PLAATSELIJK NIEUWS S“LEX Fyftich jier lyn Wasaiitoinaien radio eNTtievuie Radio HINGST .J Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en en en van Hl I BMW Fa. Gebr. Roirliema Auto - verhuur met en zonder chauffeur S.V.W. agenda voor a.s. zaterdag ta Visser Kn. voor de gemeenten Workum, Hindeloop Zuidwesthoek van Friesland J. Miedema mns Pi Garnalenpeiiei s Beloning f 2.per 1 kg. gepeld produkt te $5 SIEMONSMA WORKUM «1:05151-232 F4. WSSISWHHS HA IE VAN DEP. DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS V V UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Ruime bijverdienste thuiswerk fa. Tj. Lichtendahi en Zn. FRISO NU. 22 89ste JAARGANG DONDERDAG 9 JUNI 1966 nam earst en UW TANDARTSEN Bolsward F. zijn troepen, die aan de betwiste grens gelegerd zijn. WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN TENTEN TE HUUR 2-, 4- en 6 persoons L. BANDSTRA - WORKUM Sud 20 - telefoon 394 per m.m. per m.m. van van üt bot nei ,L KLACHTENDDIENST GASBEDRIJF Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur Th. J. Menger Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Telefoon 495 'Tin vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr STOEL, tel. 234 VERZORGEN Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Verschijnt éénmaal per week •ft Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum oorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Te'ef. adm. 05151-466, Giro 865699 (All-risk verz LAAT QVC 1B-Workum 1B, verrtek 1.15 uur Merk 27 28 Telefoon 358 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 De gelmatig aan de grens tussen Israël en Jor BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HINDELOOPEN over de maand mei: Overlijden: geen Geboren: Aat, dochter van Romke de Jong en Jeltje de Jong Huwelijken: Siebren Boersma Foekje Smid. Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen V L /'A - TOELATING LEERLINGEN OPENBARE LAGERE SCHOOL Burgemeester en wethouders Workum brengen ter kennis ouders en voogden, dat per 1 sep tember 1966 nieuwe leerlingen kun nen worden toegelaten tot de open bare lagere school alhier. De kinderen moeten voor 1 ok tober a-s. de leeftijd van 6 jaar hen ben bereikt. Aangifte bij het hoofd der school de heer G Thijssen, Inthiemasin -gel 18, alhier. Bij aanmelding trouwboekje mee nemen. Workum, 18 mei 1966. Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 31 mei tot en met 6 juni 1966: GEBOREN Alie dochter van Willem Verma ning en Klaaske Slof van Lem mer Johanna dochter van Lieuwe van der Zee en Bertha Johanna Schol ten Jan zoon van Cornells Amster dam en Antje Wildschut laatste tijd vinden er weer re- ongeregeldheden plaats Baenspaed 3 TEL. 406 KOE TE WATER WORKUM De heer Bouma werk zaam bij vishandelaar J. Bijlsma trof zaterdagavond in de grote vaart langs de Zeedijk een koe aan die alleen niet in staat was weer op ’t droge te komen. De heer Bouma redde het dier door zelf het water in te gaan en een touw aan de ho rens van het dier vast te maken. Met veel moeite gelukte het de hr Bouma de koe weer op vaste grond te krijgen. ONDERTROUWD: Durk Wortman 26 jaar te Balk en, Margaretha Ymkje Petroneüa Huitema 23 jaar te Workum Bernardus Eeltje Eiling 22 jaar te Workum en Johanna Elsrra 25 jaar te Beetgumermolen omangs te Groningen Hans Oudkerk Pool 22 jaar te Amsterdam en Trijntje Dieuwke Wouda 19 jaar te Workum GEHUWD en OVERLEDEN: geen Aan de gasverbruikers w'wdt me degedeeld dat wegens afwezigheid van de fitter Eiling in de periode van 13 tot en met 20 juni a.s. kiach ten op werkdagen uitsluitend kun nen worden gemeld op het kantoor van de gemeente-ontvanger (tel. 241) en buiten kantooruren cn go durende het weekeinde bij de chef fitter S Vellinga van het Gem. Gas bedrijf te Bolsward (tel. 05157- 2861) Om ’t ik miskien wolris hwat al to lang by ien ünderwerp stean bliuw, reitsje wy faek hwat achtei op mei it nijs üt 1916. Sa is ’t nou ek al wer, hwant wy komme noch in kear torjochte by de Friso fan 20 maeije fan dat jier. Der stiet In memoriam yn to lé zen fan in, yn myn jonge tiid, tige bikinde Warkumer: Jakob Jansen. Wy koene him as ,minhear Jansen fan ’t Sagofabryk.’ Hy neam in for oansteand plak yn Warkum yn. Siet jierren yn ’e Ried en as ik dan sa de Riedsforslaggen üt dy tiid der op nei sjoch, skynt hy der tige op syn plak west to hawwen, hwant hy hie in klear ynsjoch oer de din gen. Sneintomoarns sa ’n üre as njoggen, seach men him rinnen de léste jierren mei syn püstertrap- per - nei de Minniste tsjerke hwer hy orgenist wie.. Hy wie bipaeld tige muzikael hwant al yn 1895 is hy lieder fan it Menniste sjongkoar Ut it In Memoriam nim ik oer: ,Wat er in de harten van de aan wezigen omging, het werd geheel in den geest van den overledene, eenvoudig en waar vertolkt door Ds. Hulshoff, die allereerst getuig de van de groote verslagenheid in Workum, bij het vernemen der droe ve tijding. In Workum, waar Jansen geboren is en het grootste gedeel te van zijn leven heeft gewoond, waarvoor hij zich zoo verdienste lijk heeft gemaakt en dat hem dan ook veel dank verschuldigd is’. De spoardyk lei yn üs jonge tiid nou just net sa moai by. Mei wiet en smoarch waer, koe men mar it béste learzens of klompen oan- dwaen as men fan of nei it stasjon moaste. Wis men koe jin ek wol ride litte mei Oosterhoff of Bon- nema syn wein, mar lang net alle minsken hiene in dübeltsje of in kwartsje yn ’e büse. En dan, och yn dy tiid wiene de minsken it rinnen noch wol wend. Tink al- linne mar oan de fiskkeaplju Hynljippen, dy ’t mei in koer op ’e nekke fan Hynljippen Boalsert rounen. Doch ik hie ’t oer de spoardyk. Der wie wolris sprake fan west om dy to .bestraten’ lyk as de Wymerts d.-:r Leun, voorbereiding HA, L3J uur ds G van Zepen Voorm 9.30 uur zondagsschool (Geref) voorm 9 u-. r ds D Middel koop; nam 2 uur ds R H Boiten van Warns (Lcopsgez) voorm 30 uur ds H F. Keuning uit Grouw (Bapt) voorm 9.30 uur ds Hofhuis Voorm 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 9.10 uur leesdlenst nam 1.30 uur ds Horlings FERWOUDE (Herv) voorm 9 GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds J Schone- veld (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit; nam 7.15 uur de heer Kuperus MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds G van Zeben, bediening HA; nam 2 uur de heer J A Kopper van Gronin gen, dankzegging HA WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 2 uur ds W A de Pree STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho neve’d, voorbereiding HA; nam 7.30 uur ds L Jansen Schoonhoven KERKDIENSTEN voor zondag 12 juni a.s. WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis: 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van Noard 69 Workum Telefoon 396 b g.g. 437 danië. Koning Hoessein van Jordanië maakte een inspectietocht langs W.4 NDELTOCHTEN AVON VIERDAAGSE WORKUM. Op 14, 15, 16 en 17 ju ni a.s. zullen de traditionele avond vierdaagse wandeltochten worden gehouden. Voor de ouderen over af standen 3X 15 en IX20 km. voor de jeugd over afstanden 4X10 km Evenals vorige jaren is de start plaats de Merk en de starttijd voor alle avonden om 7 uur ’s avonds en voor de jeugd alle avonden om 6.30 uur. Het adres waar u zich kunt la ten inschrijven is: Postbureau der rijkspolitie te Workum. Het be hoeft geen betoog dat deze avon den niet alleen uitmunten door on derling gezellig tippelen, maar ook geven deze wandeltochten veel na tuurschoon te genieten van het. wij de Friese land. uur ds B Jager mar dan soe it skip mei jild oer de Bank komme moatte, hwant Warkum wie nou ienkear sa earm as in Mar sjoch, it wie op de Riedsitting fan 25 maeije 1916 dat de foarsitter mei in oar plan foar ’t Ijocht kaem. ,Naar aanleiding van de aanwezigheid van een groote hoe veelheid teer bij de Gasfabriek, die noodwendig ook moet worden opgeruimd, en het feit, dat vroe ger is besloten tot bestrating van den Stationsweg, waaraan reeds voor een deel gevolg gegeven is, is bij spreker het denkbeeld gerezen een proef te nemen met het teren van wegen. Dezè zijn droog in den winter, stofvrij in den zomer, het geen uit de ervaring is gebleken. Reeds sedert verscheidene jaren zijn daarmede proeven genomen ?n hel Puiten r.d en in den laatszen tijd ook in ons land. Een recent voorbeeld levert daarvan nog de weg van Grouw naar het station aldaar, naar aanleiding waarvan de Gemeente architect aldaar de ge wenste inlichtingen heeft gegeven en de kosten berekent op 6 cent per M-’. Waar hier thans teer voor radig is, zouden de kosten voor den stationsweg 750 x 4 x 5 cent 150 bedragen. De eerste dagen zullen misschien eenige klachten worden vernomen, maar later niet weer, zoodat Spr. meent daarmee de proef eens te moeten nemen.’ Nou der wiene alle Riedsleden it mei iens en sadwaende krigen B &W dan ek frij mandaet. Hoe ’t fierder gien is, wit ik nou noch net mar miskien fyn ik der letter noch wol mear oer. Mar hwat ik wol wit is, dat men der yn mear gemeenten de proef mei nommen hat. Doch men halde der gjin rek ken mei, dat it tarjen fan it hop pe dek net bits jutte dat men in goede dyk krige. It mislearre noch al gauris, om ’t de ünderlaech net doogde. En hwat joech it de earste dagen in illinde as in dyk tarre wie Foral de bern kamen faek under ’e tar thüs, en mem siet mei de brot. Né, dat dyktarjen, wie lang allegearre gjin winst. Wij vragen met ingang van 13 juni BELASTINGVRIJ tot ruim f 1000 netto Aanmelden: Zuiderhaven 24 - Harlingen Tel. 05178-2274

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1