S«leX I Fa. Romkema tilskip PLAATSELIJK NIEUWS Fryske Brief Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en van 'mi RAP. voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland U - I 1 f XXX X XC RADIO HINGST HAyEVANDEZWFRF 1 A u to - v e r h o u r JfcW/0 EN TELEVISIE FA. WESTERN U IS ta Visser Z». IJIME DE BOEQ WARKUMS uw - BB* I OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS NAAIMACHINES WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR i fafc, 888888888k X' BfHl JAARVERGADERING KALVERFOKKLUB FRISO NO. 1 DONDERDAG 6 JAN. 1966 BURGERLIJKE STAND my net geen beiden te LAAT de Wijnhandelaar - SLIJTER foei. ?8 •elna A- Voor al uw drukwerk naar H HUNIA’S DRUKKE 89ste JAARGANG i' j Gezellige mensen blijven kopen bij: Adres redaktie: W. Mundc, Noard 104 Workum, tel. 05151-402 lang, dat it b spul fan de t waerd e nsa DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN en te en to en van met en zonder chauffeur All-risk verz.) VERZORGEN Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 kjieuiig LJiasnouwer, echtgen. v. Gerke Mulder, 77 jaar, overleden te Enkhuizen. UT ’E SKIEDNIS FAN IT WEESHUS (VI) De .binnenmoeder’ fan it hüs moast der om tinke, Merk 27 28 Telefoon 358 I.M..-advertenties dubbel tarief Inzending vin advertenties vóór of op woensdagmorgen Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 te Bolsward Siebrig Glashouwer, echtgen. gten geen Lolkje Schaap van Timen Boersma to sitten. Dèrom wie ek sa fan bi- nen en wollen klean- :rn op ’e tiid wosken Siedich forsteld. Fan sets hie it iene bern neat op it oa- re fpar as der twat to forpartsjen ft •i Onder zeer hoge druk borrelde, water, slik, olie en andere grond stoffen uit de krater bij Sleen, 25 jaar der Wal waarin de boortoren geheel is ver dwenen. 1 De fortsjinst fan dy beide min- sken komt üs nou ünwierskynlik leech foar, n.l. 140 caroli goune yn it jier. Ek as wy witte dat wy dit tal wol tweintich kear sa great nimme meije om op üs jildkoers to kommen dan noch is it net folie. Hja hiene fansels frije kost en yn- wenning en fierders rjucht op twa wees- nus moast der om tinke, dat de bern gjin ,libben guod’ oan harren hiene, en, hwat foarhinne mear foar kaem as tsjintwurdich, dat se net under de seare plakken kamen pear skuon of sloffen en elk twa himden en .desnoots sijnde op ’t weqshuisgoet vrij mogen slapen)’ hwat wol safolle bitsjutte sil, dat se it bêddeguod fan it weeshüs by- need frij brüke mochten. W.T.B. P® 1 -- GEMEENTE WORKUM van 28 decejiber 1965 tot en met 3 januari 1916: GEBOREN: Jetske doel ter van Harmen Jan Akkerman e: Bauke zooi en Minke F o Ikertsma ONDERTROITWD: GEHUWD: Hendrik Smit, 23 jaar en Hinke van der Mee: Workum Siebe van der Wal 23 jaar Trijntje Postma 22 jaar beiden Workum OVERLEDEN Ids Wideveen 82 jaar, wedn. van Margaretha Maria van der Meer. dec. jl. vond onder grote belangstelling de jaarvergadering plaats van de kal- verfokclub. In zijn openingswoord memoreerde de voorz dat het jaar 1965 een prima jaar is geweest. De keuring was weer vlot ver lopen en de kwaliteit der dieren was prima, gezien ook de presta ties op de ringkeuring. Enkele punten van de medede lingen werden met elkaar goed doorgenomen waarbij o.a. de nabe spreking op de keuringsdag. Dit punt werd uitvoerig besproken en besloten werd om dit volgend jaar weer na afloop der keuring in de zaal te houden. Bij wijze van proef is dat de laatste keer direct op