DE GROTE DRIE Eten voor India PLAATSELIJK NHI-UWS ■elna Romkema (F 1 Fyftich jier lyn Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen voor en Zuidwesthoek Friesland en van Workum gaf bijna f 3.00 per inwoner A u to v e ril as u r ta Wisser Zn. J. Miedema RADIO EN TELEVISIE FA. WESTëRHUIS RADIO H1NGST HAYEVANDERWERF Totale opbrengst f 11.539,58 NAAIMACHINES I DE SPECIAALZAAK VOOR V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM IJSME DE BOEB V "3 S1 4 FRISO 89ste JAARGANG NO. 8 DONDERDAG 24 FEBR. 1966 Ir. ei het UW UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT even goede oogst een FA. GEBR. Telefoon 306 b.g.g. 437 8™X Gezellige mensen blijven kopen bij: DE ULO TE WORKUM AAN DE SLAG OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM Adres redaktie: W. Mundt, Noard 104 Workum, tel. 05151.402 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN stormweer onregelmatig. van liep ring in hotel De Wijnberg. De pre sidente mevr. Ruyter heette allen hartelijk welkom en het verheugde haar te zien, dat ondanks de duis- We geven hier nog enkele cij fers van plaatsen uit de omgeving Staveren 3830; Koudum 7422.52 Molkwerum f 1370.50 VERZORGEN LAAT met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS 13 by de Wijnhandelaar - SLIJTER Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 m.m. per m.m. Noard 69 Workum Merk 27—28 Telefoon 358 lllllllllllllllllllllllllllillllllllilllN Het moment van de overwinning wereldkampioen Kees Verkerk op de schouders van Jonny Nilson, die derde en Ard Schenk die twee de werd. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar. Fam. berichten: 10 cent per Advertentietarief: 9 cent Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen en strijkijzer was het officiële ge deelte afgelopen en kon men nog een paar uurtjes dansen met mede werking van de .Frisian Band, bij wie het muzikale gedeelte van de ze gezellige avond in goede han den was GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 15 tot en met 21 iebr. 1966 GEBOREN: Jantje doch.er van Evert Hiem- stra en Teakje Amsterdam Hedwig Catharina Maria doch ter van Gerrit Bootsma en Hende- rika Christina Veldman. ONDERTROUWD: geen GEHUWD: geen OVERLEDEN: Doede Hofman, 67 jaar echtgen. van Antje IJntema. FEESTELIJKE CONTACTAVOND VAN DE S.V.W. WORKUM Donderdag 17 februari hield de SVW een feestelijke con- tactavond voor haar leden en do nateurs. In haar openingswoord kon mevr Schaap-Bosscha een matig gevulde zaal welkom heten. De avond wel ke geheel met eigen krachten en medewerking van de zaal gevuld werd begon in radio stijl met nieuwsberichten over Workum en omstreken Hierna volgde ochtend gymnastiek voor heren boven de 30 jaar door de gym. leidster mej. Veldman, die een tiental heren uit de zaal even behoorlijk talrijke reeds vergeten spieren weer liet voelen, toch waren er reeds enkele heren zo enthousiast, dat ze een clubje wilden oprichten genaamd ,Het dikke buikje’. Verder was er een quiz tussen drie dames en drie heren, een gym. demonstratie met twist allures en een one-man show van de heer T. Wouda, die op mu zikale! wijze enkele zeer trouwe supporters uitbeeldde. Na de verloting met zeer mooie prijzen o.a. een electrische deken INSCHARING VEE IN DE WORKUMER WAARD Voor hen die in 1966 in aanmer king wensen te komen voor het in scharen van koeien, hokkelingen en/of paarden in de Workumer- waard, zijn ter secretarie voorwaar den en aanvraagformulieren ver krijgbaar. Deze formulieren moe ien - ingevuld vóór 25 maart 1966 ter gemeentesecretarie worden in geleverd. Uitsluitend runderen uit abortus -vrije bedrijven zullen worden in geschaard. Alle in te scharen run. deren moeten in de periode van 1 februari-15 april 1966 tegen mond en klauwzeer zijn geënt, horzelvrij zijn en in aanmerking komen voor witte verklaringen. Workum, 22 februari 1966 Burgemeester en wethouders v. Workum, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink Workum heeft zaterdag gul ge geven voor hongerend India. In het gemeentehuis en in de vijf verschillende kerken waren bussen geplaatst Ondanks de glad de straten was het er druk. Zelfs kinderen kwamen om hun spaar potje te legen voor de door de hon ger bedreigde mensen in het verre India. Voordat de klokken begon nen te luiden werd in één der bus- sen reeds een briefje van honderd gulden gedeponeerd. Verschillenden waren De wereldkampioenschappen schaatsen, die te Gothenburg wer den gehouden, zijn een Nederlandse aangelegenheid geworden door de overwinningen van Verkerk en Schenk. Baenspaed 3 TEL. 406 kindertjes zag, was ieder vertederd Workum haalde bijna 3 per in woner. Wie maakt het ontbrekende bedrag nog vol? Op het gemeente huis zit de heer Mast nog klaar om uw nagift te ontvangen. zo getrof fen door de nood dat ze soms twee maal terugkwamen om iets in de bus te doen. Behalve het inzamelen bij de bussen weerden de leerlingen van de ULO zich kranig. Daarover kunt u hieronder nog nader lezen. De interkerkelij ke jeugdraad liet zich ook niet onbetuigd en ging met de geluidswagen buiten