PLAATSEUJK NIEUWS jier lyn SoleX Fyftich Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- en Hindeloopen Friesland van Advertentieblad voor de gemeenten Workum, en Zuidwesthoek *a. Gebr. Bomkema S.V.W. agenda Radio HINGST uw ia Visser Zn. Auto- v e r k u es r met en zonder chauffeur (All-risk verz OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS J. Miedema i TT SIEM0NSMA WORKUM TEL:05151-232 FA. WESTERHUIS DE SPECIAALZAAK VOOR RAtMO SNTGLEVISIf IJEKS BO.EË HAYtVAKïfSKWSïtF UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT tarief NO. 27 89ste JAARGANG DONDERDAG 14 JULI 1966 SM a.s. 1 en medede- en ver- en 9 GESLAAGD '1 ■HM I WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: TANDARTSEN: Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur mevr. A R Borggreve-Keizer kaarten ren. 5 5 5 5 5 3 2 2 1 2 1 10 Voorstel van burgemeester wethouders inzake wijziging en de en de en ver en de GESLAAGD STAVEREN Geslaagd voor het sleu teldiploma IVO bij de N.S. de he ren J Bleeker en H L Feenstra. GASBEDRIJF KLACHTENDDIENST 16 en 17 juli: tel. 05157-2861 Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr STOEL, tel. 234 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres 1 2 1 3 0 1 1 1 2 1 3 3 7 6 5 5 4 3 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 M i I Kim».-. Msu. -umKownKrj, Deze week nieuwe inschrijvings. voor de sporttoto inleve- en van af- per m.m. per m.m. I A.AT VERZORGEN 7-1 7-4 4- 3 5- 5 9-8 Merk 2728 Telefoon 358 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Balkfinne Begine Süd ODD Noard Dwarsnoard 5 kleije oer Mar as ik lyn sit to der doe ek al klachten oer de jon- gerein. ,Het fanfarecorps .Crescen- Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen ORGELCONCERTEN TE BOLSWARD Het tweede orgelconcert in de se rie die onder auspiciën van de 3-15 Stichting Orgelcentrum in de Mar tinikerk te Bolsward plaatsvindt op dinsdag 19 juli wordt gegeven door de orgenist Piet van Egmond. Uitgevoerd wordt dan Bach’s gro te Toccata en Fuga in d; het 10e orgelconcert, G F Handel; Trum pet Voluntary, John Stanley; So nate II, F Mendelssohn; Variations de Concert, J Bonnet; Partita ,Veni Creator’, G Verschraegen. Piet van Egmond besluit met 1 van zijn improvisaties. Aanvang: 8 uur n.m. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER GESLAAGD WORKUM Dezer dagen slaagden voor costuumnaaien aan de RK vakschool alhier: Lucie Bouwhuis, lemkje van der Wal, Bettie Westra Grietje van Poelje, Cilia Galema, Tjitske Huitema, Annie Bouma, Ike Bouma, Hannie Miedema, Marijke Teernstra, cum laude, Teatske Hee res cum laude, Trijnie Haagsma cum laude; voor het diploma cou peuse Aukje Jellesma, Reinskje de Jong, Jantje Hiemstra cumlaude. BUURTVOETBAL WORKUM Zo is er dan weer een einde gekomen aan de buurtvoet- balwedstrijden. Het zijn voor spe lers en publiek mooie avonden ge weest, (commentaar op de tribune was soms overbodig, maar hoogde de gezellige sfeer). Uiteindelijk is als kampioen uit de bus gekomen: Balkfinne, maar het puntenverschil was maar klein De laatste uitslagen luiden als volgt: Woensdag' 6 juli 7 uur Dwars- noard-ODD 1-1; 8 uur Süd-Begine 1.0 Donderdag 7 juli 7 uur: Noard- Dwarsnoard 4.0; 8 uur ODD-Balk- finne 0-1. EINDSTAND: (in de volgorde: Gespeelde wed- WORKUM Een dezer dagen slaagde strijden; te Zwolle onze plaatsgenoot D Fol kerts voor eerste bediende Vakbe kwaamheid VBOB. genomen, om tegen lagen prijs kocht te worden, zoo trof 't dat men alhier bijna pelen kan krijgen en kop, d.i. zes pond, die weet te bemachtigen reeds 42 moet betalen. Zou ook hier het ingrijpen van de overheid wenscht zijn? Immers Friesland” is MARKTBERICHT STAVEREN Aanvoer visafslag af gelopen boekweek: 1158 pond lijnaal prijs 2.35 tot 2.60 93 pond kuilaal prijs 1.40 134 pond snoekbaars 1.05 tot 1.20 3812 pond baars prijs 0.87 tot 1.08 8 pond schotje prijs 1.14 tot 1.25 2 pond snoek prijs 1.00 3086 pond witvis prijs 0.01 tot 0.05 EXAMENS Op de te Utrecht af genomen ex amens van de Coöperatieve Mode- vakschoolvereniging ,Danckaerts’ U.A. slaagden dezer dagen; voor costumière de dames B T Launuru en R Lesteluhu te Wyldemerk (Gaasterland) en D