het keuringsterrein gedaan. Intussen was de spreker voor de ze avond de weled. heer M Beetstra gearriveerd. In de pauze werden een groot aantal schriftelijke vragen gesteld door de aanwezigen die betrekking hadden op zuivelgebied enz. Vlot behandelde de spreker de vragen en werden vele aspecten in discussie gebracht. Over deze on derwerpen zou nog wel avonden gepraat kunnen worden maar de tijd liet het niet toe zodat met de ze discussie om goed half elf werd gestopt om over te gaan tot de prijsuitreiking Uit handen van de voorz konden de deelnemers hun gewonnen prijzen in ontvangst ne men. Zo kon men nog even onder elkaar de waarde bepalen van het behaalde succes in 1965. Voor D Ketelaar die uit het be stuur trad werd M Jellesma be noemd. Het aftredend bestuurslid werd door de voorz dank gezegd voor het secretariaatswerk, ter wijl het nieuwe bestuurslid veel succes werd toegewenst. Gezien het aantal leden zou men de deelname aan keuring en vee- beoordeling graag beter zien. De voorz sloot deze al laat ge worden avond en wenste dat 1966 weer voor ,De Takomst’ een bloei end jaar mag worden. LOOP DER BEVOLKING GEM. WORKUM WORKUM. Op 1 jan. 1965 bedroeg het aantal inwoners van de ge meente Workum 3896 (1905 man nen en 1991 vrouwen) In 1965 werden geboren 77 per sonen (42 mannen en 35 vrouwen) en in dit jr. overleden 41 personen (20 mannen en 21 vrouwen). In ’65 vestigden zich 207 personen (90 mannen en 117 vrouwen), en ver trokken er 233 personen (97 man nen en 136 vrouwen) zodat het aan tal inwoners op 31 december be droeg 3906 (1920 mannen en 1986 vrouwen). Dit betekent dus een vooruit gang van 10 personen (plus 15 man nen en min 5 vrouwen). - .m. - Der moast ik op aldjiersjoun wol oan tinke doe ’t de klok toalve sloech en daliks oan alle kanten, fjürwurk ófstutsen waerd. Minsken noch ’n ta, hwat gyng der foar in kaptael de loft yn; hwat is der in jild oan weismiten. Mar ek hwat binne dertroch in üngelokken bard Doch sa is it nou ienkear. Yn üs jonge tiid wie ’t al net folie oars, allinne troch de earmoede waer- den wy yn de stringen haldden. In aid Warkumer skriuwt yn it léste nümer fan de ,Oud Worku mer’ yn in artikel: .Tijden heb ben tijden,’ en sa is ’t. Yn de léste helte fan de foar’ge ieu, waerd troch it gemeentebi- stjür fan Warkum, ,het nieuw- jaarswenschen bij langs de huizen verboden.’ En lang net sünder re den Hwant fierwei it greatste part fan dy nijjier-winskjende Warku- tners, setten de ophelle sinten, da liks om yn .geestrijk vocht’. Mei as gefolch, dat der al ridlik gau hiet hwat .eerzame huisvaders’ mei in fikse bok oan ’t tou de sfêd lans lavearren, op hüs oan, hwer yn de measte getallen gjin byt iten to fi- nen wie. Derom wie it in wiis be- s. ut fan de .vroede vaad’ren’ dat ni'jierswinskjen to forbieden .besloten 'tot eene uitdeling warme spijzen op 1 januari.’ Goed, men mocht dit dan de nam me fan .bedeling’ jaen, mar foai in hiele bulte hüshaldingen bitsjut te Nijjiersdei, in bihoarlik miel op ’e tafel en gjin dronken man en heit oer ’e flier. Dat wie dut. Doch tiden hawwe tiden. Nou, lé ze wy yn ’e kranten en sjogge wy op ’e televisy de warskóging .Glaasje op? Laat u rijden. Sa hat alles syn tiid Nou, ne.i dit praetsje nei nijjier bigjinne wy nije wike dan wer mei it bikinde .Fyftich jier ’yn.’ F. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 1.