jier lyn ■elna triskip Fa. Romkema I Fyftich Workumer Krant Nieuws.- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van i RADIO HINGST HAVEVANDERWERF ,GIJ ZULT EEN KIND VINDEN IN DOEKEN GEWIKKELD' tss Visser Zn. JMD/0 EN TELEVISIE Auto-verhuur NAAIMACHINES uw WORKUM i met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M..advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG NO. 52 DONDERDAG 23 DEC. 1965 OFFICIËLE MEDEDELINGEN Workum. Lucas 2 vers 12. afster- met UT E SKIEDNIS FAN IT WEESHUS bespeelde LAAT W.T.B. Gezellige mensen blijven kopen A - bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 -Telefoon 358 llllllllllllllllllllllllllllllillllllllM DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN afgewis- op Dins- ja daar zijn geen woorden als iets verblindends, als majesta- lijkt i troch .e alle fiif oan bar west haw der mei is dan de folchoai- VERZORGEN 5 Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen L gehou- die vrij (IV) As de jonges en famkes op de leeftiid kommen wiene, dat se it weeshüs forlitte koene, dus as se sa tsjin ’e tweintich jier aid wiene moasten se ek hwat kreas yn ’e klean wêze. De jonges krigen dan in nij lekkens pak klean. It pak dat se oars allinnich sneins oan hiene, mochten se meinimme en de klean dy ’t se yn ’e wike droe gen, bleau yn it weeshüs efter. Fierders mochten se twa pear hoa- zen en ien pear skuon meinimme (yn dy tiid wiene der noch gjin klompen; dy kamen pas folie let ter). Hjir mei binne wy der noch net: de jonges hiene ek noch rjucht op: seis nije himden, seis nije kra gen of beffen in nije hoed (petten binne dan noch net bikend) en in nije himdrok (boarstrok). Foar de famkes bistie de ,ütset’ üt in swart lekkense rok mei in swart lyfke, in .blancke rock’ (faeks wurdt der in wite ünderrok mei bidoeld) en in nije himdrok. Ir, deistige kleanspul moasten se ek yn it weeshüs efter litte. Ta de liifdracht, dy ’t de famkes meina- men hearden ek noch twa pear hoa zen, in pear .clickers’ mei in pear sloffen (hwat .clickers’ binne, wit ik net; faeks skuon mei houten soallen?) Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Onder begeleiding van Crescen do werd het bekende .Stille nacht’ gezongen, gevolgd door ,De her dertjes lagen bij nachte’. Daarna las de burgemeester, de heer van Haersma Buma het Kerst evangelie uit Lukas 2. Na nog gezongen te hebben ,Nu zijt wellekome’ en .Engelkens door het luchtruim zwevend’ was deze kerstzangdienst geëindigd. Dit was de inzet van de Worku mer Kerstfeestviering, die direkt gevolgd werd door de Kerstwij- dingssamenkomst van de Worku mer vrouwen. Deze bijeenkomst werd den in de Geref. Kerk, goed bezet was. De wijdingsditnst, die stond on der het motto: ,Komt allen teza men’ werd geopend door mevr. Hofhuis. De liturgie werd gelezen door mevr, van der Leun en mevr. Jelgersma. Een en ander werd af gewisseld door gezamenlijk zingen en door zang van het mannenkoor .Laus Deo’. De declamaties werden verzorgd door de dames Bokma-Veninga en van der Valk-van Dijk. Mevr. Bokma-Vetter het orgel. Mej. Reinstra vertelde iets over het ontstaan van het bekende kerst lied .Stille Nacht’. De bijeenkomst door mevr Hoe wonderlijk is het, wat we hier lezen in Lucas: ,Gij zult een Kind vinden.’ Als iemand het scho ne verhaal van Kerstmis eens niet kende en hij zou zonder die kennis naar de kerk lopen, als eertijds de herders, om zijn God te zoeken met welke verwachting zou hij gaan en wat zou hij denken te zien hoe zou hij zijn God voorstellen? Zeker niet als een kind, maar als iets voor iets oneindigs, lichtends tisch, onafzienbaar. Nu lijkt het wel een sprookje en ’t is werkelijk heid: een kind! Ja, en waar blij ven wij, in een ernstige Kerstmis meditatie, met onze grieven, dat God ons alleen laat, niet met ons zou meeleven en ons maar laat aan tobben; waar blijven wij met on ze verwijten, dat ieder zijn eigen leed maar alleen moet uitzoeken! Hoe jammer vaak, dat de woorden: ,God is aan ons gelijk geworden’, versleten klinken en ons niet meer ontroeren. Welke grieven wij dan ook menen te moeten hebben, we zullen toch dit ontzaglijke moeten bekennen: dat God uit de hemel vertinsjes dwaende bin, moat dizze der ek noch mar by. .Orchestver. .Caecilia’ Directeur J B Dijkstra. Openbare uitvoeringen seld door Voordrachten, dag 28 Dec. 1915 in de zaal .Harmo nie’, en op donderdag 30 Dec. 1915 in de zaal .Rehoboth' te Workum. Aanvang 8 uur Programma’s ver krijgbaar ’s avonds aan de zaal en bij Aug. H. Wempe, Stationsweg. Zaal Harmonie 0.50. Zaal Re hoboth 0.35’. Sa wie ’t yn dy tiid. It .Strijk orkest’ wie in neutrale - of sa ’t jimm’ wolle - in algemiene forie- ning En men moast alle minsken wol 'ta freon halde, en sadwaende dan in joun op ’e so.citeit en in joun yn ’t lokael. Allinne wie der for- skil yn de tagongspriis. De earste joun twa kwartsjes, en de twadde sawn sturen. Nou ja, der moast for skil yn ,rang en stand’ wêze n’t wier. In slachter yn Warkum set yn in advertinsje: ,H.H. Landbouwers. Ondergeteekende koopt wrak vee iegen de hoogste prijzen. Overal te ontbieden P.S. Nuchteren kalve ren kunnen alle dagen door mij van huis afgehaald worden, alles a contant.’ Oer hwat der op de Riedssitting fan H.O.N. 18 des. 1915, sein waerd mien ik goed to dwaen der dit üt oer to nimmen. It gyng oer it bou wen fan arbeiderswenningen. ,De loonen zijn bijkans verdub beld en de standaard van de wo- ninghuur nagenoeg gelijk geble ven.’ Mar de nije wenningen soe- ne heger yn hier wurde moatte as de aide ,Men krijgt de minimum - lijders er niet toe, om eensklaps van 50, op de 90 huur op te bren gen.’’ Derom soe fan gemeentewe ge tsien jier lang, in taslach fan 10 goune yn ’t jier bitelle wurde. Dat de .huurtoeslag’ sa ’t wy dy nou kinne, is dus neat gjin nijs. F. NIEUWJAARSRECEPTIE De Burgemeester en mevr, van Werkum stellen zich voor op nieuwjaarsdag ’s morgens van 11.30 tot 12.30 uur te hunnen hui ze te ontvangen. te profijt.’ Ien fan harren kriget da funksje fan boekhalder. Hy giet ek oer de sinteraesje en leit elk jier yn maeije of maert rekkenskip óf fan syn bihear. Nej de earste trije jier sünt it oprjuchtsjen fan it weeshüs, giet ien in de faden óf (troch lotsjen üt to meitsjen hwa) en bineamt de magistraet him op nij of in oaren ien BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 14 tot en met 20 december ’65 GEBOREN: geen ONDERTROUWD: Siebe van der Wal 23 jaar en Trijntje Postma 22 jaar, beiden te Workum GEHUWD: Hendrikus Nicolaas Hermanns Kiestra de Jong 22 