Lootsma te Scharnegoutum. Voor het tweede gedeelte van het examen lerares coupeuse costuum- en mantelvak mej A de Vries te Ipecolsga en mej E Wesseling te Joure. Allen zijn leerlingen van de modevakschool ,Krij tenburg’ te Sneek, dir. Mw. T Zwaagstra-van Dijk. Baenspaed 3 TEL. 406 KERKDIENSTEN voor zondag 17 juli WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds Kalsbeek van Exmorra; nam 7.30 uur ds R Zuurmond van Wijckel Voorm 11.15 uur zondagsschool (Geref) voorm 9 uur ds D Middel koop; nam 2 uur ds D Middelkoop (Doopsgez) Voorm 9.30 uur ds J P J Knipscheer, extra kollekte v. het bouwfonds (Bapt) voorm 9.30 uur de heer Looye van Hilversum Voorm 11.15 uur Zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) voorm 9 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 9 uur leesdienst; nam 7.30 uur ds Boite van Warns FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager GAAST (Herv) voorm 9 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst; nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) Voorm 10.45 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds Vermaat van St. Nicolaasga; nam 7.15 uur de heer Kuperus van Leeuwarden MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 2 uur de heer R van Dijk van Leeuwarden WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds Haanstra van Opende; nam 2 uur ds Haan stra STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds A van der Hey van Halle; nam 7.30 uur ds A van der Hey gewonnen; gelijk; verlo ren; aantal punten; doelgemiddel- de) GESLAAGD WORKUM Vorige week slaagde te Sneek onze plaatsgenoot T Wou da voor electro techniek (4-jarige cursus). Aan de kweekschool te Sneek slaagde als onderwijzer E. Valk. ver me, geen aardap- voor een vijf- men nog cent niet ge- -- xS de aardappelenprovincie bij uitne mendheid, er worden zelfs duizen den kilo s naar de groote steden ge stuurd om daar goedkoope aardap pels te verschaffen. Maar wanneer dit gebeurt door eigen inwoners te ontrieven vind ik dit wat al te bar. Daarom vraag ik nogmaals: Zou- een ritje langs deze streek, om ook appels te verschaffen zijn?’ En dizze huismoeder’ hie sukses mei har skriuwerij. Doch der kom ik letter wol op werom. Earst in oar forhael. .Workumerveld. Een vroolijk ge zelschap, gekleed in uniform, in een militaire vrachtauto gezeten, de trieste Gaasterlandsche bos- schen moede, maakte gisteravond gerd zonder echter veel letsel te eens te genieten van het prachtige vergezicht vanaf den Oudendijk. Op het eind van den grintweg ge komen waar wel eens vaker chauf feurs schrikken, werd nu ook het stuur omgedraaid en in een oogen- blik was men onder aan den dijk, - - doch nog vlugger waren twee der ^^Positieregelingen inzittenden er onzacht uijtgeslin- gerd zonder edhter veel letsel te bekomen. De toegeloopen omwo nenden, die meenden dat er gehol- pen zou moeten worden om de au to weer boven te krijgen, hadden het mis. De chauffeur bleef stil aan het stuur zitten, met alle kracht achteruit, later vooruit zou hij te gen de dijk oprijden, doch bleef waar hij was, in de onderberm, tot hij vrijwillig een touwtje liet aan leggen, waarmee hij onder een ge- juichje werd opgetrokken. Voor zo’n vernederende hulp kon geen woord van dank worden gezegd.’ F. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 5 tot en met 11 juli 1966 GEBOORTEN: Tjitske Margaretha dochter van Jogchum van der Gaast en Aaltje Folkertsma ONDERTROUWD: Geert de Leeuw 66 jaar wonen de te Joure, gehuwd geweest met Trijntje Jager en Anna Katharina Granderath, 55 jaar, wonende te Joure, onlangs te Workum, gehuwd geweest met Jozef Meijer. GEHUWD: Paulus Andela 24 jaar en Alber tina Venema 20 jaar, beiden wonen de te Workum OVERLEDEN: Anthoon Hendriksma, 84 jaar ge huwd geweest met Janneke van Mekeren Agatha Witteveen, 82 jaar, onge huwd en van de salarisverordening’, i.v.m. her ziening salarisnormen hoofd gem. werken le, resp. 2e, 3e en 4e ambte naar ter secretarie Workum. 