Fyftich ■elna PIAATSEUJK NIEUWS Romkema jier lyn Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- en Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Friesland Zuidwesthoek van en J. Biedema Radio HINGST BMW 1600 ta Visser Xn. Auio-iei huur S.V.W. agenda Programma van zaterdag 23 april VVT’-Workum, vertrek 14,15 uur Workum 3-SDS 3 aanvang 13.30 Workum 4-Woudsend 2 aanvang 17 uur FA. WES7WWUIS SIEMONSMA WORKUM TCL0515L232 RADIO EN TELEVISIE 1JEME BOES XXXXU Nieuws uit de omgeving NAAIMACHINES 1 DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM V OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS FRISO i- DONDERDAG 21 APRIL 1966 NO.15 89ste JAARGANG GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND t r FA. GEBR. 1 5 de boer op it hiern KERKDIENSTEN nam F. Telefoon 535 ds UW 23-24 april: tel. 05157-2861 2B, TEL. 406 Baenspaed 3 on geveer l 1 f 1 KLACHTENDIENST GASBEDRIJF r i TANDARTSEN Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur Mevr. A. R. Borggreve-Keizer Bolsward UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, groenten EN FRUIT WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr. Mudde Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 i- in ig d. ie in s- VERZORGEN >t Ie ir k d j 3 1 5 i LAAT m.m. m.m. Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 IS ■r ;e i- n it t- g e g it r g n s n n Merk 2728 Telefoon 358 van 12 tot en met 18 april 1966 GEBOREN: Paulus Durk zoon van Durk Dijk stra en Geeske Kla>en Jetske dochter v. Thijs de Vries en Anna Valk Ida dochter van Klaas Monsma en Anneke Janke de Jong ONDERTROUWD: Eeltje Mulder 38 jaar en Corne lia Maria van der Geest 35 jaar, beiden te Workum Gerrit Johannes de Boer 21 jaar te Workum en Hendrikje Kruit 17 jaar te Gaast Thomas Jan Beuker 25 jaar te Workum en Sophia Anna Lenis 22 jaar te Vegelinsoord Menno Venema 22 jaar te Wor kum en Jinke Bekkema 18 jaar te Makkum Johannes Dooper 24 jaar te Wor kum en Margaretha Maria Gerhar- da Stockmann 24 jaar te Dronrijp GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per Advertentietarief: 9 cent per Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen met en zonder chauffeur (All-risk verz.) burgem. van HO aanwezig bene vens de beide predikanten van Warns van de Ned. Herv. en van de Geref. Kerk. Voor de ring Bols ward was aanwezig ds mr Gaaike ma. Ds Postema zei zeer dankbaar te zijn voor de grote opkomst. Als tekst voor deze gelegenheid had hij gekozen Exodus 32 vers 14. Na af loop van de predikatie werd het woord gevoerd door mevr. Visser. Krul namens de gemeente, door ds mr Gaaikema namens de ring Bols ward. De predikant ds Boiten sprak namens de Geref. Kerk en de Ned. Herv. Kerk. Na afloop van deze toe spraken sprak ds Postema nog een woord van dank en sloot de dienst met de bekende zegenbede. Namens de ouders gaf M G de Boer blijk van zijn waardering voor alles wat aan de jongens was ge leerd en voor de manier waarop dit was gebeurd. Als laatste spreker voerde de direkteur van de school het woord Elke leerling afzonderlijk werd on der de loupe genomen en in enkele korte zinnen gekwalificeerd naar zijn deugden en gebreken. Hij wees de jongens op hun grote taak die hun straks wacht als christen agra riër. Met dankgebed door de direk teur werd deze zeer gezellige mid dag besloten. Aan de volgende leerlingen werd een diploma uitgereikt: Age Bandstra en Siebe Bandstra (Scharl); Jan Kampen, Bokke Haan stra en Jan Haanstra (Heidenschap) Jan Anema (Idsegahuizen)Jent je Kooy (Staveren); Rienk Harkema en Marten Westerhuis (Workum); Yme Feenstra en Pieter Postma (Exmorra); Feike Kuipers (Allinga wier); Feike van Dijk en Harrie de Boer (Nijhuizum). Aan Jan Kampen werd een boek werk aangeboden, omdat hij het hoogste aantal punten behaalde. WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun; nam 7.30 uur ds G van Zeben Voorm 11.15 uur zondagsschool (Doopsgez) voorm 9.30 uur mevr. Rmsma-Schipper Voorm 11 uur Westhill (Geref) voorm 9 uur ds D Middel koop; nam 2 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds