Fyftich jier lyn PLAATSELIJK NIEUWS I ■elna SoleX Ronikeina Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- en voor Zuidwesthoek Friesland en van st BMW 1600 Fa. Gebr. Romkema Auto - verhuur met en zonder chauffeur Radio HINGST S. V.W. agenda voor zaterdag a.s. de gemeenten Workum, Hindeloopen ta Visser Zn. J. iïïiedema XXXXXX SIEMONSMA WORKUM M. WESTEKHUIS RADIO EN TELEVISIE HAVE VAN DERWERF DE BOED uw NAAIMACHINES I TEL:05151-232 DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT z.v.w. TOELATING LEERLINGEN OPENBARE LAGERE FRISO NO. 21 DONDERDAG 2 JUNI 1966 89ste JAARGANG de verbouwing van mej. en SLIJTER was Telefoon 495 FA. GEBR. ALWEER ZAKENNIEUWS WORKUM Donderdagmorgen TENTEN TE HUUR 2-, 4- en 6 persoons L. BANDSTRA - WORKUM Sud 20 - telefoon 394 wer tin i hjir WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Van vrijdagavond 6 uur tol maan dagmorgen 7 uur dr Gooïnga, tel. 535 VISAFSLAG STAVEREN Aanvoer van de afgelopen boek- week: 1341 pond lijnaal prijs 2.45 tot 3.00 per pond verbouwde oog op de Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres VERZORGEN All-risk verz Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 AAT Go Ahead.Workum, vertrek 14.15 uur QVC 1 B-Workum 1 B, vertrek 13 uur HERVATTING VOLLEYBAL: Maandag 6 juni en vrijdag 10 ju ni. zaterdag 10.30 uur Fr. Haanstra, BENOEMING WORKUM Benoemd als onderwij zeres aan de Geref. School Mej H Holwerda, thans als zodanig werk zaam aan de Chr. Lagere School te Lioessens. Merk 27 28 Telefoon 358 lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllM N.C.V.B. STAVEREN In het lokaal van de Herv Gem. hield de NCVB van de afd. Staveren haar laatste bijeen komst in het afgelopen wintersei zoen. Spreker voor de avond was ds Bakker van Hemelum. KOLLEKTE WORKUM De BI. week kollekte voor het Nat. Comité tegen alco holisme in de gemeente Workum heeft opgebracht f 269.59. om precies acht uur opende de firma Flapper aan het Dwarsnoard zijn Noard 69 Workuin Telefoon 306 b.g.g. 437 Elisabeth dochter van Jouke van der Kooij en Cornelia Ebrina Wester ONDERTROUWD: Geen GEHUWD: Gerrit de Boer 27 jaar en Bauk- je van de Lageweg 23 jaar, beiden te Workum OVERLEDEN: geen uur vroegmis; 10 uur lof van van der Leun WORKUM Onze stadgenote Tiny de Jong slaagde te Den Haag voor het eerste deel van de Akte N XX DE GROTE OPTOCHT WORKUM Een ongewone optocht maakte op het Süd van ons stad je donderdag enige beroering. Een eend stapte trots als een pauw met haar kroost dwars de straat over. Het ging zo gesmeerd als hadden ze de verkeersregels onder de ve ren zitten. De stoet hield halt op de stoep en vlak voor de deur van de heer E de Jong. Wat nu? De bel zat veel te hoog. Plotseling als uit protest vloog de eend omhoog en verdween over de daken. Uiterst verbouwereerd stond eendjes-acht- tal zich te beraden, ’t Gerustellende gekwaak van moeder hoorden ze niet meer. Met het oog op het ver keer hebben toen een zestal kij kers de jacht geopend en na een aantal mislukte pogingen toch kans gezien om het kleine grut in een kartonnen doos van de heer Tjal- sma bijeen te vergaren. Piepend gingen de deugnieten toen mee naar het milieu waar ze thuis horen ,wei land en water.’ TANDARTSEN en zondag van 10 tot BOOTTOCHT ROODE KRUIS Uitgaande van het Ned Roode Kruis afd. Sneek werd ook dit jaar weer een boottocht gehouden over de Friese meren voor enkele be jaarden, cronische zieken en inva liden. Deze boottocht had plaats op zaterdag jl. Verschillende ingezete nen van onze stad die in het bezit zijn van een auto waren zo vrien delijk de deelneemsters en deelne mers naar Sneek te brengen en na afloop weer op te halen. Er voor dez'e boottocht weer zoveel belangstelling da,' hierdoor twee boten nodig waren. Vanuit Wor kum zijn 41 personen mee geweest. Het was 9 uur dat beide boten van wal gingen. Van Sneek uit werd koers gezet naar IJlst, hierna ging de tocht naar Heeg vandaar naar Woudsend en Sloten. In Sloten werd een fijn middagmaal gebruikt Het was ongeveer 6 uur dat beide boten weer in Sneek waren. Zij werden verwelkomt door een groot draaiorgel. UW ADRES VOOR. Baenspaed 3 TEL. 406 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar AL Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. AA Kontrakten volgens alg. regeling AL LM.