PIAATSEUJK NIEUWS Romkema Enskip SolÉ], Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van RADIO tNnieVISiS RADIO HINGST A ulo - v er ii iï 11 r met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS HAYEVAffDERWFRF ta Visser Zn. S.V.W. agenda de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek FA- WEST* WW SS IJEME DE BOER Nieuws uit de omgeving WARKUMS NAAIMACHINES WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR AANGENOMEN FRISO I.M.-advertenties dubbel tarief 89ste JAARGANG NO. 2 DONDERDAG 13 JAN. 1966 WEESHUS (VII) uur alle uur A tel. 535 W.T.B. T—r-juL—i—i MSWOTM® UW wed de van 8-12 elna Gezellige mensen blijven kopen bij: DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN FA. GEBR. Adres redaktie: W. Mundt, Noard 104 Workum, tel. 05151.402 FRYSK ORKEST WORKUM Naar wij vernemen zal het Frysk Orkest op vrijdag 28 ja nuari a.s. een concert geven in de Klameare lid, tot TANDARTSEN 15 en 16 januari van 10 tot 10.30 uur voorm. Th. J. Menger Bolsward Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr Mudde VERZORGEN Voor al uw drukwerk naar HUNLA’S DRUKKER» LAAT CP.B. VORKUM Op 6 januari werd de eeste vergadering in dit jaar gehou WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 de Wijnhandelaar - SLIJTER 1-1 1-1 1-1 0.Z 0-2 0-2 2-0 UT ’E SKIEDNIS FAN IT Merk 27—28 Telefoon 358 ONGEVAL MOLKWERUM Ten gevolge van de overstroming van de verkeersweg Koudum-Molkwerum was de weg door bevriezing zeer glad. De 14- jarige Anneke Boersma van Warns had het ongeluk met haar fiets te vallen, zodat zij met een gekneusd of gebroken been naar huis moest worden gebracht Een toevallig pas serende politie-auto droeg hier de zorg voor. Mevr Krul die door de gladheid met haar auto tegen een boom reed, kwam er beter af. Zij maakte door haar geringe snelheid een zachte landing tegen een boom maar kon, nadat haar wagen weer op de weg stond, haar reis vervol gen. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 de der opmakke Fiers, Om me- CONTACTAVOND 17 februari feestelijke contact-' avond SVW Afd.: Gymnastiek: In verband met de Friese kam. pioenschappen in Bolsward (waar onze leidster aan meedoet) zijn er donderdag 20 jan. na zes uur geen WARNS Met een zestal geweren gym.lessen meer. en een aantal drijvers hebben ja- SCHAKEN RIJS Op nieuwjaarsdag werd in hotel Jans een districtswedstrijd schaken gehouden georganiseerd door de schaakclub ,Rijs en Omstr’ Er waren 52 deelnemers. De uitslag was als volgt: Klas 1: A 1 H R Heiten Wolvega; 2 A de Vries Harich BIC van Wijk Heerenveen, 2 E D de Boer Workum C 1 H van Popta Oudega (W); 2 C de Leeuw Luinjeberd D 1 L Albada Sneek; 2 J Dijkstra Bolsward E 1 G Miedema Gauw; 2 H Timmer Wageningen Klas 2: A 1 J Sinnema Sneek; 2 S Stomphorst Kampen B 1 I J Breimer Rijs; 2 M Vierstra Balk C 1 N Hogeboom Kampen 2 P An dela Rijs Klas 3: A 1 G Wiersma Warns; 2 D Sikkes Wolvega BID Boschma Workum; 2 J La- rooy Balk CIA van der Linde Oudemirdum 2 J Schotanus Oudemirdum DIS Weitenberg Bakhuizen; 2 M Hogeveen Balk E 1 A J Breimer Oudemirdum; 2 R van der Veen Koudum SCHUTTEVAER STAVEREN De afd. Zuidwesthoek van de Kon. Schippersver. ,Schut- .evaer’ heeft zaterdag in Staveren besloten bij B en W van die gem. een verzoek in te dienen om de geprojecteerde meerstoelen voor de nieuwe sluis in de Warnservaart zodanig te verplaatsen dat de meer gelegenheid wordt vergroot. Zo mogelijk wil men het aantal meer, stoelen uitbreiden. Voor de aan vang van de vergadering brachten de schippers een bezoek aan de nieuwe grote sluis en het in aan bouw zijnde tweede gemaal, waar na de heer J Klazema, technische hoofdambtenaar van de Prov Wa terstaat, een toelichting op het pro jekt gaf. De heer van der Zee, com mandant van de Rijkspolitie te wa ter uit Sneek drong er bij de schip pers op aan in de zomermaanden wanneer er veel pleziervaartuigen op de scheepvaartroutes zijn niet na te laten bij dreigende gevaarlij ke situaties het aandachtsein te ge ven. In het bestuur werden de he ren A de Groot en Sj Zwaan her kozen. De vergadering herdacht de heer van Dam, die vorig jaar is overleden en voorz van de vereni ging is geweest.. JAARVERGADERING