■elna PLAATSELIJK NIEUWS Romkema SoleX jier lyn Fyftich •im Wasautomaten Radio HINGST Workumer Krant voor Zuidwesthoek Friesland en van BMW J. Miedema Fa. Gebr. Romkema Hindeloopen ta Visser Zn. Auto - verhuur de gemeenten Workum, S. V.W. agenda Nieuws- en Advertentieblad RADIO FNTELEVISIE HAYE VAN DERWERF dit nummer bestaat FA. WFSTtRHUIS DE SPECIAALZAAK VOOR SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 UW ADRES VOOR; AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT NAAIMACHINES fa. gebr. WORKUM Merk 2728 Telefoon 358 IJ£M£ DE BOER V met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS tarief 89ste JAARGANG NO. 19 DONDERDAG 19 MEI 1966 BINNENVISSERIJ TEL. 406 net F. BURGERLIJKE STAND een aanvang Telefoon 535 TANDARTSEN UIT TWEE BLADEN OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM KLACHTENDIENST GASBEDRIJF 21-22 mei: tel. 05157-2861 WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr. Mudde Zaterdag en zondag van 10 tol 10.30 uur Mevr. A. R. Borggreve-Keizer Bolsward Voor een goede KOELKAST Naar een goed adres! per m.m. cent per m.m. Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 KERKDIENSTEN voor zondag 22 mei a.s. WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds P L J Baenspaed 3 Telefoon 495 VERZORGEN Gezellige, mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER LAAT UW BENOEMING Workum Met ingang van 16 juli be noemd tot adjunct-commies bij de gemeente Katwijk onze plaatsge noot de heer L J Buma, thans werk zaam ter gem. secretarie alhier BENOEMING WORKUM Benoemd tot technisch ambtenaar bij de gem. Oost.Stel- lingwerf, onze plaatsgenoot de hr W Boonstra thans werkzaam bij de dienst gem. werken alhier. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 AA Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen zijn ver- secretarie den wellicht met mij ’n antwoord bevredigender GEMEENTE WORKUM GEBOREN: geen ONDERTROUWD: Willem van Tuinen 28 jaar te Workum en Catharina Maria Son- sma 27 jaap te Molkwerum Bauke Folkerts 22 jaar te Wor kum en IJnskje Holkema 20 jaar te Sneek GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen van het KNGV werden zaterdag middag en -avond de asp. meisjes en jongens wedstrijden en de 3de graads wedstrijden voor dames ge houden. Het is voor de ontvangende ver eniging .Stanfries’ een eer geweest de wedstrijden te mogen organise ren en het bestuur komt een woord van lof toe voor de wijze- waarop zij dit heeft gedaan. Mede door de uitstekende zaal met een keur van gym. toestellen is deze wedstrijd zeep geslaagd, waardoor de presta ties van de deelneemsters en deel nemers op zeer goed peil stonden. De waarnemend voorzitster van ’t rayon Sneek opende deze wedstrij den en zij merkte o.a. op dat het zeer verheugend was dat er on danks de vele ontspanningsmoge lijkheden zoveel belangstelling voor deze wedstrijd was. Voor de meisjes hadden 60 turn sters ingeschreven, waarvan 12 van SVW. De meisjes werkten in groe pen van vier, waar van elk onder deel de laagst geklasseerde afviel. 15 groepen van 4 hebben fel ge streden voor de persoonlijke en de verenigingseer. Het peil ontliep el kaar heel weinig. TGP werd eerste met 102.85 punt Lyc Wiek 1 tweede met 100.15 VO 1 derde met 99.20 (periode van 1 juni 1966 tot en met 31 mei 1967) De burgemeester van Workum brengt het onderstaande ter kennis van belanghebbenden. 1 Voor bovengenoemde periode kunnen op aanvraag de volgende visakten worden uitgereikt: A kleine visakten; B grote visakten. De uitreiking van deze akten vindt slechts plaats na voorafgaan de voldoening van de bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij. Van deze voldoening wordt op de akte aantekening gehouden. De rechten en bijdragen voor de akten, waarvan de geldigheidsduur zich uitstrekt over bovengenoemde periode, zijn als volgt vastgesteld. kleine visakte: geldig tot het vis sen hetzij met één speciale hengel hetzij met twee gewone hengels, hetzij met één peur; rechten 2, bijdrage 5, totaal 7 plus 1 ge meentelijke leges; grote visakte: geldig tot het vis sen met alle geoorloofde vistuigen rechten 10; bijdrage 11, totaal 21 plus 1 gemeentelijke leges. 