MAD WORtf/M donderdag VOORSTEL VAN B&W TOT ONDERHANDSE VERHUUR VAN DE WONING ALDEDYK 7 Tweede blad 26 mei I960 van ge- on- hierna met het 24 jan moest 1 TOT VERZOEK EX. ART. 72 DER van ’t in de- met terreinen, zodat de erfpacht op on- va- ver- vraagt de ciaal wat onroerend wel erg laag; verbouwing meest des- verras- de van B VAN DE dan be- r te bedrag van 8500 uitgetrokken voor het verbeteren van de woning Nonnestrjitte 3. Verslag van de de gemeenteraad houden VOORSTEL VAN B&W TOT TOEKENNING VAN EEN EEN MALIG SUBSIDIE IN DE UITGAVE VAN HET MAAND BLAD ,DIT IS FRIESLAND’ Via de afd Friesland van de Ver van Ned Gemeenten kwam het ver zoek binnen van de Prov. Friese vereniging voor Vreemdelingen ver keer om een éénmalige bijdrage in de uitgave van het toeristisch maandblad ,Dit is Friesland’. Genoemde ver. is nl. van oordeel dat de opzet van het maandblad t.w. de toeristische aspecten van ons gewest in zo breed mogelijke kring uit te dragen, slechts ten de- oorzaken: het blad mist allure, de oplaag is te klein, de inhoud te weinig gevari eerd en de verspreiding ondoelma tig. Om in deze toestand verbetering te brengen is een klein werkkapi taal nodig, waarmee het mogelijk moet zijn een gezonde financiële basis aan de uitgave te verschaf fen. Op deze warme heeft de raad kans 21 punten tellende geveer 2 uur af te werken. vergadering van Workum op dinsdag 17 mei 1966. AANWIJZING VAN 2 LEDEN VAN HET ALGEM. BESTUUR VAN HET WERKPLAATS- ScnAP ZUIDWEST FRIESLAND mededeling j gemeen- VOORSTEL VAN B&W TOT WIJZIGING VAN ALGEMENE POLITIEVERORDENING Ingevolge het bepaalde in art. 67 op dat de begro- aange- 100 o/o VOORSTEL VAN B&W TOT WIJZIGING VAN DE VERORDE NING OP DE KEURING VAN WAREN IN DE GEMEENTE Besloten wordt conform dit voor stel. punt i ge- VOORSTEL VAN B&W TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN AANVULLEND KREDIET VOOR HET VERBETEREN VAN DE WONING NONNESTRJITTE 3 In de raadsvergadering van 9 aug 1965 werd op de kapitaalsdienst v. de begroting van het gasbedrijf een dit perceel is gegeven voor de bouw 8500 uitgetrokken Van zomerhuisjes. De raad gaat stilzwijgend dit voorstel accoord. van der Wal zegt als van de gascomm. dat tijdens van het werk er worden dan was. Voor van za door de boekhouding van opgave Ver. voor C’ het verzoek binnengekomen, cm grond van art. 72 der Lager-onder- wijswet 1920 medewerking te vei- VOORSTEL VAN B&W TOT VERPACHTING VAN EEN PERCEEL WEILAND GELEGEN IN DE WORKUMERWAARD In de raadsvergadering dd. 28 fe bruari jl. werd besloten de pacht overeenkomst met de heer R Baje- ma, Noard 3 alhier ten aanzien van het bij hem in gebruik zijnde perceel bouwland, gelegen in de van de Boer vraagt naar aan wat hier staat. antwoordt dat -i van dit blad -nummers ook Blijkens ontvangen i van B&W Vein HO is de gcznscn schappelijke regeling betreffende tL werkplaatsschap Zuidwest Fries!, gepubliceerd in de Ned. Staatscou rant van 15 april jl. en mitsdien op die datum in werking getreden. Ingevolge art. 5 van bedoelde ge meenschappelijke regeling benoe men de -raden van de deelnemende gemeenten elk twee leden van het alg. bestuur. Deze leden moeten deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders of van de raad. De leden hebben zitting gedurende ten hoogste vier jaar en zijn terstond herbenoembaar. Na gehouden stemming worden benoemd de heren B van Haersma Buma en W Westendorp. Workumerwaard met ingang 1 jan. 1966 te beëindigen. Eenzelfde besluit zal nog dienen te worden genomen ten aanzien van het. bij hem in gebruik zijnde perceel weiland, gelegen in de Wor kumerwaasrd (zuidelijk deel). B&W stellen thans voor het be doelde perceel weiland ingaande 1 