PUMTSEUJK NlëUWS Fa. Romkema Lrtskip SoleX Wasautomaten Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland Zuidwesthoek en van otond c^brakam S.V.W. agenda ta Visser Zn. Auto-ierhuur morgeno vroeg op RADIO HINGST H&YGVANDERWERF RADIO FN TELEVISIE FA. WtSTSKHUIS IJEME DE BOER ft w Donderdag 30 december 965 KG. 53 OOK WARKUMS NAAIMACHINES uw WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG ■elna LAAT Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Voor al uw drukwerk naar HUNIA’S DRUKKERIJ 3f. 'AR*4 i7Y V 'M’ HffWWHÏMM ATTENTIE! Bij niet ontvangen van dit blad vervoege men zich bij de bezor ger de heer A. Mulder, Panwurk. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VOGELTENTOONSTELLING GEOPEND Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 KERSTFEEST VIERIN G IN MARIENACKER WORKUM Vrijdagmiddag jl heb ben de bewoners van Mariënacker geboden werd. Allen waren dan ook vol lof over de prestaties van dit koor met haar dirigent. Afd.: Gymnastiek: De gym.lessen beginnen weer op dinsdag 4 jan. a.s. Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 VERZORGEN Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen UT ’E SKIEDNIS FAN IT Merk 27—28 Telefoon 358 Abonnementsprijs f 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Deze hond kreeg das en sokken mee voordat hij naar buiten werd gestuurd. van 21 tot en met 27 december ’65 GEBOREN: geen ONDERTROUWD: Anno Karei van Aalsum 20 jjar te Joure en Wietske Sietske Doo- per 21 jaar te Workum Tjalling Martinus Palsma 25 jr. te Bolsward en Sebastiana Elisa beth Westra 20 jaar te Workum Joost Bernardus Johannes Hout- sma 18 jaar te Workum en Jacoba Anema 19 jaar te Witmarsum GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen 3om U als 5* leven te erkennen’. j. p. J Knipscheer Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Ds.M van der Leun, die de lei ding van deze avond had kon een 250 aanwezigen welkom heten. Het koor, dat zong onder leiding van haar dirigent de heer B Pruik sma had medewerking van mevr. T Ket-Adema, alt. Harry Mast gaf ter afwisseling enige orgelsoli ten gehore en be geleidde verschillende nummers op het electronische orgel wol ,butenvaders’ hjitcen, neamden Se dizze minsken de .binnenvader’ en ,binnenmoeder’. Hwat hiene nou dizze vader’ en .moeder’ to dwaen? Yn in stik fan 1706, dat ünderteke- ne is troch Reyner Lieuwes en Grete Offes wurde harren plichten bikend makke. Om it taforsjuch op de bern to halden mochten se net üthuzich wêze. Ek harren freonen of kunden mochten net fan dat soarte wêze hwant der koe ris in forkearde ynfloed fan üt- gean. Ja, dy freonen mochten seis mar by ütsündering op bisite kom- me en binammen net by nacht ,om alle quade achterdincken voor te komen’ Se hiene der foar to soargen dat de bern op ’e tiid in goed mar net oerdiedich miel iten krigen. Moarns bitiid waerden de bern roppen om fan it bêd to kommen omdat foar elk it wurk wachte, itsij by in baes, itsij yn it weeshüs seis. Mei sa’n fjirtich bern sil it net altiten maklik foar de .vader’ en moeder’ west hawwe om alle .vechterij, twistinge en wat de sedigheyt te gen is’ lit to bannen. Sunder to straffen wie dat net altyd müglik, mar it mocht net op in hurde en wrede wize barre en, foar sa fier it mei de müle óf koe, net mei ra. chen en skellen. Bidaerd en for- stannich straffe, wie it paroal, en op ’e tiid in formoanjend wurd. Oft dat yn ’e praktyk altyd opgie, doar ik net foar yn to stean. W.T.B Als wij de Oudejaarsdag een feest dag