PLAATSEUJK NIEUWS ■■l I I ■H |j| Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en Friesland en van Fa. Gebr. Romkema Is er dan ook wat? SLV.W. aganda Radio HINGST uw voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek J, Biedema A u F o e r h u 11 r Mi HAYE VAN DERWERF nam 7.30 uur ds W A de Pree FA. WESTERN U IS RADIO EN TELEVISIE II |||(F - Merk 27—28 IIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIiyilHIIIII^ SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 DE SPECIAALZAAK VOOR i F; $TUNtot IJEMg burgerlijke stand V Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS FRISO NO. 26 89ste JAARGANG DONDERDAG 7 JULI 1966 .-to to >5 OFFICIËLE MEDEDELING een <toto' KERKDIENSTEN Jager, SLIJTER Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar op was WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr STOEL, tel. 234 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres AGENDA 20 juli: geen bureau dr Muddt Woensdag 27 juli: Consultatiebureau voor zuigelin gen dr Mudde Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 TANDARTSEN: Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur H. S. SCHAAP, tel. 490 Dat 80 AFD. GYMNASTIEK: EN JEUGDTRAINEN Vakantie vanaf 8 juli. VERZORGEN LAAT to Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Teief. adm. 05151-466, Giro 865699 v. in m.m. per m.m. maandag 7 uur ODD-Begine 1-1; 8 uur Balkfinne.Dwarsnoard 5-0, dinsdag 7 uur Balkfinne.Noa- 0-1 S°LEX voor zondag 10 juli a.s. WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur de heer A K W Douma (kandidaat) van Har degarijp; nam 7.30 uur de heer D Lammertsma van Sneek Voorm 9.30 uur zondagsschool (Geref) voorm 9 uur ds D Middel koop; nam 2 uur ds D Middelkoop viering H Avondmaal en dankzeg ging (Doopsgez) voorm 10.45 uur ds J P J Knipscheer (Bapt) voorm 9.30 uur de heer de Vries van Den Helder Voorm 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds Griffioen van Oudega H.O. (Geref) voorm 10.45 uur ds Hor- lings, Heilig Avondmaal; nam 2 u. ds Horlings, dankzegging FERWOUDE (Herv) voorm 9 uur ds B Heilig Avondmaal GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager dankzegging HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Noard 69 Workurr, Telefoon 306 b.g.g. 437 AFSCHEID STAVEREN In de raadszaal werd woensdagavond 8 uur afscheid ge nomen van de heer Jacob Bleeker; in gezelschap van zijn echtgenote en dochter, als gemeentewerkman van de reinigingsdienst wegens het bereiken van de pensioengerechtig de leeftijd op 1 juli. Aanwezig wa ren burgemeester en wethouders, alsmede het secretarie personeel en de gemeentelijke werklieden. Burgemeester Th van Hout liet in zijn toespraak met zeer waarde rende woorden uitkomen het plichts ONTHEFFING WINKELSLUITING Burgemeester en wethouders Workum maken bekend, dat verband met de door de plaatselij ke bakkers getroffen vakantierege ling, voor de bakkerswinkels op de woensdagen, vallende op: 3 en 10 augustus a.s., ontheffing is ver leend van het krachtens artikel 4, le lid der Winkelsluitingswet ge stelde verbod, met dien verstande, dat de bakkerswinkels op die dagen geopend mogen zijn tot 18 uur. Workum, 29 juni 1966 Burgemeester en wethouders voornoemd, A. Gaastra, loco De secretaris, H. M. Gielink VAARDIGHEIDSPROEVEN KOUDUM Op 30 juni jl. werden in het gym. lokaal der Chr. Lagere Techn. School alhier door een aan tal jeugdleden der sportver. ,Oe- verzwaluwen’ onder leiding van hun sportleraar de heer Persijn v. Sneek de examens afgenomen voor de vaardigheidsproeven A, B en C van het KNGV. Het rijk gevarieer de proefprogramma had o.a. een zeer aardig onderdeel nl. een bin- dernisbaan. die in 50 seconden ge nomen moest worden. Alle deelnemers aan deze vaar iigheidsproeven slaagden. VOETBAL WORKUM Dinsdagavond 8 uur speelde een elftal van de Suppor tersvereniging tegen een elftal uit het Heidenschap. Eindstand 2-1 in het voordeel v. de Supp. ver. SLEEPBOOTHULP STAVEREN Zaterdagmiddag werd door kapitein H Visser van het 230 ton metende motorschip ,Novodus’ sleepboot assistentie gevraagd aan de sleepboten ,Dieson’ en ,ThaIas- sa’. De Novadus was geladen met mais en op weg van Amsterdam naar Leeuwarden. Door de dikke mist op het Ijsselmeer was het vaartuig uit de koers geraakt en op de ,Stijle Bank’ aan de grond gelo pen. Nadat het door de beide sleep boten was vlot getrokken voer het op eigen kracht naar Lemmer. ’s Avonds keerden de sleepboten in de haven terug. getrouw van de heer Bleeker gedu rende de 25-jarige dienst en bood namens de gemeente een serveer- box aan. Vervolgens sprak de heer L Goudswaard namens het secretarie personeel en bood een TV-tafel aan De heer A de Vries sprak namens de gem. werklieden en dankte Blee ker voor de prettige samenwerking en overhandigde een klokje. De heer Bleeker dankte voor de tot hem gesproken woorden en voor de cadeaux. Na dit officiële gedeelte volgde een gezellig samenzijn onder een ijstraktatie. ONGEVAL WORKUM Maandagmiddag jl. deed zich in de Begine een nogal ern stig ongeval voor. Bij herstel werk zaamheden aan zijn woning viel de heer de J. van het dak af. Met