2 Het vissen met één gewone hen gel is slechts toegestaan na vooraf gaande voldoening van de bijdrage ter verbetering van de binnenvisse rij, welke voor bovengenoemde pe riode is vastgesteld op 2.25 plus 0.50 gemeentelijke leges. Het hieronder sub 2 gestelde is niet van toepassing op personen, die a de leeftijd van 15 jaren nog niet hebben bereikt; b tegelijkertijd vissen met één spe ciale hengel en één gewone hen gel, mits zij in het bezit zijn van een geldige kleine visakte. 3 Houders van visakten of bijdra- gebewijzen zijn verplicht deze do cumenten desgevraagd ter inzage te verstrekken aan daartoe bevoeg de ambtenaren. 4 Aanvragen om uitreiking van visakten of bijdragebewijzen kun nen vanaf heden in behandeling worden genomen. Aanvraagformulieren krijgbaar ter gemeente Datum: 16 mei 1966 De burgemeester, B. van Haersma Buma 31.10; Janke van der 7.50; 8.20; 7.80; 31.15; Akkie Lub- berts 7.30; 7.50; 7.75; Wapenaar uit Lcimudden, jeugd dienst; nam 7.30 uur ds G van Ze ben Voorm 9.30 uur zondagsschool (Doopsgez) voorm 10.45 uur ds J P J Knipscheer (Bapt) voorm 9.30 uur ds Hofhuis Voorm. 11.15 uur zondagsschool (Geref) voorm 9 uur en nam 2 uur ds E Verburg van Winschoten HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds P L J Wa penaar, jeugddienst (Geref) voorm 9.10 uur ds Hor- lings; nam 1.30 uur leesdienst FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager GAAST (Herv) geen dienst HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) voorm 9.30 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F An kersmit; nam 2 uur ds Groeneboom van Leeuwarden MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 2 uur ds Wesseldijk van Leeuwarden, jeugddienst WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds mr Q Rovers; nam 2 uur ds mr Q Rovers STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 7.30 uur ds J Schoneveld Zaterdag 21 mei 1966 Workum 3-Makkum 2, 15.15 uur Workum 4-Sleat 2, aanv. 13.30 uur Workum 1A.B1. Wit IA, aanvang 17 uur Workum 1B-QVC 2B aanvang 15.15 De Walde 1B-Workum 2B, vertrek 13 uur Woensdag 25 mei VVT-Workum, vertrek 17.30 uur SVW 1 vijfde met 98.10 TGP 2 zesde met 97.80 SVW 2 zevende met 95.85 De punten van de Workumer meisjes zijn als volgt: (volgorde: vrije oef.; evenw. Balk; brug ongelijk; paardsprong; totaal) SVW 1: Marjan de Jong 7.70; 8.05; 8.75; 8.40 32.90; Grietje van der Valk 8.45; 7.85; 8.50; 8; 32.80; Sietie van der Meer 7.60; 7.80; 8.55; 8; 31.95; Sjoe kie van de Lageweg 7.75; 7.30; 8.60 8.20; 31.85 SVW 2: Pietie Zijlstra 7.35; 8; 8.15; 7.70; 31.20; Anneke Huisman 7.45; 8; 8.75 8.30; 32.50; Sjoke Hlemstra 7.75; 7.75; 8.15; 7.85; 31.50; Willy Bok- ma 7.50; 7.75; 8.25; 8.10; 31.60 SVW 3: Tineke de Boer 7.45; 7.75; 8; 7.90; Valk 7.65; 755; 30.10; Hilly Yntema 7.20; 7.60; 7.70; 7.80 30.30 Bij de dames deelden Christien Troelstra (Stanfries) en Joukje Fa ber (TGP) de eerste plaats. Hieke van Akker, Gretha Siemonsma en Elly Hooghiemstra alle drie van S VW werden resp. tweede, derde en vierde. Dit mooie resultaat hadden deze drie dames vooral te danken aan hun prachtige paardsprong. De punten van de Workumer da mes zijn, (zelfde volgorde als vo ren) Gretha Siemonsma 8.55; 8.15; 7.70; 9.50; 33.90; Anneke Visser 8.25; 6; 7.10; 7.25; 28.60; Elly Hooghiemstra 8; 8.15; 8.25; 9.35; 33.75; Tine de Jong 8.45; 8; 7.90; 7; 31.35; Tine van der Wal 8.20; 7.50; 7.95; 5.60; 29.25 Hieke van den Akker 8.65; 7.95; 8.35; 9.50; 34.45 Een goed resultaat voor SVW en een felicitatie voor de leidster juff. Veltman, is dan ook zeker op zijn plaats. Een prachtige turndag, waar we allen met voldoening op terugzien. TENNIS WORKUM Zaterdag ging er team naar het van te voren bekend staande sterke Heerenveen. Ze kwamen met een nederlaag van 2-3 terug. De twee enkelspelen da mes zowel als heren werden in drie sets gewonnen, de drie dubbels werden verloren. Aanstaande zaterdag komt Wol- vega hier. Voor de onderlinge wedstrijden is er tot 1 juni gelegenheid tot in