jan. 1966 voor de tijd van 6 jaar te verpachten aan J G Visser Slin kewei 15a, alhier tegen de som van 563 per jaar onder de bepaling dat de pacht van het gedeelte, dat in tiet uitbreidingsplan de bestem ming .recreatieterrein’ heeft met 1 jaar opzegbaar is zonder dat de pachter enige schadevergoeding kan vorderen. Dit laatste met het oog op de be stemming welke aan ’n gedeelte v. Na opening van de vergadering met formuliergebed, worden de no tulen van de vergaderingen van 28 februari en 6 april 1966 vastgesteld SCHRIJVEN VAN GS INZAKE DE BEZOLDIGING VAN DE WETHOUDERS GS van Friesland zijn voorne mens de jaarwedden van de wethou ders per 1 jan 1966 te herzien. De jaarwedden van de wethou ders in onze gemeente bedragen momenteel 2300. GS stellen voor de jaarwedden van de wethouders vast te stellen op de ingevolge bo vengenoemde circulaire van de min maximaal toelaatbare norm van 2475. In deze jaarwedden is de in het kader van de loonmaatre gelen voor het overheidspersoneel toegekende verhoging van de kantietoelage met 2 procent werkt. De burgemeester stelt voor aan GS te berichten dat de voorgeno men regeling van de jaarwedden van de wethouders per 1 jan 1966 de instemming heeft van de gem. raad. Zonder discussie wordt hiertoe besloten. B. van Voorzitter: Burgemeester Haersma Buma. Secretaris: H M Gielink. Afwezig waren de heren S Brou wer en P Hofman. VOORSTEL VAN B&W INZAKE WIJZIGING VAN DE .SALARIS-» VERORDENIG’ In de raadsvergadering van 28 1966 werd biJ het voorstel tot wijziging van de salarisverorde ning m.i.v. 1 jan. 1966 geïnformeerd naar de mogelijkheid tot wijziging van de salarisschaal van de be drijfsleider van het landbouwbe drijf. Door B&W is daarop toege zegd, deze kwestie nog nader te zullen bezien. Na overleg met de comm. voor het landbouwbedrijf stelt het col lege thans voor, de salarisschaal van de bedrijfsleider van het land bouwbedrijf eveneens m.i.v. 1 jan 1966 vast te stellen overeenkomstig de schaal van Opzichter B in de rijksrangen dat betekent voor de bedrijfsleider de heer Boersma, wel ke thans op het maximum staat, dat zijn salarisschaal twee perio dieken verder zal doorlopen. De bonden bleken na informatie geen bezwaar tegen de voorgestel de wijziging te hebben. Tevens stellen B en W voor de auto-vergoeding van de heer Boer sma af te stemmen op de rijksre- geling en deze met ingang van 1 jan. 1966 vast te stellen op 900 per jaar. Zonder discussie wordt besloten als voorgesteld. ken ook erg moeilijk. -1 gevraagde bedrag wordt raad beschikbaar Gaasterland, HO, Hindeloopen SIo DAGERONDERWIJSWET 1920, ten en Staveren inzake het werk- plaatsschap Zuidwest Friesland, b Bericht van geen bezwaar van GS van Friesland tegen de raads besluiten tot: 1 Het van toepassing verklaren op het gemeentepersoneel van de voorschr|iften betreffende de uit kering .trend 1965’. 2 Toekenning van een .vuilwerk- toeslag’ aan het personeel bij de gemeentereiniging. Besloten wordt ten aaiïzien van de onder a en b genoemde stukken voor kennisgeving aannemen. de verschillende terreinen gelijke tijdstippen eindigt Nu de erfpachter zelf het terrein ophoogt, hebben GS gemeend over het onder a genoemde bezwaar te moeten heenstappen. Alvorens tot goedkeuring raadsbesluit over te gaan zou ge noemd college echter zien dat aan de onder b en c genoemde bezwa ren werd tegemoet gekomen. Overleg met Beuker’s Bouwbe drijf N.V. heft ertoe geleid dat ge noemde N.V. er mede instemt, dat de erfpachtscanon om de tien jaar in onderling overleg nader wordt vastgesteld en dat de erfpachtster- rnijn van het gehele terrein zal eln digen op 31 dec. 1999. B&W stellen voor tot wijziging van eerdergenoemd