■elna PIAATSEUJK N^UWS Romkema SoleX jier lyn ryftich Wasautomaten Workumer Krant Nieuws* en Zuidwesthoek Friesland en van ta Visser dfc Xn. Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen 2K2K XXXXX XXXI HAÏSVAIWESWEItF 8.V.W. agenda FA. WESTERHUIS RADIO F^ULEïll^E RADIO HINGST Auto-verhuur IJENE DE BOER Li uw NAAIMACHINES biljarten DE SPECIAALZAAK VOOR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM Merk 2728 Telefoon 358 •V- I mK ik DRUKKERIJ HUNIA’S DRUKKERIJ 89ste JAARGANG NO. 5 DONDERDAG 3 FEBRUARI 1966 Cl de Wijnhandelaar SLIJTER aan dan FA. GEBR. r:'*vr;naMsxiu«KoaM>i'M>i'iKMnr>k HUNIA’S DRUKKERIJ F. VOLLEYBAL ARDITO-SVW MATTHEUS PASSION Gezellige mensen blijven kopen bij: m.m. m.m. Adres redaktie: W. Mundt, Noard 104 Workum, tel. 05151-402 Jeugdgroep (6 deelnemers): J de Jong Balk 5 punten; Jelle de Jong en H Mous Balk ieder 2‘/a punt precies maar waar de ver- po- dat de veel VOLLEYBAL: VOLLEYBAL: Zaterdag 5 februari te Workum: SVW-Helios, aanvang 8 uur VERZORGEN LAAT 7 spe JACOB SCHIPPER vroeger een zeer bekende fi guur op sportgebied. Hij behaalde menige eerste prijs. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 punt; D Boschma Workum 2 pun ten KERKELIJKE VERKIEZING WORKUM Bij de Herv Gemeente werd tot ouderling gekozen de hr P Fekkes; tot jeugdouderling de hr G Schilstra. WORKUM Woensdagavond 26 jan. jl werd in Lunchroom ,Frisia’ de re turnwedstrijd gespeeld tussen Wor kum-Kubaard. Om ongeveer 6 uur werden de eerste partijen gespeeld Kubaard nam direct een grote voor sprong die in praktijk bijna niet meer in te halen was. Toen de laat ste partijen gespeeld waren, werd de uitslag bekend gemaakt Over de 24 partijen die totaal gespeeld waren kreeg Kubaard een punten totaal van 937 en Workum 927. Zo dat Kubaard met een voorsprong van 10 punten met de beker naar huis ging. Bij elkaar waren het 2 gezellige avonden die prettig ver liepen. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per Advertentietarief: 9 cent per Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen J de Tromp Hoogeveen WORKUM Naar wij vernemen zal op woensdag 16 maart a.s. de Mat- theus Passion in de Ned. Herv. Kerk worden uitgevoerd door het bekende toonkunstkoor .Concordia’ met het Frysk Orkest. 2-3 WORKUM SVW speelde zaterdag jl. tegen Ardito te Sneek en wist verrassend te winnen van het Sne ker zestal. De setstanden waren 12-15; 15-12 15-11; 5-15 en 10-15. Nu ook voor hem de tijd voorbij grote sportprestaties, kan hij alleen maar met een gevoel van gepaste trots wijzen op zijn medaillekasten en terugdenken aan wat kranten in vroeger jaren over hem schreven. Nu is er an der werk dat hem roept: het klaar maken van een vogelpark en een kleuterspeelplaats enz. waar straks velen van kunnen genieten. Voor al uw drukwerk naar SCHAKEN WORKUM, 29 jan. 1966. Het schaak tournooi van ODI is ieder jaar voor schaakliefhebbers uit de Z- westhoek van Friesland en wijde re omgeving een goede gelegenheid om hun krachten te meten met ou de bekenden, en met nieuwe op komende schakers. Meerdere vas te deelnemers waren present, maar daarnaast ook schakers, die voor de eerste maal aan een dergelijk tournooi deelnamen Vooral de jeugd was goed vertegenwoordigd en 1/3 van het aantal deelnemers had de leeftijd van 20 jaar nog niet bereikt. ,Bij de gisteren in Friesland ge houden Elfmerentocht verschenen o.m. aan de start L Min uit Lim- men en de Alkmaarder J Schip