Erfskip PLAATSELIJK NIEUWS ■eina SoleX Romkema Fyftich jier lyn Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- voor en en Zuidwesthoek Friesland van iï Auto-verhuur J. Miedema Radio HINGST de gemeenten Workum, Hindeloopen agenda ta Wisser Zu. Oe WESTERN U IS WIO EN TELEVISIE IJSEME BOEH WARKUMS uw NAAIMACHINES DE SPECIAALZAAK VOOR UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM HUNIA’S DRUKKERIJ 89ste JAARGANG NO. 12 DONDERDAG 31 MAART 1966 M Visser leden over deze kwestie dachten. D SLIJTER aan. TEL. 406 Baenspaed 3 FA. GEBR. GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN per m.m. per m.m. van De VERZORGEN GESLAAGD HEIDENSCHAP Mej. Bettie Mie- derna slaagde als Huishoudlerares te Bergen (N.H.) op 3 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar LAAT TWEEDE PAASDAG WORKUM Op de tweede Paasdag wordt een interkerkelijke samen komst gehouden in de Herv Kerk. Deze begint ’s morgens om 9 uur. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 zaterdag 2 april 1966 Voorwaarts-Workum, vertrek 13.15 uur Workum 3-ONS 5, aanvang 17 uur CVVO 4-Workum 4, vertrek 15.45 uur Workum 1A-Hark. Boys IA, aanv. 15.15 uur Bakhuizen 1B-Workum 1B, vertrek 14.15 uur Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar AA Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent •V- Kontrakten volgens alg. regeling V I.M-advertenties dubbel tarief V Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Merk 27—28 Telefoon 358 IhlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIhililÜ^ ^n vernemen hoe de heeren raads OFFICIËLE MEDEDELING GEMMEENTE WORKUM KLACHTENDIENST GEMEENTE GASBEDRIJF WORKUM Aan de gasverbruikers wordt me degedeeld, dat SPOED KLACH TEN gedurende dienstvrije week einden van de fitter Y. Eiling (een maal per twee weken) kunnen wor den gemeld bij de cheffitter van het Gemeente Gasbedrijf Bols. ward, T. Vellinga, L. J. Timmer- straat 24 te Bolsward, tel. 05157- 2861. Gedurende de werkdagen kun nen klachten worden gemeld aan het gasbedrijf (telefoon 531) en by geen gehoor op het kantoor van de Gemeente Ontvanger (telefoon 241). TONEEL WORKUM De toneelverenigingen ,Jimmer Omheech’ en ,Het Masker’ zullen in samenwerking eind april enige uitvoeringen geven van het stuk ,In het witte paard’. Zie voor nader nieuws de in dit blad binnen kort verschijnende advertentie. OPENBARE SCHOOL WORKUM Nu maandag jl de bouw van de nieuwe Openbare School is aanbesteed, is men van plan op zeer korte termijn met de bouw te beginnen. Daar de nieuwe school zal verrijzen op de plaats van de oude, zal dus eerst het huidige ge bouw moeten verdwijnen. Om tot een snelle afbraak te komen zal ditmaal gebruik gemaakt worden van bulldozers en kleine springla dingen Reeds a.s. vrijdagmorgen om acht uur zal met de sloop wor den begonnen, en voor de middags moet het gehele gebouw plat liggen Ten einde ook in de kortst mogelij ke tijd de resten verwijderd te krij gen, zal des namiddags vanaf 2 uur gratis puin gehaald kunnen worden. Ook kozijnen en kaphout zal, misschien enigszins geschonden gratis verkrijgbaar zijn. De lessen zullen voorlopig gegeven worden in de Klameare. van 22 maart tot en met 28 maart 1966 GEBOREN: geen ONDERTROUWD: Auke Wouda 24 jaar en Froukje de Vries 23 jaar beiden wonende te Workum Bertus Wouda 23 jaar wonende te ■Workum en Lijsbeth van der Hei de 23 jaar wonende te Boxum, on langs te Workum GEHUWD: Inte Age Huitema 22 jaar wonen de te Sneek en Agatha Hendrina Baudina Dijkstra 20 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: Marion, 9 maanden dochter van Jan Harm Doornbosch en Lolkje Dijkstra westen, de groote Dolte ende de Invaert ten suiden en ten naasten met tobben, schragen, barrien ende andere gereedschappen daar toe behorende exempt de schil, de twee fuizen die in de ovens zijn.’’ Mei de barrien’ sille wol draech- biezen foar kalkforfier bidoeld wê ze hoewol de skriuwwize yn in oar stik (fan 1707) as ,bargien’ nog oan it wurd barge’ tinken docht dat ,pream’ of ,sküte’ bitsjut (b.g ek brükt yn de bitsjutting fan ,trek- skip’. Dy kalkwurken oan it Sylspaed kamen noch al gau ris under de hammer. Oft dat nou in goed teken wie, wit ik net, mar nijsgjirrich is, tinkt my, yn elk gefal de ynhald fan in akte üt 1729 der ’t yn sein wurdt, dat ald-boargemaster Robijn Reines Gaastra oergiet ta it keap- jen fan ,seker kalkwerk van drie ovens met een laskhuijs en de ge reedschappen daartoe en aanbe- hoorende en daar bij zijnde exempt alleen de turf en schulpen, so in de ooven als anders zijnde, mitsga ders de kalk en brandewijn die tot des verkopers profijt zullen ko men Dit kalkwurk oan it Sylspaed kocht hy foar 120 goune (fan 28 sturen it stik) fan Jan Elpenbeen. De brandewyn sil wol brükt wêze om de keap to bisegeljen. W. T. B. PIPELINE WORKUM De voorbereidingen voor de aanleg van de grote aardgaslei ding, die via Workum-Medemblik naai’ het westen des lands zal lo pen, zijn vrijwel voltooid. Het moeilijke stuk door het IJs selmeer stelt heel andere eisen aan personeel en materiaal dan de aan leg over land. Dit deel van het werk is dan ook onderaanbesteed aan de grote Franse Maatschappij ,Société Anonyme des Traveaux (zie voor vervolg pag. 4) worden vertoond, die handelt over het lijdensverhaal naar Mat- theus. Ieder is daar welkom. en 70. eerste (H) Yn it foarige stikje binne inkel- de printflajters kommen. In pear rigels wiene forwiksele, wylst men foar .sugdtzijde’ iéze moast: ,suijdt zijde’. Wy hawwe foarige wike üt in akte fan 1583 opmeitsje kinnen, dat der twa kalkovens by Prande- burren stien hawwe. Nou wol it tafal, dat ik in pear dagen forlyn yn it bisit kommen bin fan in prach üge, kleurde, frij seldsume kaert fan Warkum üt ’e kaertenatlas fan Blaeu, dy 't efkes alder is as de al earder neamde plattegroun (dizze iêste wie, om krekt to wêzen, fan 1664). Op de kaert fan Blaeu dan stean yndied de twa ovens by Pran deburren ófbylde wylst op dyselde kaert noch mar ien op it Sylspaed stiet. De kalkwurken op it Noard, al- teast ien der fan, bin ik foar it earst tsjinkommen yn in stik fan 1631 der ’t it giet oer it forkeapjen fan ,een calckwerck op ’t noord op d’Doltewal.’ Hwat wiidweidiger wurde wy ynljochte oer it kalkbidriuw yn in stik üt 1699 der ’t ik it folgjende fan oanhelje: ,seekere twee kalck- ovens met een kalckhuis. op het suidendt, hebbende het Sijlspad ten STILLE WEEK WORKUM Evenals andere jaren hopen we weer in de dusgenaamde Stille Week’ iedere avond (dat is - maandag, dinsdag, woensdag, don derdag en zaterdagavond) in de Geref. Kerk een korte bijeenkomst te houden ter overdenking van het lijden en sterven van de Heer Je zus Christus. In deze bijeenkomsten zullen voorgaan in de meditatie de predi kanten van onze stad. We beginnen steeds om half acht en de duur van de samenkomsten is ongeveer een half uur. Donderdagavond na de bijeen komst die om 8 uur wordt beëin digd zal in de Klameare een film EERSTE LUSTRUM BUURTVER. OER DE DOLTE WORKUM Op donderdag 24 mrt. jl vierde de buurtver. Oer de Dol te haar eerste lustrum, medewer king verleende het bekende caba ret gezelschap ,Ro-Wi-Si-Wa’ van Witmarsum. De zang, muziek en schetsjes die door dit gezelschap naar voren werden gebracht, vie len bijzonder in de smaak. Een en ander werd dan ook met een warm applaus beloond. Traditiegetrouw verleende ,The Frisian Band’ haar medewerking. Op deze avond werd bij monde van de voorz. aan de penningm. de heer J Jaarsma. die om gezond heidsredenen zijn functie ter be schikking steld, dank gebracht voor de wijze waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten Als nieuwe bestuursleden wer den aangetrokken, de heer Thijssen en Oosterkamp. IVIUZIEKSCHOOL WORKUM Op 26 maart werd weer gelegenheid gegeven aan leerlingen van de muziekschool hun vorderni gen en prestaties ten gehore te brengen aan ouders en belangstel lenden De prestaties van de oude re leerlingen waren bijzonder goed te noemen, storend was wel dat na de pauze het geroezemoes nog een poosje aanhield. Apart dient nog vermeld de demonstratie van de balletklas. Enkele leerlingen uit L warden en Sneek.. Het sluitstuk van de avond was een accordeon orkest o.l.v. de hr B. Dijkstra dat 4 nummers ten gehore bracht DJIPPE DOLTE WORKUM De rondvaartboot ,Djip pe Dolte’ is na een afwezigheid van enkele weken weer in zijn thuisha ven gearriveerd. Er zijn vernieuwingen getroffen waardoor het motor lawaai merkelijk is gereduceerd. Binnen afzienbare tijd wordt er een gebogen kruismast op geplaatst die het uiterlijk aanzienlijk ten goede zal komen. Ien fan de greate problemen fan de tsjintwurdige tiid is, om oan bihoarlik en foldwaende drinkwet ter to kommen, net allinne foar de greate stêdden