PLAATSELUK Nieuws w SoleY jier lyn Fyftich Romkema asaiilcmalen Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor en Zuidwesthoek Friesland van havevandsr wsw RAP, A 11 io - werh u u r SkV.W. agenda RADIO HÏNGST F/8. W£S7Fg#(//Sg radio ewTUSVisie ta Visser Kn. iJEMB S>E BOEB XX X XX X 2 ï]r NAAIMACHINES LU V DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM Merk 27 28 Telefoon 358 llllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllh CONTACTAVOND PLATTELANDSVROUWEN JONGEREIN EN DE FR. MIJ. VAN LANDBOUW V |B W WQII Telef adm' or,151-466. G-ro 865699 HUNIA’S DRUKKERIJ m.m. 89ste JAARGANG NO. 4 DONDERDAG 27 JAN. 1966 altijd gevallen 2 J UW de Wijnhandelaar SLIJTER •elna FA. GEBR. 55 ATTENTIE! Gezellige mensen blijven kopen bij: Bij niet ontvangen van dit blad vervoege men zich bij de bezor ger de heer A. Mulder, Panwurk. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN van van LAAT Adres redaktie: W. Mund';, Noard 104 Workum, tel. 05151-402 VERZORGEN Voor al uw drukwerk naar il UNIA’S DRUKKERIJ met en zonder chauffeur (All-risk verz.) HARDRIJDEN WORKUM Onze plaatsgenoot de hr Jacob de Boer, die zoals men weer vorige week kampioen op de kor te baan van Friesland voor junio res werd, wist zich jl week te plaat sen als nummer zes in de rijderij om het kampioenschap kortebaan voor mannen te Oudkerk. Zeer zeker een zeer goede presta tie voor deze veelbelovende jeug dige rijder. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 CPM WORKUM De Chr. Plattelands- me.sjes kwamen woensdag 12 jan. in vergadering bijeen. De pres, me; A an den Akker Wemte de ver gadering met het laten zmgen van Gezang 222 vers 1 en 4. Hierna las zij voor Jesaja v\ aarna zij voorging in gebed. Daarna sprak ds van der Leun over het onderwerp ,Op weg naar het huwelijk’. Daarna was er een korte pauze en een kleine verloting. ij IJSCLUB THANS GROOTSTE VERENIGING TER PLAATSE WORKUM De eerste .ijswinter’ in dit jaar is met de ingevallen dooi wper voorbij. De ijsclub heeft in deze tijd veel activiteiten ontwik keld. Er werden enige interessante wedstrijden gehouden. Indien het straks misschien weer gaat winteren, heeft het bestuur nog enkele wedstrijden in petto. De verlichte ijsbaan met muziek doet het best en trekt ’s avonds altijd weer zeer veel volk. Dat de activiteiten ook door de Workumers op prijs worden gesteld blijkt wel uit het feit, dat de ijs club de laatste weken niet minder dan 107 nieuwe leden kon inschrij ven. Naar wij vernemen is de Worku mer ijsclub nu de grootste vereni ging ter plaatse geworden, met meer leden dan een van de andere verenigingen. VOLLEYBAL: Zaterdag 29 jan. te Sneek: Ardito-SVW, aanvang 6 uur. m, ■n-vr- WORKUM Op 18 jan. jl werd in de Klameare de jaarlijkse contactav. gehouden van de afdelingen Wor kum van de Fr Mij. van Land bouw, de Ned. Bond van Platte landsvrouwen en de Jongerein. De avond werd op originele wij ze nl. in dichtvorm geopend door de voorz. van de Fr. Mij. de heer Jonkman. Hoofdschotel van de avond was de muzikale comedie: ,Hjir is de ein fan wei’, gespeeld door het ge zelschap Tetman de Vries Tot besluit van de avond gingen de voeten van de bezoekers nog tot ongeveer twee uur van de vloer onder de vertrouwde leiding van de Sambrinco’s. NOG EEN KAMPIOEN WORKUM Onze plaatsgenoot D Folkerts werd de vorige week te Bakhuizen kampioen van Zuid W. Friesland voor junioren. DOOR HET IJS GEZAKT WORKUM Bij de vorige week woensdag gehouden arresleedrave- rijen te Hemelum was ook de wa gen van vishandel Bijlsma aanwe- ESTAFETTE RIJDERIJ WORKUM De ijsclub Workum oi ganiseerde vrijdag jl. een ledenes tafette. Hoewel het dooiweer was en het in de avond ook nog begon te re genen, besloot het bestuur de wed strijd toch nog te laten doorgaan. 