keuze uit 7 Philips ruimtewinst koelkasten I f IV maat.He; met.ruimte- i *t voorg eigenSchappen, die kasten met alle nj zUn. vandaag de dag te ulatie-Koehng. En Nieuwwordt geiilk- Daïbe^ u eens kijken. En Sn gerust uw bood- He flessen, PaKJ®sn„n otjes bij elUa^nrPuDeen leeft Philips voor neen ^SZ&sten-rn |i ,rdt gelijk- Leesbibliotheek B. KEMKER Met circulatie-koeiing. Ideaal voor ’t kleine gezin. 359.- latie-koeling. Met royaal vriesvak. Op maat gemaakt voor het grotere gezin. 499.- MO.- voor luxe groente/vleesbaïc. Telefoon 283 Workum S. VAN DER HORST en K. VAN DER HORST -VERMEER gerbrig akke HEMPEL Met circulatie-koeiing. 449.- 10.- voor luxe groente/ vleeshak. voor elk wat wils Voor uw Drukwerk naar Hunia’s Drukkerij, Workum 170 liter kastmodel. NIEUW. 137 liter tafelmodel NIEUW. 200 liter kastmodel. NIEUW. Met circu- 1 met 2 sterren dus minstens -12° celsius MÖL- voor luxe groente/vleesbak. PIETER YPMA KAPSALON SJ. G. REKERS Workum, mei 1966 Heidenschap, mei 1966 SIKKEMA’S SPECIAALZAAK GERRIT DE BOER VERLOREN L. FOLKERTSMA uitgesteld Workum, mei 1966 in ■V Workum, mei 1966 ,Ulco’s Hiêm’ Wegens familie omstandigheden wordt het huwelijk van Toekomstig adres: Gauw 74 K. Westra en echtgenote Tevens Tijdschriften in de meest uitgebreide zin Het adres voor al uw Rookartikelen Voor de'zeer vele geluk wensen en bloemstukken welke wij mochten ont vangen bij de herope ning van onze gemoder niseerde kapsalon, zeg gen wij allen heel har telijk dank Vrijdag 20 mei te 2.30 u. Officiële opening vogelpark ,De Ara’ RINTJE FREERK DE BOER Workum, Noard 105 JAPKE IIIEMSTRA Arum, Hockaart 27 mei 1966 op dinsdag 24 mei a.s. de dag te gedenken dat ze 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden Hun dankbare kinderen: Taede en Sjoekie (verl.) Tjitte Sytske Workum, De Burd D.V. zaterdag 21 mei hopen onze lieve ouders It wie freed in tige blide dei foar üs omdat üs heit en mem, pake en beppe hun 25-jarige echtver eniging te gedenken Hun dankbare kinderen G. Wijnja-Postma J. Wijnja Dikkie T. van der Wal-Postma S. van der Wal Siebe en Tjitske Pietje en Piet Mart je Sietse Neeltje Jolanda Thuis gelegenheid te feliciteren Zaterdag 21 mei D.V. hopen onze lieve ouders en grootouders hun zilveren huwelijk te vieren Hun dankbare kinderen: Marten, Aukje Gerard, letsie Lambertus, Afke Nicolaas, Teunie Rients, Wik je Workum, mei 1966 Receptie ’s avonds van 8 tot 11 uur in gemeen schapshuis ,de Klameare’ De mis uit dankbaarheid ’s avonds 7 uur in de R.K. kerk te Workum Gelegenheid te feliciteren ’s avonds na 8.15 uur in hotel ,De Wijnberg’ te Workum GEVRAAGD: Meisje voor één morgen in de week G. Bakker Spoardyk 50, ,US Wente’ Workum, tel. 246 Dankbaar geven wij hierbij te kennen dat op vrijdag 27 mei 1966 wij met onze ouders Andreas, Tjitske, Ginie Hille, Marian Tini, Anne Pé Eile Marten Reinie Jan Eelco hun 25-jarig huwelijk- feest hopen te geden ken Voor Workum en omstr. Bloemenmagazijn GRONDSMA Begine 45, Workum I. G. de Boer S. de Boer-de Lange Warkum, maeije 1966 Tiaraleane 6 J. C. DE JONG en F. DE JONG-POST ZAAIBONEN met een prima kiem- kracht en een straks goed smakende oogst zijn DIBATUIN selecties een produkt van DIJKSTRA’S ZADEN Leeuwarden LITER In ij cm 137 LITER 85x49.5x58 cm 170 LITER 106x49x62 cm 275 LITER 127x61x64 cm 305 LITER 138x61x64 cm 130 LITER 85x49.5x58 cm KL. POSTMA en J. POSTMA-HIEMSTRA radio hingst Oan allegearre, dy ’t fan hj arren bilangstel- ling blyk joun ha en dy ’t it foar üs freed, ta in blide feestdei makke ha, üs hert’like tank Dat zij nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinde ren (Inplaats van kaarten) Mede uit naam van on ze ouders hebben wij het genoegen u, kennis te geven van ons voor genomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op dinsdag 31 mei a.s. ’s namiddags om 2.30 uur in het gemeentehuis van Wonseradeel te Witmarsum Kerkelijke inzegening in de Nederlands Her vormde Kerk te Wor kum ’s avonds 7 uur door de weleerwaarde Heer Ds. M. van der Leun op zondagmorgen een heren polshorloge Terug te bezorgen tegen beloning bij P. Nijenhuis Noard 172, Workum -BOERSMA 25 jier troud binne De tankbere bern: Anne Pieter Geertje Fokje Gelegenheid te felicite ren ’s avonds na de Kerkelijke inzegening (vanaf plm. 8.15 uur) het gebouw St. Jozef, Noard 184 te Workum Toekomstig adres: Noard 101, Workum IDS DE BOER en SIEBORGJE DE BOER -DE LANGE 40 jier troud wiene Dat God hj arren noch folie lokkige jierren skinke mei is de winsk fan hj arren bern en bernsbern Tiny en Henk Petra en Henk Gerrit en Atty Anne en Feikje Boukje en Leendert Jaap en Gre (forl.) Warkum, 13 maeije ’66 F. JELLESMA en E. JELLESMA -GALEMA Op zaterdag 28 mei ho pen onze dierbare ouders en A. VAN DER BEEK Zo de Here wil hopen onze lieve ouders As de Heare it wol hoopje wy sneon 21 maeije to bitinken dat üs heit en mem H. WOUDA en D. WOUDA door wereldkampioen Cees Verkerk. 4.30 uur ballonnenwed strijd voor alle kinde ren die het park bezoe ken Voor de vele blijken van belangstelling voor en bij ons huwelijk on dervonden zeggen wij, mede namens onze ou ders, hartelijk dank S. Boersma F. Boersma-Smid Workum, mei 1966 Aldedyk 7 en delen u mede, ook na mens hun ouders, dat zij zo de Here wil op vrijdag 27 mei 1966 ’s middags om half twee in het gemeentehuis te Witmarsum in het huwe lijk hopen te treden. Ons huwelijk zal kerk- kelijk worden bevestigd in de Geref. Kerk van Workum door de Wel eerwaarde Heer Ds D. Middelkoop om kwart voor drie Gauw 18 Parrega, Trekweg 162 mei 1966 Mede namens onze kin deren, betuigen wij onze hartelijke dank, ook voor de vele cadeaux en voor de blijken van belang stelling bij onze 40-jarige echtvereniging Receptie ’s middags van 4.30 tot 6 uur en ’s avonds van 8 tot 10 uur in de lokalen achter de Geref. Kerk te Workum en B A UK JE VAN DE LAGEWEG hebben de eer u, mede namens wederzijdse ou ders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben D.V. op vrijdag 27 mei a.s. ’s namiddags 3 uur ten stadhuize te Workum Kerkelij ke bevestiging ’s namiddags 3.45 uur in de Ned. Herv. Kerk te Workum door de Weleerwaarde Heer Ds. M. van der Leun Workum, mei 1966 Brouwersdyk 9 Aldedyk 3 Receptie op de trouwdag s avonds van 8 tot 10 Uur in ,de Klameare’ te Workum Toekomstig adres: Burg, van Panhuyslaan 60, Bergum D. J. HINGST en E. HINGST -HIJLKEMA hun 25-jarige echtver eniging te gedenken Hun dankbare kinderen: Willem Sietske Akke Heidenschap, mei 1966 Geen receptie JOHAN DOOPER en GREETJE STOCKMANN hebben het genoegen u, namens hun ouders, ken nis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op donderdag 2 juni a.s. in de parochiekerk van Maria Geboorte te Dron- rijp onder de H. Mis van ’s middags 3 uur Workum, Dwarsnoard 15 Dronrijp, Dubbelstr. 13 mei 1966 Gelegenheid te félicite- ren van 8 tot 10.30 uur in R.K. Parochiehuis te Dronrijp Toekomstig adres: Pothüswyk 25 Workum 200 LITER 121x49x62 cm Trientje Germen Warkum, Turflan 9 Gelegenheit to lokwin- skjen 21 maeije de jouns fanóf 8 üre in de loka len achter de Gerif. tsjerke to Warkum PHILIPS Si 699.- 799.- 359- 339.-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 3