S”LEX I PLAATSEUJK NIEUWS OPENING Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en en van BMW Fa* Gebr. Romkema Radio HINGST Auto - verhuur met en zonder chauffeur voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland J. Itliedema .1111 MDIO EN TELEVISIE I I SIEMONSMA WORKUM FA. WESTE&HUIS DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER J GEBOREN: geen ONDERTROUWD: UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT ■HMM RISO NO. 25 89ste JAARGANG DONDERDAG 30 JUNI 1966 om jr de gesp. SLIJTER d OPMERKER Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Voor een goede NAAIMACHINE per m.m. per m.m. BÜURTVOETBAL WORKUM Twee dagen later 4 2 2 2 2 0 0 TEL: 05151-232 de te Balkfinne Begine ODD Süd Sylspaed Noard Dwarsnoard naar een goed adres Telefoon 495 VERZORGEN LAAT UW (All-risk verz.) Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 TENTEN TE HUUR 2-, 4- en 6 persoons L. BANDSTRA - WORKUM Süd 20 - telefoon 394 werd deling steeds direkt ge- punten 2 1 1 2 2 2 2 Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent •V- Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen geslaagd WORKUM Aan de driejarige M slat delbare Handelsavondschool de mej Trijnie van der Heide Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 Gezellige mensen blijven kopen by; AFSCHEID de Wijnhandelaar - SLIJTER WORKUM Zondag jl was wel een bijzondere dag voor het St. Jozef HAYE YAM VERWERF gebouw, die dag nl. namen W Yn- tema en zijn vrouw (Wouter en Ti ne) afscheid van de bezoekers van het gebouw. Het was plm. half zeven ’s avonds toen Wouter achter de tap het laat ste glas schonk, en de heer Voets met enkele welgekozen woorden de gevoelens van de bezoekers ver tolkte, ook werden nog enkele woorden gericht tot de nieuwe be- EXAMENS WORKUM Te Sneek slaagden voor het Mulo-examen de volgende leer lingen van de Workumer Mulo- school Voor diploma A: Klaas Oosterkamp met wiskunde, Albert Hoekstra, Jitske Bakker*, leke Kramer*, Freerk Kunst, Durk Oosterhaven, Jan Wouda Rink Ve nema*, Hanzen de Vries*, Fokje Noordenbos*, Martje Postma* Hin- ke Tol*, Tom Abma Hindeloopen*. Voor diploma B: Freerk Bajema* is met middenstand. Afgewezen werden drie kandida ten. WORKUM Een dezer dagen slaag de in Leeuwarden voor het examen ziekenfondswezen onze plaatsge noot de heer Y. Hiemstra. burgerlijke stand GEMEENTE WORKUM van 21 tot en met 27 juni 1966 Dirk Lieuwe Bruinsma 26 jaar tc Sneek en Corrie Kramer 27 jaar te Workum Jetze Lambertus Huisman 21 en Sijmontje van den Akker 20 jr beiden te Workum Jan Westervaarder 32 jaar te s- Gravenhage en Magdalena Hilda Weerstra 25 jaar te Workum Adam Jelle Haagsma 28 jaar te Workum en Diederika Hendrika Goedhart 25 jaar te Zeist GEHUWD: Harold Sigurd Postma 27 jaar te Leeuwarden en Netty Bijlsma 22 jaar te Workum Durk Wortman 26 jaar te Balk en Margaretha IJmkje Petronella Huitema 23 jaar te Workum OVERLEDEN: Jan van der Heide 78 jaar echtg van Trijntje Sterk, eerder gehuwd geweest met Aukje Molenaar. OUDERAVOND SCHOOL MET DE BIJBEL WORKUM Onder grote belangstel ling van de ouders hield de school met de bijbel op 23 juni jl in de Klameare haar tweede onderavond van dit jaar. Nadat de bijeenkomst was geo pend met gebed en schriftlezing kwamen de jongens en meisjes van klas 5 en 6 op de planken. De 6de klassers Reten in een toneelspel van meer dan een uur de belevenis sen van ,de prinses met de klets kop’ zien. De vijfde klas bracht als ,slaap- koppen-orkest’ een muzikale show die de aanwezigen deed daveren van het lachen. Hulde aan de kin deren die h|un rollen uitstekjgnd kenden en aan hun meester die al les met hen instudeerde. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat de in de raadsvergadering van 17 mei 1966, no. 4, vastgestelde wijziging van de Algemene Politieverorde ning omtrent het schrappen in ar tikel 67 van de woorden .waaron der begrepen het verwijderd hou den van het daarop groeiend gras’ vanaf heden voor een ieder gedu rende drie maanden tér secretarie ter lezing is neergelegd. Workum, 13 juni 1966 Burgemeester en wethouders van Workum A. Gaastra, loco De secretaris: H. M. Gielink Baenspaed 3 TEL. 406 VEILING PANDEN WORKUM Woensdagav. jl. heeft notaris P Niemantsverdriet in he*, hotel De Wijnberg alhier publieA verkocht, het pakhuis met boven woning en erf, staande en gelegen aan het Dwarsnoard ten verzoeke