24 drietallen hadden zich opge geven. De uitslag is als volgt: 1 G J Dijkstra, Sj Tjalsma en Pie ter H Wouda; 2 G Slootjes, T. Ve- nema en Jelte Lageweg; 3 Hisse Breemer, Anneke Visser en Jacob Haagsma. 2-0 2-0 2-0 (afgebr) 1-1 0-2 0-2 1-1 1-1 DE ,ZIEKENHUISTREIN’ RIJDT STRAKS OOK WEER OP ZONDAGAVOND WORKUM Naar wij vernemen heeft het gemeentebestuur dezer dagen bericht ontvangen van de Kamer van Koophandel te L’war- den, dat de z.g.n. ziekenhuistrein die thans op de werkdagen onge veer twintig voor zeven uit Wor kum naar Sneek vertrekt met in gang van de nieuwe dienstregeling t>p 22 mei a.s. ook' vzeer op zondag gaat rijden Velen uit Workum en Re Zuid westhoek zullen dit bericht met in stemming begroeten. Zij, die pa tiënten in het ziekenhuis te Sneek willen bezoeken zullen vanaf 22 mei dus ook op zondag met de trein van halfzeven naar Sneek kunnen vertrekken wat werkelijk een zeer Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen VOLLEYBAL SVW-WARDY 2-3 WORKUM SVW kreeg zaterdag Wardy uit Bergum op bezoek. Hoe wel SVW eerst op winst speelde moesten de Workumer meisjes toch aan Wardy de eindzege laten De setstanden waren 16-14; 15- 11; 8-15; 11-15 en 10-15. bepaald wanneer de in 1891 gebo ren, die to; den landstorm behoo- ren of daartoe op of na 1 Febr. T6 zullen behooren, in werkelijker, dienst worden gesteld. ,Der mocht dan gjin datum neamd wurde, foar de jongkeardels fan sa om en by de fiif en tweintig, bitsjutte it dochs dat hja hjoed as moarn in oprop- pmg krije soene, om ,des konings- rok’ oan to lüken In rare tsjin fai Ier foar dizze minsken, dy ’t oar- spronkelik - om hokfoar reden dan ek - frij steld wiene. It leger easke hoe langer hoe mear minsken op, mei alle gefolgen der oan forboun In greajk part fan de bidriuwen hie der under to lij en, hwant lês dit mar: Sneek 11 Jan. Op het schippers compact waren heden tal van schippers-patroons om een knecht te winnen. Maar de laatsten ble ven absent: Landweer en Land storm hebben op bijna alle vol wassen knechts beslag gelegd. Slechts vijf of zes knechts kon den in het geheel worden gewon nen, wien loonen van zes tot acht gulden per week boven de kost werd toegezegd. Halfwas was er in he. geheel niet wie zoo gelukkig was er een te bezitten, zal wel met geld en goeie woorden trachten deze te behouden. Op onze vraag waar dat op den duur heen moet, kregen wij ten antwoord: ,Als dat met het oproepen van ons jong volk zoo doorgaat, is het te voor zien, dat de schipperij spoedig moet opleggen.’ ,Koudum, 14 Jan. Uit vrees voor he; hooge zeewater moesten in de afgeloopen nacht lalhier de slui zen in de Slaperdijk worden ge sloten P]m. 50 jaar geleden is voor ’t laatst deze yoorzorgsmaatregiel toegepast.’ ,Door de storm zijn te Harlingen de stoomboten en vrachtschepen opgehoud<en, w;0. het stoomschip Heemstra’, de ,Stanfries IV en Hunze XIII’. ,De postboot .Minister Kraus’ is aldaar van Terschelling aangekomen, doch zal de terugreis als de storm blijft voortduren, niet aanvaarden.’ En oer it stoarmwaer fan 13 jan 1916, sille wy it in oare kear wol hawwe. F- HUWELIJKSGESCHENK H.K.H. PRINSES BEATRIX - DE HEER CLAUS VON AMSBERG Op voorstel van de .Stichting Comité Huwelijksgeschenk H.K.H. Prinses Beatrix - de heer Claus voa Amsberg’ is een plaatselijk comité van aanbeveling gevormd, waarin onderstaande personen zitting heb ben. Ieder die voor het huwelijksge schenk een bijdrage wil afstaan wordt verzocht deze te deponeren in een daartoe bestemde bus in de hal van het stadhuis, of zijn bijdra ge te storten op gironummer 25 ten name van het Nationaal Comité Huwelijksgeschenk of op een spe ciaal daartoe geopende rekening bij de Coöp Raiffeisenbank Wor kum; de Nutsspaarbank te Wor kum; de Nieuwe Spaarbank te Workum; het bijkantoor van ae AmRo-Bank te Workum; het bij kantoor Workum van de Boaz- Bank. De sluitingsdatum van de inza meling is gesteld op 10 maart a.s. Het is NIET de bedoeling een huis aan huis kollekte te houden. Het comité van aanbeveling, Mr. B. van Haersma Buma, voorz. M. Beetstra S Brouwer Mevrouw Mr. E. van Haersma Bu- ma-van Werkum, (presidente V.H. V. ) R. Hoekema Mevrouw F. Hofstra-Kuipers J. D. de Jager Pastoor J- H. Janning R. H. Jonkman J. P. J. Knipscheer Ds M. van der Leun Ds. D. Middelkoop P. Niernantsverdri'et A. W. Werumeus Buning W. Westendorp Ds. G. van Zeben grote verbetering is. Er is veel critiek geweest op het feit, dat men op zondag altijd om half zes moest vertrekken en dan in Sneek een uur moest wachten voor dat men in het ziekenhuis op be zoek kon gaan. De Ned. Spoorwegen hebben dus gehoor gegeven aan de vele verzoe ken om deze trein ook op zondag te laten rijden. CHR. LAG. LANDBOUWSCH. SCHAATSTE WORKUM De traditionele schaats wedstrijd dreigde dit jaar over te gaan Góede raad was duur. ,Kom maar bij ons op de Ursulapoel’ zei Jacob Kuipers. ,Ik zal er voor zorgen dat ik met mijn broer de baan er door heb.’ Zo fietsten alle leerlingen donderdagmorgen in de harde kou de oostenwind naar de boerderij van H F Kuipers in het Heiden schap. En de baan was er door. Spie gelglad. Er is door de jongens fel gestre den om de prijzen. Uitslag wedstrijd: Klas 1: 1 I de Jong Hindeloopen; 2 D H Brouwer Blauwhuis Klas 2: 1 J Faber Staveren; Zijlstra Hieslum Klas 3: 1 H Tjalma Gaast tevens kampioen van de school; 2 Br Reitsma Warns Klas 3: 1 F van Dijk Nijhuizum; 2 IJ Feenstra Exmorra De prijzen werden in hotel De Wijnberk uitgereikt door de voor zitter van de ijsclub de heer M. Beetstra. De prijzen bestonden uit negen taarten. Door een misverstand werden er echter in De Wijnberg niet negen taarten maar zestien taarten be zorgd. Het bestuur wist er echter wel raad mee. De resterende zeven taarten werden bij opbod aan de aanwezigen verkocht, zodat het be stuur niet met een strop bleef zit ten. Verschijnt éénmaal per week Uitgave: '1^ NI S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Jr JK19U zig. Het was voor deze echter geen beste middag. Bij het verrijden ging de wagen, waarin ook de vis gebakken werd, over een sloot en