■elna PLAATSELIJK NIEUWS Romkema jier lyn Fyftich Wasautomaten Radio HINGST 1 Workumer Krant Nieuws* en Zuidwesthoek Friesland en van Kooang Fa. Gebr. Romkema S.V.W. agenda BMW 1600 ia Visser Zn. Autoverhuur Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen J. AÏÏiedema Woetbai HAYEVAN VERWERF FA. WESTERNUIS RAVIO EN TELEVISIE SIEMONSMA WORKUM TEt;fl5151»232 IJEME DE BOER NAAIMACHINES uw DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS DS. A P NAUTA GAAT NAAR VLAARDINGEN (Herv) voorm 9 uur ds M. van der Leun (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 2 uur ds L Jansen Schoonhoven FRISO NO. 16 89ste JAARGANG DONDERDAG 28 APRIL 1966 GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND FA. GEBR. Baenspaed 3 TEL. 406 vroegmis; uur van (wordt vervolgd) van 16.15 worden Tel. 234 Bolsward SLIJTER KOLLEKTe Naar een goed adres! GESLAAGD het Telefoon 495 OFFICIËLE MEDEDELING GEMEENTE WORKUM .DJIPPE DOLTE’ WORKUM Als u straks de Worku Voor een goede KOELKAST DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN per m.m. per m.m. her ge- later, i en werd Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar STAVEREN De gehouden kollekte voor de Kinderbescherming heeft opgebracht 76.40. WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr. B. Stoel TANDARTSEN Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur Fr. Haanstra VERZORGEN Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 l^AAT Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Merk 27—28 Telefoon 358 IIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIiilH^ met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 een te Programma voor a.s. zaterdag: W nkum Excel ior, aanvang uur Workum 4.CVVO 4, aanvang 14.30 uur QVC 2B-Workum 1B, vertrek 12.45 uur Workum 2B-Makkum 1B, aanvang 15.15 uur van 19 tot 25 april 1966: GEBORENgeen ONDERTROUWD: Harold Sigurd Posima 27 jaar te Leeuwarden en Netty Bijlsma 22 jaar te Workum GEHUWD: Dirk Marius Wielinga 26 jaar en Grietje Sjoerdtje Tjalsma 23 jaar beiden te Workum OVERLEDEN: geen Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen It resultaet fan dit ynstjürde stik wie, dat in deimanich letter yn ho tel Ketelaar ,in byienkomst hald- den waerd om dizze saek ris to bi- praten. Hjir is it forslach: Woensdagavond vergaderde op de bovenzaal van den heer A. Oos- terhoff een groot getal werkgevers en landbouwers, teneinde een be- KOLLEKTE De kollekte voor de Kinderbe scherming ,Sakor’ heeft in Workum en Heidenschap 525.12 opgebracht C.P.M. WORKUM EN O. WORKUM De presidente mej A van den Akker opende de vergade ring van 20 april jl. met het laten zingen van Gezang 184 vers 1. Vervolgens las zij voor Psalm 23, daarover hield zij een korte me ditatie en ging voor in gebed. Hierna werden de verslagen van de penningmeesteresse en secreta resse voorgelezen. In de pauze was er een trakta tie. Daarna volgden spelletjes en werd nog een klein toneelstukje opge voerd. Het was een geslaagde avond aan ’t einde van het seizoen. Tot slot werd gezongen Gezang 300 vers 1, waarna aan allen een wel thuis en tot september werd toegewenst. UW ADRES VOOR: AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT dan middelen te vinden te heffen. Hieraan werd deelgenomen door h.h. wers. Hunne werkzaamheden toch reeds vroeg beginnen, nog ’n uur te vervroegen, zou én voor de werkkrachten én voor de zuivel, alsook voor het gewas tot schade zijn. De wensch werd algemeen uit gesproken, te trachten het daar heen te leiden dat dit werk op den ouden tijd kan worden gehouden. Van de zuivelfabrieken was reeds toezegging gedaan daarin mede te werken. Van de bedrijven kwam geen overwegend bezwaar in, dat tot een algemene bespreking leidde In verband met besproken oude werktijd voor de zuivel, bleek con flict te ontstaan, voornamelijk op den Zondag met de Godsdienstoe