besluit ze zin te besluiten. Zonder discussie verenigt raad zich met het voorstel &W. Ook met dit voorstel kan de raad zich verenigen. voor 1 van de alg. politieverordening zijn ,de hoofdbewoners van bewoonde en de eigenaars, vruchtgebruikers of beheerders van onbewoonde ge bouwde of ongebouwde percelen in de bebouwde kom’ verplicht ter lengte van en langs hun gebouwen of percelen de stoepen en de klin- er> keistraat, alsmede de go- i te hou- ver- VOORSTEL VAN B&W TOT VERLENGING VAN DE REGE LING VAN DE BEDIENINGS- TIJDEN VAN DE BRUGGEN OP ZONDAG Op 12 april 1965 besloot de raad in overeenstemming met de door ’t prov. bestuur voorgestelde rege ling, de bruggen in de gem. van 15 mei tot en met 15 sept. 1965 bij wij ze van proef gedurende bepaalde uren voor pleziervaartuigen open te stellen. Uit een overzicht van de in g&. noemde periode gehouden telling van pleziervaartuigen blijkt hoe zeer deze regeling in een behoefte heeft voorzien. Op de drukste zondag (7 juni 1965) passeerden totaal 47 plezier vaartuigen de vier gem. bruggen, le is geslaagd. De terwijl de laagste telling op 25 ju li 1965 vier pleziervaartuigen aan geeft. Door heren GS van Friesland is medegedeeld dat genoemd college de prov. regeling tot nadere be kendmaking heeft verlengd. Gezien de resultaten Van de ge houden telling /wordt voorgesteld ook voor onze gemeente de rege- VAN HET BESTUUR VAN DE NIEUWE VER. VOOR CHR. SCHOOLONDERWIJS OM MEDE WERKING TOT AANSCHAF PRO JECTIEAPPARATUUR Van het bestuur van de Nieuwe Chr. Schoolonderwijs is om op dinsdagavond gezien om een agenda in VOORSTEL VAN B&W INZAKE WIJZIGING VAN DIVERSE RECHTSPOSITIE REGELINGEN N.A.V. DE INWERKINGTREDING VAN DE ALGEMENE BURGER LIJKE PENSIOENWET 1 De diverse rechtspositieregelin gen overeenkomstig een bij gevoegd ontwerp te wijzigen 2 In te trekken: De Regeling inza ke het verstrekken van spaarpre- mies aan ambtenaren in dienst der gem. Workum’ vastgesteld bij raads besluit van 30 okt. 1961 en de daar bij behorende uitvoeringsregeling 3 Vast te stellen een nieuwe spaarverordening overeenkomstig ’t ter inzage gelegde ontwerp van het Centraal Orgaan. De raad besluit conform dit voor stel. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN a. Goedkeuring door GS van Fries land van de raadsbesluiten tot: Verkoop van grond aan de hr D J de Haan 2 Wijziging van de gemeenschap pelijke regeling ziektekostenvoor ziening ambtenaren (IZA) Fries land m.i.v. 1 januari 1966 3 machtiging van B&W tot het beschikbaar stellen van het Dwars noard voor de inrichting van een vermaakcentrum in de week van 2 tot en met 6 augustus 1966 4 Het aangaan van een gemeen schappelijke regeling met de gem. VOORSTEL VAN B&W TOT VASTSTELLING VAN EEN VERORDENING OP DE HEF FING EN INVORDERING VAN EEN BRANDASSURANTIEBELAS TING Bij de behandeling van de be groting voor 1966 werd besloten invoering van een brandassurantie belasting. Het heffingspercentage werd door de raad bepaald op 5 procent van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. Uiteraard dient dit principebe sluit nader te worden uitgewerkt in een verordening ingevolge art. 277 van de gem. wet. Uit de voorgestelde verordening nemen wij het art2 over dat als volgt luidt: 1 Belastingplichtig is hij, die krach tens recht van bezit of enig ander zakelijk recht het genot heeft van het eigendom. 2 Als genothebbende wordt aange merkt hij, die op 1 jan. van het be lastingjaar als zodanig in de kada strale leggers is aangewezen, tenzij kan worden aangetoond, dat een misstelling in de leggers heeft plaats gehad of dat voor de 1ste jan. plaats gehad hebbende veran deringen daarin nog niet waren op genomen, in welke gevallen met de gewijzigde toestand rekening wordt gehouden. Zijn er ten aan zien van enig eigendom twee of meer genothebbenden, dan zijn al len hoofdelijk voor het gehele be drag van de aanslag aansprakelijk met dien verstande, dat betaling door de één de aansprakelijkheid van de ander of anderen opheft. 