DE OUD WORKUMER I Ba.- till® 41. 1 A 3| ■Mi 3' no- ,St: Cruz de Tenerife, Spanje. ge ons INGEZONDEN ROODE KRUIS EINDELIJK! DE ZOMER IS IN HET LAND BRIEF UIT MINNERTSGA te de strikjes, die wij -~xi ma- een nu van welvaart Wij het Roode Kruis voor u zonder eni ge steun van de overheid. Een antwoord op de vraag wat u voor het Roode Kruis kunt doen kunt u geven door met milde hand te schenken aan de jaarlijkse kol- lekte die gehouden wordt tussen 23 mei en 4 juni. Op die ..wijze helpt wees'., zoals we da. als oud Wor kumers gewend zijn. Ik hoop dat het in augustus in Workum ook weer zo goed zal worden. Er komen ook weer buitenlandse gasten, neen leden, hartelijk wel kom. len doen om te helpen. P.S. Wegens te geringe deelname gaat de reis naar Soestdijk op 30 april a.s. niet door. strikjes te laten maken cr. jaarvergaderihg het voorstel Huisman in behandeling te nemen. GRONDVERSCHUIVINGEN in Zichen Zussen Bolder De bewoners van do renet We zijn niet erg te spreken over de hulp van de Belgische regering. Het plaatsje Zussen wordt be dreigd met de ondergang. Er zijn slechts twee politieagenten dag en Onderstaande brief ontvingen wij van onze Eere voorz. uit Spanje. Hij en zijn echtgenote zijn inmid dels in Nederland teruggekeerd en zich in Enschede gevestigd. In de allereerste plaats heel har telijk dank voor de gelukwensen ter gelegenheid van mijn 85ste ver jaardag. Ik hoop dat uw zeer ge waardeerde wensen in vervulling mogen gaan. Nu zult u zeker wel eens willen weten hoe die verjaardag is ge vierd. Direct moet ik zeggen dat ik op geen stukken na de geest van die dag kan beschrijven, en voor namelijk niet van die avond. Voor de morgenkoffie kwamen slechts enkelen, maar ’s avonds kwamen alle dertig genodigden opdagen. Mijn dochter en schoonzoon had trouwen dat wij niet tevergeefs een beroep op de Workumers zul- hun oud stadgenoten u ons helpen i nacht aanwezig en één ingenieur enkele uren per dag. Hier is hij be zig met metingen. Er wordt onderzocht of er nog andere gevaarlijke plaatsen in het dorp zijn. De bewoners bekijken ’t werk met wantrouwen en hebben er weinig vertrouwen in. VAN BET SECRETARIAAT Zoals de voorzitter al schrijft, zijn wij op 28 maart jl. in Alkmaar bijeen geweest, om voor zover mo gelijk het programma voor de ko mende reunie, 9, 10 en 11 augus tus, vast te stellen. Voor ik u daarover iets ga ver tellen, eerst enige mededelingen. Onze penningmeester P. Gras verblijft al enige tijd in het zieken huis. Maar wij verwachten toch dat hij binnenkort thuis zal komen, en dan na verloop van tijd zijn funk- tie weer ten volle zal kunnen waar nemen. Dat betekent echter niet, dat u de contributie niet kunt stor ten. Ja, wij doen Zelfs een dringend beroep op uw medewerking om uw bijdrage zo spoedig mogelijk te wil len overschrijven op postrekening 46455 t.n. van P. Gras, Fred van Eedenlaan 29, Hilversum. Want u zult kunnen begrijpen dat onze tiende reünie een reuze- feest zal worden, en wij daarom moeten weten over hoeveel finan ciën wij beschikken. ,Wy kinne net fierder springe as üs pols lang is.’ verzoeken van de secr. op, schrijf tijdig ais hij opgave vraagt voor deelname bijv, de koffie tafel; logies enz. enz. Als wij de opgaven tijdig binnen krijgen, valt het ons gemakkelijker om de dige regelingen te treffen. En nu nog enkele zakelijke din gen: Houdt rekening met de da gen en noteer ze in uw agenda (9, 10 en 11 augustus 1966). Volg de en En dan hopen wij tot onze Jubi leum dagen. T. A. DE JONG, Voorzitter INSIGNES OF STRIKJES Onze vriend Jelmer Huisman Rotterdam zou een paar jaar geleden lieten ken, willen vervangen door speldje of insigne. ,Wij leven eenmaal in een tijd en speldjes’ schrijft hij. v hebben dit voorstel in het bestuur besproken, maar menen toch dat het beter is om deze keer nieuwe ---en op de van Bes le vrienden, Zo zijn we dan Wver een -.ter bj elkaar geweest om te vergaderen. Deze keer niet in Zwolle, maar :n het restaurant Schuit te Alkmaar. Een lid van de commissie was niet in staat naar Zwolle te reizen. Goed dan maar naar de stad waar de victory begon, misschien dat wij ook zoveel succes zouden hebben als onze voorvaderen, en waarem- pel