PLAATSELIJK NIEUWS S"LEX Romkema I Fyftich jier lyn Wasautomaten a’ Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van tn RAP. J. Miedema Fa. Gebr. Romkema Radio HINGST de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek ta Viseer dk Zn. A silo werhoiir IÏHIII FA. WESTERHUIS KA® 10 EN TELEVISIE HAVEVAN DER WERF 1 NAAIMACHINES uw AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME ^E BOER NO. 18 89ste JAARGANG DONDERDAG 12 MEI 1966 BERICHT AAN DE ABONNEES GEMEENTE WORKUM arbeidsvermogen STEMMEN BIJ VOLMACHT 1 TEL. 406 Baenspaed 3 4 i BURGERLIJKE STAND 5 4 ZAKENNIEUWS elna SLIJTER en LM I DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN In verband met Hemelvaartsdag verschijnt de Friso volgende week op vrijdagmorgen. VERKIEZING GEMEENTERAAD WORKUM Buiten deze uren zal de burge meester slechts in zeer dringende gevallen te spreken zijn. Voor een goede KOELKAST met ruilverkavelingen iets gunsti ger dan vorig jaar. Lente, zomer herfst en winter Gaar, voorbij hun eenzaam graf Slechts het spel van licht en donker wisselt op hun zerk zich af. op van UW ADRES VOOR. iel el ite iet of Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 VERZORGEN hi- iw las ik- FA. GEBR. Naar een goed adres! Telefoon 495 LAAT op - ia- og en no Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar a Zwijgend schuifelen we nader’ Kind’ren strooien bloemen neer Dan weerklinkt het ,Onze Vader’ Wapens helpen hier niet meer Merk 27 28 Telefoon 358 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Workum, 3 mei 1966 De burgemeester van Workum, A. Gaastra, loco Ver van huis, in naamloos lijden vlood hun jeugdig leven heen En de hand rust moe van ’t strijden Hier geen rang meer, allen één. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 B&W tot vaststel verordening op de invordering van een brandassurantiebelasting 14 Voorstel van L„ schikbaar stellen van lend krediet voor 1— van de 15 Lente, zomer, herfst en winter Gaan voorbij hun eenzaam graf Wat zij voor ons allen deden Staat ons hart nooit, nooit meer af. GEMEENTE WORKUM van 3 tot en met 9 mei 1966 GEBOREN: geen ONDERTROUWD: Rintje Freerk de Boer 27 jaar te Workum en Japke Hiemstra 22 jr te Anun GEHUWD: Gerrit Johannes de Boer 21 jaar te Workum en Hendrikje Kruit 17 jaar te Gaast OVERLEDEN: Willem Dijkstra 80 jaar, ongeh. 12 Voorstel van B&W tot onder handse verhuur van de woning Al- dedyk 7 13 Voorstel van ling van een heffing en Zonen van ons eigen grenzen Zonen van een vreemde macht Hebben ons de nieuwe morgen Der bevrijding aangebracht. Sipke Seekles üt Makkum; Schaaf üt Koudum, en nei ’t mien Sape Westra üt Bakhüzen. Fierders hiene Piter de Jong, foddekeapman, en ek inkelde bak kers yn Warkum in houne karre. Ik tink hjir binammen can bakker Mink, dy ’t in pear dagen yn ’e wi- ke in diel fan it Heidenskip óf sü- tele. En wy yn üs tiid hawwe it dan wolris oer it gefaer fan auto’s, mar tink er om as men op ’e Wymerts roun en der kaem sa’n karre mei sa’n stik as trije hounen er foar - en dan noch ien er under - oan fleanen, men wol romte meitsje woe. Doch dat is allegearre forline tiid, de houn as .trekdier’ hat óf- dien. Mar yn de Friso fan 6 maeije 1916 fine wy dizze advertinsje: ,De burgemeester van Workum brengt ter algemeene kennis, dat ten behoeve van het Leger, HON DEN zullen worden gevorderd, wel ke vordering voor de gemeente Workum zal plaats hebben te Kou dum, op het Schoolplein naast het gemeentehuis, op Vrijdag den 12 Mei 1916, des namiddags te 4 ure. De honden moeten zijn van het mannelijk geslacht, met een schoft- hoogte van minstens 65 cM. Eige naars van honden zijn verplicht hunne honden op tijd en plaats bovengenoemd te doen verschijnen Nalatigheid is strafbaar volgens de wet. Voorts verzoekt de Burgemeester voornoemd de eigenaars hem uiter lijk Woensdag 10 Mei mondeling of schriftelijk