ernstige hoofdwonden werd hij naar het ziekenhuis in Sneek ver voerd. Wat precies de oorzaak is geweest daar komt men in de regel heel moeilijk achter, volgens de scheids rechter riep de desbetreffende spe ler iets tegen hem, wat niet door de beugel kon. De spelers van het Sylspaed beweerden dat deze merking voor één der spelers bedoeld. Dit neemt niet weg dat de reactie van de spelers om niet verder te spelen, volkomen fout was, men blijft, ook tegenover de scheidsrech ter, ten allen tijde sportief, al is men het soms niet eens met zijn beslissing. Dergelijke praktijken horen in de ze populaire buurtwedstrijden niet thuis. Het gevolg van dit alles is dat het Sylspaed gediskwalificeerd werd en dus geen wedstrijden meer meespeelt. PLEZIERVAART ELK HALF UUR Deze komische situatie ontstond toen twee dingen, die niets met el kaar te maken hebben, in de zoe ker van de camera toevallig tège- GESLAAGD WORKUM Onze oud-stadgenoot de heer G Jaarsma werkzaam op het secretariaat Technische dienst van de Kon. Gist- en Spiritus fabriek te Delft is geslaagd voor het diplo ma Assistent economie. GEMEENTE WORKUM van 28 juni tot en met 4 juli 1966 GEBOREN: Thea, dochter van Jacob Pleunes Schipper en Ida Adriana Gelder- blom Ida Hendrika, dochter van Pie ter Oppedijk en Hinke Hoekstra ONDERTROUWD: Jelle de Boer, 22 jaar wonende te Joure en Froukje de Groot 21 jaar wonende te Workum Dirk Coehoorn 32 jr wonende te Lemmer en Trijntje van der Hei de 31 jaar wonende te Zwager- bosch, onlangs te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen I UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Baenspaed 3 TEL. 406 lijk te zien waren. De nits vermoedende badgast op zijn luchtbed kan er echt niemand meer bijhebben! Voor de pleziervaart moet u even verderop zijn. BUURTVOETBAL WORKUM Bij de gespeelde wed strijden van de buurten zijn de vol gende uitslagen uit de bus geko men. Vorige week woensdagavond 7 uur Begine-Noard 2-1, 8 uur ODD -Sylspaed 1-2; donderdag 7 uur Sud -Dwarsnoard 0-1, 8 uur Begine- Balkfinne 0-0; vrijdag 7 uur Noard -Sylspaed 0-5 (deze wedstrijd werd voor het einde afgebroken, door dat het elftal van het Sylspaed het veld verliet), 8 uur Süd-ODD 0-0 Hoewel het niet in onze bedoeling lag van de verschillende wedstrij den een verslag te geven, moeten wij voor de wedstrijd Noard-Syls- paed wel een uitzondering maken, in verband met het staken van de ze wedstrijd. Nadat de scheidsrechter en één der spelers van het Sylspaed woordenwisseling kregen, werd de ze speler het veld uitgezonden. Dit nam het elftal van het Sylspaed niet en zij verlieten onder protest het veld. INGEZONDEN: INCONTESTABEL Een vreemd woord, volgens een be kend Nederlands woordenboek heeft dit woord een betekenis van .onbetwistbaar’. Na de recente artikelen in de Friso van 30 juni jl., waarin de vra gen van een consument in de Friso van 23 juni jl. worden aangevallen door een opmerker, en m.i. met ’n dooddoener worden afgedaan met een rijmelarij onder de benaming Jnkonsekwenkt, is mij het volgen de opgevallen. Alle moeite van de Gebr. Pruik- ■sma was overbodig geweest, indien zij zeer konsekwent waren ingegaan op de vragen van deze consument. Indien men immers wordt overval len door een onjuiste berichtge ving, of een goede naam en repu tatie wordt aangetast, is het m.i. onduidelijk dat de Gebr. Pruiksma niet konsekwent zijn ingegaan op de door de consument gestelde vra gen. Het had toch een kleine moeite geweest om samen met de dienst doende keuringsambtenaar, of het hoofd van de keuringsdienst, wel ke regelmatig controle uitoefenen, deze vragen van een consument te beantwoorden? Zolang dit niet geschied, blijft deze zaak voor mij en vele anderen nog steeds onzeker. De konsekwente consument (discussie gesloten. Red.) Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per Advertentietarief: 9 cent Kontrakten volgens alg. regeling 4 I.M.-advertenties dubbel tarief tü ViSS15I* Schuijlenburg; nam 7.15 uur G Kuipers van Leeuwarden Telefoon 358 WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven, Heilig Avondm. nam 2 uur ds L Jansen Schoonho ven, dankzegging STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur de heer R van der Kooij te Gauw; nam 7.30 uur ds B J Riemersma met en zonder chauffeur (All-risk verz (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur prof, van der Woude van Groningen; nam 7.30 uur prof, van der Woude MOLKWERUM (Herv voorm 9.30 uur ds W M van de hr G Kuipers van Leeuwarden SPORTDAG KOUDUM Vorige week donderdag middag werd ter afsluiting van t schooljaar van de Chr LTS alhier weer de jaarlijkse sportdag gehou den, met des avonds uitreiking der diploma’s of getuigschriften, waren er dit jaar meer dan want naast de derde klassen waren er ook de vervolgcursussen voor metaalbewerking en timmeren en de lascursus. Bij de uitreiking der getuig schriften waren ook de ouders der geslaagde leerlingen genodigd, zo dat deze avond eigenlijk het karak ter van een ouderavond droeg. Leiding van deze avond had de voorzitter de heer Th de Vries. Ito.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1