jier lyn 1LIE<D IIHAILILIE PLAATSEUJK NIEUWS ■elna Romkema Spoi&wS Fyftich Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- en Advertentieblad voor en Zuidwesthoek Friesland van J. Oedema BMW II Fa. Gebr Bomkema Auto-verhuur de gemeenten Workum, Hindeloopen tn V is&eir ,^u. Radio HINGST S.V.W. agentia voor a.s. zaterdag Workum-Harkem. Boys 16.15 uur f!AVEVAN DER WERF ill I O. W&STëfWWS RADIO EN TELEVISIE ’QOt/' Spraken wiet NAAIMACHINES UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT DE SPECIAALZAAK VOOR SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 WORKUM OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS Merk 27- 28 Telefoon 358 SJERi TC BOES! NO. 17 DONDERDAG 5 MEI 1966 89ste JAARGANG OFFICIËLE MEDEDELING UW Postiljon.’ SLIJTER GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND der Wor. Verslaggever FA. GEBR. aanvang TEL. 406 Baenspaed 3 aan- VERKIEZING GEMEENTERAAD WORKUM Voor een goed? KOELKAST Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN ANDERE UITSLAGEN Workum 1B.QVC 1B 7-0 Workum 2B-Makkum 1B 2-5 weeld’rig en breed ’t Jacquet moet wijd-uit staan Of ’t is niet gekleed. Als alles straks op is, Dan komt ook misschien. Tot slot aan de beurt nog Madame Crinolien. Hoe schaarscher het leer is, Hoe hooger de hak; Hoe duurder het laken, Hoe wijder het pak. De als Adres redaktie: HUNIA S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 r.i.ni. m.m. VERZORGEN Naar een goed adres! Telefoon 495 met en zonder chauffeur (All-risk verz LAAT Workum 4-Balk 3, aanvang 18 uur Workum 1A-ONS1A, aanvang 14.30 uur Workum 1B-Bakhuizen 1B, vang 15.15 uur Workum 2B-QVC 2B, aanvang 14 uur Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 STEMMEN BIJ VOLMACHT Onder verwijzing naar de uitvoe rige publicatie in het bekendma- kingskastje aan het gemeentehuis maakt de burgemeester bekend, dat bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad een kiezer op zijn verzoek bij volmacht kan stemmen, indien hij meedeelt ver moedelijk niet in staat te zullen zijn in persoon aan de stemming deel te nemen. De kiezer, die bij volmacht wenst te stemmen, moet daartoe uiter lijk 18 mei a.s. een verzoekschrift (formulieren zijn ter gemeentese cretarie verkrijgbaar) .indienen bij burgemeester en wethouders van Workum. Workum, 3 mei 1966 De burgemeester van Workum, A. Gaastra, loco De vage hoop di t Workum na de hervatting weer eens ouderwets terug zou komen, is niet in vervul ling gegaan. Zeer waarschijnlijk ge hinderd door de zon, verkeek de Workumer goalie zich op een hoge plaats van een overwinning werd het een nederlaag met dikke cij fers. Al zijn de cijfers wel wat ge flatteerd, de beste ploeg heeft ge wonnen. De wapens snelheid en fantasie wisten de bezoekers veel beter te handteren dan de gastheren, bij wie het allemaal te lang duurde, gebrachte ballen zijn vaak een ge makkelijke prooi voor de defensie der tegenpartij. Reeds na drie min. spelen leiden de gasten met 1-0. Uit een uitworp ving linksbinnen Wold de bal keurig op, snelde op het doel af, schoot en keeper Ke telaar kon het leder achter uit het net halen. Workum kwam fel te rug maar het zat er niet in, steeds was er weer een been, of een lat en in laatste instantie de keeper van Excelsior, want deze stak in een grootse vorm. Alhoewel Wor kum het meest in de aanval was, kwam er weer een doelpunt aan de andere zijde. Uit een op rechts ge nomen vrije trap, kopte midvoor Wold sr. beheerst in 2-0. Acht min. later stond het al 3-0. Nu was links buiten Lichtenberg de Workumer achterhoede te snel af. Hoe slechter de tijden, Hoe fraaier de tooi; Hoe duurder de stoffen, Hoe rui mer de plooi. Toen alles nog pais was en vreê hier op aard, Werdjuist op de rokken Tot ’t uiterst gespaard. Die droegen de dames Getroost allemaal Zoo nauw als het kon slechts, Ge lijk een foudraal. Maar thans, nu aan wol En katoen is gebrek Nu zijn nauwe kleeren Oud mo- disch en gek. Het simpelst trotteurtje Golft Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar AA Fam. berichten: 10 cent per Advertentietarief: 9 cent pet V Kontrakten volgens alg. regeling 4 I.M.