PLAATSEUJK NIEUWS Fyftich jier lyn I MEISJES DIE DE SCHOOL VERLATEN MEISJES DIE ANDER WERK ZOEKEN I Wasautomaten Radio HINGST Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van Hl ||2 N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken Fa. Gebr. Bomkema BMW II Auto - verhuur ta Visser ti’ Zn. de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek J. Miedema SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 RADIO EN TELEVISIE FA» WESTERNUIS HAVE VAN&ERWERF IJEME DE BOER Hoofdindustriegroep Huishoudelijke Apparaten Vestiging Koudum DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS V FRISO NO. 23 DONDERDAG 16 JUNI 1966 89ste JAARGANG ZWARE ONWEERSBUI de myn oer. te Workum SLIJTER ou F. I.M.-Advertentie een [PHILIPS en ontvangen van ons een persoonlijke BRIEF MET INLICHTINGEN UW over plaatsing in onze montage-afdeling te Koudum als geven met vermelding van .inlichtingen’. TANDARTSEN N.V. Philips, afd. Personeelzaken, Drachten 18-19 juni: tel. 05157-2861 l' S°LEX BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM AFSCHEID EN INTREDE MEJ. DS. J VAN HAMEL En om by de aldelju yn to trouwen liket har net goed ta. Hja bislüt mei: ,Lit regearingshüzen bouwe KLACHTENDDIENST GASBEDRIJF Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Telefoon 495 VERZORGEN Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 LAAT Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 ■A Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar met en zonder chauffeur (All-risk verz.) WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr GOOINGA, tel. 535 HL Merk 27—28 Telefoon 358 llllllillllllllllllllllllllllllllllllllll^ KOLLEKTE WORKUM De gehouden kollektc voor het Ned. Roode Kruis heeft te Workum en Heidenschap opge bracht 1387. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 TENTEN TE HUUR 2-, 4- en 6 persoons L. BANDSTRA - WORKUM Sud 20 - telefoon 394 jeugddienst, van het düo van 7 tot en met 13 juni 1966: GEBOREN: Josina, dochter van Wietze Jong en Trijntje Visser ONDERTROUWD: geen GEHUWD: geen OVERLEDEN: Jeltje van der Wal, 89 jaar, ge huwd geweest met Johannes Post ma Suzanna Catharina Ketelaar, 34 jaar, echtgenote van Tjebbe Acro- nius Hettinga UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Baenspaed 3 TEL. 406 wie fyftich jier lyn ek al in pro bleem. Yn sahwat alle gemeenten moast jild op it kleed komme om nije wenningen bouwe to kinnen. Nou gyng dat yn de iene gemeen te frijhwat better en flotter as yn de oare, en dat sil ik jimme fier- derop léze litte, troch oer to nim- men hwat deroer yn de Ried fan HO&N sein waerd. Earst hwat oars Yn ien fan de nümers fan ,De Ba nier’ üt dy tiid - ütjown by de Fa. Simon Brandenburgh to Warkum - foun ik in stikje hwer boppe stiet: Wentekrapte. (Lys klaget)’. En hjir is de klacht fan Lys. PRIJSVISSEN WORKUM De buurtvereniging Oer de Dolte hield woensdagavond 8 juni voor haar dames een viswed strijd. De deelname was vrij groot. Jammer dat de visjes verstek lie ten gaan. Evenwel zag mevrouw Oosterkamp kans beslag te leggen op de 1ste prijs voor de eerste vis en de meeste vis; de tweede prijs werd toegekend aan mevrouw Mey er voor de grootste vis en mevr. S. ten Dam ontving de derde prijs De meeste dames trachten een kansje te wagen om de witte wal vis te verschalken. Maar gelukkig stond deze al onder toezicht van de dierenbescherming. EXCURSIE WORKUMERWAARD WORKUM Zaterdagmiddag il. werd de jaarlijkse excursie voor ie den van de buurtvereniging Oer d? Dolte gehoude,. naar de vVor kuir crwaard. Mede begunstigd door he1 sxialende zomoiweer is ook ud gebeuren weer eer groot succes ge worden. Er is volop genoten van de prachtige natuur aldaar. Vele soorten eieren werden aangetrof fen. Zelfs kon worden aanschouwd dat een jong vogeltje uit het ei kroop. Al met al een prachtige mid dag. Mede door een lid van deze buurt die voor deskundige“voorlich ting zorgde. Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur mevr. A R Borggreve-Keizer WORKUM Onze oud stadgenote ds M J van Hamel zal zondag 19 ju ni 1966 afscheid nemen van de doopsgezinde gemeente van Vlissin gen en de week daarop, nl. zondag 26 juni 1966, na vooraf in diezelf de dienst te zijn ingeleid door de voorzitter van de kerkeraad, in trede doen als predikante van de Doopsgezinde gemeente van Ut recht, waar zij beroepen is in de vakature van ds J J G Wuite, aan wie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd emeri taat is verleend. Wy sitte nou al jierren mei' .in Hwant as der gjin minsken trouwe tokoart oan Wenningen. Mar dat- Hoe moat dan de wrald bistean? Dy scil as in kears ütgean! En al is dy tige min, Ik hie earst dochs graech sin.’ WORKUM Zondagmiddag onge veer vijf uur ontlastte zich boven ons stadje en omgeving een zware onweersbui. De bui die aanvanke lijk in zuidelijke richting zat kwam tegen de wind opzetten. Daarbij werd het erg donker wat de aan blik van het onophoudelijk lichten nog verergerde. In het land van de heer J Kuipers werden twee scha pen doodgeslagen. Voorts moest de schoorsteen van de woning van de heer Lootsma aan de Aldewei het me wy dgn. yn Koudum tolanne. ontgelden. Terwijl naar verluidt ’t i?1??, fah HÓ&N ,op J Groene Kruisgébouw ook een tik meekreeg. Het onweer ging gepaard met ’n geweldige regenval Aan het zwembad - - waar het smoordruk was, deed ie- te ■•bouwen Woningen namelijk dereen z)jn best om zo snel moge. HJk 'weg te komen. Men kan zich wel indenken wat een herrie en lawaai dit alles op leverde. In jaren hebben we in deze om geving niet zulk een zwaar onweer gehad, of het moest zijn tóen dè boerderij van de heer W van Rijs aan de Lange Leane in vlammen opging. MODERNE STIJL WORKUM Dinsdag is het bedrijf van de hr B Huitema aan de Merk no. 12 voor wat het interieur van de kapsalon betreft op gemoderni seerde voet voortgezet. De betim mering is geheel aangebracht van ,Decowal’-hout en verzorgd door de firma H Voets alhier. Een keurige kaptafel met ingebouwde vitrine, moderne meubels van de firma Ro bijns verfraaien de salon op aan gename wijze. De elektrische ver lichting T.L. buizen is aangelegd door de heer C de Jong terwijl het schilderwerk is verricht door de heer J de Vries. De waterleiding was in goede handen bij de firma D Graafsma. Het is niet onaardig te vermelden dat deze vernieuwing tijdens een veertiendaagse vakan- zij ons per brief(kaart) naam, adres én geboortedatum op- Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen tie van de heer Huitema tot stand is gekomen, en hij daardoor in de gelegenheid was af en toe de helpen de hand te bieden. Leuk dat Workum weer een mo derne zaak in het centrum heeft gekregen, die een bezoek alleszins waard is. ,’k woe graech takomm’ Maeije trouwe, ’k Wol der abslüt net om flouwe: Hwant seis jier lang dat gefrij ’k Siz jimm’ dat ’k dêr ’t nocht fan krij. 'k Wurdt sa linkendewei aid Griis, kibintich, stiif en kald. Mar och minsken ’t is sa n lij en, Nearne is in went to krjjen: Klaes roun acht pear skuon al ’t Léste fearnsjier mei ’t ges jou Om in kouke; ’t slagge net, Oeral it ’t lang biset Ik haw ófgunst op ’e mosken En de fügels yn de bosken Dy ’t mar, as de tiid er is, ’t Nêstke bouwe sünder mis. ,’t Mei’, - sei Klaes, - ,net foar de wet, Oars hie ’k seis al ’n keet opset.’ KERKDIENSTEN voor zondag 19 juni a.s. WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds G van Zeben, viering H Avondmaal; nam 7.30 uur ds G van Zeben, H Avond maal en dankzegging Voorm 9.30 uur zondagsschool Mariënacker: voorm 9 uur ds M van der Leun H Avondmaal Wymertshof: voorm 10 uur ds M van der Leun, H Avondmaal (Geref) voorm 9 uur ds D Middel koop, nam 2 uur ds D Middelkoop (Doopsgez) nam 7.30 uur ds J P J Knipscheer (Bapt) voorm 9.30 uur ds Hofhuis voorm 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds M van der Leun, voorbereiding H Avond maal (Geref) voorm 9.10 uur leesdienst; nam 1.30 uur leesdienst FERWOUDE (Herv) Nam 1.30 uur ds B Jager GAAST (Herv) voorm 9 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst; nam. 7.30 uur jeugddienst (Doopsgez) voorm 10.45 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit; nam 7.30 uur de heer Lammertsma MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds B J Rie mersma; nam 2 uur de eerw hr G Kuperus van Leeuwarden WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 2 uur ds L Jansen Schoonhoven, met medewerking Black en White’ STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho- neveld, bediening H Avondmaal; nam 7.30 uur ds J Schoneveld, dank zegging H Avondmaal Sa tocht dizze jongfaem der Mar om .regearingshüzen to bou wen’ der ta moast troch de Gemeen te Ried bisletten wurde. En sa kom wy dan-yn. Koudum tolanne ontgeidenTTerwhl de Ried fah HÓ&N on 7 fü- ny 11'1'6, bislüte moat oer in .Adres van. de woningbouwvereeriiging .Hemelumeï’-öldephaert en Noord, wolde’; houdende verzoek om een voorschot en bijdragen te verléenen voor 1 28260 en 5000. B voor het gevraagde voorschot te verleenen en tevens het bouwen van nog twee woningen te Koudum goed te keuren. Dé heer A kan sr zich niet mee vereenigen om een voorschot en te vens toeslag bij de huur te geven. Hij zegt nog op hetzelfde standpunt te staan nl. dat ieder verplicht is voor zijn eigen woning te zorgen. De heer B zegt, dat het hem be kend is dat de heer A uit principe tegenstander is van woningbouw doch de heer B kan met het voor stel meegaan maar om nu nog twee woningen bij te bouwen kan hij nog niet goedkeuren. De voorzitter verzoekt de secre taris. om het uitgebreide voorstel met toelichting van genoemde, wo- ningvereeniging voor te lezen.’ Sa, en dan hearre wy yn nije wi- ke wol hwat de oare hearen der oer seine.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1