xx xx xxxxx Erf skip PLAATSELIJK NIEUWS ■elna SoleX Romkeina I I i I jier lyn Fyftich Radio HINGST Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- en Zuidwesthoek Friesland en van BMW 1600 <L Miedema A ulo-verhuur ia Visser dfc Xn. S.V.W. agenda /Ma Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 RADIO EN TELEVISIE HAYEVAN MR WERF IJF.MK BOEK FA. WESTERHUIS 3CXX300C. WARKUMS NAAIMACHINES ver- UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT WORKUM OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS Merk 27—28 Telefoon 358 iiiiiiHiihiiiiiHiiyiiHiyiihiiiiiHi DE SPECIAALZAAK VOOR V FRISO NO. 13 89ste JAARGANG DONDERDAG 7 APRIL 1965 BURGERLIJKE STAND j van in over W. T. B. UW F. TEL. 406 Baenspaed 3 de aanvang aanvang •I DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN devolgorde: LAAT VERZORGEN Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 GEMEENTE HINDELOOPEN Opgaaf Burgerlijke Stand de maand maart: OVERLEDEN: geen GEBOREN: Sijbren Watte, zoon van Sijbren Bokma. HUWELIJK: Hendrik Jan Meines en Trijntje Gerlsma. FA. GEBR. met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 GEMEENTE WORKUM van 29 maart tot en met 4 april GEBOREN: Rients Gerrit Jozef zoon van Ju lius Kuipers en Tietje Baukje Mie dema Johannes zoon van Lieuwe der Goot en Maaike Walinga ONDERTROUWD: geen GEHUWD: geen OVERLEDEN: Grietje Visser 92 jaar geh. gew. met Roelof Visser Lolkje van den Akker 76 jaar geh. gew. met Thijs Bijlsma Zaterdag 9 april a.s. Afd. Voetbal: Workum-Harkem. Boys, 16.15 uur Bi. Wit 2-Workum 2, vertrek 13.45 De Walde-Workum 4, aanv 15.15 Workum 1A-Zeerobben IA, aanv. 14.30 uur Workum 2B-Makkum 1B 15.15 uur Oeverzwaluwen 1 B-Workum 1B vertrek 14.45 uur Jeugdtraining, vakantie vanaf 8 april tot en met 20 april. Afd Gymnastiek: Volgende week zijn er geen gym lessen. gaan vertonen van de natuur om ons heen. De gebruikelijke punten verlie pen vlot, zoals notulen, verslagen en bestuursverkiezing. De rondvraag levert verschillen de punten op: Ten eerste: het re servaat word; steeds nog belaagd door mensen, die de sportieviteit niet kunnen opbrengen om deze bebroede eieren met rust te laten Een beroep op een ieder om hier aan mee te werken is op zijn plaats Weer zullen nieuwe bordjes wor den aangebracht. Hét tweede punt: Nestbescher- mers Deze zullen weer gemaakt worden en ze zijn ten allen tijde te verkrijgen bij G de Boer. Hoe staat de wacht onder de ver korting van de raaptijd? Hier is moeilijk een antwoord op te geven omdat dit van jaar tot jaar ver schillend kan zijn. Na de verloting, die een behoor lijk bedrag heeft opgebracht, ver toont de heer Zijlstra zijn prachtige dia’s over de natuur uit onze om geving in de verschillende jaarge tijden. Heel wat moois heeft hij gekiekt in zijn schuilhutje op de Waard. Het thema is: Je behoeft niet zover te reizen om wat goeds te kunnen zien. Om elf uur kon de voorzitter met de aanwezigen op een goede avond terugzien en wenst een ie der nog veel natuurgenoegens toe en een wel thuis. Andries Brouwer yn 1740 kocht hie waerd yn 1744 al wer forkocht en nou op öfbraek. Dochs treffe wy der ek