Fyftich PIAATSELIJK NIEUWS jier lyn Wasautomaten Radio HINGST Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- en Friesland van verhuur Fa. Oebr. Romkema Auto la Visser Zn. voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek J. Miedema S.W.W. agenda SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 FA. WESTERN U IS RADIO EN TELEVISIE I IJËME DE SBOEB HAYE VAN DER WERF It ain i 1 g iWlli DE SPECIAALZAAK VOOR V. W. BUSJES CHEVROLETS IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIhlIllllllNllhlIlIN -_g- FRISO NO. 28 89ste JAARGANG DONDERDAG 21 JULI 1966 Adm. FRISO en 27 de UU-' in WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM EXPOSITIE IN HET STADHUIS WORKUM Het is hier een goede had een Van vrijdagavond 6 uur tot maan- uur Dr STOEL, tel. 234 AAN ALLE CAMPINGBEWONERS WORKUM Reeds geruime tijd TANDARTSEN: Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur FR. HAANSTRA, Bolsward Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 16 M2 Bruin- Leeuwar- T«A AT UW VERZORGEN Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 m.m. per m.m. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds heer J Sterk van Drachten; nam 7.30 uur ds van der Linde van Nijega Jeugd dienst WARNS (Herv) voorm 9.30 uur de heer Postma van Heidenschap; nam 2 uur ds W A de Pree van Hindeloo- pen STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst; nam 7.30 uur de heer R van der van Gauw met en zonder chauffeur (All-risk vcrz OPELS 2 P Piersma Sr NJHC Heeg; 3 P Hofkamp NJHC Heeg; 4 B van Klinken NJHC Heeg 16 M2 ongeregistreerd (van le den): 1 G Cnossen Gaastmeer Merk 2728 Telefoon 358 den burge meester van 1600; voor den secre taris van 1500 en den ontvanger 800. Voor allen zijn 2 zesjaarlijk- se verhoogingen in uitzicht ge steld, zoodaif het maximum voor den burgem. 2100, voor den secr. 2000 en voor den ontvanger 1000 bedraagt.’ F. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per Advertentietarief: 9 cent -V- Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief 4 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen ,hongerbetooging’ gehouden, woordvoerder der betoogers die met eenige anderen door den burgemeester en wethouder Wi- baut werd ontvangen, noemde, de regeering .moordenaars van vrou wen en kinderen’, en om dat te be wijzen had hij een vrouw meege bracht met een kindje van drie maanden, die een toonbeeld waren van ellende. De aanblik van de moe der en het kind was inderdaad er barmelijk, de burgemeester h^ar reeds onmiddellijk op stoel doen plaatsnemen. De echtge noot van deze vrouw zoo zeide de spreker, was gemobiliseerd, en nu moest zij met haar kindje leven van een ondersteuning tot een be drag van 1.30 in de week. Als het zoo doorgaat, dan kon er nog wel eens een hongeroproer van komen.’ De burgemeester noemde het on- menschelijk om met deze arme moe der en het pasgeboren wicht over straat te sleepen.’ Yn den Haech broeijde it ek noch al hwat. Mar der gyng it rêstiger en frédiger ta as yn oare plakken. In .vrouwendeputatie’ under lie- ding fan in mejuff. van Eikel, hie in ünderhald mei minister Cort v. d. Linden. En dat frommiske skynt FEIKE BOSCHMA EN ZIJN MARIONETTEN THEATER IN WORKUM WORKUM De van de televisie be kende marionettenspeler F eike Boschma komt binnenkort met zijn theater naar Workum en wel op vrijdag, 29 juli a.s.. Op die geeft hij ’s middags een voorstel ling voor de kinderen en ’s avonds voor de volwassenen. Voor de jeugd is gekozen het sprookje ,Het gelukskind’ terwijl voor het avond programma een keus is gedaan uit Chinese legenden. Poppen kan men op verschillen de manieren de menselijke bewe gingen laten nadoen, waarvan één wijze, nl. de poppenkastpop, alge meen bekend is in de figuur van Jan Klaassen. De marionet hangt aan een aan tal draden die vanaf een stokje dat vastgehouden wordt, naar ver schillende onderdelen van de pop of andere figuren lopen. Door nu deze draden als het ware te bespe len laat men de marionet de ge. wenste handelingen verrichten. De voor zover UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Baenspaed 3 TEL. 406 CAMPING IT SOAL WORKUM De vakanties zijn thans in volle gang en overal ziet men auto’s bepakt