 9.30 uur en nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) geen dienst KOUDUM: is het uw familie, vrienden, beken den en cliëntèle bij de jaarwisse ling alle goeds toe te wensen. Ook dit jaar kunt u dit weer op de meest geschikte wijze doen door ’t plaatsen van een w. it sémansfüns (1649), it hüs en de earme wezesteat -(1655)‘. De lést neamde ynstelling, dy ’t de bisitleaze wezen ünderhold; bis- tie al folie earder, en brocht it folgjende bisit yn: in stik lan fan 18 p.m. yn it Warkumer fjild, 14 einsen boulan by de Wetterliesen, noch 6 einsen fan in terp, en op in oar plak noch l’/s p.m. Fierders Sa, en nou nei it nijs ut Waij kum. .Deze week werd aan de fir ma U. Zwolsman Zoon, scheeps bouwmeesters te Workum, de bouw GESLAAGD WORKUM De heer M de Boer slaagde dezer dagen te Amsterdam aan de Gemeentelijke Universiteit als drs. in de Economie. Volleybal: S.V.W.-C.J.O. 3-0 WORKUM Het zat de Workumer meisjes van SVW niet mee in de wedstrijd tegen CJO. Alle sets le verden verlies op. De sets waren 5-15; 13-15 en 6- 15. OPBRENGST KOLLEKTE De in de gem. HO gehouden kol- lekte voor het Asthmafonds heeft opgebracht: Koudum ƒ222.48; Warns 100.90; Heidensch. 65.80; Molkwerum 31.05 Hemelum 29.22; Oudega-Nijega 101.67; totaal 551.12. in lytse 4000 goune oan obligaes- jes. Dit waerd dus foege by it bi sit fan it gasthüs, dat ü.o gans hwat los lan yn eigendom hie, meielkoar sa’n 60 p.m. Ek de gast- hüstsjerke hearde ta it bisit, mar dizze waerd al iep as pakhüs for. hierd. Tonei soene dus allinnich wees. bern de frijkommende plakken yn- nimme. Meielkoar koene 40 bern opnomnVen wurde. Fansels water den der bitinksten steld: de for- s.oarne alders moasten boargers fan Warkum west hawwe en de bern mocht net folie oan mankea- re hwant, sa stiet it yn it regle ment: sullen geen miserabele noch creupele, blinde, dove of andere inhabile kinderen mogen aengenomen worden.’ Dizze stak kers koene ommers gjin fak leare sa wurdt üs fordüdlike, en dan wie men mei sokke bern forlegen De bern mochten net jonger as 6 jier wêze: men koe gjin geseur mei üt- en oanklaeijen hawwe, hja moch ten har sëls der mei rédde kinne. As hja heechüt 20 jier aid wiene, moasten hja der üt, mar as se al earder de kost fortsjinje koene, dan woe men har wol jonger slite. Hwat de bern yn harren erfpart krigen hiene, forfoel oan it wees- dy ’t letter .Hindeloopen Verleden week kwam de directie van het Zeebad alhier tot de ontdekking, dat er lood miste van het badpaviljoen. Thans is het de politie gelukt, eeni ge jongens op te sporen die schul dig bleken te zijn. Het lood is bij een opkoper in beslag genomen en proces-verbaal opgemaakt.’ ,Als een bewijs van de gunstige financieele positie waarin de ge meente Kampen verkeert, kan die nen, dat de tractementen en loonen van bijna alle ambtenaren en werk lieden bij de behandeling der ge- meente-begrooting zijn w,at ongeveer 20.000 kost, terwijl toch BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 7 tot en met 13 december ’65 GEBOREN: geen ONDERTROUWD. geen GEHUWD: Gerrit Rein Miedema 30 jaar te Burgwerd en Cecilia Hedwigis Juliana Hijlkema 23 jaar te Wor kum Anton Gustaf Boogaard 23 jaar te Workum en Ludwiga Margare- tha Rossol 19 jaar te Gladbeck (Duitsland) OVERLEDEN: Eike Boogaard 86 jaar w.v. Tee de Walthuis (Herv) voorm 9.30 uur vicaris van Zweeden; nam 7.30 uur ds F G J Ankersmit Zangdienst MOLKWERUM: WARNS: (Herv) voorm 9.30 uur en nam 2 uur ds L Jansen Schoonhoven STAVEREN: (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho neveld; nam 2.15 uur ds J G F An kersmit