jaar te Ferwou- de en Johanna Wester huis 20 jaar te Workum OVERLEDEN: Eke Siemensma 59 jaar, e.v. An na Catharina de Jong GOEDKEURING UITBREIDINGSPLAN Het hoofd van het gemeentebe stuur van Workum, maakt bekend, dat de gedeputeerde staten van Friesland bij hun besluit dd. 6 de cember 1965, no. 2540, le afd., heb ben goedgekeurd de door de ge meenteraad in zjjn vergadering van 12 april 1965, nr. 25, vastge- stelde plan tot herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen _rArt„TT1._c voor Workum met bijbehorende be- WARKLIMS bouwingsvoorschriften Dit goedgekeurde plan met de daarbij behorende bebouwings. voorschriften liggen voor een ie der ter gemeentesecratarie ter in zage. Belanghebbenden, die tijdig bij de gemeenteraad bezwaren tegen dit plan hebben ingediend, kunnen binnen een maand na heden bij de Koningin beroep instellen. Workum, 21 december 1965 Het hoofd van het gemeentebe stuur voornoemd, B. van Haersma Buma werd gesloten Bokma-Haagsma. Het viel' op, dat er deze avond meer mannen aanwezig waren dan vorige jaren. It is foar de léste kear, dat wy jiergong 1915 fan dizze krante op slaen, om to sjen of wy der noci hwat ,ald' nijs üthelje kinne. Yn it léste nümer, dat fan 24 desimber (tafollich foelen de Krystdagen yn 1915, ek op sneon en snein, lyk as dit jier it gefal is) stiet in adver tinsje dy ’t ik hjir oernimme wol. ,Boelgoed te Workum op Woens dag 29 December 1915, des voorrn. 11 uur, in het Diaconiegesticht der Ned. Herv. Gemeente van: Meube len en Huisgeraden, bestaande in 3 kasten, pultrum, tafels, spiegel, staartstukklok, 2 bedden, antieke bank, tafel, porselein, glas- en aar dewerk en wat meer zal worden aangeboden. C. Tjebbes. Notaris.’ Dermei wie in ein kommen oan ti bistean fan it ,diakony hus’. Hoe lang dat bistien hat, ’k soe it earlik wier net sizze kinne. Likemin hoe folie minsken - yn dit gefal ear- men - der in ünderdak founen Mar ien fan dy minsken, kin ik noch o sa klear foar my krije, dat wie aide Imkje. Ik haw der as jonge ris west, en doe lei it aid minske op béd mei wanten oan en in swart wollen mütse op, om ’t hja it sa kald hie. Doch dat sil har leeftyd wol meibrocht hawwe. Hwat ik ek noch wit is, dat bi- nammen yn ’e winter, de diakens in joun yn ’e wike sitting hald- den. De earmen, dy ’t oan de Greate tsjerke hearden, krigen der dan in roggebrea, mei in kwartsje of sawn stüren derby, al nei gelang de greate fan de hüshalding. Mar oer dit boelguod wit ik noch dat üs heit, - dy ’t wol graech nei sa’n boelguod ta gyng - thüs kaem en sei: .Nou it brocht net folie op Mar it wie ek meast aide rommel.’ Ja, sa wie ’t doe yn dy tiid. Spul hwat waerde hie waerd bititele as aide rommel. Doch de opkeapers wisten der wol rie mei, en fortsjin nen der guod oan En sa stadich oan is Warkum, sa goed as leech helle. Om ’t ik nou dochs mei de ad- KERSTFEEST 1965 WORKUM Dinsdagavond jl klon ken de bekende Kerstliederen op de Merk, gezongen door de saam- gestroomde menigte en door de leer lingen van alle Workumer scholen Allen hadden zich verzameld rondom de 16 meter hoge, verlich te Kerstboom die op de Merk ge plaatst was op initiatief van het Convent van Kerken. Om 7.15 uur hadden de kinderen zich allen opgesteld om onder lei- van de heer J A