3 Nieuw gebouwde eigendommen welke eerst na de eerste jan. tot bewoning of gebruik geschikt wor den, zullen voor de belasting van t lopende jaar niet in aanmerking worden genomen. De heer Westendorp zegt dat bij de behandeling van de begroting de KVP fractie tegen invoering van deze belasting is geweest (waar bij de heer Ruyter zich toen heeft aangesloten). Hij wenst daarom aantekening dat thans ook geen medewerking wordt verleend aan de vaststelling van deze verorde ning. Met de aantekening dat de heren de Boer, Ruyter en Westendorp te gen zijn, wordt de verordening vast gesteld. Schrijven van het gem. bestuur van Wemeldinge waarin gevraagd wordt adhaesie te betuigen aan de door de raad van die gem. aange nomen motie inzake de gemeente lijke herindeling. Verzoek van een aantal kruide niers in de gemeente tot vaststel ling van een verordening ingevol ge artikel 5 van de Winkelsluitings wet 1951 tot regeling van de vakan tiesluiting voor kruideniers in 1966 met advies van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Fries land. Voorstel van B&W: Nu ingevolge de bepalingen van de winkelsluitingswet de raad slechts bevoegd is een verplichte vakantieregeling vast te stellen op verzoek of met gunstig advies van K van K en laatstgenoemde instel ling (adviseert de totstandkoming van een dergelijke regeling niet te bevorderen, stellen wij voor aan de verzoekers in overweging te ge ven alsnog te trachten op vrijwilli ge basis de vakanties te regelen, dan wel tegen het advies van de K van K in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Be drijfsleven te den Haag. Schrijven van GS van Friesland betreffende verhoging van de pre- sentjegelden Man raadsleden met een afstandsvergoeding. Het voorstel van B&W luidt: Aan GS te verzoeken te willen toestaan dat genoemde regeling in voorko mende gevallen ook in onze gem. wordt toegepast. Op voorstel van de hr Westen dorp wordt besloten aan de Kamer van Koophandel een motie toe te zenden, waaruit blijkt dat de raad van mening is dat het gegeven ad vies over deze aangelegenheid voor het platteland ondoordacht en uit sociaal oogpunt niet verantwoord is. mogelijk; c de uitgifteduur is gelijk aan die voor de andere N.V. uit gegeven terreinen, zodat de erfpacht van VOORSTEL VAN B&W TOT WIJZIGING VAN HET RAADS BESLUIT TOT UITGIFTE IN ERFPACHT INDUSTRIETERREIN AAN KAEIDYK AAN BEUKERS BOUW BEDRIJF N.V. Tegen het besluit van de raad dd. 30 dec. 1965 tot het in erfpacht uitgeven van een perceel industrie terrein aan Beuker’s, Bouwbedrijf N.V. zijn bij GS enkele bedenkin gen gerezen, t.w. a de canon ad 0.15 per m2 is ook gelet op vroegere uitgiften en sinds dien opgetreden prijsstijging, spe- goed betreft b periodieke herziening van de ca non bijv, wegens wijziging in het prijsniveau en de rentestand is niet lenen, tot het aanschaffen 1 een projectie apparaat 2 verduisteringsgordijnen lokaal 3 een projectie scherm Volgens het schoolbestuur is één en ander ook na eventuele verbou wing van de u.l.o. school te gebrul ken, aangezien het raamoppervlak na verbouw gelijk blijft. Zonder discussie wordt hiertoe be sloten. kert. ten waar die bestaan, rein K den, waaronder begrepen het wijderd houden van het daarop groeiend gras’. Aan deze laatste bepaling wordt de bevolking jaarlijks door middel van publicatie in de Friso herin nerd. Het is herhaaldelijk gebleken