het leek er op. Wij waren als bestuur en feestcomm. bijeen, al leen onze penningmeester was we gens ziekte afwezig. Gelukkig knapt hij op en wij hopen dat hij jn augustus in Workum zal komen. Ons bestuurslid J. Molenaar stond met zijn auto aan de kop van de afsluitdijk op mevr, de Weert en mij te wachten toen wij uit de NACO bus stapten. Precies 3 uur arriveerden we in Alkmaar voor het station en Jan Wielinga parkeerde zijn wagen vlak achter ons. Alle losse dubbeltjes verdwe. nen in de beide parkeermeters, zo dat we de eerste twee uren geen gevaar liepen op een bekeuring. Wij maakten het ons gezellig in ’n hoekje van het restaurant Schuit, een nette tent. Hier begonnen .wij op z’n Workumers, met het afwer ken van de agenda, of eigenlijk van de vele suggesties die naar vo ren kwamen. Nu zal ik mij maar niet wagen om hierover- iets -mede te delen, want toen ik iets noem de, zei de secr. ,né, dat kin noch net yn ’t krantsje.’ Goed ik praat er dan ook niet verder over en laat Feitze daar dan maar over schrijven. Als ’t komt zoals wij ons voorstellen dan lijkt het erop. Wij hopen ons jubileum met vele oud Workumers en Workumers te vie ren. ’t Gebeurt wel eens dat na een feestje, men dit de volgende dag nog eens dunnetjes overdoet. Wij deden nu precies andersom. Dit was een voorproefje van de feeste lijke receptie van Jan Wielinga z’n verjaardag. Hij werd nl. de vol gende dag 70 jaar. Wij hadden een uitnodiging ontvangen om 29 mrt. naar Amsterdam te komen, maar ik kon onmogelijk. Feitze zei: ,we hebben er op gerekend dat je van avond mee naar Haarlem gaat en morgen naar Amsterdam.’ Ik zei ,maar dat kan niet en heb ook geen pyama bij me.’ ,Dan krijg je een van mij aan’ was z’n antwoord. Ofschoon ik al probeer iets aan mijn ,lijn’ te doen leek het mij niet al te best om een nacht in zijn pyama te moeten sla pen. Wij zijn reuze gezellig bijeen ge- LOGEERGELEGENHEID Bijna ieder jaar wordt vraagd om adressen waar men zou kunnen logeren. In vele gevallen komt men daar enkele weken voor de reünie mee, en dat is te laat. Dat geeft vaak aanleiding tot moei lijkheden. Daarom zouden wij die gene, die geen familie of kennissen in Workum hebben, willen advise ren, schrijf of bel ons vroegtijdig. Wanneer wij weten hoeveel van on ze leden geen adres hebben waar zij kunnen overnachten, gaan de voorz. en onderget. naar Workum om dit te bespreken. En wij ver- Het Roode Kruis is ruim 100 jaar geleden opgericht om zowel vriend als vijand in oorlogstijd hulp te verlenen. Het verleent hulp o.a. bij een ramp in binnen- of buitenland, bij de lectuurverspreiding onder de zieken, zij doet welfarewerk, orga niseert vakantieweken voor gehan dicapten en chronische zieken, enz. Dit alles en nog veel meer doet ONZE 10DE REUNIE Voor de tiende keer hebben wij ons bezig gehouden met de vraag Wat kunnen en zullen wij onze le den aanbieden? Het is een probleem wat lang niet altijd gemakkelijk is op te lossen. Het is en blijft zoveel mensen, zo veel zinnen’. En wij weten maar al te goed, dat het ene programma punt beter slaagt als het andere. Doch deze keer is het anders als voorgaande jaren, wij weten ons nu gesteund door de - op de jaar vergadering benoemde - fees; com missie. Bovendien kan men een pro gramma samenstellen wat in alle opzichten klopt, maar als een van de gezelschappen welke men denkt in te schakelen verhinderd is, zit men met moeilijkheden. Dat is op het moment het geval. Want ter wijl ik dit schrijf, staat het al bij voorbaat vast, dat het gezelschap dat wij voor de eerste avond op ’t programma hadden staan, niet kan komen. Dit slechts als voorbeeld om te bewijzen hoe moeilijk het vaak is om vroegtijdig te publi ceren wat onze plannen zijn. Daar om het volledige programma in de Oud Workumer van 1 juli. Wat niet betekent dat wij in het geheel niets te vertellen hebben. De eerste dag als gewoonlijk, om den nl. de hele Holl. kolonie die Tv-'-T hier wonen een uitnodiging ge stuurd, want de meeste mensen wisten al wie ik was en hoe oud. Het huis was groot genoeg, en ser viesgoed ook genoeg, maar enige stoelen werden gaarne geleend. Er waren drankjes genoeg (van alles) en een barkeeper was er ook. De