MATTHAUS PASSION PLAATSeUJK NISUWS Romkema Erfskip Fyftich jier lyn Wasautomaten radio eN Televisie Radio HINGST Workumer Krant Nieuws- en Zuidwesthoek Friesland en van A u t o v e r ii u is r* m. westerhuis J. Miedema Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen hi Visser W. V. W. agenda HAYEVAN VERWERF UEME de boe» 7 k i v WARKUMS NAAIMACHINES DE SPECIAALZAAK VOOR UW ADRES VOOR. aardappelen, groenten Wt en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS )- WORKUM el >k er :n m a- Is is ef ie 1- 1- m n aiz“ V 89ste JAARGANG NO. 11 DONDERDAG 24 MAART 1966 Bert van jr UW ■n SLIJTER TEL. 406 Baenspaed 3 ■eina 't W. T B. vertrek aan- M RIJKSPOLITIE TENTOONSTEL LING ,RAAD EN DAAD’ IN DE KLAMEARE DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN ig in K n EN FRUIT e- an ze re Le ar iï- in le Is m e- VERZORGEN Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 s, iP al o- FA. GEBR. in ie 9 r n i? Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar de er de ïl- G r LAAT :e- iel a- it- n- er de lei ,m rn- ie. se at Pt 3’ !h i- e iH tr og n- rd m is, in. JU en FRISO diening dan fierder der oan 12 stelle foar om Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Merk 2728 Telefoon 358 ZIERZOEKEN WORKUM Onze stadgenoot de hr O. Visser had bij zijn baas een snip perdag genomen, omdat hij een lief hebber is van eierzoeken. Alzwervende zag hij kans twee kievitseieren te vinden op het veld onder beheer bij ,IJsselmeerdijken’ De dijksopzichter die toevallig in de buurt was zei dat dit de eersten waren die op dit land gevonden werden Deze verleende zijn mede werking om ze de voorzitter van het waterschap aan te bieden. Dat ,de heer Gaastra dit op prijs stelde zal de heer Visser u wel kun nen vertellen. Warkum *.i raer tan de Be kontrak; hie yn deze zeer interessante en voorlich. tende tentoonstelling. Het is ten zeerste aan te bevelen deze tentoonstelling te bezoeken daar men dan geattendeerd wordt op kleine onachtzaamheden (waar aan men gewoonlijk geen aandacht schenkt) en die toch dikwijls erg nare gevolgen kunnen hebben voor de betrokkenen. En tevens krijgt men enigszins een indruk over de zeer gevarieerde en soms moeilijke taak van de Rijkspolitie. De toegang is vrij. GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 15 tot en met 21 maart GEBOREN: Johan zoon van Gerardus Thijs- sen en Sytske Jantje Bakker Petronella Christina dochter van Sjouke Faber en Christina Johan na Jorritsma Annemieke dochter Stoel en Renate Mets. Sible Willem Tjebbe Maria zoon van Willem Westendorp en Rinske de Vries ONDERTROUWD: Albert Mulder, 24 jaar wonende te Hindeloopen en Magdalena Het- tenga 20 jaar wonende te Workum Jacob Jozef Faber 22 jaar wo nende te Dokkum onlangs te Wor kum en Regina Maria Terpstra 20 jaar wonende te Dokkum Tjitze de Jong 33 jaar wonende te Workum en Haebeltje van der Schaaf 34 jaar wonende te Heeg GEHUWD en OVERLEDEN: geen Over de gehele lijn waren prestaties o.i. zodanig, dat i haast mocht boven eigen i de men mocht spreken van een topprestatie Al klinkt zo’n woord gezien de te re stof waar de Matthaus Passion toch op gebaseerd is, wat banaal. ,Rust in vrede, rust nu zacht!’ Betekende het sterven van die Ene dan zoveel? J S Bach is wel één der weinigen geweest die gewor steld heeft tot bloedens toe om te trachten en dit lijden en die smarte waarvan in kruiseling van bouw_ nenkort zou nij cue Detrekkmg moe ten aanvaarden - de naamkaartjes waren reeds gedrukt - en dan zou hij te Velp gaan wonen, waar hij een nieuwe villa liet bouwen waar van hij de plattegrond bij zich droeg. De familie van het meisje was zeer met deze goede partij in genomen, en de aanstaande rijks opzichter wilde liefst met trouwen niet te lang wachten. Zoo besloot men maar vast de meubileering voor het nieuwe huis uit te gaan zoeken. Een Utrechtsche firma werd begunstigd; de heer bestelde roy aal een salonkast voor 140, gor dijnen voor 412 ’t stel, een slaap kamer ameubliment voor 700 en verder alles navenant, totaal voor ruim 3000. Op wat geld behoefde men niet te zien, Baron Rengers zou alles betalen En bovendien had de baron toegezégd, een verkla ring op zegel was als bewijs in ’s jongmans bezit dat hij aan de jon ge vrouw op haar trouwdag een bedrag van 1000 zou schenken. Jonge noch ’n ta hwat like it al- legearre moai foar de jongelju en hwat wie dy baron Rengers dochs in boppeste béste man Doch it for. hael is noch net alhielendal üt. ,Maar de meubelfirma achtte het gewenscht om voor alle zekerheid eens bij de familie Rengers te L’ warden te informeren Toen kwam uit, dat de familie den jongeman zelfs niet bij name kende, dat alles gelogen was. En toen bleek ook, dat de milicien de f 10, die hij van zijn meisje gekregen had, om daar mee den hem geschonken vingsring te betalen, had. De oplichter is krijgsraad te Arnhem maanden gevangenisstraf deeld, van welk vonnis thans verlo- opgestoken door den tot negen veroor- voor het Hoog Militair gerechtshof be vestiging is geëischt.’ Dat wie ’t ein fan dizze moaije dream. Hy de bak yn en de jong- faem gjin ryksopSich'jer as man en gjin moaije villa yn Velp. Mar miskien is hja letter wol folie lok- Jan Harshagen, hobo en Leon Ben- dien wisten ook nu hun meester schap op het instrument overtui gend te tonen. Prachtig diep en so noor klonk op de achtergrond het orgelspel van mevrouw Griet Tal sma-Calsbeek. Het toonkunstkoor Concordia di rigent Piet Post zong enthousiast maar tegelijk ook met zo’n diep ge voel, dat ook hier geldt, zij grepen heel hoog. En zo kregen de honderden toege wijde luisteraars(sters) waaronder gelukkig ook tal van jongeren een wijdingsvolle avond, iets om over na te denken en er zich op te be zinnen! want met dat oogmerk schreef Bach zijn meesterwerk, het is een appel aan de mensheid, zo voortreffelijk uitgebeeld in het slot koor van het eerste deel: ,O Mensch bewein’ dein’ Sünde gross’, uit Psalmen 1526. WORKUM Maandagavond werd na het uitspreken van een welkoms- woord door majoor A Dek van de Rijkspolitie de tentoonstelling ,Raad en Daad’ door de loco bur gemeester de heer A Gaastra in aanwezigheid van een 40-tal geno digden geopend. Hierna maakte men onder des kundige leiding een rondgang over In Workum’s Kathedraal klonk weer de muziek en zang van Bachs onsterfelijke schepping de Maitha- us Passion. Een uitvoering op hoog plan, machtig, indrukwekkend en schoon Solisten van hoge klasse. Het machtige toonkunstkoor Concordia meisjeskoor en Frysk Orkest kwa men onder de bezielende en zeer enthousiaste leiding van de heer Piet Post tot buitengewoon hoge prestaties! Een wijdingsvolle avond. Grote Workum als een ,top’ mocht den beschouwd. Zowel de vocale als instrumentale solisten bleken haar stof zozeer te