trtsksp PLAATSEUJK NIEUWS Ronikema Sole jier lyn Fyftich wfkf Wasautomaten Workumer Krant Nieuws* Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek Friesland en van J. Miedema Auto-verhuur RADIO EN TELEVISIE RADIO HINGST ia Viseer Zbi. iJSME BOEO FXh WESTERN U IS WARKUMS NAAIMACHINES VERZORGEN LAAT met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM SUCCES VOOR JACOB DE BOER DE SPECIAALZAAK VOOR AA FRISO 89ste JAARGANG NO, 6 DONDERDAG 10 FEBR. 1966 B mear jaar UW SLIJTER de Wijnhandelaar elna FA. GEBR. F 75 leden en 3 gasten Gezellige mensen blijven kopen bij: Adres redaktie: W. Mundt, Noard 104 Workum, tel. 05151-402 van 1300 meter af te leggen in 4 minuten en 5.1 seconde. GEMEENTE HINDELOOPEN DE BURGERLIJKE STAND over de maand januari 1966. GEBOREN: Hendrika dochter van Gauke Boor sma en Margaretha Hogeveen. OVERLEDEN: Tjitte Folkertsma oud 65 jaar e.v. Anskje de Vries Eelkje Wijngaarden oud 92 w.v. Jan Roedema HUWELIJKEN: geen Voor al uw drukwerk naar HUNIA’S DRUKKERIJ ALLEEN BIJ ONS (tot 17 februari 1966) voor 5. aan boodschappen: 1 litersblik NASI GORENG voor slechts 1.59 Baenspaed 3 TEL. 406 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Merk 27—28 Telefoon 358 wy nou fierder gea- wy earst mar efkes Sjoerd: Goe morgen, buorman Pyt! Hwat hat men kalde dagen Yn dizze wintertiid Gewis, dat binne plagen Pyt: Dit stim ik mei jo ta, Ik leau ek oan dy dingen Hwant as men ’t wol bisjucht Men soen de hannen wringe Sjoerd: Ja man, it wralds formaek En folie idelheden Dit sjucht men hedendeis Mei sliden en op redens. Pyt: Hoe is ’t dan, buorman Sjoerd? Ik wenje alhiel op ’e romte, En kom noait by in oar, Gm mei hwat nijs to pronkjen. Kom oan! fortel ’t my dan, En siz ’t my dan mar .tige, Dan haw ’k er ek sa hwat Fan yn myn holle krige. W.T.B. Noard 69 Workum Telefoon 396 b.g.g. 437 RYMSTIKKEN OER DE WINTER FAN 1838 (I) ver- klein- Pruiksma-Wasse GESLAAGD WORKUM Te Utrecht slaagde de zer dagen voor het diploma Pa- troon-gasfitter de heer S. Graaf- sma. BEJAARDE WIELRIJDER AANGEREDEN WORKUM Maandagmorgen jl werd de bejaarde heer T A Deinum op ’t kruispunt Prystershoek-Trekwei aangereden door een auto. De heer Deinum kwam op zijn rijwiel uit Workum via de Trekwei aanrijden, toen bij het kruispunt via de Prystershoek een volkswa gen uit Workum kwam. Het ge volg was, dat de wielrijder werd aangereden en tegen het wegdek werd gesmeten. De heer Deinum werd met enkele zware hoofdwon den en waarschijnlijk enkele gebro ken ribben opgenomen en daarna naar het ziekenhuis te Sneek ver voerd. GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 1 tot en met 7 februari 1966 Geboren, Ondertrouwd, Gehuwd en Overleden: geen GIFT VOOR CRESCENDO WORKUM Naar wij vernemen ont ving Crescendo dezer dagen nog een jubileumgift uit Amerika. De heer J Kemker, een zoon van een der medeoprichters van Cres cendo, thans wonende in Salt La ke City in de Verenigde Staten, was de vorige maand 50 jaar ge trouwd. Het bleek dat de heer Kemker Crescendo nog niet was vergeten, want uit dankbaarheid voor zijn 50 jarig huwelijksfeest, zond hij een bedrag van ruim 35 (10 dollar) naar Crescendo. Het spreekt vanzelf dat deze vereniging hier zeer mede is inge nomen. ATLETIEK WORKUM Onze kampioen van Friesland bij de juniores op de kor te baan wist bij de vorige week te Franeker gehouden atletiekwed strijden weer een succes op zijn naam te brengen. Bij de daar gehouden derde wed slrijd voor de Friese crosscompeti tie behaalde hij de eerste prijs door FEESTAVOND ,Z.V.W.’ WORKUM 1 februari jl. werd in hotel De Wijnberg de jaarlijkse feestavond van de zeilvereniging gehouden Het aantal bezoekers viel ondanks de vele grieppatien- ten in Workum en omgeving gewei dig mee. Er heerste dan ook al spoe dig weer een gezellige zeilerssfeer De chr. toneelvereniging ,Bols- ward’ voerde het toneelstuk ,De Sukkel’ op. Hoewel het stuk wat traag werd gespeeld, maakte het kostelijke spel van de hoofdrolspe Ier veel goed. De voorzitter de heer H S Schaap wekte alle aanwezigen op, om toch vooral ’s zomers ook eens op de meren te komen en mee te genieten van alles wat daar te beleven valt Verder werd er weer de traditi onele verloting gehouden met als hoofdprijs een prachtige ets, welke door één van de spelers werd ge wonnen, iets wat nog nooit op een zeilersfeest gebeurd is. Ook werd nog een fraaie wisselprijs getoond aangeboden door .Jachtwerf Schaap’, welke in het a.s. seizoen verzeild wordt in de 16 M2 klasse. Een gezellig bal besloot de avond De muziek werd verzorgd aoor ,de Frisian Band’. 104-JARIGE LOGEERT IN WORKUM WORKUM Op het ogenblik toeft ten huize van haar dochter mevrouw F naar, de op één na oudste inwoon ster van ons land de 104-jarige me vrouw weduwe Pruiksma-Bakker. uit IJlst. De oude dame is voor haar hoge leeftijd nog altijd zeer kras. Ze woont in IJlst nog alleen in haar huis en kookt ook nog steeds haar eigen potje. Als ze het beleeft hoopt ze op 21 juni a.s. haar 105e verjaardag te vieren. De oude vrouw is nu echter ook aangetast door de griepepidemie die in Workum heerst. Doch foar ne, moasten nei Koudum stappe om ris to hear- ren hwat de Riedsleden oer dizze plannen to fortellen hiene. Ut de bisprekking blykt, dat HO&N al op 31 jan. 1914, trije hündert goune biskikber stelt hat, foar de to meit sjen plannen. Mar twa leden, hie ne doe biswier makke, tsjin de lijn Staveren-Snits. Hja woene lea ver in oare route, en wol: Stave ren, Warns, Himmelum, Riis en sa nei ’t Hearrenfean. Soks soe (mien den hja) in bettere oanslüting jaen nei Noard en Süd Hollan. De measte Riedsleden fielden der net foar, omdat voor het markt bezoek te Sneek, waarvoor de af standen voor de Wouddorpen bij na onoverkomelijk zijn, zal deze lijn van groote waarde zijn.’ HO&N seach noch mear yn dit plan as allinne mar in bihoarlike forbining, en wol dit: ,Met het voor deel de Slaperdijk als spoorweg, en de gelegenheid om tot opheffing te geraken van den tol bij de Gala- madammen’ De oare partij, yn dit gefal de H U.S.M., fielde aer ek neat foar om in lijn oan to lizzen nei ’t Hear renfean, hwant dermei soe hja har gr'eajste konkurrfi'nt de S,S. om-, mers aerdich yn ’e kaert spy Ij e. (Oer de forhalding S.S. en H.1J. S.M yn Fryslan, spe noch hiel hwat to skriuwen wêze. Hwant, hoe kaem it dochs dat, doe ’t yn 1883 de lijn Ljouwert-Staveren ie- pene waerd, mei de boatforbining nei Inkhüzen, it noch 17 jier duor- re hat, ear ’t de