op te geven hoeveel honden als bovenbedoeld zij bezit ten. Workum, den 2 Mei. De Burgem. voornoemd J. Quarles van Ufford Doe moasten dus net allinne de jongfeinten, mar ek de hounen un der tsjinst. ,In hunne vergadering van gis teren hebben de Staten, zonder hoofdelijke stemming, conform de conclusie van de comm, van rappor teurs, besloten om’ in- de provincie Friesland op te richten een provin WORKUM Dat het de zakenlui al hier niet aan durf en initiatief ont breekt bleek jl. vrijdag 6 mei Toen opende de heer L. Band- stra, Süd 20 zijn vergrote en ge moderniseerde winkel. Talloze bloemstukken verlevendigden de aanblik. Het vroegere woonhuis is thans bij de verkoopruimte inge. deeld. Achter de winkel bevindt zich nu het nieuw aan gebouwde woonvertrek. De heer Bandstra heeft naast ’n zeer uitgebreide keus in land- en tuinbouwbenodigdheden, ijzerwaren en gereedschappen, ook een ruime en keurige aanbieding op het ge bied van campingartikelen. In vel band met dit laatste kan men zijn naarn ook lezen als wederverkoper in de internationale dealerslijsl van Camping Gaz International. Dc heer Bandstra mag trots op de ze winkel zijn. En ook voor Wor kum betekent dit een stap in de gcede richting. Hebt u de wandeling ook mee gedaan? U weet wel. De vorige week woensdag immers. Juist de stille tocht. Niet een wandeling als gewoonlijk. Meer een tocht langs de levensweg. Een donkere lucht, regen, 4 mei, herdenking. Geen ge luid van stemmen, alleen maar voet stappen van groot en klein. Voel- stappen die knersten op het grind pad naar de akker, de akker die al tijd ligt te wachten, en altijd ruim te heeft. Zwijgend gingen we, zwij Ford stonden we. B&W tot verpach de Workumer- VERGADERING ZEILVER. .WORKUM’ WORKUM Het wedstrijdprogram- ma van de zeilvereniging, dat is vastgesteld op de jl woensdag 4 mei gehouden vergadering luidt als volgt: Opening 19 mei (Hemelvaarts dag) 2 wedstrijden 22 mei 3e en 4e wedstrijd; 4 juni Oudega; 11 juni Oudega; 18 juni reservedatum; 2 juli 5e en 6e wed strijd; 16 juli open wedstrijd; 6 augustus lange baan wedstrijd; 3 september 7e seriewedstrijd; 10 september Oudega; 17 september reservedatum 19, 22 mei, 16 juli en 6 augustus start 2 uur. Andere wedstrijden om 2.30 uur. Besloten werd om op 16 juli (open wedstrijd) ’s morgens om 11 uur een langebaanwedstrijd te houden, inplaats van éénmanswedstrijden. De voorzitter de hr H S Schaap deelde mede dat de ,Marrekrite’ wederom tracht een oeverstrook aan de grote Gaast- en Zandmeer ten behoeve van de recreatie in haar bezit te krijgen. De perspectie ven hiervoor liggen in verband OFFICIËLE MEDEDELINGEN SPREEKUUR BURGEMEESTER De burgemeester zal voortaan op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur spreekuur houden. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar r? Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Kontraktc i volgens alg. regeling V- I.M.-ad ver tent ies dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Dei binne noch hiel hwat print- kaerten en foto’s fan fyftich, sech- tich jier - of miskien noch wol al der to finen fan Warkum hwer t ien of mear karren mei greate hounen er foar spant, op ófbylde steane. Foral freeds seach men op e Merk hiel hwat houne karren stean. Yn üs jonge tiid wiene it Sake ik AGENDA voor de gemeenteraadsverga dering op dinsdag 17 mei 1966 Notulen van de verg, van 28 fe bruari en 6 april 1966 2 Ingekomen stukken en medede lingen 3 Voorstel van B&W tot wijziging van de verordening op de keuring van waren in de gemeente Workum Voorstel van B&W tot wijziging van de algem. politieverordening Verzoek ex. art. 72 der lager on derwijswet 1920, van het bestuur van de nieuwe vereen, voor chr. schoolonderwijs om medewerking tot aanschaf projectieapparatuur 6 Aanwijzing van 2 leden van het algemeen bestuur van het werk plaatsschap Zuidwest Friesland 7 Voorstel van B&W tot verlen ging van de regeling van de bedie ningstijden v. bruggen op zondag. 