dat de hierboven aangehaalde bepaling bij velen weerstanden oproept en dat vooral de bewoners van Noard en Süd met betrekking tot het on kruid vrijhouden van de kei bestra ting zich in vergelijking met de be woners van andere straten, oneven redig zwaar belast voelen. Ook in de raad is deze bepaling meerma len aangevochten Nu het technisch uitvoerbaar is vegetatie te weren door het strooi en van een voor mens en dier praktisch ongevaarlijk onkruidbe strijdingsmiddel, waarvan de kos ten voor onze gemeente plm. 150 per jaar zullen bedragen, acht men de tijd gek?omen van gem.-wege voor verwijdering van onkruid in de bestrating te zorgen. Door B&W wordt voorgesteld in art 67 van alg. Politieverordening de woorden waaronder begrepen ’t verwijderd houden van het daarop groeiend gras’ te schrappen. De prov. VVV vraagt ter verwe zenlijking van dit doel een bijdra ge van 1 of 2 cent per inwoner of meer, al naar de gemeenten nuttig achten en in staat zijn te voteren. let ge,neentelijk belang Stellen R&W UltSaVe WOrdt gediend stellen B&W voor, aan het verzoek te voldoen door een bijdrage van 2 cent per inwoner beschikbaar te s ellen. Nu het een éénmalige bij drage betreft kan deze uitgaaf wor en geaekt uit de post onvoorziene uitgaven’. De heer C ieid.ing van dit voorstel voor Workum tegenover De burgemeester a. het de bedoeling is dat voor de gemeente speciale zullen verschijnen, zodat t.z't' een Workums nummer kan worden verwacht. De raad kim zich voorstel verenigen. B&W stellen prijs van 5.50 ning onderhands te S Boersma, voornoemd, onder der te stellen voorwaarden. Naar aanleiding van dit j zegt de heer Jonkman dat hij zien heeft dat deze woning al be woond was. De burgemeester zegt dat het in het belang van de gemeente is dat er geen woningen leeg staan en 't misschien overweging verdient om de verhuur van woningen aan het college te delegeren. Hierna wordt conform dit voor stel besloten. huurder vergunning verleend tot hët’Tn bruik nemen van de hüswijk 38 Op 21 maart 1966 werd besloten het pand Aldedyk 7 toe te wijzen aa” hee.r S Boersma Séburch 6 voor tegen de huur per week, deze wo- - verhuren aan na- Bij besluit van B&W dd. 24 jan 1966 werd aan de heer H Ylstra van het pand Aldedyk 7 -„1 ge woning Pot- ling zoals die het vorig jaar heeft gegolden voor onbepaalde tijd te verlengen. Naar aanleiding hiervan de. heer Westendorp waarom Nijhuizumerbrug niet geteld is. De burgemeester antwoordt dat deze waarschijnlijk wel geteld is, maar in de opgave niet verwerkt. Hiermee wordt conform dit voor stel besloten. zegt dat het -J en men nu Uit een het gasbedrijf verstrekte blijkt, dat de totale verbouwings- kosten 15273,31 hebben bedragen B&W drukken er hun spijt over uit dat de begroting kennelijk te laag geweest is. Anderzijds hopen zij begrip te vinden voor het feit dat een verbetering en als de onderhavige de kundige steeds weer voor singen plaatst. Dit heeft geleid tot een overschrij ding van het beschikbaar gestelde krediet. B&W kunnen niet anders thans voorstellen alsnog een drag groot 6773,31 beschikbaar stellen. De heer Ruyter merkt oorspronkelijk opgemaakte ting niet reëel geweest is zien de overschrijding bijna heeft bedragen. De heer Bakker werk al is uitgevoerd pas komt met deze cijfers. Hadden de gascomm. of B&W niet eerder met deze verhoging bij de raad kunnen komen, aldus spreker. De burgemeester geeft gaarne toe dat dergelijke situaties zowel voor het college als voor de raad niet prettig zijn. Wethouder voorz. de uitvoering meer gedaan oorspronkelijk gedacht gascomm. was deze gang Het extra g- hierna door de gesteld.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 5