verenigingen over dubbele kolom 2.50 voor gewoon formaat en ove rigens berekening naar plaatsruim te. Tot uiterlijk zaterdag 18 decem ber kan de advertentie nog in de juiste volgorde worden geplaatst. UITG. FRISO’ wie in de ons weekblad Friso’ mede nog de band vormt, die hen met ,it Heitelan’ verbindt. De kosten zijn slechts f 1.25 bij normale grootte en gaarne direct bij opgaaf te voldoen. De speciale verhoogd, per jaar l geen hoofdel- omslag of opcenten op de perso- neele belasting behoeven geheven ta Visser aA Zn- te worden.’ Merk 27—28 Telefoon 358 llllllllllllllllllllllllllllllliHIlliilllN LEDENVERGADERIN G ZVW WORKUM De zeilver. Workum hield 8 dec. jl. haar najaarsverga dering Medegedeeld werd dat de ver gadering van de NNWB gehouden zal worden op 15 jan a.s. te L’war- den. Voor de te houden open wedstrijd in het seizoen 1966 werd als da tum bij de NNWB opgeven zater dag 16 juli, De voorz. de heer H S Schaap werd bij acclamatie herkozen. De jaarlijkse feestav. is 1 op 1 februari. G P van Wieren werd gefelici teerd met het behaalde Noord Ned kampioenschap in de Finnj oliën - klasse. D Venema kwam- definitief in het bezit van de wisselprijs van de seizoenwedstrijden en werd eveneens houder van de ,de Roos Cup’ seizoen 1965 FOARDRACHTKRIICH Sneon 13 nov. mochten 8 learlin- gen fan de Chr ULO Skoalle (üt- socht üt in groep fan 25) meidwaen oan in foardrachtkriich to Drach ten. Fan dit groepke waerden Jik- kie Postma en Grietje van der Valk ütsocht foar de einkriich dy ’t sneon 11 des. halden is yn ,De Lawei’ to Drachten. Grietje slagge deryn de earste priis to beheljen (boekebon en wik selbeker foar de skoalle). KOLLEKTE WORKUM De onlangs gehouden kollekte voor het geestelijk ge handicapte kind heeft opgebracht 1192.90. (Herv) voorm 9.30 uur ds F G J Ankersmit; nam 2 uur candidaat H E Oudhof KERKDIENSTEN van zondag 19 december 1965: WORKUM: (RK) voorm 7.30 uur vroegmis, 10 uur Hoogmis, nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds G van Zeben; nam 7.30 uur ds M van der Leun (Doopsgez) voorm 9.30 uur de hr. Steenstra van Leeuwarden Voorm. 11 uur Westhill (Geref) voorm 9.30 uur en nam 2 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur de heer De Vries van Den Helder Voorm 11 uur zondagsschool HEIDENSCHAP: (Herv) nam 1.30 uur ds G van Ze ben (Geref) voorm 9.10 uur leesdienst; nam 1.30 uur ds C Gros van oudsher HET gezinsblad PLAATSELIJK NIEUWS Ook bereikt u met zo’n nieuwjaars ff W ff-® w w w wens diegeneni voor Tweede in de 16 M2 klasse A werd vreemde S H Schaap, derde I Valk en vierde W Voets. In de B klasse werd G Cnossen Gaastmeer eerste en z’n dorpsge noot E Terpstra tweede. T Bouma ontving de eerste prijs rubriek voor zaken, bedrijven of gewonnen in de gehouden lange- baanwedstrijd, z’n broer J Bouma nam de tweede prijs in ontvangst. Tot slot werden enkele fraaie zeilfilms door de voorz. vertoond. UITVOERING ,DE LOFSTEM’ WORKUM Op 25 dec. hoopt koor een uitvoering te geven de Geref. Kerk. Dit koor heeft nu zo’n 15 jaar be staan en was in de eerste jaren volledig door Heidenschapster le den bezet. Thans is dit geheel ver anderd en komt de grootste helft uit de stad Workum Het koor telt plm. 38 leden en zingt in de Ere afd. onder leiding van de heer B. Pruiksma. Vele le prijzen zijn de laatste jaren met sue ces behaalt. Het koor is in het be zit van een electronisch orgel het welk op de uitvoering bespeelt zal vastgesteld worden door de heer H. Mast. Verder zal aan deze avond mee werken mevr T. Ket-Adema, alt- solo. Een en ander belooft een mooie avond te