Fyftich ■elna So«X Romkema Erfskip jier lyn Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van Autoverhuur Wage ii d a RADIO HINGST MQW FNTElFVtëêE J. Biedema uw de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek ta V dt Kis. Plaatselijk Nieuws WARKUMS uw t NAAIMACHINES t dit nummer bestaat TWEE BLADEN DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM 2) O' V. W. BUSJES CHEVROLETS UEN£ ©E BOE& V V V (Herv) voorm 9.30 uur en nam 2.15 uur ds J Schoneveld FRISO tarief 89ste JAARGANG NO. 7 DONDERDAG 17 FEBR. 1966 UIT Romke 3 W.T.B. WEEKENDDIENSTEN KERKDIENSTEN uur Tel. 234 Avondmaal; ds M Workum F. nam SLIJTER de Wijnhandelaar EEN BEZOEKER Heidenschap UW ADRES VOOR; Baenspaed 3 AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Gezellige mensen blijven kopen bij: Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar i l 1 1 1 per m.m. per m.m. VOLLEYBAL: Zaterdag^lTTebruari te Gronin gen: Tavenu-SVW, aanvang 6.30 u. 19 uit 13 19 uit 15 15 uit 14 15 uit 14 13 uit 15 12 uit 12 11 uit 13 10 uit 10 9 uit 11 7 uit 13 2-0 2-0 nam Heilig TANDARTSEN Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur H. S. Schaap LAAT Adres redaktie: W. Mundt, Noard 104 Workum, tel. 05151.402 VERZORGEN HUISARTSEN Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr. B. Stoel FA. GEBR. 0-2 2.0 0-2 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 2-0 0-2 1-1 0-2 0.2 2-0 1-1 2-0 TEL. 406 Merk 2728 -Telefoon 358 lllllllllllllllllllllllllllllllllll met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS B. van Haersma Buma voorzitter Comité van aanbe veling. ,Nou kom dat wol ’k wol dwaen, En sil dan mar bigjinne, Hoe dat ik hjir en der Myn each d’r ris liet rinne, Ik kaem to Warkum oan, len fan de Fryske steden Der ’t ik ’m op myn gemak Fan ’t ien en oar bideelde En doe wer op de reed Myn rydheak yn ’e han, RYMSTIKKEN OER DE WINTER FAN 1838 (II) Nel dizze ynlieding, in petear tusken Sjoerd en Pyt, kriget Sjoerd in hiel skoft allinnich it wurd. Op it forsyk om mei al dat nijs foar ’t Ijocht to kommen anwurdet hy dan as folget: ’m bideelde it each bideelde biseach ütsetten op ’e Sudersé mei skriuwen de kost fortsjinje Forkeaptinten goud en sulverguod Je hja se Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent Kontrakten volgens alg. regeling I.M.radvertenties dubbel Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen (Naschrift redactie: Wij hebben de vorige week niet geschreven dat de verslaggever een foutieve op gaaf van de vergadering had gege ven of dat er onwaarheid in voor kwam, alleen maar, dat het verslag niet objectief was Dit is geheel iets anders.) van uw ver- DRIE RODE KRUIS FILMAVONDEN WORKUM Aangezien het ledental in Workum uilgegroeid is tot meer dan 800 werden hier de vorige week 3 filmavonden gehouden in De Wijnberg. Griep en slecht weer zorgden ervoor dat het bezoek min der was dan vorige jaren De hr L van der Zee, propagandaleider kon 73 nieuwe leden inschrijven. Met grote aandacht is de kleurenfilm ,Gods Geuzen’ door de aanwezigen gevolgd. In de pauze werd de tra ditionele verloting ten bate van de chronische patiënten gehouden. Er werden twee middagvoorstel lingen voor de jeugd gehouden. en nam 2 DORPSBELANG H’SCHAP In het vorige nummer blad werd door de redactie meld dat de verslaggever een fou tieve opgaaf had gegeven van de vergadering die gehouden werd op vorige maandagavond. Wij als be zoekers van deze vergadering wil len nogmaals met de meeste nadruk stellen dat in genoemd verslag geen enkele onwaarheid voorkwam. Dat een bepaald persoon zich hierdoor gekrenkt voelt, is jammer maar door eigen schuld, is het later moei lijk beklagen. Als we weer eens moeten stemmen dan is het zaak om op de convocatiekaart te laten voorkomen het .herkiesbaar’ of ,niet herkiesbaar’ en niet eerst de stemming der vergadering peilen zoiets doet een rechtgeaarde be