de stad en wisten zo nog een 311 bij een te scharrelen. Het Heidenschap kwam met 710 opzetten. De inwoners van Wymertshof, Mariënacker en St Gertrudis kwa men ook nog met vrij grote bedra gen voor het licht. Een ieder was gegrepen door de nood die in India heerst. Eén der organisatoren vertelde ons hoe groot de invloed van Radio en TV wel was geweest. Als men op de beeldbuis de verhongerde Wy bigjinne mei nijs üt de Fri so tan 5 febr. 1916. Nieuws uit Sittard: Van onze Friesche jongens in ’t stukje. Het gespannen v. A. sloeg Paradijs in en NED. BOND VAN PLATTE LANDSVROUWEN WORKUM De afd. Workum hield op 15 febr. jl haar jaarvergade- WORKUM Ook voor de leerlingen van de chr. ULO was 19 februari een drukke dag. Dank zij vlotte medewerking van B en W en Inspectie en niet in het minst van radio Hingst. Deze stond ogenblikkelijk gereed om de hele actie uit te bazuinen Dat was nodig. Zo voorbereid gingen de jongelui op stap; karweitjes voor heitjes. Om negen uur gleden ze alle kanten op. Niets was deze mor gen te moeilijk of te veel. Van ba by voed en tot zilverpoetsen Waar geen karweitje wachtte werd zo maar gegeven. Ondanks (of dank zij) de gladheid liep alles vlot. Veel pret en 1440. Hartelijk dank aan de jongelui en verdere medewerkers. Zuiden. Een kranig voor een broodwagen paard van den heer Woensdagmiddag in de straat op hol en rende in dolle vaart door de Misboek- en Lim- brichtstraat, waar het woeste dier door den mil. sergeant IJ. W. uit Workum werd gegrepen en tot staan gebracht, de onverschrokken militair voorkwam door zijn op treden het plaats hebben van onge lukken, welke anders niet zouden zijn uitgebieven. Een eere-kaluuc aan den stoeren Fries’ Ja, en om ’t wy nou dochs yn it Süden fan it lan sitte, wol ik noch in biricht derwei oernimme. Te gen Telegraaf en Courant. Een drukbezochte openbare vergade ring, Zondag te Tilburg gehouden door de militaire mobilisatieclub aldaar, heeft, zoo meldt men een motie aangenomen, waarin de staf wordt gebroken over ’t ,anti-neucra ie bedrijf’ van de Telegraaf en den arbeiders wordt verzocht zich van de lezing van dit, en van den af druk daarvan ,De Courant, te ont houden’. Ut de friso fan 12 febr.. ,De gezamelijke Timmerlieden patroons, maken hiermede bekend dat op een adres van de Gezellen. vereen. Eendracht zij ons doel’ om een loonsverhooging, besloten is om het uurloon op 20 ets. te bren gen, en op de rekeningen 23 ets. per uur te noteeren.’ Ut de Friso fan 19 febr. Storm en hoog water. In Fries land. Tengevolge van was de veerdienst De Bosman’, die eergistermiddag te ruim vier uur te Stavoren bin nenliep, stiet tegen den kop den Noorderhavendam, maar slechts weinig averij op en kwam met heel wat geschipper achter waarts de haven binnen Toen deze boot, na aankomst van den snel trein, tegen 3es uur vertrekken zou, was het weer dermate vlie gend en dreigend, dat het vertrek werd uitgesteld tot ruim acht uur. De ,van Hasselt’ kwam om 7.50 binnen en vertrok om 9.15. Om half twaalf was de .Bosman’ hier terug De pont is blijven liggen. De .Stanfries I’, met bestemming naar Amsterdam moes- terugke ren met gedeeltelijk verlies van den deklast. In Noord Holland. Uit verschillende berichten bleek gisteren dat de toestand in sommi ge streken zeer critiek was. Het overstroomde gebied was een zee gelijk bij hevigen storm Te Volen dam moesten een 25 woningen wor den ontruimd, deze dreigen in te storten. Aan de Meerdijk onder de gemeente Nieuwedam zijn de boer derijen, toebehoorende aan de hee ren van Vlieger en Abbring totaal weggeslagen. Van de boerderij van den heer de Graaf, welke even eens aan dezen dijk gelegen is, stort te de voormuur in. Monnikendam werd ernstig bedreigd. Het Katno- lieke kerkhof slaat uiteen. Eenige huizen buiten zijn ingestort. Geen boot waagt het -e varen. De bewo ners binnen de stad zoeken weer hoogere plaatsen Te Durgendam is een boerderij door de golven in elkaar geslagen Na eenige ogenblikken was er niets meer van te zien. Ook kerkhof leed groote schade. In den westerpolder bij Anna Paulowna is weer veel water bin nengestroomd. In den Oostpoider zijn eenige huizen ingestort. Uit ander provincies. Het vzater uit de oude doorbraak bij Nijkerk heeft den Eempolder weer overs .roomd. Bunschoten en Spakenburg zijn geïsoleerd. Hoe sterk de winddruk was on dervonden eergistermiddag dijk graaf en Heemraden van den Arem heenschen polder, die zich per rij tuig naar den dijk wilden begeven Halverwege werden ze met het rij tuig in de vaart geduwd. Het bleef gelukkig bij een onderdompeling.’ ,Er zijn berichten ingekomen, waaruit men met zekerheid kan op maken, dat de logger SCH. 192 Jac Groen, van de N.V. Merwede te Scheveningen is vergaan. Dit is reeds de 5de logger, die dit jaar vergaan is.’ It jier 1916 sette dus net sa moai yn. Earst de stoarm op 13 jan. hwer hiel hwat minsken by om kommen wiene, en foar hündert- tüzenen skea brocht hie, kaem der opnij in stoarm opstekken op 17 febr. Doch nou wiene der gjin slachtoffers F jl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1