JewraldfanGyshertlapici’ Thijs U.v. d. Meer o FRÉ DE BOER - WORKUM R.P.D KOELKAST KIEST U? AA WELKE ZANUSSI FORTEX Advertenties Stadhuis Adverteert in FRISO fa. D. Westerhuis Zn., Workum Rookartikelen Sikkema Weekend aanbieding l>e Noord er bazar IJeme de Boer Combinatie Stad Workum 299,- 349,- 399,- 469,- 559,- 669,- Uit <le hand te koop: D. KEMKER - WORKUM Süd 6 - Tel. 05151-323 Work in ill L kom binnen fa Visser Zn. Merk - Workum Heintje hellingwerf MODERNE MAN FORTEX GEKLEED Süd 72 - Tel. 05151-554-692 LUXE EN PRAKTISCHE CADEAUX DE NOORDERBAZAR Diamanten verkopen wij niet... maar wel fietsen waarvan alle aan slijtage onderhevige delen de hardheid van diamant hebben. Het merk? KUNSTGEBITTEN Fort» heeft een geheel eigen stijl voor de moderne man, die weet wat hij wil, Fortex herenkleding verkrijgbaar Dij mMhbm KAPPERSH.UIS Voor uw Drukwerk naar Hunia’s Drukkerij, Workum GERRIT I OLKERTSMA cn en VERMIST: 2 Diamantduifjes A. Soli Deo Gloria TEL. 534 SLAGERIJ MERK 14 REKLAME TE KOOP: B 1.25 B B Hindeloopen, 25 mei ’66 GEMEENTE WORKUM PRAKT'JK Workum, mei 1966 4.95 SALARISGRENZEN: DE ZWAARDERE WASMAND 2.29 per 5.95 AUTORIJSCHOOL teur Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de burgemeester JONGSTE BEDIENDE of BIJRIJDER 16-17 jaar VOOR Te bevragen bij notaris P. Niemantsverdriet, Workum (tel. 378) Binnenkort vrij te aanvaarden (beh. toest. van B. en W.) Wij zijn bevoegd tijdens het rijexamen mee te rijden J. Dijkstra Bascohof 2 Workum LUXE SLABAK MET DECOR EN HOUTEN COUVERT SAMEN SLECHTS Hindeloopen: L. IJkema Tr. IJkema-Keizer Workum: A. Zoethout-IJkema Tj. Zoethout Hindeloopen: H. Abma-IJkema A. Abma De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad P. Lootsma H. Lootsma-Reijenga Workum, mei 1966 Wiske 1 Tiaralaan 6 Workum TE KOOP: Een in goede staat verkerende Miele 75’ zelfverwarmend Brieven onder no. 10 bureau Friso stel u op de hoogte van de eigentijdse woninginrichting Royal Ster Gelderland aanvraag (sedert 26 febr. 1939 wed. van J. Looman, eerder van M. S. Wes- tra) NAAR 22 mei jl. mochten wij met onze kinderen de dag herdenken dat wij voor 40 jaar in het huwelijk zijn getreden Tevens onze hartelijke dank voor de vele ge lukwensen en erkente lijkheid G. W. Twijnstra G. Twijnstra-Cnossen Workum, mei 1966 Brouwersdyk 7 DIT WEEKEND voor de Pinksterdagen weer grote VARKENSVLEES model 170 export NOARD 45 TYPIST of SCHRIJVER voor huwelijk, jubileum verloving enz. GESCHENKENHUIS Ruim gesorteerd en voordelig S. R. de Boer Noard 101-103-105-107 Workum Natuurlijk Gazelle. geldig tot dinsdag 31 mei, 12 uur S. R. de Boer, Noard, Workum Ook voor HENGELSPORT-ARTI- KELEN, TUINSTOELEN, TUIN GEREEDSCHAP enz. gesorteerd - voordelig Ged. VAMOR Instruc- Repa raties Kleedt u altijd een klasse beter! i i- MOOR OOK ïWtWM INSTRUCTIE VOOR.: 1 t/m 10 juni 1966 van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur (vrijdagsavonds van 7 tot 9 uur) 1603—1666 Met grote dankbaarheid berichten wij u, dat on ze geliefde ouders en grootouders al naar gelang van ervaring en bekwaamheid Voor aanstelling in de rang van schrijver is bekendheid met bevol kingsboekhouding vereist. Aanstelling boven minimum is mogelijk. Beneden 21 jaar geldt jeugdaftrek typist 316.tot 485. maand schrijver 347.tot 597.per maand Toekomstig adres: Osingahuizen 395 (o. Heeg) Gelegenheid tot felicite ren ’s middags van 