schrijving op een lijst in het kleed hokje bij de tennisbaan. AFD. GYMNASTIEK SUCCESVOLLE TURNWED- STRIJDEN IN HET MIENSKIPSHUS TE IJLST Onder auspiciën van rayon Sneek Stanfries 1 vierde met 98.40 skulp krópt. Mar hy kin dochs net alhiel litte om noch efkes de kop op to stekken troch to skriuwen- De overige ongeruste Workumers had den wellicht met mij ’n posotiever antwoord bevredigender gevonden Hy hie dus hawwe wollen dat de dokters yn Warkum, wiidweidich forteld hiene, hwat er allegearre dien wie, om bismetting to foar kommen en sadwaende de siikte to kearren. Nou kinne wy der mar grif fan op oan, dat der yn dy da gen gjin oar praet west hat as oer de nekkramp. De iene sei dit, en in oar dat. De iene makke de oare bang sa ’t skynt en dat blykt hast wol üt in biricht fan in wikema- nich letter. Hjir is ’t: .Workum. Maandag deden hier verschillende geruchten van nieuwe gevallen van nekkramp de ronde. Eén ver dacht geval veranderde al spoedig in twee, drie, tot zelfs zes. ’s Avonds kwam een deskundige me dicus uit Utrecht die door zijne verklaringen de verontruste inge zetenen onzer plaats eenigzins ge rust stelde. Keelslijm van patiënten en van mogelijke bacillendragers werd voor bacteriologisch onder zoek meegenomen naar Utrecht. Uit het onderzoek is gebleken dat we ditmaal niet met de gevreesde ziekte te doen hebben.’ Sneek. Hemelvaartsdag 1 Juni hopen de .Wognumers’ een concert te geven in de Groote Kerk te Sneek. Wij twijfelen niet of het schoone programma - gezongen in de Nieuwe kerk te Amsterdam, Ut recht, Amersfoort enz., zal ook hier .evenals vorige jaren, honderden aansporen dit concert bij te wonen Dit wie de .Gemengde zangveree- niging’ Jacob Kwast’ directeur Wil lem Zaal. Van Wognum’ Dit koor reisde ek nei it bütelan, ü.o. Swit- serlan, en wie rounom bikind. De froulju hiene de Noard Hollanske kap op. By myn witten hawwe hja ienkear yn de Greate tsjerke to Warkum songen. In oare kear wer sa’n moai .ge dicht’ oer .Posthuma der bruine brooden.’ De foar’ge kear hie ik it oer de keuring fan (mantsje) hounen foar - - - -*i halden wi- Verschijnt éénmaal per week HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum FRISO ik it oer de it leger dy ’t te Koudum'ïl wurde soe. Yn de Friso fan in ke letter stiet dit to lézen: ,Kou- dum. Bij de alhier gehouden keu ring van honden der gemeenten HO&N, Workum, Stavoren en Hin deloopen, ten dienste van het le ger is niet één hond goedgekeurd. Moai grif in goed biricht foar de karriders, bakkers, foddekeaplju ensfh. dat hja har houn wer mei nei hüs ta nimme mochten. Yn it bigjin fan 1916 wie der allinne under de soldaten, mar ek under de burgers noch al frijhwat offers fan dizze bismetlike sykte offeds fan dizze bismetlike sykte wiene foar it greatste part jonge minsken. Ek yn Warkum forstoar in jonge man fan 36 jier, dy ’t in frou en trije jonge bern hie, oan dizze sykte. It biricht oer dit ge- fal, bislüt mei: ,Een zwaar verlies voorzeker.’ Mar yn deselde Friso stiex in ynstjürd stik, mei in great tal fragen hoe ’t komt, dat men neat heart oer .bijzondere voorzorgs maatregelen’ dy ’t hjir yn Warkum nommen wurde om fierdere bi smetting to kearen. De skriuwer mient dat it nedich west hie, cm alle persoanen dy ’t mei de for- stoarne ,in aanraking zijn geweest in observatie te doen opnemen en te isoleeren. Ja zelfs de straat waar zich zo’n geval voordoet, af te slui ten.’ ,Wij hoorden van bevoegde zijde zoo graag eenige zekerheid hier over’ sa bislüt de skriuwer it stik, dat hij ündertekene mei ,Een Workumer.’ In wike letter kriget de man antwurd op syn frage: .Nekkramp. De Workumer die zich ongerust maakt over de genomen maatrege len en verrichte onderzoekingen door middel van het Centraal La- bortorium te Utrecht wil ik gaar ne inlichtingen geven ,van bevoeg de zijde’. ,Van half één tot twee uur ben ik dagelijks thuis, en hoor dan met een zijn naam.’ W. J. Landsman, Arts.’ Noch wer in wike letter opnij in ynstjürd stik fan ,Een Workumer’ hweryn dizze man aerdich ,yn syn

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1