beheersen, dat men stellen: ,zij grepen Hjir in moai forhael oer in sol- daet üt Fryslan, dy ’t kunde krige oan in jongfaem yn Utrecht en it wie daliks al tige oan ,Hij was, zoo zei hij, opgevoed door den Baron Rengers te Leeuwarden, en had door diens voorspraak een betrek king gekregen als rijksopzichter en waterwerken. Bin- hij die betrekking Warkum en it wetter’ sa hjitte m tentoonstelling dy ’t inkelde jier ren forlyn yn üs stedtsje holden is. De lizzing oan it wetter hat foar Warkum altyd fan de aldergreat- ste bitsjutting west. Der oan hie de stêd syn bestean en lange jier- ren syn wolfaert to tankjen Wy tinke hjir by fanseis yn it foarste plak oan de skipfeart op oare lan- nen. De üntj owing fan dy skipfeart brocht wer mei it üntstean fan bi- driuwen as skipstimmerhellingen, seilmakkerijen, ankersmidderijen, touslagerijen ensafh. Mar der wie noch in oare ,yndustry’ dy ’t mei de sé to meitsjen hie: de kalkbran derijen. De grounstof der ’t de kalk üt makke waerd, it skil (skel pen) moast n.l. üt sé komme. As wy nou ris in plattegroun fan Warkum üt plm. 1650 bisjugge dan docht bliken dat de kalkovens op twa plakken stiene: de measten oan ’e südkant fan de stêd en dan noch guon yn it noarden. Neffens Sylspaed en de Date (to ’n noar den fan it s.n. kalkovenpypke) en dy kaert stiene der twa tusken it in stik of acht oan de oare kant fan de Dolte op de Hearrekeunst. Op it oare ein fan de stêd likernöch op it sté der 't nou de houthandel fan Fekkes is, stiene dan noch trije kalkovens. De aldste gegevens, dy ’t ik oer contract wel r”; noods volgens de letter, zonder plichting tot eenige toelage, waar om hij, teneinde eventuele last te voorkomen, het verzoek om eenige vergoeding wel wil toestaan. Een uiigebreide en langdurige discussie is echter het gevolg waaruit de voor zitter ten slotte meent te mogen concludeeren, dat de heeren het er over eens zijn om het contract op verzoek van X.X. te verbreken, wijl hij zelf verklaart, niet bij mach te te zijn de bediening van de nieu we brug waar te nemen’ Men wie - dat blykt düdlik üt hwat der sein waerd - in lyts byt- sje skrüten foar dit mantsje ,Hij is een lastige baas’ sei ien fan’de Riedsleden en der wie grif hwat fan oan. Al wie hy dan lyts fan stik hy hie de müle op it rjochte plak en wie net ien fan de makliksten. It eintsje bislüt hat west dat de Ried him trije jier lang, hündert fjouwer goune bitelle. Ja, en dan soene wy nou nei Kou dum moatte, nei de Riedsitting fan H.O.&N. mar dat dogge wy yn nije wike. kunnen uit’. Bij de vocale solisten waren en de sopraan Maria Suchèl en de alt Elfride Beyer voor ons onbekenden Des te groter was de verrassing, be- en verwondering bij beiden te mogen beluisteren dat diepdoorvoel de in hun zang, dat toch kenmer kend moet zijn voor dit zo ernsti ge stuk muziek. De andere vocale solisten waren oude bekenden: Jan Waayer, tenor als evangelist, groeit o.i met de ja- ren meer; Reinier Schweppe zong prachtig en bewogen zijn aria’s; Arie de Rijk, bas die al enkele ja. ren de Christus partij zingt vol doet aan de hoogst te stellen eisen. Instrumentale solisten waren ei genlijk alle de vertrouwde gezich ten van vorige jaren. Piet Timmers werd vervangen door K Kueter. Ja renlang wist deze meesterlijk de partijen voor Viola da Gamba te spelen, zo ook nu, terwijl zijn echt genote mevrouw Jacoba Kueter- Zwage het