eetkamer was voorzien van een gro te tafel, waarop zeker 20 a 25 gro te en kleine schotels met de meest uiteenlopende lekkernijen.. Het was een z.g. ,Skandinavise’ tafel en voor hen die Skandinavië heb ben bezocht, weten wat dat bete kent. Onze kinderen hadden er 3 dagen hard aan gewerkt, maar het was dan ook een buitengewoon sue ces. Van alle kanten waren er al de mooiste bloemen aangeboden, en het hele huis bood een feestelij ke aanblik. De gasten namen aan verschillende tafeltjes plaats en ieder ging naar de bar en vroeg wat hij het liefst had en de H.H. haalden iets voor de daimes. De gelukwensen van de dames gingen met warme zoenen gepaard, ik heb nog nooit zoveel zoenen gehad als op mijn 85ste verjaardag. Van som migen kreeg ik een afzonderlijk ca deau, o.m. 4 flessen cognac en een champagne, enz. enz.: maar collec tief werd mij een electr. mixer aan geboden, omdat men al wist dat ik dikwijls wat lekkers bakte. De da mes die dat moesten aanbieden, zetten mij gelijk ’n vergulde kroon op het hoofd en een las een toepas selijk gedicht. De stemming zat er flink in. Toen moest elke dame een heer kiezen met wie ze naar de eetkamer ging om van het lekkers op een bord te doen, waarmede men weer naar de kleine tafeltjes terug ging. Mijn vrouw was de Isle die met een waardige heer de eet kamer betrad. Het was alles zeer ongedwongen, en men wisselde van partner zo vaak men dat aardig en nodig vond. Er waren verschillende nationa liteiten zodat er Engels, Spaans en Duits werd gesproken. Vier Holl. dames hebben een stukje opge voerd, verkleed, en een grote neus met belletjes er aan, waar dave rend is om gelachen, en zo was het een pracht avond. Ik moest natuurlijk bedanken en mijn beste beentje voor zetten. Er is ook nog gedanst op een wijsje, dat ik voor een dame had gemaakt die 70 jaar was geworden en die ons toen een etentje had aangebo den. Een Holl. buurmeisje voerde ook een paar mooie Spaanse dansen uit, en tenslotte bedankte mijn schoonzoon in het Engels, alle die hadden meegewerkt. Het was twaalf uur toen ieder een blij en nuchter huiswaarts keer de, en ik kon dromen van een on vergefelijke 85ste verjaardag. Met hartelijke groeten ook na mens mijn vrouw uit dit heerlijke zonnige land. H. GLASTRA, Sr. 2 uur de jaarvergadering. Daarna de gebruikelijke, gezellige koffie tafel, deze keer zonder genodigden Want ’s avonds om acht uur ko men wij in ,De Klameare’ bijeen, en hopen wij een feestavond te hou den ,die klinkt als een klok’. En voor die bijeenkomst zullen wij heel wat Workumers uit nodigen. De bij ons allen bekende Frisian Band verzorgt het muzikale gedeel te. Voor de tweede dag vermeldt ’t programma: Bezichtiging van de Oudheidkamer, (die in juni geo pend zal worden); bezichtiging van de Klameare; bustocht naar Gaas- terland, enz. enz. De tweede avond opnieuw me dewerking van de Frisian Band en verder treden eigen leden op. Maar niet het bestuur, doch de feestcom missie belast zich met de regeling hiervan. Zijn er alsnog leden die hieraan medewerking willen ver lenen, zij kunnen zich in verbin ding stellen met de secr. van be doelde comm. de heer F Walthuis, Hofdijklaan 80, Driehuis (Velsen). U zult wel begrijpen dat ook de tweede dag gelegenheid geboden zal worden om deel te nemen aan de gemeenschappelijke koffietafel, maai’ dan voor eigen rekening. Tot zover dan deze mededelin gen. Wij vertrouwen dat u hiervan goed nota zult nemen en mocht u nadere inlichtingen wensen, schrijf of bel dan even. Over opgave deelname bustocht koffietafel enz. daarover in ons con tactblaadje van 1 juli, maar indien u bemiddeling wenst voor het vin den van logeergelegenheid, schrijf ons dat dan vroegtijdig. Met vriendelijke groeten, de secretaris LEDENTAL Het aantal leden van onze ver eniging bedraagt momenteel 147. Met wat goede wil zou dit in au gustus minstens 150 moeten zijn. Daarom vrienden, doen wij een bei oep op u allen om te proberen dit aantal te bereiken. En tot die leden die tot nu toe nog geen enkele keer de reünie hebben bezocht, zouden wij willen zeggen: Kom deze keer in ons mid den. U zult er geen spijt van krij gen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 6