PLAATSELIJK NIEUWS ■elna Rornkema Erlskip RYMSTIKKEN OER DE WINTER jier iyn Fyftich Wasautomaten W or kamer Krant Advertentieblad Nieuws- de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van ta Viwser %n. J. Miedema Auto-verhuur HAÏEVANDEKWSHF FA. WFS7FHHUIS RADIO EN TELEVISIE RADIO H1NGST WARKUMS NAAIMACHINES 4 DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM VERZORGEN LAAT V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER 89ste JAARGANG NO. 9 DONDERDAG 3 MAART 1966 de fe- UW dels SLIJTER de Wijnhandelaar FA. GEBR. merts e.a, Gezellige mensen blijven kopen bij: UW ADRES VOOR; AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Adres redaktie: W. Mundt, Noard 104 Workum, tel. 05151.402 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN per m.m. per m.m. 1 J de Jager; 2 R de Witte; 3 R de Groot; 4 G Friso; 5 B Riemer- ,'ma: 6 J Ha;tsma; 7 G Smidt. school gedaan had dat de heer Otter ging verlaten. De heer Otter voor de prettige met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS Merk 27 28 Telefoon 358 lilllllllllliiilillllllMIIIHIIIN OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM GEMEENTEDIENSTEN OP 10 MAART 1966 Burgemeester en wethouders van Workum brengen ter kennis, dat de gemeentediensten en -kantoren op donderdag 10 maart a.s., in ver band met het huwelijk van HKH Prinses Beatrix en de heer Claus von Arnsberg gesloten zullen zijn. Workum, 1 maart 1966. Burgemeester en wethouders van Workum, B van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink der- van in haar eigen gebied weet in greate dichtkunstner oan it wurd is, mar der giet it üs ek net om. Lit üs ris sjen hoe ’t der op sé om FAN 1838 (IV) It oare rymstik oer de strange winter fan 1838, blykber makke troch deselde persoan, is, lyk as ik al sein haw, yn it Hollansk. It bistiet üt net minder as 23 couplet ten fan fjouwer rigels. It stik hat as titel: ,Een lied van het ijsver maak op zee in de nabijheid van Hindeloopen in den strengen win ter van 1838 van den 10 tot den 15 Febr.’ Ik sil hjir net alle coupletten oer skriuwe mar my yn haedsaek der ta biheine de ynhald der fan mei to dielen. It rymstik bigjint sa: ,Komt burger, boeren, juffer, heer! Ik zal nu zingen deze keer, Hoe dat thans in dit jaar Hier op zee kermis waar.’ Men sjucht wol dat hjir net Abonnementsprijs 1.50 per kwart per po;f 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent V Kontrakten volgens alg. regeling V I.M.-advertenties dubbel tarief V Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen BENOEMING WORKUM Mej. T Visser, onderwij zeres aan de Chr. Kleuterschool Beukerhonk alhier, ontving een be noeming als hoofdleidster van de Chr. Kleuterschool te Buitenpost. MANIFESTATIE RAI WOKUM Bij de manifestatie op 9 maart in de RAI te houden ter ge legenheid van het huwelijk van HK H prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg, is aan de fa. Bakker alhier het verzoek gedaan om eni ge transporttrekwagens in bruik leen af te staan. Deze wagens zullen worden ver sierd, en door de verschillende groe pen tijdens deze manifestatie wor den meegevoerd. GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 22 tot en met 28 februari 1966 GEBOREN: Tjerk zoon van Jeep Bakker en IJbeltje de Vries ONDERTROUWD: Inte Age Hukema 22 jaar wonen de te Amsterdam en Agatha Hen- drina Baudina Dijkstra 20 jaar wo nende te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: Pietje Bijlsma 79 jaar w.v. Uiltje van der Meer Doutzen Stip 88 jaar w.v. Jorke Kamstra Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 en ta gyng. De earste deis al weage in man of acht him op sé om in baen üt to setten Der wiene graete lisber gen fan wol tritich foet heech der t men by opklattere. De twadde deis seach nimmen mear gefaer. ,Elk die ging nu thans naar zee Om te rijden op kof mans rêe.’ De tredde deis boode immen in houten tinte oan ’e kant fan de baen der ’t de minsken in bakje thé drinke koene. Mar de oare deis wie it pas in great feest mei in prot te folk op it iis. Men seach der net allinnich hiel hwat gewoane sliden mar ek prachtige belsliden. Der wie in greate hurdriderij üt- skreaun en it resultaet? ,Vier en zestig personen, Om hun vlugheid te betoonen, Kwamen hier nu op het ijs Om te dingen naar den prijs’ De riderij koe dy deis net dien makke wurde. De bleaune 16 pea- ren stean, dy ’t de oare deis de striid wer oangyngen En in folk dat der op óf kaem! Men hie ek noait earder soks meimakke. Der wiene wol achttüzen minsken op óf kommen om dit alles to sjen. ,De winner was Dirk van der Wal, Hij won het van het rij deren tal Althusius, wilt wel verstaan Die kan met de premie gaan.’ W.T.B. Baenspaed 3 TEL. 406 Oer dit punt ,9 uur winkelslui ting’ haw ik nea, mear lézen. Doch, troch de oarloch, kaem hjir gjin stienkoal genóch oan, en wie der al gau fiersto min gas. En it sil in goed jier letter west haw- we, dat yn ünderskate plakken, jouns om acht üre de winkels en herbergen slüte moasten Wy son- gen doe: ,Door het vroege sluiten, Sta j’om acht uur buiten.’ Ja, dat wie doe, nou fyftich jier lyn. Sa foar en nei stiet der yn de Friso, noch alris in forslach fan de rjochtbank yn Ljouwert. In biwiis dus, dat net alle Warkumers like braaf’ wiene. Nou nim ik dat al- tyd net oer, mar dizze keai- wol ik doens twa fan dy saken hjir oer- nimme. Né, nammen sil ik net neame. Workum. In de openbare zitting van Woensdag der rechtbank te L’ warden, was de eerste beklaagde 62 jarig koffiehuishouder al hier, die in den nacht van 31 De cember op 1 Januari niet heeft vol daan aan een vordering van de veldwachters A Idzenga, J Stout en R de Jong, die te zijnen huize een onderzoek wilden instellen, omdat, zij hem verdachten, buiten vergunning bezoekers in zijn lo kaal te hebben. Zij verzochten, de deur voor hen te openen, maar heeft hen geruimen tijd stilletjes buiten laten staan, ofschoon zijn vrouw er nog op aandrong, dat hij de deur zou ontsluiten Beklaagde beweert dat het oude mensenen waren, die hij op een kopje thee had geinviteerd. Gaarne zou hij de deur geopend hebben, maar de sleutel was zoek. Zijn vrouw had dien op den toonbank gelegd waar van hij niets afwist. Hij opende de deur pas, toen de gasten zich had den verwijderd. Eiscb f 20 boete of tien dagen hecmeni' Beklaagde heeft op dien eisen neel wat aan te merken. De kantonrechter te Bolsward veroordeelde hem reeds wegens het na elf uur ’s avonds gasten in zijn café toelaten tot 3 boete. Hij verzoekt de heeren dus beleefd, de straf zoo laag mogelijk te stellen.’ In oare kear oer dizze zaak F. AFSCHEID VAN MEESTER J OTTER WORKUM Maandag jl nam de heer J Otter afscheid als onderwijzer van de Openbare Lagere school al hier. Het hoofd der school de heer Thijssen verwelkomde iedereen hartelijk in zijn welkomstwoord. En wel in het bijzonder, afgevaar digden van het gemeentebestuur alsmede de oudercommissie. en het bestuur van Volksonderwijs Nadat enige kinderen der school iets gespeeld en gezongen hadden bedankte de heer A Gaastra na mens het gemeentebestuur de hr. Otter voor alles wat hij voor de en hét speet hem Workum nu JACOB DE BOER FRIES KAMPIOEN WORKUM In Oudeschoot werd zondagmorgen jl de vierde wed-1 strijd crosscompetitie gehouden Bij de sprinters over 1000 meter wist onze plaatsgenoot Jacob de Boer (lid van A.V. ’55) na een zeer spannende en felle strijd tegen zijn clubgenoot Bauke Wallinga, de 1ste plaats te bezetten Door deze overwinning wist Ja cob de Boer het Fries Kampioen schap op zijn naam te brengen. ,Te Rotterdam heeft het dinsdag zo gesneeuwd, dat de gemeente- reiniging er 800 personen extra voor in dienst moest nemen Be halve met deze werkzaamheden is den geheel'en dag met het vaste personeel, met sneeuwploegen en veegmachines ge-arbeid aan de op ruiming van de gevallen sneeuw. Zij lag er ’s morgens zoo dik, dat het tramverkeer er op enkele plaat sen stagnatie van ondervond.’ Dat wie op 15 febr. Mar dat li- ket noch bernespul, by hwat wy nou fyftich jier letter bigjin brewaerje mei makke hawwe. Hwant wylst ik dit skriuw, leit by üs yn ’e tün, noch sa ’n oardel foet snie. Hwat ik hoopje is, dat as dit yn ’e Friso stiet, wy fan dy snieboel óf binne. Ut de Friso fan 26 febr. 1916. .Workum, 23 Febr Woensdag-- avond hield de Ver. Plaatselijk Be lang’ te Workum, haar He Jaar vergadering op de bovenzaal der Sociëteit Harmonie, waar een klein getal leden was opgekomen. Het verslag van den penningm. vertoont een batig saldo van 242’. ’k Sil net it hiele forslach oer- nimme, allinne mar inkelde pun ten. ,Bij den rondvraag kwam nog in bespreking aanvrage .e doen bij de Posterijen om den geheelen dag openstelling van het Post- en Te legraafkantoor, en het aansluiten van het station Holl. spoor aan het telefoonnet, waartoe P.B ook al reeds vroeger pogingen had aan gewend. Nog werd besloten pogingen aan te wenden om te komen tot 9 uur winkelsluiting Nog werd door een lid geklaagd over de weinige be langstelling in dergelijke nuttige za ken getuigende de slecht bezochte vergadering, en het geringe aantal leden, waar zoovelen profijt trek ken van de werkzaamheden van het bestuur.’ Pl. B. hie sukses mei de iepen stelling fan it postkantoar. Hwant sahwat in moanne letter, stiet yn de Friso to lézen, dat it postkan toar tonei iepen is fan moarns acht oan jouns acht üre ta. Mar it hat in koarte ,freugde’ west, hwant troch .personeel gebrek’ moast it kantoar deis in üre manich slet ten wurde. OFFICIËLE MEDEDELING ONTHEFFING WINKELSLUITING Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat zij, i. v.m. de feestelijkheden ter gelegen heid van het huwelijk van HKH Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg, voor alle winkels in de gemeente op woensdag 9 mrt daaraan voorafgaande ontheffing verlenen van het bepaalde in arti kel 2, sub c der Winkelsluitings wet, zodat op die dag alle winkels in deze gemeente tot des avonds 6 uur geopend mogen zijn. Workum, 1 maart 1966. Burgemeester en wethouders van Workum, B. van Haersma Buma De secrécaris, H M. Gielink COMITÉ HUWELIJKS GESCHENK HKH Prinses Beatrix en heer Claus von Amsberg. Verschillende inzamelingacties hebben dezer dagen met veel suc ces plaats gevonden of zullen bin nenkort gehouden worden voor on miskenbaar belangrijke doelen, die buiten ons Koninkrijk gelegen zijn. Dit heeft reeds geleid tot een duidelijke vermindering van de be langstelling voor de inzamelings actie ten bate van het Nationale Huwelijksgeschenk voor HKH Prin ses Beatriz en de heer Claus von Amsberg. Bovendien heeft in bre de kring de mening post gevat, dat het doel van deze actie reeds be reik, zou zijn, nu daaraan reeds aanzienlijk meer is geschonken dan benodigd is voor het tafelge rei van het Prinselijk bruidspaar. Deze mening is niet alleen min der juist, maar zou ook bepaald nadelig kunnen worden voor een meer dan belangrijk sociaal doel binnen het Koninkrijk. DE ZORG VOOR HET -ZOWEL LICHAMELIJK ALS GEESTELIJK - GEHANDICAPTE KIND IN SU RINAME, OP DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN IN NEDERLAND. Het Prinselijk bruidspaar heeft bedankte hem deze woorden en tevens voor samenwerking welke hij hier heeft mogen ondervinden. Namens de oudercommissie sprak de heer Bijl woorden van dank. Laat de Zuidwesthoek door een volle kerk tonen, dat zij een de gelijke culturele gebeurtenis, formaat i- - te waarderen. CANDIDATENLIJST A.R. WORKUM In devorige week ge houden vergadering van de Anti Revolutionaire Kiesvereniging werd de kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkie zingen vastgesteld. Medegedeeld werd dat een der thans zittende raadsleden de heel P Hofmah, zich wegens gevorder de leeftijd niet weer voor een plaats op de lijst beschikbaar stelt Op de lijst werden de volgende namen geplaatst: MATTHAUS PASSION WORKUM Wij willen de aandacht vestigen op de ook in ons blad aangekondigde uitvoering van de Hatthaus Passion in de Herv. Kerk te Workum op a.s. woensdag 16 maart door het Toonkunstkoor ,Con cordia’ te Leeuwarden. Zoals bekend werken de beste solisten uit ons land aan deze uit voering mee, o.a Maria Suchèl, El fride Beyer, Jan Waayer, Reinier - Schweppe, Arie de Rijk, Leo Rom. ter gelegenheid van zijn onder trouw, op 17 februari jl bekend gemaakt, dat het bij zijn huwelijk een bijdrage zal geven voor een al gemeen doel, dat beider warme belangstelling heeft: HET DOEL, DAT ZOJUIST WERD OMSCHRE VEN EN ONDERSTREEPT. Daarbij heeft het bruidspaar het verlangen uitgesproken, dat DIT ZELFDE DOEL de bestemming zou mogen vormen van de gelden die het overgrote deel uitmaken van het Nationaal Huwelijksge schenk. IEDERE BIJDRAGE AAN HET NATIONAAL HUWELIJKSGE SCHENK, gestort op postrekening nr. 25 t.n.v het Nationaal Comité Huwelijksgeschenk te ’s Gravenha- ge, of bij één der plaatselijke ban ken, of gedeponeerd in de bus in de hal van het stadhuis, KOMT DIT EMINENTE ALGEMENE DOEL TEN GOEDE. Het plaatselijk comité wil het bovenstaande graag en met klem in uw welwillende aandacht aan bevelen. Namens het plaatselijk comité Nationaal Huwelijksgeschenk Mr B. van Haersma Buma, voorzitter Verschijnt éénmaal per week HHH DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Jr lil&U

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1