van mevr. A Deinum-de Vries. Bij de inzet was geboden 6151. Nadat dit bod 104 maal verhoogd is ten slotte koper geworden de heer Y Flapper en Zonen te Workum voor de koopsom van 8490. Verder het huis mei erf staande aan het Dwarsnoard en bewoond door de heer G Bootsma ingezet op 7351. Dit werd niet verhoogd en koper van dit perceel werd de hr. Joh. Plantinga te Parrega voor na der te noemen lastgevef. GESLAAGD WORKUM Aan de vakschool voor bloemsierkunst te Leeuwarden slaagde vorige week onze plaats- genote mevr. Sj. Grondsma-v/d Wal. Zij behaalde hierbij het hoog ste aantal punten. dan was vastgesteld, vanwege de slech te weersomstandigheden, zijn de wedstrijden om de Jan Stam-beker begonnen. - Woensdag 22 juni om 7 uur speel IN-KONSEKWENT Wie graag iets in de krant wil schrijven maar eigen naam daarbij verzwij gen Die moet zich niet publiek voor staan op ’t noemen van bepaalde naam met het niets zeggend .Consument’ Is hij wel erg in-konsekwent Laat voor hij d’ander neemt geweken De hand in eigen boezem steken Wellicht komt die er uit vandaan met onwelriekend reuk er aan Wie zich in anders zaak gaat roeren Zal zelf graag vruchten daarvan boeren. AANRIJDING WORKUM Op de Lange leane ter hoogte van de woning van Smits vond zondagmiddag een aanrijding plaats, waarbij drie personenwagens waren betrokken. Uit de richting Workum naderde met grote snel heid een volkswagen uit Koufirder rige. Passeert een voor hem rijden de personenwagen schiet te veel naar links, remt af, maar kan niet verhinderen dat hij in aanraking komt met de auto van de heer Smits die voor het bruggetje voor het huis grotendeels in de berm rechts geparkeerd staat. De auto van Smits waarvan de rechterdeur openstaat, omdat mevrouw Smits juist wil instappen wordt achter uit de berm ingereden. De opendeur duwt met een leuning van het brug getje ook mevrouw Smits de sloot gemeente in. Deze komt gelukkig met de schrik en een onvrijwillig bad vrij De volkswagen uit Koufirderrige komt schuin over de weg, wordt door de juist gepasseerde auto aan VVV kantoor gereden, zodat hij weer in de rich ting Workum komt te staan, terwijl Museum van Warkums Erfskip WORKUM De vlag op de toren, en ook van veel particuliere wonin gen in de omgeving van het oude marktplein en muziek van een draaiorgel gaven zaterdag 25 juni jl., aan de opening van de Oudheid kamer en het VVV informatiekan- toor een echt feestelijk karakter. Een groep genodigden, allen nauw betrokken bij deze beide ver enigingen waren in de raadzaal aan wezig waar de opening zou plaats vinden door onze loco burgemees ter de hr A Gaastra, zulks in ver band met de afwezigheid van de burgemeester. De heer J D de Jager, voorzitter van Warkums Erfskip, zei in zijn openingswoord dat de besturen van beide verenigingen zich voel den als een jong paartje dat na lang wachten een woning had toe gewezen gekregen. Sinds de op richting hadjden beide verenigin gen te kampen gehad met de wo- ningkrapte. Daar is dan nu geluk kig verbetering in gekomen. Was er logischer oplossing moge lijk? Twee verenigingen die beide mede in de belangstelling van het -wt» clln‘vlc wuuiueu toerisme gebracht moeten worden, let W de gevoelens van de bezoekers ver- samen onder één dak, in een ge- Merk 2728 Telpfonn tolkte’ ook werden nog enkele bouw dat centraal gelegen, zeer woorden gericht tot de nieuwe be- geschikt is voor het beoogde doel. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^^ heerder de heer P Andela. mede omdat het oog van de vreem Met een driewerf hoera werd deling steeds direkt getrokken door de aanwezigen afscheid ge- wordt door dit 17e eeuws stijlvolle nomen van deze wel zeer sympathie gebouw, ke beheerder en zijn vrouw. Hij spreekt er zijn vreugde over uit dat het nu zover is, en zijn dank aan het gemeentebestuur voor de hierbij ontvangen medewerking. De heer Gaastra zegt dat het niet alleen een feesdtag is voor de bei de betreffende verenigingen, maar ook voor de gemeente. Hij zegt dat het gemeentebestuur blij is dat er nog mensen zijn die zich voor deze dingen interesseren en op deze wij ze meewerken aan de bevordering van het vreemdelingenverkeer en ook trachten de oude schatten, dm herinneren aan Workums verleden voor het nageslacht te bewaren. De symbolische opening werd verricht door het overhandigen van twee oude vroedschapsbokalen aan de voorzitter van