Hofhuis Voorm 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 9.10 uur ds Hor. lings; nam 1.30 uur leesdienst FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager GAAST (Herv) geen dienst HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds J G F An- kersmit (Doopsgez) geen dienst DS F. G. HOSPERS OVERLEDEN WORKUM Onze oud stadgenoot ds F G Hospers uit Noordwijk aan Zee, emeritus predikant van de Ned. Herv. Kerk, die zaterdag 16 april 11. op ruim 86-jarige leeftijd is dverf,eden, is woensdagmiddag 20 april op de Algem. Begraafplaats te Noordwijk aan Zee begraven. tiid brocht hwat in Doch ik sil jimme léze litte hwat de kranten der oer skriuwden. Earst it Nieuws v. d. Dag’. ,Friesche boeren zijn niet inge nomen met den zomertijd. Zij wen schen de oude regeling te houden, ook de zuivelfabrieken. Volgens de veehouders werkt het vroegere me! ken nadeelig op de melkopbrengst. Vooral in den hooioogst zal de zomertijd schadelijk werken; de middag wordt dan te kort voor hooibewerking, want het hooi blijft des morgens even lang nat. Men heeft bij het hooien met de KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit; nam 7.30 uur ds L Jansen Schoonhoven MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds G van Zeben; nam 2 uur ds heer J Baaij van Leeuwarden WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 2 uur ds Schoneveld STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho neveld; nam 2.15 uur ds W A de Pree van zondag 24 april zon te doen en daarmee dient t.i- kel de boer rekening te houden. Aan den Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken zal het verzoek ge richt worden in alle aangesloten fabrieken de oude regeling te hand haven.’ Mar net allinne yn Fryslan kaem forset tsjin de simmertiid, ek de boeren yn oare provinsjes ka men der tsjin op. Sa as bygelyks yn Süd Hollan. ,Men meldt uit Bleiswijk: Liet men zich tot nog toe hier alles wat van Regeeringswege werd ver strekt, goed smaken (Regeermgs- brood, -erwten-boonen-spek-vet enz.) op den ,regeeringstijd’ schijnt men minder gesteld te zijn. Naar aanleiding van een adres der melk veehoudersvereeniging heeft het gemeentebestuur besloten, dat van 1 Mei-1 Oktober de torenklok zal geluid worden om 1 uur (inplaats van 12 uur), de secretarie zal ge opend zijn van 101 uur, in plaats van 912 uur. Ook de verschillen de school- en kerkbesturen in de ze gemeente hebben een gelijksoor tig besluit genomen. Het gemeen tebestuur wijzigde eveneens hel leerplan van de openbare school in verband met den aanvang en het einde der lessen. De boeren laten hun arbeiders een uur later komen en zullen hunne melk ook een uur later te Rotterdam leveren. Juist omdat deze week het leveringscon tract moest vernieuwd worden kon deze voorwaarde worden bedon gen. Het verzet’ is hier dus goed georganiseerd’. En yn Hynljippen sei men er dit oer: ,De nieuwe tijd vindt hier tot nog toe geen algemeene instem ming. Sommige ambachtslieden re gelen zich nog naar de oude tijd; sommige bejaarden wenschen zich niet naar de .nieuwigheid’ te schik ken en bij de boeren is hij over ’t algemeen ook niet welkom. De waarnemingen der waterstanden voor de provincie moeten volgens de nieuwe tijd plaats vinden en die voor* het rijk blijven ongewijzigd.' Hoe ’t men der yn Warkum oe tochte, sille wy in oare kear lêzu kinne. AFSCHEID DS. POSTEMA WARNS Na een diensttijd van geveer 2’/a jaar nam ds Postema afscheid van zijn gemeenten. Onder de talrijke aanwezigen die de dienst bijwoonden, waren afgevaar digden van de Doopsgez. gemeenten te Staveren en Balk. Ook was de Workum 1A-B1. Wit IA, aanvang 15.15 uur De Walde 1B-Workum 1B, vertrek 14.30 uur Oeverzwaluwen 1B-Workum vertrek 12.45 uur AFD. VOLLEYBAL: A.s. maandag is er weer volley bal. Meisjes van 17 jaar en ouder. Aanvang 20.15 uur. Voor meisjes van 12 tot en met 16 jaar is er thans gelegenheid om te volleyballen. Inlichtingen bij Jannie Visser, Slinkewei 15, Wor kum, telefoon 516 AANRIJDING WARNS Toen de dames A Kroon en F Bouwsma zondagavond na ’n visite huiswaarts