CBTB WARNS De afd Koudum-Warns van de CBTB hield haar jaarver gadering. De kas sloot met een na delig saldo. Men zal trachten hier voor voorzieningen te treffen ,de af tredende bestuursleden de heren S G de Jong en E Kingma zijn her kozen. Over een vijftal vragen be treffende het onderwerp Gezin en bedrijf’ werd druk gediscussieerd. SCHEEPVAART WARNS In 1965 passerden door de brug'in totaal 9614 schepen te wis ten vanaf 1 jan tot en met 28 okt. 2439 vrachtschepen, 2344 sleepbo ten en 4831 pleziervaartuigen. In verband met de bouw van de nieu we brug was de scheepvaart van. af 28 okt. tot en met 1 dec. geslo ten. De weesbern wiene foar it fan ’t bêd ófgean forplicht earst in moarnsgebed to dwaen. Pas dernei koe der wosken en kjimd wurde. Der waerd ek op it dwaen en lif ten fan de bern tsjinoer oaren ta- sjoen: dat se bileefd wêze soene, sawol yn it praet as hwat oangiet ,den hoed te ligten.’ Yn ’e simmer waerden de famkes de moarns al om healwei fiven troch de .moeder’ wekker makke (yn ’e winter om healwei sawnen). As nou de jon. ges en famkes fan ’t bêd of wiene, moasten se de bédden ófhelje, mar net daliks wer opmeitsje. Earst moast de .moeder’ de rounte dwaen ,en wel neerstig agt geven of bed den, dekens, lakens, sampt al het bedgoet, ook stukken (prachtig fri sisme!), geschuurd of bepist zijn.’ Mei sa’n hüs fol bern koe it gau ris op in tsieren gean. De pleech- alders moasten yn elk gefal in goed foarbyld jaen ,en niet tegens elkanderen vloeken, schelden, twis ten, pruillen of d’een den anderen quade verwijtingen en smadelijke bejegeningen doen.’ As se op sok- ke dingen bitrape waerden, moas ten se trije caroli goune boete bi- telje, harde it der nei noch in kear dan waerd de boete fordübele. Koe ne se it dan noch net litte, dan stelden de faden de boete wol fêst, in boete dy ’t op it lean ynholden waerd. DAMMEN WARNS De damclub trok voor ’n competitiewedstrijd naar Oudemir dum. Gezien de uitslagen was dit wel een zeer spannende wedsctrijd maar in de laagste groep bleek Ou demirdum iets sterker te zijn. De uitslag was 27-27. DE JACHT gers uit Groningen en uit deze om geving in het laatst van 1965 in de weilanden rondom het kooigebied hun geluk nog eens beproefd. De laatste dag leek het soms of een kudde schapen werd opgedreven. Des morgens werden er 12 en des middags 24 dieren door de jagers gedood. In totaal werden de taai ste dagen nog 66 hazen geschoten. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 4 tot en met 10 januari 1965 GEBOREN Fokeltje dochter van Gerard Flapper en Hotske van de Weij Cornelis Gerardus zoon van Klaas Huisman en Richt je Visser ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Anno Karei van Aalsum 21 jaar te Joure en Wietske Sietske Doo- per 21 jaar te Workum OVERLEDEN: Grietje Edema 89 jaar echtgen. van Minse van den Akker; Tjitte Palstra 81 jaar wedn. van Catharina Johanna van der Kraan en van Jetske Flapper. aantal dames welkom hetfen een korte overdenking wees zij de betekenis en de viering van de jaarwisseling. Na de notulen volg den verschillende mededelingen. 20 januari is er een excursie naar .Practische Hulp’ in Leeuwarden. Opgave nog mogelijk bij mevr. Bokma of één der andere bestuurs leden. 3 februari wordt de jaarver gadtering gehouden (denken alle da mes aan de tentoonstelling van zelfgemaakte beesten?) en 23 fe bruari de contactavond. Na de pauze kreeg de heer van der Kooi het woord. Zijn onder werp: .Niemand leeft alleen voor zichzelf’ handelde over het ver zekeringswezen. Zonder voor een bepaalde verzekering propaganda te maken vertelde hij iets over de verzekeringen in het algemeen Een mooie film liet iets zien van het leven en de natuur op de Ned Antillen. Aan het slot van de avond ga ven twee gasten zich op als waarmee het ledental steeg 108. NOG GOED AFGELOPEN WORKUM Dinsdagmiddag 4 jan jl werd het 4 jarig dochtertje van de familie J W de Haan bij het naar de kleuterschool gaan door een an dere kleuter in de Dolte geduwd. Dit gebeurde voor een der lokalen van de Chr Lagere School. Mees ter Kramer die dit zag gebeuren snelde onmiddellijk toe en slaagde er in de drenkeling weer