worden, welke uw bezoek ten volle waard zal zijn. Zie raambiljetten en advertentie volgende week. (III) Ut de oan ’t nou ta bisprutsen stikken is net düdlik op to meitsjen hoe alle neamde feiten meielkoar yn ’t lyk to bringen binne. Faeks leit it noch it meast foar de han to tinken, dat it weeshüs mei syns. hüs. Foar dy wezen bisit oan jild en lan üntstien is ut’ sünder bern kamen to forstjerren, it gearfoegjen fan de eigendom- moast, as hja genóch jild en guod men fan de folgjende ynstellings t neilitten hiene, foar elk jier dat gast-,-’ se yn it weeshüs sitten hiene, 50 goune bitelle wurde. As nou sa’n wees yn it weeshüs kaem, moast hy meinimme in deis- en in sneinspak klean, fierder seis himden en seis beffen of halsdoe ken. As se dat net hiene, moasten de neiste freonen of oare goekun- den mar foar dizze dingen soargje. W.T.B opgedragen van een stalen zee- schroefstoomschip voor holland- sche rekening. Afmetingen van het vaartuig zijn als volgt: lengte tus- schen loodlijnen 36.60 meter, breed te op het grootspant 7 meter, holte van het vlak tot dek 3.50 meter, ’t Schip zal worden voorzien van ’n verticale compound stoommachine van 175 I.P.K. die het vaartuig een snelheid zal geven van 8 km. per uur. Boot en machine te bou wen onder Bureau Veritas (Spevial Survey) groote kustvaart en cer tificaat van deugdelijkheid volgens Nederlandsche Schepenwet, met speciaal certificaat voor houtvaart. Het vaartuig zal worden uitgerust met twee reddingsbooten, en wordt een laad vermogen van 350 ton op zomeruitwateringsmerk gegaran deerd.’ ,De record Friesche melkkoe is .Lutsche’ 10 jaar oud, eigen aan de heer J A Smeding, te Jelsum. In ’t afgeloopen jaar gaf ze in 326 da gen niet minder dan 10.627.6 K.G. melk, met gemiddeld 3.38 pet. vet. Workum Onze vroegere stadge noot, de heer Aug. Reitsma, onder wijzer te Rotterdam, slaagde te ’s Gravenhage voor de acte Geschie denis M.O. Fyftich jier lyn, om dizze tiid fan ’t jier, bigoun it opplakken al hwat to knipen mei de .brandstof fen’. Net dat it op ’e bon wie, mar sa lyk as kooks, wie lang yn alle plakken net to krijen. Mar wy yn Warkum hiene it gasfabryk en der koe men kooks helje. Nou wie der in tige bikinde Warkumer-man sijn heit wenne yn Waldsein - dy stjürde in sek as fiif kooks nei syn heit. Doch dat wie mis. Hwant al hoe gezien’ de bedoelde man yn Warkum ek wie, dat hy kooks üt Warkum nei Waldsein stjürd hie, né dat wie in skande ,Us kooks nei oare plakken stjüre’ seine de Warkumers. En der hat hwat oer to dwaen west. Fragen yn de Rie, en ynstjürde stikken yn de Friso. F. Koudum. Heden werd alhier op gericht een woningbouwvereeni- ging, welke zich ten doel stelt om met behulp van gemeente en rijk te voorzien in de behoefte aan wo ningen, welke in de onderscheiden de dorpen van de gemeente Heme- lumer Oldephaert en Noordwolde bestaajt. Er is; besloten als eisch voor het lidmaatschap te stellen ’t nemen van een aandeel van 10. Voor belangstellenden in de wo ningbouw bestaat nog gelegenheid om lid der vereeniging te worden, ’t Voornemen bestaat om zoo eenigzins mogelijk voor Mei a.s. nog eenige woningen te bouwen.’ Beter een ons verstand dan hon derd ons bijstand.’ ,Bidt God, maar roei naar den oe ver.’ .Water en vuur zijn voortref felijke knechten, maar slechte mees.ers.’ ,Hoe grooter het hoofd des te grooter de hoofdpijn.’ ,Uit de zwarte aarde ontspruit het wit te koren.’ .Ieder houdt zijn ezel voor sneller dan een andermans paard.’ Dizze sprekwurden foun ik de Friso fan 11 des. 1915. .Hindeloopen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1