HEROPENEN 1 t WELKE ZANUSSI f/7 17/ KIEST II? Sneek ZATERDAG 91 MEI Merk 27 - Telefoon 358 - WORKUM I fa. D. Westerhuis Zn., Workum Weekend aanbieding B>e Noorderbazar Jk Fré de Boer - Workum N.V. LANKHORST TOUWFABRIEKEN Sneek Lankhorst T/2O65EW 6/2EKEN WIET MODERNE MAN fortex GEKLEED! FLINKE ARBEIDSKRACHTEN FORTEX ’s middags half vier tte luxe Süd 72 - Tel. 05151-554- 692 X' Fortex hetlï een geheel eigen stijl voor de modena man, die weet wat hij wil. Fortex hei bieding verkrijgbaar bij Tweeae blad en apparaten welke er op het ogen DONDERDAG 19 mei 1966 I OPENING wij onze geheel verbouwde en gemoderniseerde zaak waar wij Ubieden: Een uitgebreide collectie De steeds populairder wordende PORTABLE RADIO’S GAZELLE, PHOENIX, in vele modellen SOLEX MAGNEET EN STOKVIS KOELKASTEN FIETSEN met een tijdelijke unieke inruilactie WASAUTOMATEN EN PEUGEOT RACE FIETSEN waarover wij u gaarne geheel vrij- CENTRIFUGES RAP EN PUCH blijvend inlichten BROMFIETSEN en vele andere electrische artikelen FIRMA VISSER ELKE BELANGSTELLENDE IS VAN HARTE WELKOM 1 B 0 E B export de kas 2.89 2.39 SPOORBOEKJES a 1.25 GAASTRA’S BOEKHANDEL Telefoon 314 - Workum 5. Werktijden tussen maandagmorgen 6 uur en zaterdagmorgen 6 uur plus 1 keer per drie weken tot za terdagmiddag 2 uur vervoer met eigen busjes voor degenen die buiten Sneek woonachtig zijn goede sociale voorzieningen medewerking bij het zoeken naar een woning Voor de nieuwe dienstregeling ingaande 22 mei a.s. STOFZUIGERS, STRIJKIJZERS SCHEERAPPARATEN LEUKE MELKBEKERS pastel kleuren; 6 voor PRIMA TUINHARK met steel SPINNER, TWUNER, TOUWSLAGER model 145 deluxe Verder bieden wij: RADIO EN TELEVISIE geldig tot en met maandag 23 mei model 170 export M0M190 iKport S. R. de Boer, Noard, Workum Wij vragen: kregen kopje en een CROQUETSPEL OP WAGEN 12.98 Leeftijd tot 45 jaar Wij bieden: goed loon, v.a. 145,bruto OPENING PARFUMERIE EN HERENSALON WORKUM Dinsdag 17 mei ’s mid dags om 3 uur overhandigde Anja het jongste dochtertje van de heer D Kemker haar grootvader de hr M Kemker de sleutel om de pas verbouwde zaak aan het Slid no. 6 te openen. Naar men ons vertelde bestaat deze zaak ongeveer 150 jaar, dus wel een van de ouds bekende. Wanneer men van de straatzijde de geheel vergrote parfumerie-af- deling binnenkomt valt direct op ■F‘; V-t- Er is een Zanussi '66 koelkast voor elke keuken, voor leder budget 6 modellen, 9 uitvoe ringen. Allemaal technisch perfekt en hypermodern van vorm. En allemaal met onze prompte, vakkundige service. Wat wilt u meer? voor werkzaamheden in ploegen dienst. Zij zullen in ons bedrijf worden opgeleid tot o.a. Indien u van plan bent van werk, kring te veranderen belt u dan eens 05150-3041 of komt u eens langs, teneinde ons bedrijf te be zichtigen. Desnoods komen wij u thuis bezoeken ■J® blik in de handel zijn. Als bijzondere traktatie de aanwezigen een extra koffie, een receptenboekje kleine surprise. Mevrouw Ruyter dankte mej de Koning heel hartelijk voor hetgeen zij de leden deze avond had gebo den en met het zingen van de .Waldsang’ werd deze vergadering besloten. OPENING VOGELPARK WORKUM Zaterdag jl was het dan zover dat het vogelpark voor de kinderen werd geopend, en daaraan was een leuke feestmiddag verbon den. De ballon wedstrijd zal vrijdag a.s. om 4 uur