per, die beiden een fraaie presta tie hebben geleverd. In het veld van 166 deelnemers w.o. de besten in den lande werd Min negende, wedstrijden terwijl Schipper onder zeer ongun stige omstandigheden toch nog ais veertiende wist te eindigen. Schipper won zondagmiddag de wedstrijd voor ,Alkm. Boys’ op de 1500 en 3000 meter en werd eerste in het eindklassement. Zondag avond vertrok hij naar Friesland, strandde te Zwolle, sliep een uui op een koude bank op het station, vertrok ’s morgens om zes uur naar Heerenveen en vandaar naar Lang weer Reeds stonden de deelne mers aan de start opgesteld toen Schipper arriveerde. Snel bond hij de schaatsen onder en sloot zich achter aan bij de lange rij. Onder deze omstandigheden gestart mag zijn prestatie als veertiende te ein digen, ongetwijfeld hoog worden aangeslagen. Uit bovenstaande kranteberich. ten blijkt dus wel tot welke pres taties de heer Schipper in zijn jon- HEIDENSCHAP Bij de Herv ge meente werd tot diaken gekozen de heer Jan de Vries. Er werd weer in een prettige sfeer gespeeld, en ODI kan dan ook op een geslaagde schaakdag terug zien. De uitslagen waren: (totaal aan tal deelnemers 55; groepen van 4) le klas A: S Hengst Bolsward 27a punt; A de Vries Harich 2 punt le klas B: Mr J van der Velde Sneek 3 punt; L Albada Sneek 2 punt le klas C: H van der Wijk Heeren veen 3 punten; S Haytema Hinde loopen en J Dijkstra Bolsward ie der 17a punt le klas D: J Wiersma Sneek 3 pun ten; D de Jager Giessenburg 2 pun ten 2e klas A: A de Boer en P Visser beiden Workum ieder 2 punten 2e klas B: S Twerda Bakhuizen 3 punten; G Wolters Heerenveen 2 punten 2e klas C: J G Koopman Heeren veen 27a punt; R F de Boer Wor kum 2 punten 2e klas D: O de Boer Workum 27a 3e klas A: N Hogeboom Sneek 3 punten; R R van der Veen Kou- dum 2 punten 3e klas B: S Jansma Gauw 27a pt; H Huisman Balk 2 punten 3e klas C: S Feenstra Workum 3 punten; A de Witte Bolsward 2 punten 3e klas D (5 deelnemers): Boer Speers 37a punt; A Sneek 3 punten; P Balk 172 punt WORKUM Het zal de meeste van onze lezers wellicht onbekend zijn dat de heer Jacob Schipper, de ei genaar van het vogelpark ,Ara', die thans druk bezig is alles in or de te brengen voor het komende seizoen, in vroeger jaren op ver schillende terreinen van de sport wereld zeer op de voorgrond trad. Het leek ons interessant hierover ons licht eens te gaan opsteken bij de heer Schipper zelf. Als we zijn woning aan het Dwarsnoard bin nentreden, blijkt ons al aanstonds uit de vele kasten met medailles en andere trofeën, dat hier iemand woont, die op sportgebied menige prijs heeft gewonnen. Als voetbal ler, wielrenner en schaatsenrijder heeft hij naam gemaakt Om u een indruk te geven van wat deze man heeft gepresteerd, nemen we hier een stuk van een artikel over van de Alkmaarsche Courant van maart 1947. Daarin vertelt een ciale verslaggever over het intei- vieuw, dat deze had ten huize van de heer Schipper aan de Omval te Alkmaar, waar deze in die jaren woonde. Deze verslaggever schrijft als volgt: ,Wij lieten niet Jaap Schipper woont, kleinste peuter aan de Omval telt het ons direct waar deze pulaire Jaap woont. Reeds direct bij onze binnenkomst treft ons oog de grote medaillekast die aan de wand hangt. Zoals bekend heeft Jaap Schip per veel lauweren geoogst als wiel renner. Reeds als 17-jarige nam hij als wielrenner aan deel en meermalen is hij als over winnaar uit het strijdperk getre den. Zo