PLAATSEUJK NIEUWS jier lyn 1 Fyftich Wasautomaten Radio HINGST mdiq sunuwsii Romkema Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- en voor en Zuidwesthoek Friesland van J. ffiedema Auto «verhuur de gemeenten Workum, Hindeloopen ia Visser ÏKu. Uim s>b boir &.V.W. agenda ^orkum-Be Quick, aanv. 4.15 uur QVC 3-Workum 3, vertrek 2.30 u. Workum 2-ONS 2, aanv. 2.30 uur Zeerobben 1A-Workum IA, ver trek 2.15 uur FA* WëSTëmiS HAYEVANVëMVëRr NAAIMACHINES >r :n r. DE SPECIAALZAAK VOOR aardappelen, groenten ts ;e ts n Ie 9 ia st met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM 1, j' >r jt m n :e >n :-o n e )- n l- 4 HUNIA’S DRUKKERIJ ig 89ste JAARGANG NO. 10 DONDERDAG 17 MAART 1966 -1 lan geen grote UW KERKDIENSTEN 9.30 uur ds J [J F. Tel. 234 TEL. 406 Baenspaed 3 •elna Bolsward INGEZONDEN FA. GEBR. UW BLOED VOOR EEN SPORTSCHOOL PERSUN WON lente werden W ADRES VOOR. EN FRUIT DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN -2 -2 -0 .2 .0 e ir m.m. m.m. TANDARTSEN Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur Th. J. Menger Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 o LAAT VERZORGEN oer yn. WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr. B. Stoel ld •P is ot ie 3t 1- 1J Bt 5t •e :h ie r- :k ei le 31 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER le m le :n ,d •a T re ■0 -i ■o 'ii ;n ;s. et ;n >n !D )e m ij- )e ;n et Merk 2728 Telefoon 358 iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM op in te gaan, maar één ding zal u duidelijk zijn: Het is beslist nodig, dat ook u zich opgeeft als donor. Doe het nu, geef u op door mid del van het formulier, dat bij u bezorgd en weer opgehaald wirdt. Velen zullen u dankbaar zijn. i- 3- lt den af- verwiachtefn GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND GEBOREN: Jacqueline Martina Maria geboren te Workum en Helène Margaretha Maria geboren te Sneek, beiden d. van Cajrolus Gerardus Johannes Veldman en Johanna Maria Rosa van Kasteren Ondetrouwd, gehuwd en overleden GEEN. Voorts wordt er veel aange kweekt om met de kerstdagen een grootse tentoonstelling te organi seren van konijnen, pluimvee en geiten. Op woensdag 30 maart a.s. wordt het vogelpark officieel geopend. Deze week komt er weer veel bij o.a. veel bijzondere vogels. Heus een gang wekelijks naar het vogelpark is wel de moeite waard. J SCHIPPER VERKIEZING PROVINCIALE STATEN VAN FRIESLAND Tweede prijzen werden behaald door: B Holkema, P Affourtit, G Veenstra (Sneek) en onze plaatsge noot A Siemonsma. CRESCENDO WORKUM In het jaarverslag van de muziekvereniging Crescendo in de Friso van de vorige week stond vermeld dat de heer Hoekstra de-^ ze avond de leiding had. Dat was jl niet juist. De voorz had de leading3 1 en bracht dank aan de heer Hoek-41 stra voor diens leiding van de ge- II houden feestavond van Crescendo. 1 Het is niet onaardig te vermei- den dat bij het halen van een eer- ste prijs in Leeuwarden jl. de ver- eniging door de jury werd gefeli- j citeerd met de voorspelling dat Crescendo een goede toekomst tege moet gaat. De vereniging heeft nog wel met enige schuld te kampen, maai- zegt haar secretaris dat is geen bezwaar daar er zelfs giften uit Amerika komen. En bovendien staat haar girorekening ook nog altijd open. Een stad of dorp zonder muziek corps is als een muzikant zonder instrument. Bij een gezond cultureel streven Is muzielk onmisbaar. De burgemeester van Workum maakt bekend dat op woensdag 23 maart a.s. van des voormiddags 8 tot des namiddags 7 uur de stem ming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Friesland zal worden gehouden. Hij herinnert een ieder, die inge volge de kiezerslijst bevoegd is aan de stemming deel te nemen,' aan zijn verplichting om op het stem bureau te verschijnen Degene, die vóór dinsdag 22 maart geen oproepingskaart heeft ontvangen, wordt verzocht dit ter gemeente-secretarie te melden. Tenslotte wordt uw aandacht er op gevestigd dat verschillende straten b ijeen ander stembureau zijn ingedeeld. Workum, 16 maart 1966 De burgemeester voornoemd, B. van Haersma Buma berm terecht kwam. Hij smakte tzelf over de weg en moest met ’n ge broken been naar het ziekenhuis worden gebracht. Dr Mudde arts te Workum ver beende de eerste hulp. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 ONGEVAL WORKUM Twee brommers afkom stig van Parrega reden zaterdag avond van Ferwoude in de rich ting Workum Ter hoogte van de boerderij van J IJbema stond rechts van de weg een onverlichte auto. De rechtse bromfietser merkte deze te laat op kwam in botsing, vloog daardoor te gen zijn naastrijder op, die in de LEVEN! Binnenkort zal ook in de afd. H.O., Staveren en Hindeloopen een bloedafname avond worden georga niseerd door het Roode Kruis, als er tenminste voldoende enthousias me onder de bevolking bestaat, om zich als donor hiervoor op te geven. Het gaat nu eens niet om geld, maar alleen om nog geen halve li ter van uw bloed. Iedereen tussen 18 en 65 jaar die gezond is, kan dit gemakkelijk mis sen, daar binnen kor e tijd de hoe veelheid afgestaan bloed in uw li chaam weer wordt bij gemaakt. Zoals u weet is de normale hoe veelheid bloed van een volwassene ongeveer vijf liter. De bereiding van het plasma en de verschillende andere prepara ten vindt plaats in het Centraal Laboratorium van de Bloedtrans fusiedienst te Amsterdam, waar op het gebied van bloed en bloedtrans fusie nog steeds nieuwe ontdekkin gen worden gedaan in het belang van de patiënten. Misschien ook nog wel eens voor u of één van de uwen? Het is onmogelijk, hier nu verder linne yn de Südwesthoeke brükt Lit ik jimme efkes wize in stfjittenamme yn Warkum, wol .Balkfenne’.’ Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per Advertentietarief: 9 cent per 4 Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen ZES EERSTE PRIJZEN IWORKUM Jl Zaterdag 5 maart [vond in de Philipscantine te Drach ften een jeugdjudotournooi plaats. Sportschool Persij n deed met 36 judoka’s uit Sneek, Blauwhuis en Workum mee. De judoka’s hadden de leeftijd van zes tot en met 15 jaar. Er werd zoveel mogelijk in drie gewichtsklassen per leeftijdsgroep gejudood: licht-, midden- en zwaar gewicht. Behalve zes tot en met 8 jaar en 14 tot en met 17 jaar, werd iedere leeftijdsgroep in drie ge- wichtsklassen verdeeld. Er waren dus 14 eerste prijzen Daarvan won sportschool Persijn er zes. De lei ders Persij n, van Arkel en Huis man mochten met deze prestaties tevreden zijn. Eerste prijzen werden behaald door: Joh. Miedema, R Steensma beiden te Sneek; J Dooper en R Rlijpma beiden te Blajuwhuis; Y Yntema en A Leonhart beiden te Workum. Bergum, jeugddienst met medewer king van het koor (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit; nam 7.30 uur ds J G F Ankersmit MOLKWERUM (Herv) voorm 9 uur ds W M van Schuijlenburg; nam 2 uur ds Het- tinga van Oudemirdum; jeugdd WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jansen Schoonhoven; nam 2 uur ds L Jan sen Schoonhoven STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho neveld; nam 2.15 uur ds J Scho- neveld van zondag 20 maart a.s. WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun; nam 7.30 uur ds W M van Schuijlenburg Voorm 11.15 uur zondagsschool (Doopsgez) voorm P J Knipscheer Voorm 11 uur Westhill (Geref) voorm 9.30 uur ds J M R Diermanse Franeker; nam 2 uur ds H T van Bochove van Bolsward (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis Voorm 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 9-.JB uur geen dienst nam 7.30 uur ds W Horlings, intre de FERWOUDE (Herv) voorm 9 uur ds B Jager GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 2 uur ds Petersen van HET VOGELPARK Met de mooie dagen van de laat ste weken en met de lente op komst is het weer een gezellige drukte in het vogelpark ,De Ara’ achter de Noorderbazar. Zondag 6 en zondag 13 maart werd resp. de 2000ste en 2100ste bezoekers ontvan gen. Beiden ontvingen een wandvis kom met goudvissen. mar op en Der lei in stik lan dat dy namme hie, hwant ^en ne’ is yn ’t Holl. in stik lan ,dat in de regel niet voor hooiland ge bruikt wordt’. Mar it Fryske wurd is finne’, al brükt men dat yn War kum süver noait. Yn üs bernetiid wie der in rymke dat wy wolris