11 Voorstel van burgemeester wethouders tot wijziging van salarisverordening’ i.v.m. schrijven van Ged. Staten van Friesland van 3 juni 1966 12 Voorstel van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van dr. Stoel als gemeentelijk lijkschou wer. 13 Voorstel van burgemeester wethouders inzake wijziging de .salarisverordening’ i.v.m. bouwhuurcompensatie jeugdig per soneel. 14 Voorstel van burgemeester wethouders tot aanwijzing van de Trekwei tussen Dwarsnoard en Prystershoek als B-weg. 15 Voorstel van burgemeester wethouders tot wijziging van bestemming van het gemeentelijk verzorgingshuis .Wymertshof’. 16 Voorstel van burgemeester wethouders tot het aangaan van 'n geldlening groot 185.000.- met de NV Bank voor Nederlandsche Ge meenten t.b.v. de bouw van de nieuwe o.l. school. ma, Algeraburren 23 sma, Algeraburren 33 7 Verzoek van het bestuur van de nieuwe vereniging voor christelijk schoolonderwijs om medewerking tot aanschaffing van: a brandblus apparatuur; b nieuwe leermiddelen voor de invoering van het onder wijs in de vakken handenarbeid en friese taal. 8 oorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaar stel ling van een extra leermiddelen crediet t.b.v. de openbare school voor g.l.o. alhier 9 Voorstel van burgemeester wethouders tot wijziging van alle kanten moet uitzien, op een onzachte manier in king te komen met een der steeds tusschen de toehoorders doordra vende belhamels. Ik vraag mij af, is door een krachtig optreden der politie en tevens door medewerking van Ouders en Onderwijzers daar aan geen paal en perk te stellen? Als het zoo blijft doorgaan kun nen de muziekliefhebbers gerust thuis blijven.’ Of it folie holpen hat? De jirpels skynden yn it lést fan juny 1916, noch al krap west to hawwen. Yn in hiele bulte gemeen ten waerd derom bislach lein op ae foarrie fan de greathannel. Hwant al wie de ütfier fan ierd- apels forbean, doch gyng der sa tomük noch hiel hwat de grinzen oer en der koe mear oan fortsjinne wurde as dat men dy yn it eigen lan forkoeht. Sa komt it dan, dat, ,Een Workumer Huismoeder’ yn de Friso dit skriuwt: ,Nu men in de couranten kan lezen hie allerwe gen aardappelen in beslag worden En wy, yn 1966 mar stien en bien de tsjintwurdige .jeugd’ sa yn it nijs fan 50 jier sneupen, nou, dan wiene -oer de jon- do’, directeur de heer J b’Dijkstra gaf Woensdagavond wederom een uitvoering op de Markt. Het weer werkte niet mee, want ’t was koud. Over de uitvoering waren de tal. rijke toehoorders vol lof, doch zoo- als uit een ingezonden stukje blijkt was er tijdens de muzieknummers veel rumoer.’ Nou sil ik net dat ,ingez. stuk’ hjir oermmme, mar wol in diel der ut. ,Als men zich voorstelt om eens te genieten van eenige goed inge studeerde muzieknummers, dan komt men bedrogen uit. De Worku mer jeugd vierde volop feest, het was somtijds zoo erg dat men niet anders hoorde dan het geschreeuw en geklos van de klompen der lie ve jeugd, waar nog bijkomt dat men alle kanten moet uitzien, om niet aanra- ONGEVAL WORKUM Bij herstelwerkzaamhe den op het dak van een woning op het Noard, viel de heer H. K. van de steiger en kwam 7 meter lager op de grond terecht, waarbij hij nog een zonnescherm raakte, en dit mee naar beneden nam. Wonder boven wonder mankeerde hem niets pp Hon lirot en even later stond hij weer op de U<U1 OOK WUl f steiger, alsof er niets gebeurd was AGENDA 20 juli: geen bureau dr Muddt Woensdag 27 juli: Consultatiebureau voor zuigelin gen dr Mudde AGENDA voor de te houden raadsverga dering der gemeente Workum op maandag 18 juli a.s., ’s av. om half acht Notulen van de vergadering van 17 mei en 28 juni jl. 2 Ingekomen stukken lingen. 3 Onderzoek van de geloofsbrief van het in de vakature, ontstaan door het overlijden van de heer S Brouwer, benoemde raadslid de hr F Jonker. 4 Onderzoek van de geloofsbrie ven van de voor de nieuwe zittings periode benoemde raadsleden. 5 Voorstel van burgemeester wethouders tot onderhandse huur van de woning Pelikaen 3. 6 Voorstel van burgemeester en wethouders tot verkoop van een paar perceeltjes grond aan F Baje- A’J‘" - 23 en F. Jelle- Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum W T” flSK EBE' voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. jflRi '1C el adm’ 05151-466, Giro 865699 Jt AJLoU

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1