zouden willen noemen wat vieren wij dan? Is het wel zo fees telijk, het eigen leven te onder zoeken? Kunnen wij spreken van hjet feest van het zelfonderzoek? Goed. Laten we het woord .feest’ dan maar terugnemen. Maar 31 de cember blijft daarom nog wel een bijzondere dag Wij wilen ons toet sen. Aan de wil van God. Wij kun nen daarbij gemakkelijk terecht komen bij een man uit oude tijden: Abraham. Hij stond immers bekend om zijn gehoorzaamheid aan God? God gaf Abraham een opdracht: en hij gtehoorzamde. Hij trok weg uit zijn bekende omgeving naar het land, dat God hem wijzen zou. Veel later trok hij, toen hij vader geworden was, met zijn enige zoon Izaak van huis. De nieuwte opdracht tot hem had geluid: ,Neem uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izaak, ga naar het land van de Mo ria en offer hem daar ten brandof fer op een van de bergen, die ik u zeggen zal.’ Daarop lezen wij de beslissing: ,toen stond Abraham ’s morgens vrpeg op, zadelde zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Izaak.’ U kent het verhaal uit Genesis 22 Op het beslissende moment, dat Abraham zijn zoon zal offeren klinkt Gods stem: .strek uw hand niet uit naar de jongen, en doe hem niets, want nu weet Ik, dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.’ Dit verhaal over Abraham’s of fer bevat niet alleen een polemiek tegen de in de oudheid bekende WEESHUS (V) De faden fan it weeshüs moasten der foar soargje, dat de weesbern in hanwurk learden dat harren it béste lei. Der ta waerden se by im men yn ’e stêd op it wurk besteld, der ’t se dan ek hwat fortsjinje koe ne. Dat jild mochten se seis net halde. De faden hiene der op ta to sjen dat de bern de fortsjinst elke wike oan de boekhalder oerjoegen. Net de faden hiene it léste wurd by it talitten fan nije wezen yn it weeshüs, mar it stedsbistjür, dat ek alle skelen, der ’t regiemint gjin ütslütsel oer jaen koe, bi- sljuchtsje moast Yn 1960 wie it aide weeshüs sa yn forfal rekke dat der in nijen- ien foar yn ’t plak boud waerd. Hjir komt dus it al earder neam- de jiertal 1690 wer om ’e hoeke, mar net as bigjindatum fan de we- zeynrjuchting yn Warkum. Der wie allinnich sprake fan in nij ge- bou yn it plak fan it al besteande weeshüs, dat earder as gasthüs tsj inne. Oan nou ta hawwe wy noch neat heard oer it echtpear dat yn it weeshüs wenne en dat de deisti- ge lieding oer de wezen hie. Yn tsj instelling mei de faden, dy ’t ek en de buurtbewoners gezamenlijk kerstfeest gevierd bij een mooi versierde en verlichte kerstboom. Voor dit kerstfeest dat in intieme kring werd gevierd, was een volle dig programma opgesteld met de te zingen liederen. De waarn. directeur de heer H van der Laan las de verschillende schriftgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament betrekking heb bende op de geboorte van het kin- deke Jezus. De meditatie werd ge houden door de Geref. predikant ds D Middelkoop. Behalve samen. z.„ns van kerstliederen werden er ook nog enkele liederen gezongen door mevrouw F de Lang-de Boer met orgelbegeleiding van mevr. Hofhuis Door genoemde mevrouw werd ook een mooi kerstverhaal voorgelezen en door de heer L de Haan werd een vertelling gedaan over een kerstfeestviering in een gevangenis ergens in Nederland. Als traktatie werd aangeboden een kopje chocolade melk of thee (naar keus) met een kerstkransen snoepje. Na afloop van deze mooie middag ontvingen allen ook nog volgens oude tradities een sinaas appel. ZANGUITVOERING VAN ,DE LOFSTEM’ WORKUM De Chr