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Ad vertentiet irief: 9 cent per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling GEMEENTE HINDELOOPEN over de maand december 1965 GEBOREN: HUWELIJKEN: OVERLIJDEN Grietje de Vries, wed. van Klaas Huismans, 79 jaar, overleden te Hindeloopen Ruurdje Vlieger, echtgen. van Willem Kuipers, 83 jaar, overleden De .binnenvader’ hie yn dy tiid noch in aparte trek derby: hy moast n.l. de bern fan Allerheljen oan 't Ljochtmis elk? dei fan 57 üre les jaen yn it lé^en, skriuwen en rekkenjen. Dat we dus allin- nich 3 moannen yn it winterskoft t.w. fan 12 novimber iant 12 fe- brewaris. Dy data meije faeks wol in lytse taljochting hawwe. Tsjint. wurdich falie Allerheljen <n Ljocht mis respectivelik op 1 ncv. en 2 febr Dat wie fan aids ek sa mar om ’t men de folie ieuwen die wol as skrikkeljier rekkenen - ncu net mear allegearre - wie de lalen- der op in stuit 12 dagen bimfter rekke. Paus Gregorius XIII hat yn 1582 dizze misrekken wer g<ed makke. Dochs hat it by üs noth oan ’t plm. 1700 ta duorre ear t se de nije kalender ynfierden. Noch ajtyd lykwols spylje data as 12 maeije en 12 novimber yn Fryslan in greate rol. De .vader’ en .moeder’ waerden earst ien jier op proef bineamd. De faden koene, as it al misbitear- de, dan wer fan dy minsken óf- komme. De .vader’ bakte seis de bóle dy ’t nedich wie, en, as ik it goed bi grepen haw, hy broude ek bier. De lege büterfetsjes, dy ’t se oerhal- den, mochten se forkeapje Foar dat jild koene se dan wer oar iten keapje. BENOEMING WORKUM Mej Wybrich de Boer werd per 1 januari benoemd tot praktij kassisten te aan het Labora. rium voor toegepaste Psychologie van de Christelijke Stichting voor School- en Beroepskeuze in Fries land te Leeuwarden. GESLAAGD WORKUM Onze stadgenoot de hr J Kooistra slaagde dezer dagen voor het Staatspraktijkexamen Boekhouden eerste gedeelte. WORKUM Woensdag 29 Jimme moatte it my mar nX kwea nimme, dat ik nei al de drok- te fan de Krystdagen, fan aid nijjier, nou daliks net bigjin skriuwen oer .Fyftich jier lyn’. Né, ik kin op ’t momint de moed net opbringe en slaen de jiergong 1916 fan dizze krante op, om der- üt oer to nimmen hwat my gaed- lik taliket. Ik moat earst hwat bi- komme fan de drokce fan de léste wiken. Boppedien sit ik al in dei- manich tige forkalden by de tafel Hoasje, prüste, kuchelje en snüte, mei sa’n kear as tsien op in dei ’n skjinne büsdoek. Hawar it koe noch slimmer, en it is al wer in hie Ie treast, it iten smakket wer, dat litte wy mar net kleije. In for. naem ding is, dat wy sa stadich wer hwat yn üs gewoane dwaen komme. Hwant jonge noch ’n ta, hwat hat it wer in geheister en getóch west om alles foar de feest dagen hwat kreas yn oarder en yn ’e hüs - to krijen. Ja, men kri- get sokke dagen almeast iters, en wy witte allegearre wol, it moat hwat oars as gewoan wei, der moat hwat ektra’s op ’e tafel komme. Mar it eintsje bislüt is dan meas- tal dat men mei de iterij hwat bop pe jins gewoane taks komt, en dan jouns min de sliep to pakken krije kin. Ja, wy libje nou ienkear yn in tiid fan wolfeart en dat ütert him op sahwat alle gebiet sa yn ’e trant fan, ,t Kin wol lije minsken skep mar op.’ Ien fan myn aid Warkumer freo nen, dy ’t sa ’t skynt nochal .dich terlijk’ oan lein is skriuwt my yn syn nijjiersbrief: ,Wij leven in een welvaart-staat. Waar het ieder naar den vleeze gaat. Want armoede, zoals weleer, Kent men in deze tijd niet meer’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1