en beladen de wegen langs rijden op zoek naar een mooi plekje. Ook op de Workumer camping heerst een drukte van belang. Plm 140 tenten en caravans hebben hier plaats gevonden en dat is ongeveer veertig meer dan vorig jaar met de bouwvak. Dat wil echter niet zeggen, dat het terrein nu vol is. Door de uitbreiding enkele maan den geleden kunnen op deze cam ping nog vele gasten een plaatsje vinden. Toch is de drukte iets tegenge vallen, dit zal wel een gevolg zijn van de weersomstandigheden, die direkt niet ideaal te noemen zijn en een camping aan het water heeft daar in eerste instantie mee te ma ken. Al met al is het er erg gezellig en een ieder is, door alles wat er geboden wordt, zeer tevreden. Zaterdagavond speelde er de Frisian Band en vooral voor de ou deren was het een gezellig avond je. Verder heeft de beheerder in de kantine een televisietoestel ge plaatst. Dit wordt door de gasten zeer gewaardeerd, juist nu met het KERKDIENSTEN voor zondag 24 juli a.s. WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds R Bijl van Joure, Jeugddienst; nam 7 30 u ds J van der Heide uit Burgwerd Geen zondagsschool oog op de wereldkampioenschappen (Geref) voorm 9 uur ds D Middel de kinderen genie- koop en nam 2 uur ds D Middel - zaterdagmiddag koop (Doopsgez) geen dienst (Bapt) voorm 9.30 uur de heer Looye van Hilversum; voorm 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds R Bijl van Joure, Jeugddienst (Geref) voorm 10.45 uur ds Hor- lings; nam 2 uur ds Horlings FERWOUDE (Herv) geen dienst GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) voorm 9.30 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM gewoonte geworden om ieder jaar (Herv) voorm 10.30 uur ds Faas in de zomermaanden enkele tentoon van Hemelum; nam 7.15 uur de hr stellingen te organiseren in het Kuperus van Leeuwarden stadhuis. De culturele raad van Workum in samenwerking met de Fryske Kultuerried hebben thans hiervoor uitgenodigd de Friese kunstenaar Bouke van der Sloot uit Leeuwar den en Beb Mulder uit Stiens, die da;g hun werk exposeren van 15 juli tot en met 12 augustus a.s. Van deze schilders zullen er gou aches en olieverven op papier te zien zijn. Hoewel zij beiden naar de natuur schilderen, volgen zij niet nauwkeurig het direkt waar neembare, maar proberen ook hun eigen visie hierop, over te brengen op het doek. Beb Mulder ontving zijn oplei ding aan de Middelbare Kunstnij verheidsschool te Leeuwarden en is sinds enkele jaren artistiek mede- Fryske Kultuerried dagmorgen 7 van 12 tot en met 18 juli 1966 GEBOREN: Hendrik zoon van Fokke Durk Heida en Antonia Engelina In de Betouw Hendrik zoon van Murk Haan- stra en Klaaske Waslander ONDERTROUWD: Johannes Veltman 23 jaar wo nende te IJlst en Aaltje Martha Weerstra 21 jaar wonende te Wor kum GEHUWD: Jetze Lambertus Huisman 21 jr en Sijmontje van den Akker 20 jr beiden wonende te Workum OVERLEDEN: geen aanwezig, wordt wel gesproken, doch meestal op de band vastge legd. Dit laatste is uiteraard het geval met de muziek (opera) die wordt gebruikt. De heer Boschma is een Fries, zoals zijn naam haast al doet ver moeden. Hij is geboren in Ysbreeh turn doch woont reeds jaren in Am sterdam. Hij geniet in binnen- en buitenland een grote bekendheid als marionettenspeler. S.V.W. vraagt een bode voor maan delijks contributie ophalen, tegen redelijke vergoeding. Aanmelden van Wieren Nijhuizum i bij penningmeester H. S. schaap. Tjotters: 1 J Simon NJHC Heeg; tekst van het verhaal, ,De aardappelnood, naar het schijnt mede ontstaan door te veel uitvoer naar het buitenland, heeft in verschillende plaatsen aanlei ding gegeven tot betoogingen. Te Rotterdam heeft een grote betoo- ging tgen de duurte plaats gehad. De stoet die bij het stadhuis en verder in de stad demonstreerde, was duizenden personen sterk, en hier en daar ontstonden relletjes met de politie,, terwijl in een aan tal winkelzaken de ruiten zijn in geworpen. Ook te Amsterdam is ’n De hier, land zou blijven.’ En hwat wie it antwurd fan mi nister Cort v. d. Linden oan mej. Eikel? De minister stemde volmon dig toe, dat ten opzichte van deze kwestie een fout was begaan. Door de regeering is nu op alle aardap pelen beslag gelegd. De grenzen zijn nu gesloten voor den uit voer van de levensmiddelen, en rijst, groenten, suiker enz. zouden nu binnenkort in voldoende hoeveel heden aanwezig zijn. Ook het var- kensvleesch en vet zou goedkoper worden. Op een vraag van den minister, of spek te verkrijgen was, deelde een der vrouwen mede dat zij za terdag jl. den geheelen dag uit werken was geweest en ’s avonds nergens een Va pond vet spek voor den Zondag had kunnen bekomen.’ ,De kinderen loopen weken lang met kapotte schoenen, het leer is duur. Reparatie van schoenen en kleeren is niet te bekostigen. Ook werd op goedkooper steenkolen en cokes aangedrongen. Nadat mej v. Eikel den minister in overweging had gegeven, bij de samenstelling van commissies voor den levensmid delenvoorziening, daarin ook arbei dersvrouwen te benoemen, verlie ten de vrouwen, na een woord van dank voor de welwillende ontvangst van den minister, het departement’ ,De Pathéfoon speelt zonder naald doch met onverslijtbaaren saffier. Verkrijgbaar voor Workum en omstreken bij A. Bijvoets. De goedkoope winkel. Kan ook wor den verhuurd voor bruiloften partijen. Vraagt conditiën.’ Neffens it Riedsforslach fan juny 1916 is Warkum opnommen yn de 5e gemeenteklasse, ,met een de müle wol op ’t goede plak hawn aanvangsalaris voor to hawwen, hwant hja bigoun da- liks al mei to sizzen ,dat de schuld lag bij minister Posthuma. In het najaar van 1915 heeft een deputa tie vrouwen er al bij de minister op aangedrongen om maatregelen te nemen, daar, indien het zoo zou doorgaan, geen aardappel in het wvjxvxYuivi rteeas geruime tijd wor den een aantal nummers van het Workumer nieuwsblad Friso’ be zorgd in de kantine van het pavil joen te Workum. Vanaf donderdag 21 juli wordt regelmatig dit blad verspreid in de tenten, caravans en zomerhuisjes op deze camping. Mochten er echter bewoners van de camping desondanks geen Fri so’ ontvangen, dan kunnen zij zich vervoegen bij de beheerder, waar steeds gratis nummers verkrijgbaar zijn. voetbal Ook tpn ervan zioals met het kinderprogramma, de een had een lolly, een ander ’meerde z’n gezicht onder het ijs en de der de zat als een razende op z’n duim te zuigen. Dan is er nog het wonder mooie vogelreservaat, met z’n dui zenden vogels, die onder veel ge schreeuw opvliegen als je er, on der geleide van de heer K Mein ’n excursie maakt naar de vele nesten met de jonge vogels erin. Een prach tig stuk natuurschoon. Hier is Wor kum op z’n allermooist. En ongetwijfeld zullen steeds meer vakantiegangers dit mooie plekje aan het Ijsselmeer ontdek ken en ervan genieten. WORKUM Bij het gehouden Mid denstandsexamen te Sneek slaag den van de Workumer Midden- standscursus (Wielinga-Bruggen- kamp): Mej S Bolhuis en de he ren Ed. Bouma, Th. Harkema, P. de Jong, M Venema en Th de Vries enkele jaren artistiek mede werker van de 1 Bouke van der Sloot is in Fries land geen onbekende, op veel ten toonstellingen in en buiten Fries land heeft zijn werk gehangen. Hij is o.a. bekend geworden door de vele kalenders die gemaakt wer- den van zijn tekeningen en schil derijen. Van der Sloot is autodidact BENOEMING WORKUM Onze vroegere plaatsge note Mej N de Jager thans direc trice van de Chr. Huishoudschool te Andijk wordt met ingang van 1 oktober a.s. benoemd bij de Stich ting .Voorlichtingscentrum Olie- stook te den Haag. ZEILWEDSTRIJDEN WORKUM Zaterdag 16 juli hield de zeilvereniging Workum’ haar jaarlijkse open wedstrijden op de Grote Gaast. en Zandmeer. ’s Morgens werd een lange af- standwedstrijd gehouden, route Gaast- en Zandmeer en Oudegaas- ter Brekken. UITSLAGEN: Lange afstandwedstrijd: streep A: 1 D Venema; H sma Joure; 3 A Visser den 16 M2 streep D: 1 R Soer L’war den; 2 E Schaap Workum; Finnjollen: 1 G van Wieren Nij huizum; 2 P Dijkstra Workum. Middagwedstrijden: 16 M2 streep A: 1 H A Minks Leeuwarden; 2 D Venema Workum; 3 Th de Haan Sneek 16 M2 streep B 1 R Soer L’war- den; 2 A Hoekstra Jutrijp Pampusklasse: 1 H Donker Sneek Finnjollen: 1 G L Woortman, Gro ningen; 2 P Dijkstra Workum; 3 G De tentoonstelling is te bezichti. gen: maandags tot en met vrijdags 9-12 en 14-17 uur; vrijdags ook van 19-21 uur.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1