earste pont yn ’e faert kaem? Miskien kom ik letter noch wolris der op werom). Lit ie wy nou mar wer nei Kou dum gean, hwat men der sei. Te genover de toekomstverwachtingen van Gaasterland, met het oog op het vreemdelingen verkeer, staan de onze, zij het ook in mindere mate; wij denken hierbij aan de schoone ligging van Hemelum, Kou dum eh Warns. Door zich tijdig aan te passen, kan een deel van het ver keer naar deze gemeente geleid worden. Gaat daarmede het bou wen van tijdelijke verblijven ge paard, forensen aanslagen kunnen den belastingdruk verlagen.’ In oare kear fierder. Hjir foar my lelt de Friso fan 22 jan. 1916, hweryn in great for- slach to finen is fan de Riedsitting fan de gemeente H.O. N. hald- den 15 jan 1916. It bilangrykste punt hwat 'op ’e agenda stie, wie wol in foarstel fan B&W om fyf tich tüzen goune subsidy to jaen oan de H(ollandsche) IJ(zeren) S(poorweg) M(aatschappij) foar it oanlizzen fan in lokaelspoar fan Staveren nei Snits. Oer: Molkwar, Koudum, Himmelum, Kypenburg Balk, Waldsein, Heech en Dryls. Tinkris ta, fyftich tüzen goune, en dat yn in tiid, as it gyng om wyks in goune mear lean foar it gemeente personeel, dat süver hast foar de helsdoarren weiskuord wur de moast, om ’t der gjin jild wie, sa ’t it hjitte Ja, sa wie ’t net al linne yn HO&N, mar sahwat yn alle gemeenten hearde men it sel- de lietsje. En sjoch, nou waerd der sa mar ynienen 50.000 goune op ’e tafel smiten, krekt as wie ’t mar neat. It wie lykwols net allinne dizze gemeente dy ’t sa djip yn ’e pong taeste woe, der wiene mear. Gaes- terlan dy ’t oarspronkelik goed sein hie foar fiif en tweintich tü zen, forhege dit sa mar ynienen ta hündert tüzen; en Wymbritse- radiel kaem ek mei hündert tüzen üt ’e hoeke. Ja, men seach wol yn dat as men hwat woe, der earst jild op it kleed komme moaste. En it wie al hielendal gjin wünder dat men sa- folle foar dit plan fielde Ommers in great diel fan üs provinsje, hwat oan ’t dy tiid ta hwat in for getten gebiet west hie - of om it oa.rs Vo sizwen, op it fuo-ttenein fan de wrald lei - soe yn it forkear opnommen wurde. Sa lyk as Gaes- terlan en omkriten, hwer men yn ’e hjerst en winterdeis net bihoar- lik weikomme - mar ek hast net komme koe - soe in bihoarlike for bining krije mei de .biwenne’ wrald. Nou wie it net foar it earst yn de skiednis, dat der plannen lyk as dizze, makke wiene. Yn it lést fan de foar’ge ieu, en letter oan it be- gjin fan dizze, (ik mien hast om 1905 hinne) soe der in trambaen oan lein wurde fan Boalsert oer Warkum en Koudum, nei Gaester- lan Doch nou soe ’t dan in lokael- spo'ar wurde, krektlyk as de N(oord) F(riesche) L(ocaal) S(poorweg). GESLAAGD WORKUM De heer D Graafsma slaagde te Den Haag voor het di ploma gasfitter. Foar my lei: in perkaminteftich in de categorie sprint de afstand stik papier dat mear as hündert jier forlyn biskreaun is De iene helte bifettet in Frysk rymstik, de oar in Hollansken ien. Beide stikken hawwe bitrekking op de strange winter fan 1838 en spy Ij e harren óf by Warkum en Hylpen. It hie yn de febrewarismoanne fan dat jier sa hurd fêzzen, dat seis it salte wetter fan de Sudersé yn in sterke iisf lakte foroare wie. It iis brocht it folk hiel hwat fortier