8 Voorstel van B&W inzake wijzi ging van diverse rechtspositierege lingen n.a.v. de inwerkingtreding van de alg. bungel. pensioenwet. 9 Voorste] van B&W inzake wijzi ging van de salarisverordening’. 10, Schrijven van GS inzake de bezoldiging van de wethouders 11 Voorstel van B&W tot toeken ning va i een eenmalig subsidie in de uitgave van het maandblad ,Dit is Friesland’. Voorstel van En nou fyftich jier letter is it safier, dat men wol sahwat yn alle hoeken en gatten fan de provinsje mar oan ’t knopke to draeijen hat en men hat Ijocht. Al wie it tal minsken, hwat fekansje hie en it barre mochte en gean nei it büten- lan, fyftich jier lyn noch o sa lyis troch de oarlog moasten dy ek it fortier yn it eigen siikje. Sadwaen de seach men dan doe simmerdeis op in hiele bulte plakken fekansje gangers kommen. En dat wie grif de oarsaek dat op 17 maeije 1916 to Snits oprjochte waerd ,Vereeniging tot bevordering van het Vreemde lingenverkeer in den Zuidwesthoek van Friesland.’ Ut it forslach kin ik net opmeitsje hwat nou krekt fan doel wie om dwaen to sillen. Allinne dit: In aansluiting op de gevoerde besprekingen zal op de volgende vergadering worden be handeld een voorstel, om in ver- eeniging met Vreemdelingenver keer te Sneek, een kaart uit te ge ven van de Zuidwesthoek, ten be hoeve van de watersport en het au tomobiel- en rij verkeer, en zal wor den overwogen, ,wat ey gedaan kan worden, om te voorkomen, dat de sluis bij Joure in het op te richten waterschap ,De Slachte’ wordt op genomen.’ Komt deze sluis in het waterschap, dan zal zij meestal ge sloten zijn en het watertoerisme naar Joure een gevoeligen knak krijgen.’ Warkum wie yn it bistjür for- tsjinwurdige troch de Boargem. Jhr. J. Quarles van Ufford. Op 1 maeije makken de slachters yn Warkum bikind dat ,de prijs van het rundvleesch 10 cent per Kilo is verhoogd.’ Krekt trije wike letter stiet dizze advertinsje yn ’e Friso. ,De gezamelijke slagers van Workum hebben het Rundvleesch vanaf Maandag 22 Mei 10 cent per pond verhoogd.’ Yn trije wike tiid it fleis dus trije sturen it poun djürder. B&W tot het be- -i een aanvul- - het verbeteren woning Nonnestrjitte 3 Voorstel van B&W tot wijzi ging van het raadsbesluit tot uit gifte in erfpacht van industrieter rein aan de Kaeldyk aan Beukers Bouwbedrijf N.V. 16 Voorstel van ting van land in waard. 17 Voorstel van B&W tot regeling van het gebruik van het sportter rein en het gymnastieklokaal. 18 Bespreking van het schrijven van de minister van Volkshuisves ting en Ruimtelijke Ordening in zake het woningbouw-, huur- woonruimteverdelingsbeleid. 19 Begrotingswijzigingen. ciaal electriciteitsbedrijf, tot taak hebbende het opwekken en leve ren van hooggespannen stroom ten einde op de meest economische wij ze en doelmatige wijze zooveel mo gelijk over de geheele provincie te kunnen voorzien in de behoefte van electrisch voor licht en kracht.’ Onder verwijzing naar de uitvoe rige publicatie in het bekendma- kingskastje aan het gemeentehuis maakt de burgemeester bekend, dat bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad een kiezer op zijn verzoek bij volmacht kan stemmen, indien hij meedeelt ver moedelijk niet in staat te zullen zijn in persoon aan de stemming deel te nemen. De kiezer, die bij volmacht wenst te stemmen, moet daartoe uiter lijk 18 mei a.s. een verzoekschrift (formulieren zijn ter gemeentese cretarie verkrijgbaar) indienen bij burgemeester en wethouders van Workum. Verschijnt éénmaal per week Ikk HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum Igw raEaiaB' WHagEggr HfcÈajjjr voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. JE Wfgk Telcl’ adm’ u5151-4(jli- Glt" Ö65699 U JtUoU

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1