Tuinmeubelen! HEROPENEN L. Band st ra V HENGST 2 959/20 ,0e Goede Verwachting’ g.a. w g95’!/“ J95’*’ kampeerder Firma Hunia’s Drukkerij NUTSSPAARBANK Fï de HAAN naar de camping specialist (rouwbrieven L. Bandstra Uw oude stofzuiger is geldwaard HOE? Vraag het even ZATERDAG 21 ME! 1966 MEDEWERKERS Adverteert in FKISO FIRMA GEER. ROMKEMA OOK VOOR TASSEN! lie 1 leefl wet win kas var En De m bi |P Jj ENORME voorrad! IN ALLE maten Z°:l pi Voor al uw Coöp. Zuivelindustrie enz, enz. Workum c VRAAGT ENKELE heel graag uw bezoek ontvangen Süd 20 - Workum - Telef. 394 VOOR’ NAAR zoals: Tenten, Slaapzakken al vanaf f 24.90, Luchtbedden, Camping Gaz, Mepal artikelen Bij vaste aanstelling premie vrije pensioen voorzieningen Kosteloze opleiding voor vakdiploma s Minimum garantieloon f 610.per maand DE OUDSTE SPAARBANK VAN NEDERLAND WORKUM Bij contante betaling steeds Noorderzegels geheel lederen in beige en zwart zeer apart in zwart en wit met blok hakje Het Plaatselijk blad komt binnen, Italiaans sandaaltje in rood,wit en naturel - Telef. 466 imt ien'i WR5MRCHINE5 CENTRIFUGES Hoge toeslagen voor liefhebbers van week-end arbeid voor diverse afdelingen prima leder in roodwit en noot kleur zsMÓ.9’’ o.a. Stoelen, Tafels, Rustbedden enz., verder alles voor de Voor Uw Land en Tuin-| bouwgereedschap naar de zaak met grote sor tering en scherpe prij zen Grasmachines al vanaf f 34.95 Complete schoonheids- verzorging verhoogt uw charme leuk sandaaltje in rood en wit ^sd55 voor volwassenen 2 druk ge- VISAFSLAG STAVEREN mei jl Donderdag 12 Sinds 1901 Friso hopen wij onze vernieuwde en vergrote meubeltoonzalen te ’s Middags vanaf 3 uur zullen wij 6 pCt. vacantie-toeslag Gratis werkkleding - «w&h# iSMOR*-®! iws .rs 4 Het o verkomt u natuurlijk niet, dat u geen spaargeld hebt op de Bij contante betaling steeds Noorderzegels Tevens tentverhuur 2, 4 en 6 pers. ,Dit komt my ek net wer oer, sei de dief, doe ’t er ophongen wurde soe’ MEUBELTOONZALEN COMPLETE WONINGINRICHTING Tevens belast zij zich met het innen van Pensioenen, A.O.W. enz. Mtidaal werd de laatste vergadering van de afd. Workum van de CPB gehou den. Weekoverzicht van de afgelopen boekweek. 3912 pond lijnaal prijs 1.80 tot 2.35 75 pond fuikaal 1.25 Prijzen per pond. T G Spaargeldrente 4 «/0 Termijnsparen 1 jaar vast 4'/a Gelegenheid voor Jeugdsparen (verhoogd tot f 300.per jaar) en Bedrijfssparen ook voor de moeilijkste voeten DE IDEALE VOET-BODEM die het lopen tot ’n genot maakt e: 13 I hi n d v h v h 2 3 V Süd 20 Telefoon 394 er G H dc m zi vi m in W lij O k( in W et M V( G P. T m K ’s ii ti V J, V E 4 B ’s u t< T B 61 Workum, Noard Bolsward, Appelmarkt TE WORKUM Robijns Merk - Workum l'l Cl 7-1 1-2 1- 4 2- 3 2-5 l>; R 4. a’ ir G Workum 70 JAAR GETROUWD KOUDUM Het echtpaar W. Scha per herdacht één dezer dagen hun 70-jarig huwelijksjubileum. Sollicitaties ten kantore, persoonlijk of telefonisch 05151 -641 Publicatie tan de Nederlandscbe SuaweHad Pen de regelmatige, wel kome brenger van alle nieuws uit de eigen omgeving. Juist op het platteland en in de provinciesteden is er een grote gehechtheid aan de eigen streek. HET PLAATSELIJK BLAD IS EEN DEEL VAN HET VOLKSLEVEN l gen, waarvan een zeer bruik werd gemaakt. Ds van Ginkel wist ze op een prettige manier te beantwoorden. De pres, dankte de