keerden, werden ze door een achterhen aan komen de brommer aangereden, en kwa men zodanig te vallen dat medische hulp moest worden ingeroepen. C.P.B. WORKUM De maandelijkse verga dering van de CPB werd gehou den in de landbouwschool op 14 april en stond onder leiding van de pres, mevrouw Bokma-Haagsma. Zij kon een vijftigtal dames wel kom heten, waaronder 1 gast. Na de notulen volgden enkele mededelingen. Gezellige mensen blijven kopen Spreekster voor deze avond was bij: mevr. Zuidema-Mulder, die vertel de Wijnhandelaar - SLIJTER de over het ontstaan van de krant. We vinden het heel gewoon om el- HAÏEVAM D&RWERF ^e dag ons nieuwsblad in de bus te krijgen, maar staan er gewoon lijk niet bij stil wat er allemaal aan voorafgaat. Zelf medewerkster aan het Fries Dagblad, kon mevr Zuidema ons dat allemaal haarfijn vertellen, evenals het antwoord op de vraag, hoe men eigenlijk jour nalist wordt, nl. door aan een krant werkzaam te zijn.Dat was tot nu toe zo maar binnenkort wordt ge start met een hogere opleiding voor de journalistiek op universi tair niveau. Na de pauze waarin de contri butie werd geïnd, las mevr Zuide ma iets voor uit eigen werk en de clameerde zij enkele verzen. De pres, dankte de spreekster na mens alle aanwezigen voor deze mooie avond. DIPLOMA UITREIKING CHR. LAGERE LANDB. SCHOOL WORKUM Woensdagmiddag 14 april werden in het overblijflo kaal van de Chr Landbouwschool de diploma’s uitgereikt aan de ge slaagden voor het eindexamen van de school. Deze examens werden dit jaar voor het eerst gehouden in combi natie met de Landbouwschool in Witmarsum. De praktij kexamens werden afgenomen op maandag 28 maart en de theorieexamens op 4, 5, 6 en 7 april. Aan alle kandidaten kon het di ploma worden toegekend. De gebruikelijke opening van de feestelijke middag (waarbij ook de ouders van de geslaagden aanwe zig waren) geschiedde door de voor zitter van het schoolbes.uur de hr J K de Boer. Hij wenste de jongens de ouders en het schoolbestuur ge luk met het behaalde resultaat. Daar de voorzitter van de comm. van Toezicht wegens ziekte niet aanwezig kon zijn werden de di ploma’s met een toepasselijk woord uitgereikt door de heer J Tigche- laar in zijn kwaliteit als lid van de commissie. Twee van de geslaagde leerlin gen hielden een inleiding over en kele facetten van het boerenbedrijf Siebe Brandsma sprak over de be mesting van onze weilanden en Feike van Dijk over de schapen houderij. Enkele vragen over het naar voren gebrachte werden door de inleiders beantwoord. Age Bandstra sprak namens de leerlingen een dankwoord tot het personeel. Hij roemde de gezellige sfeer die in de school heerst. It is faek wolris in hiele toer om elke wike opnij, foldwaende nijs üt de aide Friso’s to heljen. Hwant men kin wol bigripe dat men net alles sa sunder mear oernimme kin. En och, smaken forskille nou ienkear. Derom soe ik dizze kear hwa skriuwe wolle oer de .Zomertijd’ of ,Regeeringstijd’ of sa ’t wy dan seine ,de nije tiid’. Lyk ik forliden wike al skreaun haw wie it in Dütske ütfining. Troch de klok in ure achter üt to setten, krige men langer deiljocht, bisparre men - as hjir ek yn üs lan dy tiid ynfierd wurde soe - sa ’n hündert tüzen ton stienkoal. Nef- fens de gelearden dan altyd. Nou wie men der yn de greate slêdden wol tige foar, mar op it plattelan fielde men net folie foar dy plan nen, en lang net sunder reden. Men wie fan doel om op 1 maeije de klok in üre achterüt to setten, en dan op 1 oktober de gewoane, of de sinne tiid wer yn to fleren. Dan soe men de klok dus in ure stil hal de moatte. Foar in hiele bulte minsken bitsjutte dit in hiele rek. kenderij. En it gefolch derfan wie dat men yn dy bigjintiid wolris foar frjemde dingen kaem to stean Sa lyk as dy boere arbeider yn Warkum, dy ’t de jouns foar ’t er op béd gien wie, de wekker in üre +obek set hie, mar de oare moarns ek noch in üre earder fan it bëd kaem. Mei as gefolch dat hy yn- pleats fan healwei fiven, om heal- wei trijen by stie. Ja, dy nije swierrichheit.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1