Fyftich jier lyn MAATSEUJK NIEUWS S<M have van oenwent Wasautomaten I I BMW .1600 Workumer Krant Nieuws* Advertentieblad en voor en en van tlAD/O CNTELfVISrF frfl. WESTERN WS Fa. Oebr. Romkema Radio HINGST Auto - verhuur met en zonder chauffeur ta Vissen* êOii. Merk 2728 - Telefoon 358 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW bestaat- De huurprijs J. Miedema de gemeenten Workum, Hindeloop Zuidwesthoek van Friesland S.v.w. agenda w SIEMONSMA WORKUM TEL:O5151-232 DE SPECIAALZAAK VOOR (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER SBB vakantiekleding (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 2 uur ds J Schoneveld - zs IIUNIA’S DRUKKERIJ tarief NO. 24 89ste JAARGANG DONDERDAG 23 JUNI 1966 wc«w»Tr-»rua*-.^w u) uur SLIJTER rj X F. TANDARTSEN Bolsward 4? t als UW ,sr' Zomerse reis- Voor een goede NAAIMACHINE WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar per m.m. per m.m. wer op gemeen omstreeks plotseling van diezelfde een VERZORGEN INAS Gretha naar een goed adres Telefoon 495 LAAT Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Te ef. adm. 05151-466, Giro 865699 dochter en KOLLEKTE WORKUM De kollekte voor D.E.L. heeft opgebracht 324.73 Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr STOEL, tel. 234 Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur Th. J. Menger Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent V Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen ONWEER WORKUM Vorige week donderdag middag woedde boven ons stadje ’n onweer dat niet zwaai- genoemd GESLAAGD WORKUM De dames Geeske de Groot en Hennie Vrij slaagden voor het diploma kleuterleidster A. Ze werden opgeleid door de Chr. Opleidingsschool voor Kleuterleid sters te Leeuwarden. Beide dames ontvingen reeds ’n benoeming resp. te Drachten en Workum. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 TENTEN TE HUUR 2-, 4- en 6 persoons L. BANDSÏRA - WORKUM Sud 20 - telefoon 394 Te Leeuwarden slaagden voor het einddiploma Hogere Technische School afd. Bouwkunde de heren K Wesselius en H Wouda; afd. elee trotechniek de heer D Dijkstra Hei denschap. GESLAAGD Onze vroegere stadgenoot de hr A Wouda, leraar aan de techni sche school te Hardenberg, slaagde één dezer dagen te Zwolle voor de akte Godsdienstonderwijs. Te Delft slaagde voor het diplo ma fysisch-assistent de heer J Wes selius kan worden, maar de hagelbui die er mee gepaard ging was des te er gerl Hagelstenen als stukken ijs werden naar beneden gekeild en hebben overal heel wat ruiten doen sneuvelen. Het was beslist een ang stig moment toen men dit zware materiaal tegen de ramen hoorde kletteren. Het was werkelijk een geluk dat dit bij daglicht geschied de, anders had het lawaai eens zo erg geklonken. De bui was plaatse lijk want de baders bij het zwem bad hebben geen hageltje gezien. Als bijzonderheid kunnen we ver melden dat aan het bureau van Fri so een hagelsteen werd gebracht ter grootte van een vuist. Deze was ge vonden in de buurt van Fekkes Houthandel. Eigenaardig was ech ter dat het binnenste van deze steen bestond uit een dikke oest, zeker afkomstig uit het nieuw aangevoer de hout op de wal. Vrijdagmiddag omstreeks drie uur verscheen er plotseling weer een bui met een sterke wind boven onze plaats en omgeving. Het woel op een moment zo erg dat de gru te sleperswagen van boer Huitema die aan de Emmakade stond gepar keerd het ruime sop opzocht en in de Diepe Dolte verdween. Dat zelfs dode dingen aanhankelijkheid aan elkaar betonen bleek we' uit het sWssé GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 14 tot en met 20 juni 1966: GEBOREN: Jetske Suzanna Maria van Dominicus Jan Kuipers Cornelia Maria Overmars ONDERTROUWD: Paulus Andela, 24 jaar en Alber tina Venema 20 jaar, beiden te Wor kum GEHUWD: geen OVERLEDEN: Rein Ypma 66 jaar, gehuwd ge weest met Tietje Hoekstra Sikke Brouwer 77 jaar, echtge noot van Grietje de Beer UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Baenspaed 3 TEL. 406 feit dat vóór kort eigenaar daar ter plaatse ook praam is gezonken. In het Heidenschap zijn enkele boerderijen er niet zonder schade afgekpmen en zijn keurig opgestal de pakken hooi weer ovei- het land verspreid. Vermoedelijk is hier ’n windhoos langs gegaan. Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 KERKDIENSTEN voor zondag 26 juni a.s. WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds G van Zeben, Bediening van de Heilige Doop; nam 7.30 uur ds M van der Leun Voorm 9.30 uur zondagsschool (Geref) voorm 9 uur en nam 2 ds Endedijk van Arnhem (Doopsgez) voorm 9.30 uur ds J P J Knipscheer, extra kollekte voor het bouwfonds (Bapt) voorm 9.30 uur ds Hofhuis voorm 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) voorm 9 uur ds M van der Leun, Bediening Heilig Avondm. en dankzegging; nam 1.30 uur ds G van Zeben, bediening van de Heilige Doop (Geref) voorm 9.10 uur leesdienst; nam 1.30 uur leesdienst FERWOUDE (Herv) geen dienst GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst; nam 7.30 uur ds de Wolf van Don kerbroek (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds H A Vis ser van Amsterdam; nam 7.30 uur ds J G F Ankersmit MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur de heer R van Dijk van Leeuwarden; nam 2 uur ds M van der Leun WARNS STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho neveld; nam 7.30 uur ds L Jansen Schoonhoven AFD. VOLLEYBALL: Vakantie van 27 juni tot 15 au gustus. De voorzitter zegt dat de hee. A uit principe tegen woningbouw is en daarom is hij ook niet op de hr A z’n gezegden ingegaan. De voor zitter geeft toe dat er enkele ka mers door vluchtelingen bewoond worden, maar als men een kamer heeft, dan kan dat niet een woning worden genoemd. De heer A zegt dat de statistiek be wijst dat de sterfgevallen in Am sterdam procentsgewijze groter zijn dan hier. De slechtste kamer in Koudum is nog beter dan een woning in Amsterdam.’ Ja, ja, dy minhear A skynt aer- dich op 'e hichte west to hawwen. Mar of nou de slechtste’ keamer yn Koudum better wie as in wenning yn Amsterdam, soe ik net graech ünderskriuwe wolle. Mar komoan wy geane fierder. De heer B wilde de praktische bezwaren wel weten, er is besloten om voor drie jaar subsidie te ge ven en nu is het voorstel reeds om dit te verlengen met 2 jaar en dus te bepalen op 5 jaar. Twee arbei derswoningen kosten 4200, indien nu deze eens leegstaan wie zal dat dan betalen? Als nu de woningver. geen geld heeft dan komen ze bij de gemeente om subsidie. Men moet dus wel degelijk weten of er werkelijk behoefte is aan wonin gen en daarvan wilde spr. ook be slist de overtuiging hebben’. len fan de oare hearen seit dan noch: ,Het zijn arbeiderswoningen en dan moeten ze niet aan rente niers worden verhuurd.’ En as alle riedsleden har zegje’ sein hawwe: Wordt besloten over eenkomstig het voorstel van B en W en het bouweh van het achtste blok woningen goedgekeurd.’ Ik mien to witten dat dit de wen ningen binne oan de Galamalaan: en dat neffens it Riedsforslach in blok fan twa wennigen twa en fjirtich hündert goune koste hat. Goed birekkene, leau ik net dat de gemeente der folie jild by lizze moatten hat. Oan safier ta, oer de wenningen yn Koudum. Dan geane wy nou mar de publieke tribune fan it tehüs to Koudum sitten. ,Na lezing voegt de voorzitter er aan toe dat het bouwen van nog 2 woningen te Koudum zeer belang rijk is, en wijst hier op het feit dat de nieuw benoemde Gem. Veld wachter pas na| een redevoering van l1/? uur een kamer kon bemach tigen. Nu gaat het toch niet op om te zeggen dat dergelijke personen zelf maar voor een woning moe ten zorgen. De voorzitter zou