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen EXAMEN WORKUM Onze vroegere stadge noot de heer Frank Dijkstra slaag de een dezer dagen te Groningen voor zijn doctoraal examen fysische scheikunde. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 24 tot en met 30 mei 1966 GEBOREN: Hinke dochter van Age Herman Folkertsma en Tietje Hoogenberg Froukje dochter van Cornells Rie mersma en Afke Attema Richard Dominicus zoon van Pe trus Allert Veldman en Cecilia Graafsma Caroline uur ds M van KLACHTENDDIENST GASBEDRIJF 4-5 juni, tel 05157-2861 Aan de gasverbruikers wordt mee gedeeld; dat jegens afwezigheid van de fitter Eiling in de periode van 13 t.e.m. 20 juni a.s. klachten op werkdagen uitsluitend kunnen worden gemeld op het kantoor van de gemeente-ontvanger (tel. 241) en buiten kantooruren en gedu rende het weekeinde bij de cheff.it. tep S. Vellinga van het Gem. Gas bedrijf te Bolsward (tel. 05157- 2861). KERKDIENSTEN voor zondag 5 juni a.s. WORKUM (RK) voorm 7.30 i- uur Hoogmis; nam 7.30 (Herv) voorm 9.30 uur ds G Zeben; nam 7.30 ds M Voorm 9.30 uur zondagsschool (Doopsgez) geen dienst (Geref) voorm 10.30 uur ds W Hor lings van Gaastmeer.Heidensch. nam .30 uur ds R H Boiten Warns (Bapt) voorm 9.30 uur ds Hofhuis Voorm. 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) voorm 9.30 der Leun (Geref) voorm 9.10 uur ds Hor- lings; nam. 1.30 uur leesdienst FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager GA A ST (Herv) voorm 9 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds W A de Pree Zangdienst met medewerking van de zanggroep (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit; nam 7.30 uur ds Grif fioen MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jansen Schoonhoven; nam 2 uur ds J A Koppers van Groningen WARNS (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst; nam 2 uur ds L Jansen Schoonho ven STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho- neveld; nam 7.30 uur ds J Schone- veld tot zelfbedieningszaak groente winkel. Met het recreatie en op de vraag naar steeds meerdere en andere artikelen bleek het nodig om meer ruimte te ma ken. De ontwerper van de heer J Beuker is hierin bijzon der geslaagd. En het geheel sluit daarmee weer op een heel doelma tige manier aan bij de winkelbe timmering van de firma Vorm te Groningen. In deze keurige en be slist gezellige en overzichtelijke zelfbedieningszaak kan men terecht voor alle levensmiddelen, groenten fruit en dranken. Dit deel van de stad met in de nabijheid de aan legplaats voor plezierboten enz. ligt deze zaak uitermate geschikt. Nog opgemerkt zij dat door de fir- me D de Haan de electrische verlich ting is aangelegd, door de heer J H de Vries het schilderswerk is verzorgd en het sanitaire gedeelte was opgedragen en verricht door de heer M. Visser. Talloze bloemstukken gaven een feestelijk idee, terwijl de opening onder grote belangstelling heeft plaats gehad. WORKUM Op Hemelvaartsdag werd het zeilseizoen geopend met een onderlinge wedstrijd op de Gro te Gaast- en Zandmeer. Het was de eerste van de zeven seriewedstrijden welke dit seizoen gehouden zullen worden. Van de beide Finn jollen toonde P Dijkstra zich de sterkste. De 16M2 startte,rhet acht sche pen. De gebroeders Schaap zeilden een fraaie wedstrijd en wisten dan ook als esrste te finishen. Op 22 mei werd de tweede en derde wedstrijd gevaren. Met wind kracht zeven waren de gebroeders Va'k ffoe-l op dreef en wisten beide wedstrijden met grote voorsprong te winnen. Uitslagen van de: Eerste wedstrijd: 1 S H Schaap; 2 D Venema; 3 I Valk Tweede wedstrijd: 1 I Valk; 2 D Venema; 3 S H Schaap Derde wedstrijd: 1 I Valk; 2 W Voets; 3 S H Schaap Finnj oliën (alleen op Hemel vaartsdag gezeild) 1 P J Dijkstra nouris hwat der mei sjinne wurde koe. .De directeur van den Provincia len keuringsdienst in