werd hij meermalen kam pioen van de wielrenver. ,Alcm. Victrix’ in haar onderlinge compe tities Prachtige trofeën sieren zijn medaillekast, die deze joviale Alk maarder verworven heeft. De oor log maakte een einde aan zijn wiel rennersloopbaan, omdat het maten aal schaars en duur werd Zo had het dit jaar ook kunnen gaan met de schaatssport, want hij had aanvankelijk het plan niet meer te rijden, mede ook omdat hij niet meer over een paar goede schaatsen beschikte. De sportivi teit van een bekend Alkmaarder voetballer, die hem zijn noren leer» de, stelde hem echter in staat een goed seizoen te maken. In Heiloo won hij o.a. de eerste prijs op de 1500 meter en de eer ste prijs op de 3000 meter in de wedstrijden van de diverse plaatse ge jaren in staat is geweest, lijke voetbalverenigingen; hij start te eveneens voor Alkm. Boys - hij is voor de speelt nl in het vijfde elftal van deze vereniging, welk elftal kam- pioenaspiraties heeft - en had een groot aandeel in deze schaatsover winning. In de elfmerentocht wist hij een medaille te winnen. De zware ron de van Loosdrecht over 120 km. leverde hem achter prominente fi- Verschijnt éénmaal per week voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. 'Ielel' ;:dm' °5151-466’ Giro 865699 guren een tiende plaats op; maar in de ronde van Uithoorn was zijn prestatie niet zo zwaar maar wel beter. Hij werd hier tweede. In ’n afvalwedstrijd werd hij eerste en in een koppel wedstrijd, die vlak daarna gehouden werd, kwam hij als derde aan. De wedstrijd op 22 februari 1947 te Heiloo leverae hem wederom een eerste prijs op in de 50 km. wedstrijd, 23 februari reed hij in Assendelft zijn 40 km. en werd toen tweede; daarna vei- tr ok hij naar Zaandam en wera eerste in een af val wedstrijd en eveneens eerste in een koppelwea- strijd. 26 Februari reed hij in OUf de Wetering een 25 km. wedstrijd en werd toen vijfde, een dag later startte hij in Rijp Wetering over 30 km. en werd toen tweede Te Medemblik werd hij tweede in een 40 km. wedstrijd. Buiten de hier genoemde wedstrijden hebben we er zeker nog wel een paar over geslagen. Het blijkt verder, Jaap ook als voorzitter van jeugdvereniging ,De Omval’ en goed werk presteert en zodoen de de jeugd voor zich gewonnen heeft. Ook de Alkm. Wandelsport vereniging kent hem als lid en me nige wandeling heeft hij met deze vereniging al ondernomen. Tot zover het verslag van Alkm. Courant.’ We kunnen niet nalaten uit deze zelfde courant over te nemen een kort verslag over de Elfmeren tocht in Friesland in 1947: Te Andijk zijn 1600 man en 100 paarden en karren aan het werk. De schade aan huizen, huisraad en winterprovisie zal minstens f 5000 beloopen. In de Lemmer binnengekomen visschers rapporteeren op zee ver schillende voorwerpen te hebben zien drijven. Eenige visschers zijn daarop uitgezeild en brachten o.m. binnen een huisorgel, banken, ta fels, wrakhout en 19 vaten petro leum. Het valt te begrijpen dat de Wa tersnood commissie, die sedert 182b de laatste groote overstrooming in ons land, nog bestond handen vol werk heeft om in de eerste nood te voorzien. Overal in ons land in de groote plaatsen en op het platte land overal vormen zich commis- siën voor het organiseren van col lecten en inzamelen van giften. De eerste verantwoording van den penningmeester van het Water - snood-Comité wijst een totaal van 99.388.69.’ ’k Haw allinne i: fornaemste mjs oer dizze sa skrikkelike ramp, oer nommen. Mar ik kom der letter noch wol in kear op werom, hwant in wike as fjouwer nei dizze ramp - it wie op 17 febr. waerd foral N. Hollan opnij troch in swleru stoarm teistere. Nou is der yn it fuargeande spra ke fan de laatste groote overstroo ming’ dat wie yn 1825. En it is wol algemien bikind dat it doe, yn - en cm - Warkum hinne, bange da. gen west hawwe. Mar it liket my dochs wol aerdich om earstdeis sn artikel oer to nimmen üt de Friso fan 12 febr. 1916 hwer boppe stiet ,De watervloed in 1825.’ In pear wike geduld dus. En om to bislüten: ,Workum. De bevolking dezer gemeente was op 31 Dec. 1914: 2112 m. en 2099 vr. to taal 4211. Op 31 Dec. 1915 bestond de bevolking uit 2130 m. en 2120 vr. totaal 4256 Yn dy tiid wien< der yn Warkum folie mear manij u as froulju, mar nou al sünt jierren hawwe de froulju fier de oerhto. Gjin wünder dat dy de baes bln- ne. Hwer ik ek noch op wize woi is: Mei de iepening fan De Klamea re, sei ien fan de sprekkers, dat Warkum noait boppe de 4000 yn- wenners kommen wie. Hy miende dat dit lei, 1 oan it stikeltried oer de holle beam; 2 dat der gjln .ooie vaars’ mear wiene. Hat dizze man miskien dochs gelyk hawn, hwant yn 1915 hie Warkum mar leafst 4256 ynwenners. En dan nou oer de stoarm fan 13 jan 1916. ,De storm van verleden week heeft in ons land vele verwoestin gen aangericht. Door de doorbraak van den Waterschapschen zeedijk zijn de plaatsen Oostzaan, Lands meer, Purmerend, Schouw, Zuider dorp, Ransdorp, Broek In Water land, Holysloot en Zuiderwoude geheel door het water omringd en van Salie verkeer afgesloten, een aaneengesloten gebied van onge veer 12000 H.A. Ten Noorden van het dorp Katwoude zijn vier gaten in de dijk geslagen waardoor de polders Katwoude en Lagendijk en de Zuidpolder onderliepen, terwijl nabij Anna Paulowna 3000 H.A. is overstroomd. Met de overstroo- mingen in Utrecht en Gelderland is zeker meer dan 20000 H.A. land ondergeloopen. Van alle kanten wordt hulp verleend, en vooral de militairen verleenen uitstekende diensten om de bedreigde dijken te oehouden. Een groote, moeilijk heid is het om de, in de afgesloten dorpen nog verblijvende bevolking van het noodige te voorzien. Hier heeft men behoefte aan levensmia delen en brandstoffen, elders is de vraag naar drinkwater Van Am sterdam uit wordt getracht aan al le nooden tegemoet te komen. Am sterdam herbergt!, evenals in de Belgische dagen, weer een groot aantal van huis en erf verdrevenen Aan ruim zeshonderd personen is daar huisvesting verleend, uitg« zonderd degenen die bij particulle rtii opname vonden. Het meest van alles is het eiland Marken getroffen. Daar zijn zelfs 16 slachtoffers te oetreuren. De Koningin heeft Dmsdag het geteis terde eiland bezocht, het was ae middag van de dag waarop 11 van de 16 dooden naar hun laatste, rustplaats waren gebracht. De Ko ningin heeft zich langen tijd ondei houden met de nagelaten familie leden van hen die in dien vreesw lijkt.n stormnacht den dood von den. Te Purmerend staat het nieuwe stadsgedeelte, waar de iraaiste wo ningen der stad verrezen zijn, b ank. Eenige vlei ten, bij wijze van barken of gondels, onderhouden dt> verbinding, zoodat de bewoners als in de lagunenstad per vaartuig uit gaan. Het station van de Noord Hol- landsche tram staat ook in het wa, ter en de wisselhandels zijn op eenige centimeters na geheel on zichtbaar

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1