het dan ook zeer op prijs stellen dat de Raad ook voor deze twee woningen toestemming zal willen geven. De heer A kan zich de behoefte aan woningen niet voorstellen. De voorheen leegstaande woningen zijn thans betrokken door vluchtelingen uit Duitschland en zelfs ook nog ’n paar Belgische vluchtelingen heb ben hun intrek in een dergelijke woning genomen en daardoor zal na verloop van tijd blijken dat die z.g.n. woningnood niet zoo erg is als men zich dat thans voorstelt. De heer C vreest dat door het geven van toeslag bij de huur, men wel eens in botsing zou kunnen komen met hulpbehoevende men- schen. De voorzitter antwoordt de heer C dat daarvoor niet de minste reden kan aller minst laag genoemd worden en ’n toeslag is dus wel noodzakelijk. De plattelandsbevolking is niet ge woon aan het betalen van een hoo ge huur, er zijn vele arbeiders die hunne woning voor 40 a 50 hu ren van hun patroon of boer en dan kan men gerust zeggen dat die patroons of boeren 30 a 40 toe slag geven. De heer D zegt dat er is opge merkt, dat er niet zooveel behoefte is aan woningen het is wel moge lijk dat hier en daar wel een ka. mer leegstaat, maar zulke kamers kan men toch niet als woning ver huren aan een gezin. Een financië le schade kan het voor de gemeente nooit worden, een toeslag is dus noodzakelijk. Het bouwen van wo ningen is niet alleen een gemeente belang, maar tevens een gezond heidsbelang. AFD. GYMNASTIEK: Zatèrdag 18 juni vertrokken ruim 40 gymnasten naar Koudum om deel te nemen aan de Rayon beto ging. Een eerste prijs haalden de da mes met de tweekamp knots oef.- grondgymnastiek, de meisjes met de tweekamp vrije oef. - bank oef. Ook nog een eerste prijs voor een groep meisjes met lange mat sprin gen. Wel een succes voor SVW ook voor mej. S Veldman. Met het weer ging het minder goed, ’s middags was het nog mo gelijk de wedstrijden tot een goed einde te brengen, en daarna is het begonnen te regenen om niet meer op te houden, en tot grote spijt van allen moest het avondprogramma met optocht worden afgelast. Heel jammer voor de vereniging Oeverzwaluwen van Koudum, die deze middag en avond organiseer den, als ook voor de turnsters en turners met hun leidsters en lei ders om hun oefeningen van maan den letterlijk en figuurlijk in het water te zien vallen. Toch kwamen we ’s avonds in de beste stemming in Workum aan. BEPPE REINSKJE 105 JAAR WORKUM Zoals we reeds eerder schreven was 21 juni de dag waar op mevr. R Pruiksma-Bakker haar 135de verjaardag mocht beleven. Di< heugelijk feit vond plaats in Workum, hoewel zij de laatste 43 jaar in Ijlst woonde. Door het ge meentebestuur van Workum were haar reeds ’s morgens een mooi bloemstuk aangeboden, zodat een feestelijke sfeer reeds direct aan wezig was. Zelfs de Commissaris der Koningin bracht zijn gelukwen sen door middel van een telegram over aan de jubilaresse. Een leuke zanghulde ontving de GESLAAGDEN WORKUM Voor diploma slaagde dezer dagen mej Dooper; voor kinderverzorging mej Anneke Flapper en Gretha Graaf- sma. jarige van de kleuters van de Chr. Kleuterschool. Terwijl deze kleinen zongen klapte de jarige in haar handen, wel een teken dat het oud je nog aardig op dreef is. Wat een groot verschil kleuters van 5 zingen voor een beppe van 105. Na het zingen verrastte beppe de kleuters met een lolly en kregen de kleu- teronderwijzeressen ook een. rumboon. Zelf heeft de jubilaresse ook mee gewerkt aan een Friese radio-uit- zending van 20 minuten voor de R.O.N.. Na een druk bezochte receptie achter de Geref. kerk die vaifi half vijf tot half zeven duurde, 'heeft het muziekkorps met drumband uïl IJlst beppe een klinkende serenade gebracht. We hopen dat de jubilaresse geen nadelige gevolgen van deze voor haar zo heerlijke dag, zal ondervin den. en

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1