Friesland waarschuwt belanghebbenden te gen den verkoop van een artikel dat onder den naam Sodaïne ver pakt in bruine pakjes met groenen band ten verkoop wordt aangebo den, ter vervanging van Soda. Bij onderzoek bleek dit artikel te be staan voor bijna 90 procent uit ruw keukenzout, waaraan ongeveer 5»/0 soda is toegevoegd, t erwijl voor nog 2 procent natrium-sulfaat en andere waardelooze stoffen aanwe zig waren, dit voor de wasch waar delooze artikel wordt in pakjes van 3'/a ons a 15 cent ten verkoop aan geboden. De werkelijke waarde er van bedraagt ongeveer 3 cent. As men dat sa lest, soe men jin_ nou fyftich jier nei de tiid - noch nidich meitsje kinne oer sa ’n han nelwize. Workum. Zooals wel te verwach ten was gaf de voorjaarspaarden- markt alhier niet veel drukte. Slechts een 25-tal paarden was aangevoerd en de handel was zeer kalm, want de paarden zijn tegen woordig duur.’ .Dinsdag boden zich bij de Waag te Sneek een honderdtal maaiers en hooiers aan. De loonen welke werden aangeboden waren in ver band met de tijdsomstandiheden hoog n.l. ongeveer 30 per week boven de kost. eagen krige moast ik noch v. ;1„ ke oan in .drama’ hwat him 1 yn myn wenplak, sa ’n fyftich jier lyn, yn de keserne oan de Koude- horn ófspile hat. Doch ik haw nou gjm tiid om jimme dat drama to bisknuwen, dat sil ik letter wol- ns dwaen. Sa om 1916 hinne, bigoun it ge knoei mei moal, büter, sjippe en neam mar op. Mar al yn 1915 waerd yn alle kranten der tsjin warskó. ^Oar en ne* naem men hiele ge- ge. Sa foar en nei naem ...v,.. parSijen yn bislach, doch it knoei gyng troch. In produkt hwat tige min to krij- en wie, wie .soda’. Aide minsken neamden dat .polkesjippe’. En lês knoeierij fort SCHOOL Burgemeester en wethouders van Workum brengen ter kennis van ouders en voogden, dat per 1 sep tember 1966 nieuwe leerlingen kun nen worden toegelaten tot de open bare lagere school alhier. De kinderen moeten voor 1 ok tober a-S. de leeftijd van 6 jaar hen ben bereikt. Aangifte bij het hoofd der school de heer G Thijssen, Inthiemasin .gel 18, alhier. Bij aanmelding trouwboekje mee nemen. Workum, 18 mei 1966. Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink .Workum. De petroleumwagen van Oil Compagny, berijder Leije- naar alhier, geraakte gisteren in het Heidenschap nabij de landbou. wer de heer J Noordenbos te wa ter. Een der beide paarden, dat reeds vroeger getoond had niet erg mak te zijn, drong steeds naar een zijde, totdat de wagen te dicht aan de slootkant kwam en kantelde, waardoor paarden, wagen en koet sier te water geraakten. Een won der mag het genoemd worden dat geen persoonlijke ongelukken voor kwamen. Heden is men bezig de wagen weer op het droge te krij gen.’ Forliden wike hie ik it oer it regearringsbrea. In hiele bulte min sken mienden dat dit harren to swier op ’e mage lei en dat hja der deis wit hoe faek fan nei ’t h. e moasten. Nou wie it sa, as men wier lést fan ’e mage hie, koe men nei in dokter gean en in brief ke krije foar witebólle. Dat men oer it algemien leaver witebóle hie as it faek kliemske regearrings brea, sprekt hast fansels en sa- dwaende wiene der wolris minsken - sa soun as in fisk - dy ’t dochs prebearren sa 'n briefke machtich to wurden. Sa wie der in jongfaem doch lês it seis mar: ,Bij een geneesheer te Alkmaar komt, aldus de ,Alkm. Crt’ een brok van een meid, blakende van ge zondheid, met de mededeeling ,Och dokter, ik kan niet tegen bruin brood, ik krijg er het zuur van en moet zou ik geen bon kun nen krijgen voor wittebrood?’ De dokter kijkt haar eens aan en zegt: ,Ja meisje dat zal wel gaan. Maar ik heb nu geen gelegenheid Kom morgen terug dan zal ik je maag even leegpompen en ook eens bekijken met x-stralen en als het dan blijkt dat het noodig is, krijg je van mij een bonnetje hoor.’ Het meisje staat even beteuterd gaat heen en moet nog terug komen.’ De jongfaem fielde der sa ’t skynt net folie foar om har mage leech pompe to fitten, hwat hast wol to bigripen is. En doe ’t ik dit forhael under

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1