feningen. Teneinde daaraan tege moet te komen, werden drie wegen voorgesteld, ten eerste op Zondag de boeren ee jr vroeger (dus nieuwe tijd) ten tweede de Gods dienstoefeningen 1 uur iéder een half uur geven men. Bij meerderheid 1 STAVEREN Geslaagd voor landbouwdiploma J. Kooi. WORKUM Onze oud stadgenoot ds A P Nauta uit Middelburg heeft de toezegging van een beroep naar de hervormde gemeente van Vlaardin gen aangenomen. Hij zal daar te zijner tijd in de wijkgemeente ,Bethelkerk’ de opvolger (worden van ds J van Noort, aan wie met ingang van 1 mei a.s. emeritaat is verleend. KERKDIENSTEN van zondag 1 mei a.s. WORKUM (RK) voorm 7.30 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds G Zeben; nam 7.30 uur ds M van der Leun Voorm 9.30 uur zondagsschool (Doopsgez) geen dienst Voorm 11 uur Westhill (Geref) voorm 9 uur ds D Middel koop; nam 2 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds Hofhuis Voorm 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds G van Ze ben (Geref) voorm 10.30 uur ds D Mid delkoop; nam 2 uur leesdienst FERWOUDE GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst; nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) Nam 7.30 uur ds J P J Knipscheer MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 ds W M van Schuijlenburg; nam 2 uur de heer G Kuperus van Leeuwarden WARNS STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho- neveld; nam 2.15 uur ds J Scho- neveld Zo zaten we dan in die diepe greppel ons te bezinnen op een ge schikte naam voor de op te richten voetbalclub. Zaten, zeg ik. De een lag languit op zijn rug te denken, de ander voorover alsof ’ie lag te slapen. Een derde zocht naar een klavertje vier, om daardoor op een gelukkig idee te komen. Onze rechts back met z’n bolle wangen stelde voor ,S.S.S.’ sport staalt spieren. Ja daar zit wat in geen gekke naam. Toch zijn er wel mooiere vond de keeper. Ik voel wel voor .L.E.M Wat betekent dat? Nou Luctor et Emergo, ik worstel en kom op. Dat past bij een beginnende club niks hoor! Geen latijn! Dan kunnen we ook wel zeggen van ,Veni, vedi, vici’, ik kwam, ik zag, ik overwon. Ben je mal, zo’n vieze naam voel ik niks voor. Het moet een mooie Nederlandse naam worden. Een naam die soepel van de tong glijdt Toen klonk daar het woord Storm vogels’. Algemene bijval voor deze inval. Mooier naam was voor Wor kum dat toen nog aan de zee lag niet te bedenken. .Stormvogels’ ’n naam met kracht doortrokken en tevens ook gedachten opwekkend aan zwaaiende en zwevende vogels rank en vlug. Met algemene stem men werd met ontblote hoofden onder de blote hemel de club Storm vogels gedoopt. Onder deze naam zou men trachten lauweren te oog sten en sportieve vruchten te gaan plukken, alles in de naam van Ko. ning Voetbal. spretfing te houden over den ver vroegden zomertijd. De inleider S S Hobma, schetste de hygiënische en economische voordeelen van de ze maatregel voor groote stedea, maar ook de ongewenschte toestan den welke daardoor werden gebo ren op het platteland, voornamelijk in het boerenbedrijf. Allereerst werd gevraagd dat zij die bezwa ren in hun bedrijf ondervinden zulks ter tafel te brengen, om als- om ze op levendig landbou. die Yn de Friso fan 6 maeije 1916 fi ne wy dit ynstjürd stik: .Werkelijke tijd. Wettelijke tijd. De vervroegde zomertijd! spoedig ontworpen, met stoom ingevoerd: ze is er! Doch zouden H. Ontwer pers genoeg bekend zijn en reke ning gehouden hebben met platte- lands-toestanden? Daar toch is het gehele bedrijf ingericht op de ZON middag is het midden op den dag en daarnaar zijn werk- en scaaft tijden geregeld. Thans doet zich gevoelen in vele bedrijven, dat het oude beter is. n.m. in den zomer evenveel tijd voor den middag als na den middag te werken en juist midden op den dag het middagmaal te gebruiken. Denk verder aan het boerenbedrijf daar moest al reeds