-advertenties dubbel tarief V Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen humoristischer tintje gepenseeld had kunnen worden, werd aan het slot alles weer naar ieders tevre denheid opgelost. Een verdienste lijk spel werd na afloop door spe lers en speelsters beloond met een gul applaus. De sfeer in de zaal was leuk en vlot en vond haar afsluiting in een gezellig dansje. De muziek van The Frisian Band onder leiding van de heer J van der Zee overgoot het geheel met een tinteling van pret tige klanken. De leiding had E. Soomers; de regie E. Soomers en H. Woltjer. DOCTORAAL EXAMEN Op 29 april jl. slaagde aan de rijksuniversiteit te Leiden voor ’t doctoraal examen godgeleerdheid onze vroegere plaatsgenoot de heer Sj. W. Koopmans. ONDERSCHEIDING WORKUM Onze oud stadgenoot Ir R J de Wit, hoofdlandmeter A van het kadaster, hoofd van het bureau van de ruilverkaveling te Zwolle is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. WORKUM-EXCELSIOR 0-5 Wederom moest Workum zijn trouwe supporters teleurstellen in KONINGINNEDAG WORKUM Zaterdagmorgen jl. om half tien begonnen de feestelijkhe den op de Merk. De traditionele zanghulde van de kinderen werd gevolgd door een korte feestrede uitgesproken door de voorzitter van de Oranjevereniging de heer J Visser. De loco burgemeester de heer A. Gaastra sprak vervolgens burgerij en kinderen toe. Nadat de kinderen van de Merk weer naar de verschillende scholen waren gegaan werden zij getrak teerd. Deze traktatie betekende voor de meeste kinderen het einde van het feest. Voor enkelen duurde het feest iets langer. Deze enkelen kon den nog deelnemen aan touwtrek ken op de Merk en estafette hardlo pen op De Burd. Het was wel een heel mager kin derfeest. UITSLAG TOUWTREKKEN: Openbare School UITSLAG ESTAFETTE: Openbare School ’s Avonds om acht uur werd in het gemeenschapshuis door de to neelclub ,Het Masker’ en de R.K. toneelvereniging ,Jimmer Omheech met vereende krachten opgevoerd het blijspel ,In het Witte Paard’. Dit stuk speelt zich af tussen een aantal hotelgasten in Salzkammer gut. Na veel verwikkelingen, die door de schrijver wel met een iets van was, doelverdediger in het Ned. Elftal. Hoe hij die onvergetelijke straf schoppen stopte, o.a. een tegen de Ieren. Wedstrijden om nooit te ver geten. En nu kregen wij de kans om met deze oud-Inter national te spreken en enkele vragen te stellen. Toen de tweede speelhelft begon en Hal le zich achter het Workumer doel installeerde, waren wij al spoedig met hem in gesprek over z’n wed- voorzet. Midvoor Lichtenberg maak te geen fout 4-0. Dit vijf min. na de hervatting. Ondanks dat Wor kum in feite een geslagen ploeg was, ging zij moedig door, doen resultaten wierp het niet op. Het pleit voor dit elftal dat zij sportief trachten te blijven voet ballen. De vijfde treffer ontstond uit een fraaie solo van rechtsbuiten Von del, die hiermede ook zijn aandeel aan de score nam, een prima spe ler, die weinig kansen kreeg daar linksback Dijkstra hem prima dek te. Het was een sportieve wedstrijd die door arbiter van Bruggen pri ma werd geleid. ,Te Sneek werden Dinsdag (25 april) aangevoerd 15000 kievitsei eren. Prijs 10 a 12 cents per stuk.’ As men dat sa ris neigiet brocht it Ijipaei-sykjen noch al hwat jild yn ’t laedtsje. Fan 28 maert oan 28 april wiene der sa’n 105000 Ijip- aeijen oan ’e merk kommen, dy ’t sahwat trettsjin tüzen goune op- brochten. Yn 1915 wiene der mear aeijen foun n.l. 130000, mar de priis oer it algemien leger n.l. f 11500. ,Wie een geldstuk verloren heeft kan dit tegen bewijs van eigendom terugbekomen bij den uitgever van dit blad.’ Dizze advertinsje stiet yn de Friso fan 29 april 1916. Of de forliezer biwize kinnen hat dat it syn jildstik wie, wit ik net. Hwant alle gdunen, ryksdaelders ensfh. binne itselde. Workum. De verkoop van de Emmabloem heeft alhier opge bracht 141,67. Hulde aan de jon ge dames, die zoo onvermoeid hun best deden om de som zoo groot mogelijk te maken.’ Workum. Op de huis vlij ttentoon stelling te Harlingen is o.a. de groo te bronzen medaille en een geld prijs, voor inzending beeldhouw- snijwerk toegekend aan onze stad genoot Gerrit Kemker.’ Ik kin it allinne mar tige spitich neame, dat der fan Kemker syn wurk noch sa ’n bytsje - yn War- kum - biwarre bleaun is. Hwant hwat dizze man makke, wie kunst virurk.’ F. van 26 april tot en met 2 mei 1966 GEBOREN: Marten zoon van Siebe van Wal en Janke Buma ONDERTROUWD: Gerrit de Boer 27 jaar en Bank je van de Lageweg 23 jaar, beiden te Workum Pietei' IJkelenstam 24 jaar te Oudorp en Baukje IJbama 23 jaar te Workum Lolke Folkertsma 27 jaar te Workum en Akke van der Beek 23 jaar te Bolsward Siebren Boersma 22 jaar te Wor kum en Foekje Smid 20 jaar te Hindeloopen GEHUWD: Eeltje Mulder 38 jaar en C-'-rne- lia Maria van der Geest 35 jaar, beiden te Workum Auke Wouda 24 jaar en Froukje de Vries 23 jaar, beiden te kum Albert Mulder 24 jaar te Hinde- Icopen en Magdalena HetJenga, 20 jaaj te Workum OVERLEDEN: Anna de Wit, 82 jaar, c.v. Eelke IJdema. strijden in het Ned. Elftal en het kampioenselftal van Go Ahead in die dagen. Ook praten we over het spel van tegenwoordig. Halle vond het spel en de commerciële kant te hard. In dit verband was hij ook trainer van deze amateurclub ge worden, hier voel ik me thuis, de ze jongens spelen echt om het spel Wij vroegen hem naar de wed strijd van deze middag en hij zei: Zo op het oog lijkt het alsof de beide ploegen wel tegen elkaar op gewassen zijn, maar de technische afwerking van Excelsior is een klas se beter, vooral door het open spel van Excelsior wordt de verdedi ging van Workum uit elkaar gerukt daardoor vallen er gaten in de achterhoede en hiervan profiteert dan Excelsior, dit bewijst ook het aantal doelpunten. Er zitten in de Workumer ploeg enkele knappe spe Iers, die kunnen echter alleen de wedstrijd niet winnen. En dat was dan ons praatje met een speler van vroeger, die voor ons toen gold als de beste doelver dediger aller tijden. Workum. Naar we vernemen heeft de Vereeniging Mol ^huis vesting alhier, op hare ledenverga dering besloten om ondanks de duurte van de materialen c.a., we der over te gaan tot het doen bou wen van een twintig woningen, in de vorm van de nieuwe rij aan de Schoolstraat. Het bestuur is reeds bezig met de voorbereidende maat regelen die nogal tijdrovend zijn. Genoegzaam blijkt echter, dat er ter plaatse groote behoefte aan goede woningen bestaat, en het is te hopen, dat het bestuur spoedig zal slagen.’ Ja, djür en tige min to krijen sa bigoun it yn 1916 al to wurden. Dat wie foral yn Dütsklan it gefal. Der waerd yn dy tiid de ,kunstzeep’ üt foun, dy ’t wy hjir letter ,klai- sjippe’ neamden. Ek op it gebiet fan de moade waerd der yn Düts klan tige bisünige om stof to bi- sparjen. ,Voor rokken, mantels, blouses, japonnen en mantelpakken maximum afmetingen te bepalen, waaraan alle confectionairs zich zullen hebben te houden. De nieu we ontwerpen moeten dus aan een bepaalde hoeveelheid stof onderge schikt gemaakt worden.’ Doch safier skynt it hjir yn üs lan noch net west to hawwen, hwant lês marris hwat de Friso oernommen hat üt de .Haagsche Post.’ WORKUM Zaterdag jl werd de wedstrijd Workum-Excelsior ge speeld. Terwijl wij de rust de stand was toen 3-0 in het voordeel van de bezoekers, om het veld wandel den, hoorden wij dat enkele sup porters van Workum tegen elkaar zeiden: ,Leo Halle voorspeld een 7-0 overwinning voor Excelsior’. Wat heeft Leo Halle daarmee uit te staan? Wel, was het antwoord hij is de trainer van die ploeg, hij is nu met z’n spelers in de kleed kamer. Direct sprongen onze gedachten ruim dertig jaar terug, toen wij plm. 18 jaar waren, en Leo Halle (bijgenaamd: De Leeuw venter), onze favoriet Verschijnt éénmaal per week FRISO

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1