stuurder niet. GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 8 tot en met 14 februari 1966 GEBOREN: Henderika dochter van Dijkstra en Benny Adema ONDERTROU WD IJme Hiemstra 25 jaar te Wor kum en Wiebrigje Couperus 23 jr. te Parrega GEHUWD: geen OVERLEDEN: Taeke Deinum 89 jaai e.v Atje de Vries Dirk Fekkes, 3 maanden zoon van Broer Fekkes en Anna Z.'jlstra BENOEMING WORKUM Benoemd met ingang van 1 mei a.s tot onderwijzer der Chr. School te Marum (Gr.) de heer A A Mundt. DAMNIEUWS O.G. J de Vries-M Hiemstra J van der Meer-S Wiersma P A Buma-Sj Folkertsma C A Buma-W Wink Tweede klas: P Couperus-J Dijkstra W Rusticus-G Vlas D van der Meer-A van Dijk Derde klas A: D Rusticus-G Bruinsma B Visser-S Couperus P Nauta-IJ Hiemstra S P Couperus-R Dijkstra Derde klas- B: S Bakker-E Roskam G Haitsma-W Wouda De stand van de competitie wed strijden is als volgt: Eerste klas: 1 J de Vries 2 S Wiersma 3 P A Buma 4 C A Buma 5 Sj Folkertsma J J van der Meer 7 M Hiemstra 8 L Wijnja 9 W Wink 10 M van der Weide FERWOUDE (Herv) voorm 9 uur ds B Jager GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur en nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) voorm 10.45 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur de heer C A de Groot van Leeuwarden; nam 2 uur ds J G F Ankersmit, Heilige Doop MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 2 uur candi daat Oudhof van Bilthoven WARNS (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst; nam 2 uur ds L Jansen Schoonho ven STAVEREN HUWELIJKSGESCHENK Nu de inzamelingsactie voor het huwelijksgeschenk voor HKH Prin ses Beatrix en de heer Claus von Amsberg meer en meer op gang begint te komen, wil het plaatse lijk comité van aanbeveling gaar ne nog eens de oproep van het Na tionaal Comité onderstrepen. Zoals bekend, wordt uit alle delen van het land een verrassend groot be drag bijeengebracht. Gaarna doe ik ook een beroep op de vindingrijkheid en activiteit van verenigingen, organisaties en instellingen, om hun steen bij te dragen. Het is, zoals het comité al eer der heef; meegedeeld, niet de be doeling, dat een huis aan huis kol- lekte wordt gehouden. Men kan zijn bijdragen storten op het bekende gironummer 25 van het landelijk comité, maar ook bij alle plaatselijke banken alhier. Ver der staat een bus klaar in de hal van het stadhuis. Grotere bedragen van acties e.d. kan men eventueel ook bij de secretarie afdragen. van zondag 20 februari 1966 WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds G van Zeben, Heilig 7.30 uur ds G van Zeben; Avondmaal en dankzegging Mariënacker: voorm 9 uur van der Leun, Heilig Avondmaal Wymertshof: voorm 10 uur ds M van der Leun, Heilig Avondmaal (Doopsgez) geen dienst Voorm 11 uur Westhill (Geref) voorm 9.30 uur uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis; Voorm 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds M van der Leun, voorbereiding Heilig Avond maal (Geref) voorm 9.10 uur leesdienst; 1.30 uur ds C Gros gefoigen fan underline. Doch lyk as earder al sein, miskien komme wy der letter noch wolris op wer- om. Sa en dan nou noch hwat nijs ut Warkum. .Oproeping. Het Burgerlijk Arm. bestuur te Workum, roept bij dezen sollicitanten op naar de betrek king van Vader en Moeder in het Armhuis te Workum op een salaris van 200 perjaar, benevens vrije kost, woning en geneeskundige hulp. Gegadigden moeten zijn ge huwde lieden zonder kinderen ten hunnen laste.’ Dat wie ek al gjin fetpot soe ’k sizze, hwant hwat wie nou twa hündert goune yn ’t jier? En dan mochten dizze minsken frij wen- jen hawwe en ,üt de pot mei-ite’ mar hwat moast der wol net foar dien wurde? It wie boppedien 7 dagen yn 'e wike arbeidsje, mei de soarch foar de forpleegden op ’e keap ta. Ja, en dochs kamen der foar dit net fette baentsje - noch 16 sollicitanten. ,Te Leeuwarden is de vorige week vrijdag op 67-jarige leeftijd overleden, de heer B. Jonkmans, gedurende tal van jaren hoofd der openbare lagere school alhier. Se der, Oct. 1914 was de overledene in Leeuwarden woonachtig.’ Workum. Met trotjs en genoe gen kunnen wij melding maken van de afwerking van het nieuwe Post- en telegraafkantoor alhier. Volgens het ontwerp van den heer Peters, Rijksbouwmeester en on der dagelijks toezicht van den heer K A van Doorn Jr is door den aannemer A. Elzer te Sneek voor een aannemingssom van na genoeg 22000 een gebouw ge sticht, dat gezien mag worden. Met de werkzaamheden 1 Maart 1915 begonnen, ondervonden deze in de beginne nog al eenige stagnatie door grondinstortingen, maar be gin dezer maand kon het werk naar genoegen worden opgeleverd.’ En sa komt it dan, dat it op 21 febr. 1966 krekt fyftich jier lyn wêze sil, dat it nije postkantoar yn de Begine iepene wurden is. (Of der dy dei noch gelegenheit wêze sil ta lokwinskjen, kin ik net sizze.) En sa it Soal mar ut. Doe kaem ik op de baen )2 Mar, buorman, hwat in nijs Ik kin ’t jo sa net sizze Ik haw it noait sa sjoen En ek sa noait bilibbe By tüzenen fan lju Sa wize as ek domme, Gebreklike by de rus Ja, seis ik seach ek stomme, Pastoars en domeny’s Dy gongen der ek hinne Ta klerken ta ynklüs Dy ’t mei de penne winne Nou by de dissen )4 lans Der moast ik ek ris loere Hwat wurde der hwat kocht Fan hearen, boargers, boeren It kaem d’r net op oan Al koste it noch sa folie Dat hearde ik fan in wiif It jild dat (moast) mar rolje ’t Gong der mal om wei En siz jo sünder ligen Dat goud en sulverkos )5 It net fan ’t minste digen En dat gong sa mar fuort Je )c wiene ’t net allinne Mar koper, tin en blik Dat liet him der ek fine En doeken, O! sa moai, Fan allerleije soarte Ta kant en tule ta Ja trots de heechste moade Jenever, kofje en bier Dat kin je sachs begripe. (forfolch) ,Toeneming van de bevolking en dientengevolge van volkswelvaart, zal er het gevolg van kunnen wor den Daarvoor een open oog te heb ben, bij den voortdurenden achter uitgang der bevolking, ook weder in 1915, in tegenstelling met alle andere gementen in Friesland, is voor Uwe vergadering een onafwijs baren eisen van beleid. Van 1905-1915 klom Gaasterland van 5649 tot 5814, en daalde deze gemeente van 5350 tot 4945, een onrustbarend verschijnsel, waarte gen locaalspoor en electrisch be- bedrijf redmiddelen kunnen zijn. Mitsdien stellen wij U voor, het lo caalspoor een subsidie toe te zeg gen van 40000 met een verhoo- ging van 10000, bij aldien de H.IJ. S.M. de opheffing van den tol bij Galamadammen bewerken mocht. Dit laatste zou de gemeente ook zelfstandig, met behulp van het Rijk en de Provincie kunnen on dernemen in verband met de spoor plannen.’ Oan safier ta, it foarstel fan B W. Wy sjogge hjirüt, dat men doe ek al it each hie op it (Vreem delingenverkeer.’ En der wie hwat foar to sizzen, hwant it wie oar- loch, en de minsken dy ’t barre mochte, om oars nei it bütenlan .o gean mei fekansje, moasten har fortier nou yn it eigen lan pre- bearje to finen. Nou sprekt it hast fansels dat net alle Riedsleden it mei de plannen iens wiene. Hwant ek doe jilde it .safolle minsken, sa- folle sinnen.’ Mar nei ’t der lang en breed oer praet wie, waerd it foarstel mei 7 stimmen foar, en 2 tsjin, oannommen. Dat it lokaelspoor der nea kom men is, hat dus net de skuld west fan de gemeente bistjüren, mar hie in oare reden. In goed jier nei ’t dit foarstel oannommen wurden wie, waerd troch de ünderskate spoarmaetskippijen bisletten in fu sie oan to gean. De greate konkur rinten: de S.S., de H.U.S.M., de C. S.M, de NBDM, de RSM, en de dochter’ ündernimmingen fan dy maetskippijen, stappe yn 1917 by- elkoar, under de namme ,Nederl. Spoorwegen.’ Dat joech in greate foroaring oer it hiele lan, en ek yn de Südwesthoeke soe men der de

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1