vroeg worden begonnen, half vier gingen de ar beiders naar hun werk. Thans hoort men 2Va uur na middernacht deze menschen langs de straat zich naar hun werk begeven, en men komt tot geen andere slotsom dan dat deze menschen en alle massa’s landbouwpersoneel, een uur van hunne nachtrust moeten missen. Hoewel het de stadsmensch vreemd toeschijnt is de boerenw.erkman ge wend te 9 uur naar bed te gaan en om half vier op te staan, dat is dus 6V2 uur slaap. Dit wordt thans 8 uur te bed 2>/a uur volgens de zon opstaan. Maar wie kan nu op zo meravond als de zon nog hoog bo ven de kim staat en het soms nog warm is, zoo vroeg rusten? Zou het in onze omgeving niet wenschelijk zijn zich aan te sluiten aan de be weging onder de vaklieden, om de werktijden te stellen zoo als ze ge woon waren, volgens zonnetijd. En de boterfabrieken deden zooals op meer plaatsen reeds geschied, de oude tijd behouden, welke in het boerenbedrijf bij jarenlange onder binding het beste bleek. Ook school en kerkbesturen zouden alsdan re geling kunnen treffen. Enige werkgevers.’ mer rondvaartboot ziet varen, moet u niet schrikken. Heus het is geen hakenkruis, ook niet zo iets als ’n aangroeisel als bij een neushoorn, waarmee de boot is verrijkt. Het is een kleine vlaggemast, die trots het dek versiert en waaraan het rood-wit-blauw vrolijk zal wappe ren, misschien wel naast de ge meente- en andere kleurige vlag getjes. In ieder geval een goed idee Hoe leuker de aanblik van de boot in haar geheel, hoe aanlokkelijker voor de vacantiegasten om tochtje door het merengebied maken. Goede vaart in 1966. of ne- de wensch uitgesproken de Godsdiens. oefeningen een uur later te doen aanvangen. Verder werd bezwaar gemaakt dat de schoolkinderen die een uur werk hebben om in school te komen, zoo vroeg op reis moeten Na bespreking werd besloten ver zoeken te richten aan: de Zuivelfa brieken om den ouden tijd te be houden; de Kerkeraden om de Godsdienstoefeningen 1 uur later te doen aan vangen; de Schoolbestu ren om de schooltijden een half uur later te doen aanvangen. Een gevulde zaal en vriendschap pelijke besprekingen maakten deze vergadering gezellig.’ Oan safier ta oer de aksje foar it bihald fan de ,alde tiid:’ F. Ter gelegenheid van de viering van het 1000-jarig bestaan van de stad Workum werd aan de school kinderen een herinneringskaart uit gereikt. Een nu in Canada wonende oud- Workumer, die een dergelijke kaart lange jaren heeft bewaard maar de ze in de oorlog is kwijtgeraakt, zou graag weer zo’n kaart bezitten. Wie kan hem er aan helpen? Aanbiedingen worden graag ter gemeentesecretarie in ontvangst genomen. HERDENKING GEVALLENEN Op woensdag 4 mei a.s. des av. 8 uur zal, evenals vorige jaren, op de Nieuwe Begraafplaats, bij de graven der gealliëerde vliegers ’n korte herdenkingssamenkomst wor den gehouden. Een ieder wordt verzocht van des avonds 6 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen en deel te nemen aan de stille tocht naar de begraafplaats, die om kwart voor acht op de Merk zal aanvan gen. DE WEG NAAR DE BEGRAAF PLAATS EN TERUG WORDT TE VOET EN IN VOLKOMEN STIL ZWIJGEN AFGELEGD. Aan het hoofd van de stoet stelt zich het gemeentebestuur op; ver der kent deze stille tocht rang noch stand. Men wordt verzocht zich bij de aanvang en niet onderweg bij de ze tocht aan te sluiten. Nadat van 19.40 uur af de toren klok zal hebben geluid zal om 20 uur, na de kranslegging, 2 minuten stilte in acht worden genomen. Daarna zullen schoolkinderen bloemen strooien op de graven der gevallenen. Door één van de geestelijke lei ders zal het ,Onze Vader’ worden uitgesproken. Na de terugkeer van de be graafplaats zal in de Ned. Herv. Kerk een gemeenschappelijke denkingsbij eenkomst houden. Workum, 27 april 1966 De burgemeester van Workum, B. van Haersma Buma

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1