zakte door het ijs. De kraanwagen van de Firma] Speerstra moest er aan te pas ko men om het geval weer op de weg te brengen. DAMNIEUWS WORKUM Vrijdag jl. had de dam club weer een tiental gasten om een wedstrijd te spelen voor de Friese Bond. Het was deze keer Nijemirdum 2 dat het op moest nemen tegen het 2de van OG. Om kwart over acht werd de strijd begonnen en het werd zo ernstig opgenomen dat er om tien uur nog geen partij was beslist en ook daarna bleef er spanning in tót het eind en werd de voorlopi ge uitslag 10-8 in het voordeel van OG met een afgebroken partij. Een prachtige wedstrijd WORKUM 2-NIJEMIRDUM 2 J Dijkstra-J van der Goot A van Dijk-J Smits W Rusticus-K Eppinga J Smid-W Ottema D van der Meer-J Douma D Mulder- E Stegenga P Couperus-S Folkertsma A Folkertsma-S Rienstra G Vlas-Tj Tiemersma Y Hiemstra-W Feenstra Yn de Iriso fan 8 jan. 1916 wurdt troch it gemeentebistjür bikind makke dat: ,de prijs van het rog gebrood met ingang van 10 Januari 1916 is vas .gesteld op 26 ct. per 21/2 kg. contant en afgehaald Re- geeringszuurkool 12 ct. per kg< Snij boonen 20 ct. per kg.’ Tengevolge van den abnormaal hoogen waterstand, verkeert Eerne woude in een toestand van volko men isolatie. Polderdijken zijn door gebroken en de weg staat op vele plaatsen van 60 tot 70 cm. onder water.’ Sedert de vorige opgave d.d. 29 December 1915, zijn 27 van Mond- en klauwzeer geconsta teerd. Voornamelijk in de provin cie N. Brabant.’ As wy nou it nijs fan 50 jier lyn by dat fan 1966 forgelykje, is der neat gjin nijs under ’e sinne. ’k Haw okkerdeis in kear skreaun oer de ütfieringen fan it .Strijk orkest Caecilia.’ De earste joun waerd yn it lokael ,Rehoboth’ hala den en de twade op de ,sociteit’. Nou siet it forskil net alline hjir yn, dat de tagongspriis yn ,Reho- both’ leger wie as op de sociteit, mar der wie noch hwat oars. Nam- mentlik dat der op ’e sociteit ,Bal na’ wie. Mar, - en dat blykt üt in ynstjürd stik - it bistjür fan Cae cilia soarge net foar dounsmusyk. Soks stie de .bezoekers’ mar min oan en der waerd dan ek frege: ,Zou het niet op de weg van het bestuur der vereeniging liggen in ’t vervolg toch eens een pianist aan te stellen en een ordelijk bal te or- ganiseeren. Een bezoeker.’ Doch hwat sei it bistjür? ,Wij maken er dezen .bezoeker’ beleefd op attent, dat na het afwerken van ons programma, wij aan onze ver plichtingen hebben voldaan en het publiek kan doen wat het verkiest Wil het dus dansen laat het dan in ’t vervolg toch ook eens een pia nist aanstellen en een ordelijk bal organiseeren.’ Hjirmei bleau i; bistjür seis bü- ten skot, en haldde hja de min sken dy op dounsjen tsjin wiene ta freon. Ja, sa wie ’t yn dy tiid. Mar dat oangeande is der yn fyftig jier wol sa hwat foroare. ,De minister van oorlog brengt in de Staatscourant ter algemee- ne kennis, dat nog niet kan worden BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 18 tot en met 24 januari 1966 GEBOREN: Wybrand zoon van Gerrit Piek- sma en Hotsche de Vries ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Tjalling Martinus Palsma 25 jaar te Bolsward en Sebastiana Elisa beth Westra 20 jaar te Workum OVERLEDEN: Pieter Lubberts 85 jaar wedn. v. Trijntje Lantinga.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1