zangver ,De Lof stem’ van Hei.densch<(p-W ort knm gaf op de avond van de eer ste kerstdag in de Geref. Kerk een stijlvolle uitvoering. Het programma, dat door het koor werd afgewerkt was van een hoog gehalte. Het viel deze avond op tot welke goede prestaties een koor kan komen, door voortduren de oefening onder deskundige lei ding. Onder grote stilte werd de su blieme zang van dit koor door de aanwezigen aangehoord Misschien had de tenor partij soms even ster ker kunnen zijn, maar wat het koor met haar zang presteerde was bo ven alle lof verheven. De vaak moeilijke zangnummers werden soms geheel feilloos gezongen. De altzangeres vergastte de aanwezi gen op enkele prachtige soli. De aanwezigen hebben dan ook tillen ten vol?e kunnen genieten van de zeer goede zang, die hier WORKUM Vrijdagmiddag jl. werd de vogeltentoonstelling van de hr. J Schipper voor het publiek open gesteld. Al spoedig kwamen de eerste be zoekers opdagen, die allen zeer ver baasd waren, dat het terrein van de kippenfokkerij in zo korten tijd door de heer Schipper en zijn hel pers omgetoverd was in een vogel tentoonstelling. In de grote loods van board en plastiek met een op pervlakte van 60x6 kon men een tweeduizend vogels bewonderen van allerlei soorten. Ook waren er een aantal kanaries ingezonden om mee tedingen naar de mooie door de heer Schipper beschikbaar gestelde prijzen. Volgende week hopen we de prijswinnaars bekend te maken. Naar de eigenaar ons mededeel de hadden reeds een flink aantal bezoekers een kijkje op deze wel zeer interessante tentoonstelling genomen. Ook de afdeling van opgezette dieren is zeer de moeite waard om te bezichtigen Velen is het mis schien tot nu toe ontgaan, dat op het terrein buiten de grote loods ook nog een afdeling is, waarin ’n kleine kinderboerderij is gevestigd en een loods met ook nog een groot aantal vogels. We zagen vanmiddag, dat men nu bezig was met het aanleggen van een kinderspeelplaats. Zo komt het vogelpark ,De Ara’ langzamerhand dichter bij haar vol tooïng en zal blijken straks een trekpleister voor jong en oud te worden. gewoonte, om kinderen als offer voor God of góden te brengen, nee dit verhaal is in de eerste plaats een getuigenis over de offerbereid heid van Abraham. Hij staat hier voor ons als een geloofsheld krach tig en groots,tegenover onze klein heid en zwakheid van geloof. Wanneer bij de Joodse nieuw jaarsviering de schofar, de hoorn, geblazen wordt, dan denkt men ook aan dit verhaal terug. Men denkt aan de hoorn van de ram, die God als Wet plaatsvervangend offer stelde. Abraham mag als een man van Oudejaar en Nieuwjaar voor ons staan. Als ons voorbeeld. Hij ont ving die allermoeilijkste opdracht en: ,toen stond Abraham ’s mor gens vroeg op.’ Hij aarzelde niet. Hij zette de nieuwe dag in met ge hoorzaamheid. Wij mogen in deze dagen onszelf en elkaar toewensen, dat ook bij ons die bereidheid en overgave, dat geloof gevonden moge worden, die Abraham gemaakt hebben tot het voorbeeld van de ware gelo vige. ,Toen stond Abraham s morgens vroeg op’: hij durfde de moeilijke dag aan. Zo behoren ook wij het nieuwe jaar tegemoet te treden. genadig, schenk ons sterk, zodat nieuwe tijd aandurven aanvaarden als uit Uw hand. Laat ons ook 1966 aanvaar den als Uw opdracht, Heer over ons 1 op’: hij durfde de moeilijke dag aan. Zo behoren ook wij het met het gebed: ,Heer wij voelen ons klein, wees ons ons geloof, maak wij iedere ■en durven x, kS&s T...<

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1