letter noch in stik of fjouwer ovens oan, eigendom fan de biken- de kofskipper Harmen Pieters o. yn 1783). Noch in oare bikende namme is anneks mei kalkwurken n.l. Gerben Jans Kingma dy ’t yn 1746 twa deftige, wel gereguleer de’ kalkwurken oan it Sylspaed keapet. Hy wie oars in keapman en reder dy ’t der goed by siet en by de slüs in pakhüs meitsje litten hie. Nést dat pakhüs hie hy ek noch in helling Letter wenne hy yn it hüs dat nou fan Jan Sikkes is (mei it skip yn ’e gevel en dat hy Gerben Jans, der yn 1773 bouwe litten hat) Yn 1815 binne der yn Warkum noch 4 kalkovens oer elk mei in jierliks debiet’ (omset?) fan 6200 In man dy ’t tige niget hie oan de Wajkumer kalkovens wie (de Dütsker Zacharias van Uffenbach dy ’t yn 1710 en 1711 in reis nei dizze kontreijen makke hat en der üs in biskriuwing fan neilitten hat. Hy hat alles tige goed achtslein. Jo sille dat grif mei my iens wëze as Jo syn forhael, dat ik hjir folgje lit, léze: ,Wy seagen hjir (oan ’e südkant fan de stêd) 10 a 12 kalkovens der ’t men kalk fan skulpen yn brant dy ’t by heapen mei skippen üt sé oanfierd wurde’. GESLAAGD WORKUM Onze plaatsgenoten me vrouw E van Haersma Buma-van Werkum en de heer H Tj Minne- ma zijn geslaagd als kader instruc teur(trice) en zijn nu bevoegd om les te geven in het praktische ge deelte van de EHBO. Dit examen werd hun afgenomen door de Kon Nat Bond voor Red- dingswezen en eerste Hulp bij on gelukken ,Het Oranje Kruis’ te Den Haag. JAARVERGAEDERING VOGELWACHT WORKUM EN O. Deze vergadering werd dit jaar gehouden in het Dorpshuis in Hei denschap op 22 maart jl. Voorzitter de Groot kon een flin ke gevulde zaal welkom heten. Voor al de jongeren waren goed vertegen woordigd. In zijn openingswoord wees de voorzitter er op dat de wacht nu zijn tweede lustrum vier de Tien jaar geleden is deze vo gelwacht opgericht. In deze tien jaar is er toch veel veranderd. Vooral het vogelreservaat wordt nu door een flink aantal vogels bewoond. In strenge winters kon hulp aan gevederde vrienden wor den verricht. Ook is deze winter weer voer gestrooid op verschil lende plaatsen. Het wjelkomswoord voor deze avond gold in het bijzonder de hr Zijlstra van Workum die dia’s zou Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen KALKWURKEN (III) De brandewyn, dy ’t de foarige kear yn in aide keapakte ter spra ke kaem, stie der feitlik mar hwat nuver yn de tekst. Nou waerd ik neitiid troch de hear S Y Haagsma opskille (en letter ek noch troch bakker de Vries) mei in tige nijsgjirrige en oannimlike forklear- ring foar dit .brandewyn-mystear- je’. Men prate foarhinne by it kalk bidriuw n.l wol oer sekjes bran dewyn’. Der. mei bidoelde men dan dat part fan it skil (skulpen) dat nei if brannen yn de kalkovens oerbleau en yn sekjes forfierd waerd nei plakken der ’t it b.g. foar it forhurdzjen fan paden brükt wurde koe. Hoe ’t dat guod oan de namme .brandewyn’ kaem, is net wis, mar faeks waerd it jild dat dy sekfollen opbrochten wol yn brandewyn omset. Oan it Sylspaed hawwe mear ovens stien as üs aide plattegroun oanjowt. Sa stiene der yn 1737 trije kalkwurken, bisteande üt seis