Warkums Erf skip, die de gemeente aan de ver- epiging in bruikleen afstond, en met de wens dat meerderen in de en daarbuiten dit voor beeld mochten volgen. Nadat het gezelschap vervolgens een bezoek had gebracht aan de waag, waar een keurig ingericht -- -en een museum dat waard is bezien te worden aan 8e' bezoekers werd getoond, keerde volkswagen no. 3 in de rechter- berm terechtkomt. Geen persoonlijke ongelukken, maar wel drie beschadigde wagens was de afloop van deze gecompli ceerde aanrijding. Daarna kwam het afscheid van de oudste leerlingen. Omdat de 2 hoogste klassen nog vijf dagen gaan kamperen op Terschelling moest dit nu al. Met een hartelijke toe spraak van meester Kruikemeier nam hij afscheid van zijn leerlingen Mede namens het bestuur bood hij de kinderen een passend aandenken aan. De voorzitter kon nog enkele prettige mededelingen doen aan de ouders. O.a. deze: dat de school met de bijbel te Wokum door de inspectie van het C.P.S. is aange wezen tot ,rayon-voorbeeld.school’ De onderwijs vernieuwing staat hier op een dergelijk peil, dat in de toekomst personeel van andere scholen een kijkje komen nemen over de hier toegepaste onderwijs methoden. Op deze mededeling volgde een spontaan applaus van de aanwezigen voor het personeel van de school. Na het zingen van een danklied werd deze bijzonder geslaagde ouderavond gesloten. en V.V. V-kantoor men terug naar de raadzaal in het gemeentehuis, waar allereerst de heer Mudde, voorzitter van VVV de heer Gaastra namens beide ver enigingen bedankte voor de ver richte opening. Hij schetste vervol gens de eerste zes levensjaren van VVV, en sprak er ook zijn blijd schap over uit dat thans een zo prettige ruimte in gebruik kon wor den genomen. Verschillende sprekers voerden hierna het woord, die allen de bei de verenigingen feliciteerden met het bereikte resultaat. Het zou te ver voeren hier nog een opsomming te geven van alles wat thans te zien is in onze voor malige leeszaal en op de zolder daarboven. Wij zouden niets liever zien dan dat ieder er eens een kijk je ging nemen. Het kantoor is da gelijks geopend, en de oudheidka mer is dagelijks te bezichtigen, be halve op zondag en op maandag- voormiddag. De entree prijs is laag gehouden. Wij zouden willen besluiten met de woorden van de voorzitter van Warkums Erfskip: ,Denk niet dat u een klein Fries Museum te zien krijgt, het wil slechts zijn een klein begin van iets dat met ons aller en uw aller steun groot kan worden. Als u het zo ziet dan zal het u ze ker niet tegenvallen, maar dan ook alleen zal het voor het bestuur mo gelijk zijn om met moed en ver trouwen hieraan verder te werken’ den: Sylspaed-Balkfinne (0-1) om 8 uur Süd-Noard (3-1); donderdag 23 juni om 7 uur: Begine-Dwars- noard (4-1) om 8 uur ODD-Noard q fn ,72dag 24 juni om 7 uur bud-Balkfmne (0-1) om 8 uur Syls paed-Dwarsnoard (3-1). Uit deze eerste wedstrijden blijkt nu reeds dat de bekerhouder van vorig jaar (Noard) nog niet sterk uit de bus komt, nl. 2 wedstrijden gespeeld en beide verloren.. De publieke belangstelling bij eerste wedstrijden was nog niet groot, dat zijn we tot nog toe bij deze populaire wedstrijden van de buurten niet gewend, als er ech ter straks meerdere wedstrijden ge speeld zijn en de spanning stijgt, zal dit hopenlijk wel beter worden De stand tot woensdagav. is als volgt WORKUM Geslaagd voor het di ploma voor verzorgende beroepen de dames T van der Velue en A Vrij. Ze werden opgeleid aan chr. landbouwhuishoudschool Bols ward. INGEZONDEN OUDJESDAG 1966 Het jaarlijkse uitstapje is weer in zicht. Door verschillende oorzaken ech ter iets later dan gewoonlijk, nl. dit jaar op maandag 8 augustus. Intussen is een commissie ijverig bezig een aantrekkelijke tocht uit te stippelen. Evenals voorgaande jaren doen wij weer een beroep op Workums burgerij voor een geldelijke bij drage. Deze week komen de dames bij u met de lijst (geeft gul voor dit mooie uitstapje). Ook onze heren automobilisten verzoeken wij weer vriendelijk hun auto’s beschikbaar te stellen, want zonder uw aller medewerking is een dergelijke tocht niet uitvoer baar. Oudjes kunnen zich tot en met 9 juli opgeven bij F. van Duinen. DE COMMISSIE N.BL Binnenkort hopen wij een uitgebreid verslag op te nemen over het ontstaan en de groei van de Oudheidkamer (red. Friso)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1