clavecimbelspel ver zorgde. Mevrouw Silvia van der Hoef en Joseph Conrath violisten van naam hadden ook ditmaal weer hun lei lijke kruisdood, waarvan in" 't derute taak en hoe voortreffelijk, vooruitzicht de kruiseling zijn smartelijke roep tot den Vader deed uitgaan, waar de Godmens de ver latenheid in volle zwaarte gevoel de, de grote componist heeft er ons in dit meesterwerk iets van doorgegeven. Zij het dan niet meer als een schim ten opzichte van de werkelijkheid, die voor een mens onpeilbaar is. Hoe treffend dit alles geschil derd werd door deze grootmeester der toonkunst, eens door een be kende musicus geschetst als de .Kathedraal onder de Kerken’ kan men elk jaar weer beluisteren als de Matth. Passion uitgevoerd wordt Wij begonnen met als onze con clusie te stellen dat deze zoveelste uitvoering in de Grote Kerk te wor- KALKWURKEN (1) VEERTIG JAAR BIJ DE P.T.T. WORKUM De heer D Koopen te Workum besteller eerste klas der P.T.T. heeft zaterdag 19 maart het feit herdacht dat hij 40 jaar in Rijksdienst is geweest. (vervolg: zie pagina 4) dit bidriuw fine koe datearje fan 1583, al tige ier dus. Yn dat stik, in keapakte üt it aldste prokla- maesjeboek fan Warkum, giet it oer de forkeaping fan ,tuie calck- oevens ende een calckhuysinge metten steede ende allen annexen gerechtichheden ende toebehoeren van dien, staende ende liygende toe oesten van Worcum, streckende van de Delf te sugdtrijde op Pran- debuiere steede Dizze kalk ovens stiene dus op in plak, der ’t se yn 1650 (de plattegroun!) al for dwoun wiene. Wy soene nou sizze: se stiene oan ’e südeastkant fan de Dolte bij de Brandeburrefeart Bran deburren is in forbastering fan Prandeburren). In jier letter, yn 1584 dus, wurde kalkwurken oan it Sylspaed neamd der ’t it giet oer it vrije kalckhuys drie kalckovens metten steede, staende en leggende op het suyden van Worckum met de oester sijde opte Delftswal en de metten westersijde aen het Zylspadt’. Hoe lang de kalkbranderijen doe al bistien hiene, wit ik net, mar yn elk gefal blykt hjir üt wol, dat wy mei in tige aid bidriuw to meitsjen hawwe. 26 maart a.s. Go Ahead-Workum, vertrek 14.15 uur Blauw Wit 3-Workum 3, vertrek 13 uur Blauw Wit 3-Workum 2, 15.15 uur Workum 4-Oeverzwaluwen 3, vang 17 uur H’veense Boys 1A-Workum IA, ver trek 13.45 uur AFDELING VOLLEYBAL: Zaterdag 26 maart SVW-De Griffioen (Wolvega), aanvang 8 u. Ge gemeenteried fan siet op 30 maert 1916, mei 'in gefal. De brêggewachter gmebrêgge, dy ’t in ta, skriuwt een sa- is machte, de be. bestaande ne- oan 12 maeije 1919 in adres oan de Rie: ,Door menloop van omstandigheden adressant niet bij diening van de thans brug naar behooren waar te tnen, en genoodzaakt de verdere be over te dragen.’ Hy fregét om wyks in ryksdael- maeije 1919 ta B W T D f 80 yn it: •)ier t0 iaen RjedsI1<1 seit; 'het voorstel is niet onbillijk, maar voor hem is ’t de vraag of X.X. dat accepteert. Hij mist m allen gevalle de opbrengst der bruggelden. Hij is nog al een astige baas en vreest er las. door e krijgen.’ ,De voorzitter vreest ook, dat de zaak allicht last kan geven, ja, zelfs tot een juridische kwestie aanleiding zal kunnen zijn want er tegenover staat, dat de Ge meente een zwaardere brug in de plaats heeft ges;eld, maar overi- gens meent hij ook dat de Raad ’t 2 '- .”_1 mag verbreken, des. ver Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1