opseine: Minne rin hinne nei jimm’ beppe finne, pak de keallen by de sturt en lit se dan mar rinne Wy witte nou dat finne' bitsjut en wy soene dus sizze moat te .tillefinne-steech,’ doch wy hal- de üs oan it, Südwesthoeksters ,fonne.' (Yn Koudum en grif ek noch wol op oare plakken yn de S.W.hoe ke, seit men ek noch ,ronne’ yn_ pleats fan rinne’.) Sa, en litte wy nou mar hoopje dat it wurd .telefoonsteeg’ üt ’e tiid is en men bigripe sil hwat ,til lefonnestech’ bitsjut. En dan nou it nijs üt 1916. .Sta voren, 29 Maart. Het blijft wachten, wachten op de haring. De jollen liggen gereed, maar eiken morgen stellen de vangsten van enkele visschers, die de beug in zee brachten, teleur. Slechts enkele tientallen zijn tot nog toe aangevoerd. Van prijszet ting kan hier dan ook geen sprake zijn. Te Enkhuizen is van 12 tot 14 pertal besteed aan slag Onze visschers heil van de wassende maan. Sommi gen hebben het zekere voor het on zekere genomen en zochten werk aan Noord Hollands beschadigde zeedijken, waar hooge loonen wor den gemaakt. Hwat ik oan nou ta noch gjin kear dien haw, doch ik nou, n.l. in advertinsje oernimme fan dit soar te. Ondetrouwd: Pieter Piso, wedn van Oentje Visser, en Berber Mo lenaar, weduwe van Bouke Ade- ma.’ Verschijnt éénmaal per week HÉk HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum '-'jorheen Fa. T. Gaastra Bzn. j® T'elef. adm. 05151-466. Giro 865699 Jr Jtiibü HUWELIJKSFEEST WORKUM. Zo heeft dan ook Wor kum het huwelijk van onze kroon prinses met prins Claus gevierd, met veel vlaggen en een mooi ver licht stadhuis. Verdere feestelijk heden zijn er overdag niet geweest Door het slechte weer en de TV uitzending van het huwelijk was Workum jl donderdag een rustige stad. ’s Morgens was er voor de kin deren van de lagere scholen in de Klameare een opvoering van .Kok kien Reno’ en voor de kleuterscho len een kinderfilm in St. Joz.f. Voor het XYZ-ensemble met de schets .Vlieg er eens uit’, dat ’s avonds in de Klameare optrad was, vermoedelijk ook al vanwege de weersomstandigheden, belangstelling. In het algemeen kan mtn zeggen dat Workum, zoals de meeste an dere plaatsen in ons land, het huwe lijk bij het TV-toestel heeft ge vierd en genoten van d prachti ge reportages. Workum. Het wordt stiller als we door de telefoonsteeg lopen ,Né dit helle ik net in Friso fan fyftich jier lyn, mar üt it nümer fan lii maert 1966 En ik sil grif net de ienige wêzé dy t stroffele is dat .telefoonsteeg’. Dat men earder tiid wolris mei de pet nei de nammen smiet, lit him tinke. Doe wie Warkum noch in stêd sün der (offisiële) strjittenammen. Doe koe it er wol op troch as immen skriuwde .Zielspad’ ynpleats fan Sylspaed. Mar nou, yn 1966, forwachtet men net mear dat er fan dit soarte flaters makke wur- de. Tomjear omdat der yn dizze krante, al folie faker oer de tille- fonne steech skreaun is. Nou is dat wurd tillefonnesteech - of stege’ in hiel mülfol. Sa sei men dan ek faek ,tillefontsje’ of ek wol ,tint- sje.’ Foar dat léste wurd haw ik gjin forklearring fine kinnen, mar is moai grif in ófkoarting Doch hoe en hwat dan ek, wy kinne nou dy forslachjower fan Friso wol mal oansjen om hwat hy skreaun hat, der sille yn Warkum noch folie mear to finen wêze dy ’t mei dat wurd .tillefonne-steech’ gjin rie witte. Derom, allinne foar ly mins- ken, in koarte ütlizzing. Wy kinne mar feilich oannimme dat de tillefonnesteech, mei it paedsje troch it lan nei de aide sé- dyk, al ieuwen bistiet. Yn it bikin- de boekje ,De geschiedenis van de stad Workum’ skreaun troch Ds. T H. Siemelink, fine wy op bids. 207 in tekenng fan Workum van de Noordzijde. (1790)’ Wy sjogge der op it hege brechje oer de Droege Dólte, sa ’t wy it nou noch kinne. En nou giet it üs op it foarste plak om hwat wy in brechje neame. Mar dat is yn it Frysk in tille’. In tille is; .vaste hoog opgebouwde brug.’ Dermei hawwe wy dus it earste diel fan de tillefonnestech al to pak ken. De stech nei de tille. Doch nou dat twadde diel n.l. ,fonne’ en dat is sa maklik net üt to lizzen as it earste, hwant dat wurdt al-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1