4 tot 5 uur en ’s avonds van 8 tot 9 uur in ge bouw Irene’ te Hinde loopen Ter gemeentesecretarie van Wor kum kan worden geplaatst een ambtenaar in de rang van Op 20 mei hebben wij met onze lieve ouders en grootouders Er Is een Zanussi ’66 koelkast voor elke keuken, voor leder budget 6 modellen, 9 uitvoe ringen. Allemaal technisch perfekt en hypermodern van vorm. En allemaal met onze prompte, vakkundige service. Wat wilt u meer hun 60-jarige echtver eniging herdacht Hunne dankbare kinderen en kleinkinde ren ALS EXTRA REKLAME 2 pond Speklappen 2 pond verse Braadworst SAMEN geen 6.92 maar slechts 6.28 2 pond Varkenslappen 2 pond Speklappen SAMEN geen 8.92 maar slechts 7.98 VOOR DE PINKSTERDAGEN: een fijne Varkensrollade 2.98 p. p. Telefoon 550 of 680 Heden overleed nog vrij onverwacht zacht en kalm in Huize St. Gertrudis’ onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank aan allen, die ons 25- jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt JANTJE LOOTSMA hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op woensdag 1 juni a.s. 's middags 1.15 uur ten stadhuize te Hindeloopen Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Ned. Herv. Kerk te Hindeloo pen door de Weleer waarde Heer Ds. W. de Pree Hindeloopen, Mo'enstraat 9 Workum, Wiske 1 mei 1966 Tentoonstelling over het leven, het milieu en het werk van de Friese dichter Gysbert Japicx. P.S. Wegens huwelijk is onze zaak dinsdag 31 mei na 12 uur GESLOTEN LEUKE TIENERPOP 30 cm., met doosje .kleding SAMEN J. RIEMERSMA en G. RIEMERSMA -STERK D.V. op 28 mei hun 25- jarige echtvereniging zullen gedenken Receptie op 31 mei van 4 tot 6 uur in het ge bouw bij de Geref. Kerk Piets - Albert - Bart Maaike Tineke Jettie Evelien ssssjw w INTERIEURVERZORGING Bolsward, Dijkstraat 19 Tel. 05157-2577 Warkum: Tineke en Gabe Tjerk Geertje Akkrum: Doutje en Renze Heidenskip: Jan Henk Klaarke Geertje Hessel Gerben Tea Tiid to lokwinskjen de jouns fan 8 oant 10 ure yn it Doarpshüs to Hei denskip Heidenskip, maeije 1966 J. IJKEMA en J. IJKEMA-OP DE HOEK Op sneon 28 maeije hoopje wy mei üs leave alden, pc.ke en beppe J. DE JONG en G. UE JONG -V/D LAGEWEG de dei to bitinken dat hja 25 jier lyn troud binne Hj arren tanbere bern bernsbern De NIEUWSTE CREATIES van vooraanstaande meubelfabrikanten vindt u in onze zaak ■fr Artifort ■fa Formule •fa Fristho Meubelcatalogus op Snelle;bet< r en goedkoper I model 200 model 230 model 275 export de luxe de luxe Het HUIS met ERF Dwarsnoard 20 GEVRAAGD te Workum, thans bewoond door de Heer G. Bootsma FIJNE VLEESWAREN meer dan 20 soorten. Voor de feestdagen als EXTRA REKLAME: 150 gram gerookte Bacon 92 150 gr gebraden Varkensrollade 98 Magere Hamlappen 3.28 per pond Mooie Varkenslappen 2.98 per pond Haas Carbonade de fijnste 2.78 p. p. Rib Carbonade 2.58 per pond Schouder Carbonade 2.18 p. p. zolang de voorraad strekt Speklappen 1.58 p. p. even bakken, overheerlijk, niet vet Verse Braadworst 1.88 p. p. om van te smullen 3 Slavinken Bromfiets merk Cijrus sportmodel weinig bereden, ziet er keurig uit en een bromfiets merk Sparta eenvoudige bediening zeer geschikt voor da mes ih de ouderdom van bijna 90 jaar Workum: S. A. Westra J. L. Westra-Schaper Amsterdam: T. Stobbe-Westra G. Stobbe klein- en achterkleinkinderen model 130 model 145 export de luxe

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 3