en de kreamkelju hiel hwat jild yn ’t ïaedtsje. Yn de diskes dy ’t oeral op it iis forriisden wie moai guod ütstald, dat mannichien yn ’e for. lieding brocht in oantinken oan dit iisfeest to keapjen. Hwa ’t de mak ker fan de rymstikken is, stiet der net by. It like my wol aerdich earst it Fryske stik, oerbrocht yn de tsjintwurdige stavering, hjir folgje to litten. It hat ta opskrift: ,In buorrepraetsje tusken Sjoerd en Pyt, twa buorlju, oer de win ter en hwat der foarfallen is yn de winter fan 1838, yn de moanne fan Febrewaris, tusken Hynljippen en Warkum.’ j mevrouw Bok te gebruiken als de maande- Hierna volg- uitstekend Ut; ccix - samengesteld door de feestcommis sie. Voordrachten, schetsjes en spelletjes wisselden elkaar af Een modeshow, voorstellende de oude en de nieuwe tijd was een geweldig sukkes De traditionele verloting leverde voor verschillende dames een prijs je op. Om half twaalf werd deze goed verzorgde en gezellige avond besloten. Er waren aanwezig. SPORTNIEUWS FEESTELIJKE CONTACTAVOND voor leden en donateurs van S VW boven de 16 jaar. WORKUM Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Zo is het ook met de bovengenoemde contactavond, in Workumer sport kringen is het, het gesprek van de dag. Op zo’n avond kan men mee maken dat een kleine plaats groot kan zijn Hoofddoel van deze bij eenkomst, zijn de woorden uit het SVW-lied: ,De Club Voor Ons Al len’. Het programma bevat voor elk wat wils. Een zekere meneer die vorig jaar op zo’n aardige wij ze de kabinetscrisis wist op te los sen verleent natuurlijk weer zijn gewaardeerde medewerking. Hij komt met een geheel nieuw repertoir, dus lachen maar. Voor een boeiende nabeschouwing van de laatste sportgebeurtenissen wor den twee heel bekende radiorepoi - ters verwacht. Waarschijnlijk met films. Als trouwe bezoeker kan men een quiz horen en zien, wel is hij voor de verandering in een nieuw gewaad gestoken. Het bal en de diverse dansattracties worden als gewoonlijk door ons huisorkest ,De Frisian’ Band’ verzorgd. Dus sportvrienden treedt eens uit de da gelijkse sleur, verbreek de kluisters van het beeldscherm eens, en ga gezellig uit Tot donderdag 17 febr ’s avonds o'm acht uur in De Wijn berg. JAARVERGADERING C.P.B. WORKUM Donderdag 3 f ebruari werd de jaarvergadering van CPB in de Klameare feestelijk gevierd. Na de opening door mevrouw Bok ma-Haagsma volgden notulen en jaarverslagen (op rijm) door mej. van den Akker en mevrouw de Vries. Verschillende mededelingen volgden, o.a. dat de contact avond gehouden zal worden op 23 februa- De presidente van de speciaal voor deze avond ingestelde feest commissie mevrouw Nauta kreeg daarna het woord. Tijdens een Jkor te toespraak bood zij ma een gong aan, t_ voorzittershamer op lijkse vergaderingen, de een feestprogramma, VOLLEYBAL: SVW-HELIOS 3-2 WORKUM Zaterdag moest SVW de strijd aanbinden tegen Helios van Leeuwarden In een zeer span nende wedstrijd wisten de Worku mer meisjes van Helio.s te winnen met de setstanden 8-15; 15.3; 11-15 15-8 en 16-14. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar L'. Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling ■V- I.M,-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1