gedeeltelijk worden herhaald daar zaterdag vele bal lonnen leeggelopen bleken te zijn. De uitslag van het sprietlopen is als volgt: Groep A 1 Sjouke Hoog land, 2 Henk Deinum; Groep B: 1 Anneke de Haan, 2 Ansje de Boer Groep C: 1 Dineke de Haan, 2 Ali Bootsma; Groep 3: 1 Doüwe Laan, 2 Rini de Jong. Verder werden de kinderen de ze middag bezig gehouden door ’n goochelaar. Vrijdag a.s. om 2.30 uur komt de bekende schaatsenrijder Cees Ver kerk het geheel officieel openen en u welk een fijne en warm getinte win kel-betimmering is aangebracht, en dat juist daardoor het accent valt op het overzichtelijke van de arti kelen. Deze betimmering is verzorgd door de fa. P van der Werf te Sneek De houtsoort hiervoor gebruikt noemt men ,Decowal’. Keurig ver zorgde artikelen glanzen u tegen. Naast de Tabaco-original haarloti- on, waarvan Kemker de alleenver koop heeft, kan men vragen naar de heerlijke Maja-parfums, poeder en dozen Maja zeep. Men ziet hier o.a. uitgestald speciale kapdozen. Achter deze afdeling bevindt zich de herensalon die dezelfde wandbetimmering als voor heeft gekregen. De vloerbedekking van beide vertrekken is gelegd door de hr F. van Duinen en collega. Het is de nieuwe Balatred-viësta vloer bedekking van Krommenie. De electr. installatie is aangelegd door ds fa. Westerhuis. Een kijkje in deze keurige parfu meriezaak is aan te bevelen en noodt tot kopen. model 200 model 230 model 275 deluxe deluxe 298,- 349,- 399,- 469,- 559,- 669,- thans 131 bedraagt. Voor de vervolgcursus bloem schikken, welke in september start bestaat grote belangstelling, zodat een loting tenslotte moest beslissen welke dames voor deel neming in aanmerking kwamen. Mevr A de Boer-Koopmans bracht een uitvoerig verslag uit over de Algem. Vergadering in L’warden en mevr. J de Vries-Smid over de jaarlijkse excursie naar o.a. Texel Den Helder en Schoorl. Hierna kreeg mej. J J Koning ’t woord. Met de vertoning van tal van dia’s liet zij de dames zien hoeveel be werkingen de koffieboon moet on dergaan alvorens zij gemalen of on gemalen thuis in de koffiebus gaat Ook zagen de leden hoe of dat brluine poeder, bekend onder de naam .Buismans Koffiestroop’ wordt gemaakt, hoe het bewaard moet worden en hoe gebruikt. Tenslotte gaf zij een demonstra tie van goed koffiezetten en wees zij op de voor- en nadelen van de verschillende koffiepotten, potjes om vier uur zullen er weer 400 ballonnen de lucht ingaan. NED. BOND VAN PLATTEL. VROUWEN Workum Op 12 mei jl hield de afd haar laatste vergadering in dit sei zoen. Het voornaamste agendapunt op deze avond nl. Voorlichting over koffie en koffiezetten, had voor ve le ,koffie-minnende’ huisvrouwen een bijzondere aantrekkingskracht en de presidente mevrouw Ruyter was dan ook zeer verheugd dat zij zoveel leden welkom kon heten. Een bijzonder woord van welkom kreeg mevrouw Witteveen. Tenge volge van een knie operatie had dit trouwe lid enkele malen de ver gaderingen niet kunnen bezoeken Ook mej J J Konig, demonstratri ce van de NV R Buisman kreeg 'n extra woord van welkom. Na het zingen van de ,mienskips- sang’ werden de notulen voorgele zen. De beide gasten van de vorige vergadering hadden zich als lid op regeven, zodat het aantal leden 4 Ifi AAn Tanucci ’AA

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 5