ovens en trije laskhuzen (dit wiene hüs- kes der ’t de brande kalk mei wet ter laske waerd). Se moatte der dus letter bij boud wêze In kalk- wurk oan ’e Hearekeunst (twa kalkovens en in laskhüs) dat Sierk KATH. PLATTELANDSVR. ORGANISATIE WORKUM Deze vereniging had echt wel in de roos geschoten met het houden van een modeshow, ’t Aantal belangstellenden, dat mevr Bouwer welkom kon heten, was overgroot. De heer Lampe (van modehuis Lampe’ uit Sneek) ver telde eerst verschillende eigen schappen van modieuze stoffen Ver volgens werd een groot aantal arti kelen getoond. Er was bad- en strandkleding; er waren pantalons en rokken, er wa ren blouses; pakjes; japonnen enz. De jongedames die voor deze ge legenheid als mannequin optraden showden de diverse kledingstuk ken zo ongedwongen en charmant da’t ze ieders btewondering weg droegen. De geshowde modekleding gaf er overigens alle aanleiding toe. De tot slot geshowde, bruidsjaponnen werden met een daverend applaus begroet. Mevrouw Bouwer zorgde voor ’n stukje pianomuziek, en bakkerij van der Werf zorgde voor een trak tatie. De jongedames, die zo keurig showden, kregen bloemen dange boden. DAMNIEUWS O.G. WORKUM Vrijdagav. jl had damclub OG weer haar einde van het seizoen bereikt en hield dus haar sluitingsavond. Om financiële redenen was het deze keer niet een feestelijke bij eenkomst, maar om toch de avond een beetje gevuld te krijgen was ’t de bedoeling een filmpje te zien. Jammer genoeg werd dit door een fout van het toestel al spoedig beëindigd zodat er eigenlijk alleen maar de prijsuitdeling overbleef en de belofte dat we de eerstvol gende avond met de dames van de film mogen profiteren Hier volgt dan nog de eindstand van de deze winter gespeelde on derlinge competitie: (de cijfers staan in gespeeld, gewonnen, remise, loren, aantal punten) Klasse 1 1 J de Vries 18 9 9 0 27 2 S Wiersma 18 6 9 3 21 3 C Buma 18 5 10 3 20 safolle gas yn ’e groun sit, dan hie dat in hiele soarch minder west) Wy yn üs tiid, draije it knopke mar om en wy hawwe Ijocht. Mar doe wie ’t sahwat yn alle stêdden noch gas, en dat koste stienkoal. Nou sukkele men yn oare lannen mei itselde probleem ek Dütsklan Doch der hie men hwat ütfoun om minder gas brüke to kinnen. ,Tot de oorlogsmaatregelen Duitschland behoort het terugzet ten der klok dezen zomer met één uur, waardoor men zonlicht en ge zondheid spaart. Het ,Hbl’ en de ,N.Ct’ hebben een dergelijke maat regel ook voor ons land aanbevo len, en een inzender in laatstge noemd blad weet te berekenen dat deze klokverzetting voor ons land een kleine 100.000 ton kolen zou besparen, terwijl de gasverbrui kers tezamen rond twee millioen gulden voordeel er van zouden hebben. Ondertusschen mag men niet verwachten dat er veel van zal komen in ons land.’ Ei jonge né, hwant men woe hjir neat fan dy ,nije tiid’ witte Offi cieel neamde men dy ,nije tiid’ zo mertijd en de gewoane tiid neam de men de ,alde tiid’. len fan de greatste tsjinstanners fan de nije tiid wiene de spo.r rwegen. En de boeren. Mar dochs is de mje tiid er kommen en der prate wy letter noch wolris oer. En hjir is in advertinsje üt de Friso fan 15 april 1916. .Ondergeteekenden, Banketbak kers te Workum, brengen ter ken nis van hun geachte Cliëntèle dat door hen Zaterdagsavonds na 7 uur geene bestellingen meer wor den aangenomen en ZONDAGS geene goederen aan huis worden bezorgd, en de prijs der GEBAK JES op 4 cent is bepaald. Beleefd verzoeken wij in deze uwe welwil lende medewerking. Hoogachtend, Uw Dw. J C. Rep- ko, M. S. Westra’ 4 L Wijnja 18 5 10 3 20 5 Sj Folkertsma 18 5 9 4 19; 6 P Buma 18 2 14 2 18; 7 Jac. van der Meer 18 4 9 5 17; 8 W Wink 18 4 8 6 16; 9 M Hiemstra 18 2 9 7 13; 10 M van der Weide 18 0 9 9 9 Klasse 2: 1 W Rusticus 18 9 6 3 24; 2 J Smid 18 8 6 4 22; 3 D Tjerkstra 18 5 10 3 20; 4 J Dijkstra 18 6 7 5 19; 5 A Folkertsma 18 4 10 4 18; 6 D van der Meer 18 6 6 6 18; 7 D Mulder 18 7 4 7 18; 8 G Vlas 18 6 4 8 16; 9 A van Dijk 18 4 6 8 14; 10 P Cou perus 18 4 3 11 11 Klasse 3A: 1 B Visser 18 11 6 1 28; 2 G Bruin- sma 18 8 9 1 25; 3 S P Couperus 18 8 7 3 23; 4 R Dijkstra 18 7 5 6 19; 5 S Couperus 18 5 7 6 17; 6 G Slootjes 18 4 9 5 17; 7 D Rusticus 18 6 3 9 15; 8 IJ Hiemstra 18 4 4 10 12; 9 P Nauta 18 3 6 9 12; 10 Tj Folkerts 18 3 6 9 12 Klasse 3B: 1 W Wouda 16 10 1 5 21; 2 J Fol kerts 16 9 2 5 21; 3 G Haitsma 16 6 4 6 20; 4 E Roskam 16 6 2 8 14; 5 S Bakker 16 3 3 10 9. Ut de Friso fan 1 april 1916. .Workum. Voor de rechtbank te Leeuwarden werd woensdag een zaak behandeld, waar de sneeuw - het zinnebeeld der vlekkeloosheid - schuld aan heeft. In de avond van 25 Februari had XX, 47 jarig werkman alhier, last van sneeuw ballen, toen hij op het Noord liep. ,Denk er om en gooi een fatsoen lijk man de hersens niet in’ riep hij, maar het hielp niet. Toen heeft hij in elke hand een klomp geno men en is op de werpers toege schoten rechts en links slaande. S S. en A.H. kregen gevoelige hom pen tegen het hoofd. En hadden niet eens gegooid, beweert S. Eisch 10 boete of tien dagen hechtenis.’ De nammen fan de beklaagde en fan de beide getügen steane folüt yn de Friso, mar dy haw ik net oernommen. Mar S. S. wennet noch yn Warkum en as hy dit lést sil hy grif noch wer in kear dit .dra ma’ foar eagen krije kinne. Ja, hwat wiene klompen dochs maklik Net allinne om droege en waerme fuotten to balden mar ek hwat wiene it machtige wapens. It sprekt fansels dat troch de oarloch, dy ’t sa njonkenlytsen al goed oardeljier duorre, der gebrek kaem oan forskillende dingen. En dan, fan hwat wy hjir yn üs lan hiene, gyng in great diel nei Dütsk lan ta. Sa lyk as de hinne aijen dy ’t sa om Peaske hinne, troch elkoar nommen 60 sinten it kilo jilden - yn de hannel dan altyd - der bitel le men bigjin april 1916 al in dael der it kilo foar. Yn twa dagen tiid gyngen der allinne yn Winterswyk mar leaf st oar del miljoen aeijen de grins oer. Wie it in wünder dat yn ünderskate plakken opstoatsjes kamen? En dan mocht der sa foar en nei in .uitvoerverbod’ ófkondige wurde, mar al gau gyngen de grin zen wer iepen. De greatste soarch hjir yn üs tan wie wol, om oan genóch stienkoal to kommen. (Ja, as men doe witten hie, hwat wy nou witte, n.l. dat er

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1