spreker har telijk en wenste hem en alle aan wezigen een wel thuis. Een fijne slotavond van een fijn seizoen. I Om half acht kon de presidente mevrouw Bokma-Haagsma, een flink aantal dames welkom heten. Een bijzonder woord van welkom werd gericht tot ds van Ginkel van Oosthem, de spreker voor deze avond. Na lezing van de notulen en het verslag van de jaarverga dering in Leeuwarden door mej v. d. Akker, volgden enkele medede lingen, waiarna het gebruikelijke kopje koffie werd geschonken. Hierna kreeg ds van Ginkel het woord, zijn onderwerp droeg als titel: Christen zijn in deze tijd.’ Ongetwijfeld een aktueel onder werp dat door spreker op bijzon der fijne wijze werd behandeld. Na de tweede pauze was er ge legenheid tot het stellen van vra- VRAAGT INLICHTINGEN OPENINGSTIJDEN: MAANDAGS; 19.-20.— uur WOENSDAGS; 13.30 17.30 uur VRIJDAGS; 8.-12.— NOORD 176 TEL:254 WORKUM I I Parfumerie D. Kemker u l| B „Kappershuis” I® Workum Telef. 323 1 WORKUM-ONS 0-1 Bij een voetbalwedstrijd wordt de inzet van beide elftallen vaak bepaald door de belangrijkheid van de ontmoeting. Dit leek er za terdag in Workum o.i. niet op. Al hoewel ONS bepaald toch een de gradatie kandidaat is vertoonde ook zij niet de strijdlust die men onder dergelijke omstandigheden zou verwachten. Ook bij Workum ging het anders dan voorheen, dat men veilig is speelt ook hier onge twijfeld een grote rol. Voor rust ging de strijd volko men gelijk op, twee sterke verde digingen waarbij Workum’s stop per Blom excelleerde. Bij Sneek was het keeper Dam die in een glansvorm stak. Op het midden veld werden steeds weer aan beide zijden aardige combinaties opge bouwd. Doch in de buurt van het doelgebied ging het niet zo vlot Sneek trok de bal scherp voor Ke telaars heiligdom, precies binnen ’t bereik van rechtsbuiten Eekma die de ONS supporters omhoog deed veren. De resterende tijd begon ook Workum ineens beter te voetballen maar steeds zat er een been of een keeper tussen. Zelfs een gloeiende kogel van aanvoerder Boersma wist de keeper onschadelijk te maken. Het bleef 1-0 de punten zijn ge komen bij de ploeg die ze ook het best gebruiken kon. ANDERE UITSLAGEN: Workum 2-Zwaluwen 2 Workum 3-SDS 2 Balk 4-Workum 4 Workum 1A-B1. Wit IA Workum ÏB-De Walde 1B Workum 2B-Oeverzw. CPB WORKUM meer, toch leek Workum de leiding te nemen. Aanvoerder rechtsbinnen Boer- sma schoot uit een vloeiende com binatie beheerst in, maar de niet sterk leidende arbiter keurde o.i. ten onrechte het doelpunt af. Tot aan de rust bleef deze sportieve krachtmeting gelijk. Ntl de her vatting kreeg de strijd toch wat ’n ander aanzien, bij ONS was zeker de gedachte doorgedrongen, dat ook bij een gelijk spel de degrada tie een feit was. De bezoekers gooi den er een schepje boven op en drongen Workum iets meer in de verdediging, doch hun voorhoede ging mank aan schotloosheid. Oogenschijnlijke droomkansen gin gen door gebrek aan techniek ver loren. Het doelpunt, dat na later bleek ook het beslissende zou zijn werd gescoord 30 min. na de her vatting. Linksbuiten de Boer van Philips draaitop De meest wend bare stofzuiger. Slang kan comple-1 ft ft te cirkel maken en onder de stof- III U zuiger zit ook nog een zwenkwiel |J y Met nooit-meer-bukken zuigmond '■PW a

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 2