op het droge te halen. HEIDENSCHAP-GAASTMEER Ds H Horlings wonende ,te Nij- kerk heeft het beroep naar de ge combineerde Geref. kerken van H’ schap en Gaastmeer aangenomen. Fam. berichten: 10 cent per Advertentietarief: 9 cent (Doopsgez) voorm 10.45 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit, Gezinsdienst; nam 7.30 uur ds L Jansen Schoonhoven MOLKWERUM (Herv) voorm 9.3Ö uur ds Schui- lenburg, Heilig Avondmaal; nam 2 uur de heer G Tilstra van Noord- bergum, dankzegging Heilig Avand maal WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 2 uur ds J Schoneveld STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho neveld, Heilig Avondmaal; nam 2.15 uur ds W A de Pree, Dankzeg ging O.G. BEHAALT KAMPIOENSCHAP WORKUM Onze damclub ging met haar eerste tiental naar Huizum om de krachten te meten met het 2de tiental aldaar. De Workumer» bleken weer in topvorm te zijn want weer werd het een overwin ning wat betekent dat het kampi oenschap is behaald in de hoofd klasse en dat er het volgende sei- gespeeld moet worden in de Dam- zoen ereafdeling van de Friese bond Hier is de uitslag strijd. HUIZUM-WORKUM Uilkema-L Wijnja J Feenstra-Sj Folkertsma E van den Bosch-J de Vries T van den Bosch-C Buma M Nicolai-S Wrersma K Brouwer-P Buma J van der Goot-W Wink J Gerlofsma-M van der Weide 1-1 J Kuipers-M Hiemstra 2-0 L Lamsma-W Rusticus 0-2 den in de landbouwschool. half acht kon de presidente vrouw Bokma-Haagsma, een groot In op m.m. per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling TONEELAVOND WORKUM De RK toneelvereni ging ,Jimmer Omheech’ alhier is zo vriendelijk geweest voor de op voering van het toneelstuk ,De gro te leugen’ uit te nodigen de be woners van Mariënacker, Wymerts hof en Sint Getrudis Stichting On geveer 50 personen hebben aan die uitnodiging gehoor gegeven, wel ke op deze toneelavond door de weleerwaarde heer Pastoor Jan- ning werden verwelkomd. Van het toneelstuk dat werd opgevoerd in 4 bedrijven hebben de aanwezigen volop genoten. De inhoud van het stuk was voor allen gemakkelijk te volgen. In de pauze werd een kop je thee aangeboden met een koek je en een snoepje en een sigaar voor de rokers. BENOEMING Aan het slot van de avond heeft WORKUM De heer J Bruining be- burgemeester B van Haersma Bu- drijfsleider bij de Fa Govers en na een dankwoord gesproken Striethorst alhier, ontving een be noeming in een soortgelijke funk- tie bij de Fa. Etman te Heeren veen. KERKDIENSTEN van zondag 16 januari a.s WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun, Heilige Doop; nam 7.30 uur ds G van Zeben Zondagsschool voorm 11 kinderen in de kerk (Doopsgez) voorm 9.30 uur ds J P J Knipscheer Westhill voorm 11 (Geref) voorm 9.30 uur ds D Mid delkoop, Bevestiging ouderling; nam 7.30 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis; Zondagsschool voorm 11 uur HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 9.10 uur leesdienst; nam 1.30 uur ds D Middelkoop, H. Avondmaal FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager GAAST (Herv) voorm 9 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A «e Pree; nam 7.30 uur ds J G F An kersmit Wy hawwe sjoen hoe ’t de plich ten fan de pleechalders fan it weeshüs yn in regiemint fêst lein wiene. Dizze bipalingen wiene op- steld yn it jier 1706, doe ’t it wees hüs dus al sa’n 50 jier bistien hie. It liket my net ünwierskynlik ta, dat der al earder soartgeJjikense ynstruktjes opsteld wiene mar ik haw se noait under eagen hawn. Dochs soene dy fan 1706 net léste wêze. Yn 1723 komme wer nije ynstruksjes, troch de wéesfaden Beern Dirk Heeres, Rintke' Rintkes Backer en Bauke Osinga. It stik hat ta opskrift: .Ordonantiën en Wetten voor het beslooten wees huis der stad Workum, waar naa de Binnevader en Moeder int sel- ve zig zullen hebben te reguleeren en huis te houden.’ Oft it nou kaem dat it foarige regiemint net wiidweidich genêch it dwaen en litten fan de .vader’ en .moeder’ bihandele, wit ik net, mar it nije fan 1723 omskruiwt al les folie krekter Foar sa fier it nij’e eleminten bifettet wol ik hjir ien en oar oer sizze.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1