Sybrandi te zingen. ons leven op aarde wil delen als mens Niemand op de wereld heeft zich ooit zo vereenzelvigd met ons, met ons leven, met onze nood Uw moeder niet en ook uw vader niet: niemand! Dit is veel meer dan we hadden kunnen verwachten of vermoeden of dromen. Geen en kel voorbeeld van sociale werkers van medelijdende mensen, die het leven gingen delen van de stum pers, waarvoor ze zorgden, geen verpleger van melaatsen, geen ver zorgers van pest, of t.b. lijders, haalt het bij deze afdaling Gods in de menselijke natuur en bij de volle menselijkheid, waarvan Hij alles voor de volle 100»/0 door maakte: honger, dorst, tranen en verdriet, vermorzeling e» vernieti ging, doodspijn en totale ving aan ’t schandhout. Ja, dat is Kerstmis: dat we God die troont in de hemel, zoeken en dat we, net als de herders, een mens ja een Kind een gelijke mo gen vinden Wie kan dan zijn ontroering, zijn tranen weernounen’ Mogen in aeze Kerstdagen ve len het Kind en daarmee hun God vinden. J. H. JANNING, pastoor van Workum Haersma Buma-van zich voor morgens uat giet dan elk jier sa oan ’t se we en - - der fan it ófgean - elk jier ien, dy ’t dun wer foar füf Jier bineamo wurde kin - fêst stele. Fierder seis nije himden, seis SJi- F STEEËNUSS nije skelken en seis ,ündersten’. Yn D pleats fan seis halsdoeken krigen DE SPECIAALZAAK VOOR se safolle doek mei, dat se dy der letter wol üt meitsje koene. Dat W 3830 WIÏI8 l6il hiene se yn it weeshüs wol leard. Hoe stie it nou mei it bistjür MWTfjb fan it weeshüs? Ek der oer Ijoch- tet it reglement üs yn. Wy sjugge der üt, dat de magistraet fan War kum, de faden, ek wol .butenva- ders’ neamd, oanwiist. Mei syn fi- ven hawwe dy it bistjür oer it wees hüs Hja gean ü.o. oer, dat alles hwat nedich is foar it ünderhald fan vrezen en weeshüs, kocht wurdt ,op de minste prijs en mees Merk 2728 GEMEENTE WORKUM UITVOERING ARTIKEL 6A VAN DE ZUIDERZEESTEUN- WET INZAKE VERGOEDING WAARDEVERMINDERING Belanghebbenden maak ik er op attent, dat thans een aanvang kan worden gemaakt me; de uitvoering van de bepalingen omtrent de ver goeding van waardevermindering van vissersvaartuigen en netwerk, genoemd in artikel 6a van de Zui- derzeesteunwet (Stb. 290) en de ar tikelen 3 tot en met 19 van het Zuiderzeesteunbesluit 1963 (Stb. 350). Voor deze vergoeding kunnen in aanmerking komen, zoals uit arti kel 4 van voormeld Zuiderzee- steunbesluit blijkt, be'anghebben- den, of zoons van belanghebbenden voorzover dezfé in 1950, 1951 of 1952 houders waren van een vis vergunning en zij hun bedrijf blij kens inlevering van die vergunning zonder daarin te zijn opgevolgd, hebben opgeheven. Ingeval de belanghebbende, of de zoon van een belanghebbende, als hiervoren bedoeld, is overleden, treedt, voorzover geen opvolging in de vergunning heeft plaats ge had, met uitsluiting van alle ande ren, de weduwe in diens plaats of, indien hij geen weduwe heeft ach tergelaten, zijn erfgenamen in de eerste en bij gebreke van dezen, zijn erfgenamen in de tweede graad van bloedverwantschap in rechte neer dalende lijn Voor nadere gegevens wende men zich tot de gemeentesecreta rie. WORKUM, 20 december 1965. De burgemeester van Workum, B. van Haersma Buma.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1