mar foar it hie- le lan. It kostet miljoenen om to soargjen, dat wy ek yn de kommen de tiid de kraen mar iepen draeije kinne en dat der wetter üt komt. Hwant der giet it op ’t lést om Fyftich jier forlyn wie dat noch gjin probleem. Nou ja, yn in tige droege simmer rekken de reinwet- terbakken leech, en wie ’t oan alle kanten bihelpen mei put- en sleats wetter. En, ik haw der in jier twa lyn 'alris oer skreaun, as de tsjer- kebakken ek leech wiene, dan liet ding) wetter komme en moasten men mei it spoar in wein mei (lei .Workum’s nijv’re burgers’ mei ien of mear melkbussen op ’e kroade of karre nei de ,goederenloads’ om drinkwetter to heljen. Wis, ik jow daliks ta, it wie oan alle kanten bihelpen. Mar men reade it dan dochs. De froulju spielden de wask op it stalt yn ien fan de sleatten of feartten; strjitskrobje mei wet ter üt ien fan ’e pompen dy ’t lans de stêd stiene, of men skepte sleats wetter. Dat koste allegearre gjin sint, allinne mar tiid en in hüd fol wurk. Doch as it dan mar in kear fiks reinde, wie it leed al gau for getten en smakke it bakje thé fan reinwetter dubbel sa lekker. En nei dizze hwat lange ynlie- ding, nim ik jimme mei nei Kou- dum, hwer op 1 april 1916 de Ried fan HO&N op it gemeentehüs by- ien wie Voordat de openbare vergaide- voorzitter nog mee ring wordt geslooten, deelde de voorzitter nog mee dat er was in gekomen een adres van de commis sie voor waterleiding in de prov. Friesland, in welk adres wordt ver zocht om opgave van Kadasterkaar ten, noodig voor het door die com missie in te stellen onderzoek Er kan geen voorstel van worden ge maakt, maar toch zou spr. wel wil Verschijnt éénmaal per week Uitgave: I&U HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum MunKT voorheen Fa. '1'. Gaastra Bzn. Jggji «I Telel'. adm’ 05151-46(:> Giro 865699 Jr JKI.0U Wat betreft de kosten voor het ma ken der kadasterkaarten, deze ko men op een bedrag van 2 per kaart. Voor onze gemeente zouden er 35 gemaakt moeten worden dus een totaal bedrag hiervoor noodig zijn, vraag is nu, willen we meewerken aan het in te stellen onderzoek en dan welk bedrag zou men willen besteden? Spr. is er wel voor om voor de uitvoering 100 uit te trek ken Dé heer A vraagt of de gemeen te er wel belang bij heeft. Hij meent van niet, er is vrij goed drinkwa ter. De voorz. geeft toe dat er in Kou dum vrij goed drinkwater is, maar er zijn ook andere plaatsen waar dat niet zo rooskleurig is, en dan komt daar nog bij de wijze waar op het drinkwater wordt verzameld De heer B voelt er wel iets voor om het toe te staan, men begint er overal mee en vindt het wel goed. De heer C ziet er niet veel nut in om daaraan mee te doen, water uit de leiding vindt hij alles be halve lekker. De heer A veronderstelt dat het misschien nooit zoo ver komt, het zal zeer waarschijnlijk bij de theo rie blijven. Voor de steden is het iets anders, maar voor het platte land ziet spr. er niet veel van ko men De voorz. zegt dat het ook op het platteland heel wel mogelijk is, en wijst op Zuid Beveland. Hij stelt voor om 100 uit te trekken. De heer D meent dat de voorz. in den beginne de som van 70 ge noemd heeft. De voorz. geeft toe dat 70 de minimumprijs is, en wil proberen om dit bedrag niet te boven te komen. Het voorstel wordt in stemming gebracht en verworpen met 7 tegen 3 stemmen.’ Ik haw dit stikje üt it Riedsfor- slach allinne mar oernommen, om sjen to litten hoe 't men fyftich jier lyn, tocht oer de wetterlie- ding F. AANBESTEDING WORKUM Op maandagmiddag 28 maart vond in het stadhuis de aan besteding plaats voor de bouw van een nieuwe Openbare Lagere School aan het Süd te Workum De inschrijvingen waren: Bouwwerk: Fa Beuker f 109.780; A de Jager 110.677; S van der Meulen 114.232 Sanitair en waterleiding: M Vis ser 5.994; D Graafsma 6.579: D Westerhuis 7.565 Dakdekkerswerk: 3.475 Schilderswerk: J de Vries 14.100; J Riemersma 14.375; J Veldman 14.750 Elec. Installatie: D de Haan 5.821,21; D Westerhuis 6.000; C de Jong 6.325 Gasfitterswerk: D Graafsma 486; M Visser 525; D Wester, huis 634 GEMEENTE REINIGING Belanghebbenden worden er gewezen, dat in de week van: t/m 9 april 1966 de haardas en vuil nis inplaats van op dinsdag 5 en vrijdag 8 april a.s., zal worden op gehaald op dinsdag 5 april en don derdag 7 april a.s.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1