Fyftich jier lyn PLAATSEUJK NISUWS S0LEX I s Wasautomaten Workumer Krant 1 Advertentieblad Nieuws- en voor Zuidwesthoek Friesland en van FA. WESTERN U IS Auto - verhuur met en zonder chauffeur Radio HINGST flADIO ENTELEVISIt BMW fa Visser Zn. de gemeenten Workum, Hindeloopen HAYE VAN DERWERE J. Miedema a SIEMONSMA WORKUM TEL;05151-232 DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER UW ADRES VOOR: AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Verschijnt éénmaal ISO HUNIA’S DRUKKERIJ DONDERDAG 28 JULI 1966 NO. 29 89ste JAARGANG AAN ONZE CLIENTELE! Jelte FAMILIEDRUKWERK jaar e.v. e v. OFFICIËLE MEDEDELINGEN behouden thuis. a.s. a. voorm b. c. ds Horlings ds B Jager uur de aan- ze van Y Hunia’s Drukkerij Workum - Tel. 466 verzorgd, alle andere drukwerk bestellingen moeten deze week blijven overstaan per m.m. per m.m. Markt- Directie KLACHTENDDIENST GASBEDRIJF 30 en 31 juli: tel 05157-2861 WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr. MUDDE Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 29b Wor-j TANDARTSEN: Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur H. S. SCHAAP (All-risk verz.) LAAT UW VERZORGEN oer- dêr In verband met de vakantie in ons bedrijf, wordt de volgende week alleen Merk 27 28 Telefoon 358 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM De advertenties voor de FRISO moeten uiterlijk a.s. dinsdagmorgen in ons bezit zijn per week Uitgave: Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Bouma: 2e premie Premiekeuring merrieveulens: Zinneke 66b, fokker/eigenaar W Brink, Workum: 2e premie Zauberin, fokker/eigenaar A We rumeus Buning: 2e premi» Hengstveulen, fokker/eigenaar A Gaastra: 2e premie. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent Kontrakten volgens alg. regeling I.M.advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen KONING VOETBAL Nu het slot van ,Koning Voetbal’ in zicht komt, en de reacties op deze artikeltjes zo enthousiast wa ren, is het onze bedoeling na ho ning Voetbal’ deze reeks voort te zetten met dien verstande dat dit dan het verhaal wordt van het op nieuw herboren .Stormvogels’ om streeks 1928-1929. Gaarne zouden wij van de leden of supporters van dit .Stormvogels’ gegevens willen ontvangen over de preciese heroprichting, en leuke voorvallen uit de tijd van het be staan plm. tussen 1928 en 1940. Brieven hierover zenden aan: REDACTIE FRISO, Workum WEEKOVERZICHT STAVEREN Aanvoer visafslag af gelopen boekweek: 1242 pond lijnaal 2.40 tot 2.50 p.p. 45 pond snoekbaars 1.29 tot 1.50 1474 pond baars 1.25 tot 1.33 2 pond schotje 1.19 1716 pond witvis 0.03 tot 0.04 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER I BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 19 tot en met 25 juli 1966 GEBOREN: Martin Jelte zoon van Haagsma en Hinke Smits ONDERTROUWD: Wiebe Visser 25 jaar wonende te Workum en Maria Bleeker 19 jaar wonende te Parrega Jan Minnema 24 jaar wonende te Arnhem en Baukje Visser 19 jr wonende te Workum GEHUWD: Dirk Lieuwe Bruinsma 26 jaar wonende te Sneek en Corrie Kra mer 27 jaar wonende te Workum Jelle de Boer 22 jaar wonende te Joure en Froukje de Groot 21 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: Sijbrandus Jager, 71 Apolonia Adema Eelkjen de Jong 26 jaar e.v. Wie be van de Lageweg Lieuwe van Wieren 25 jaar Willemina van der Veen gen der andere gemeentenaren was is nog de vraag. Elke baal was van 200 pond. In kwam Zaterdag re- geeringsrijst aan. Maandag d.a.v. bracht een gemeente werkman hier van achtereenvolgens: 50 k.g. bij den burgemeester; 100 kg. bij den wethouder; 50 kg bij den gemeen teontvanger; 100 kg. bij den wethou der. Voorts kregen een controleur bij de gemeentebelasting 100 kg. De gemeentesecretaris, een ambte naar van de Burg, stand en twee secretarie ambtenaren elk 50 kg. De grossier 600 kg. Een coöp. bakkerij 1800 kg. De winke liers en de Coöp. Vereeniging ontvingen niets.’ De nammen fan de plakken hwer Baenspaed 3 TEL. 406 AANWIJZING ALS B-WEG EN GESLOTENVERKLARING VAN HET GEDEELTE TREKWEI TUSSEN DWARS- NOARD EN PRYSTERSHOEK Burgemeester en wethouders ma ken bekend, dat door de gemeente raad in zijn vergadering van 18 ju li jl. is besloten: het gedeelte van de bij de ge meente in beheer zijnde Trek- wei tussen het Dwarsnoard en de Prystershoek aan te wij zen als B-weg; genoemd weggedeelte gesloten te verklaren voor voertuigen dit ófspile ha ’k er mar net by set, mar it earste wie in gemeente yn Gelderlan, it oare leit yn Limburg En nou in advertinsje: .Workum, Standplaats plein. Bioscope Moderne. D. Schouten Zn.. Hiermede heb ben wij de eer u kennis te geven, dat wij in ons Modern ingerichte Bioscope,Theatre vanaf Dinsdag tot en met Zaterdag 15 Juli een Reeks pracht-Bioscope voorstellin gen zullen geven. Wij hebben ook nu kosten noch moeite gespaard om het beste en het nieuwste van den tegenwoordigen tijd te kunnen pre- senteeren, en hopen het vertrouwen dat ons ’t vorige jaar zoo ruim schoots ten deel viel, opnieuw te verwerven. Wij vestigen in ’t bij zonder de aandacht op onderstaan de hoofdnummers allen dramatisch 4 en 5 afdeelingen. Bioscopisch be werkt naar de werken van de meest begaafde schrijvers: .Luitenant Shannon of de opstand in Delhi.’ ,De halfbloed, of de wraak van een Indiaan.’ ,Het Russische Juk.’ ,De banneling van Siberië.’ ,Het drama der zwarte rotsen’, en ,De gevaren van de Oceaan.’ Verder tal van Komische num mers, Comedie en Oorlog Journaal Duidelijke verklaring der beelden. Aanvang 8 uur.’ Entree le rang 60, 2e rang 40, 3e rang 25 cent’ En nou tinke wy - yn dizze tiid - miskien dat alle minsken yn Warkum bliid wiene mei sa’n for- setsje, midden yn ’e fekansje. Jouns foar de greate minsken en mid dels foar de bern. Mar sa wie ’t dochs net, hwant yn de Banier’ fan 10 july 1916 stiet in ynstjürd stik, hweryn de skriuwer oan de alders de (rie jowt om de bicrn net nei de tinte op ’e Merk gean to litten en likemin der seis hinne to gean Hwant hwat men der tol sjen kriget ,is voor het grootste ge. deelte kwetsent en onze delijk.’ Ek al stie der yn de adver tinsje: ,Geen der beelden kwetst Godsdienst of zeden’. Mar de wars- -kóging holp sa ’t skynt net folie hwant alle jounen wie de tinte stampvol.’ Ik foar my seis bin der fan tsjüge dat hwat de minsken doe to sjen krigen, mar bernespul wie by hwat nou op ’e televisy to sjen en to hearren krije. F. KEURINGEN WORKUM Op woensdag 13 juli werden op het terrein van de heer A Werumeus Buning merrie- en voerkeuringen gehouden, welke de volgende uitslagen opleverden: Voor stamboek: Sjakeline fokker/eigenaar C Postma kum: Ster reisgeld Arina 28080, fokker J Keizer, Ernst, eigenaar J Y Bouma Workum stamboek Voor hulpboek: Nelli, fokker/ eigenaar D Hofman Jr. Workum: stamboek. Voor een coede Voor ster reisSeld: Orchidee goeae 35807b, fokker/eigenaar A Weru- NAAIMACHINE meus Buning Workum: reisgeld naar een goed adres Voorkeuring twentermerriën. Tres-chic 2b, fokker A Werumeus Fa» Gebr. Homkema Snreisigeidaar F Jellesma Wor' Tjallie 47b, fokker I Terpstra, Mantgum, eigenaar D Hofman Jr: reisgeld Premiekeuring hengstveulens: Zbynek 67b: fokker/eigenaar A We rumeus Buning: 2e premie Hengstv. fokker/eigenaar J RINGRIJDERIJ WORKUM De drie plaatselijke ver enigingen Plaatselijk Belang, VVV en Warkums Erf skip organiseren ’n grote ringrijderij op zaterdag 30 ju li a.s. des namiddags 3 uur. Heer en dame in Fries costuum verhoogt de gezelligheid en aanblik van de- rijderij. Er wordt gereden met de Friese sjees aangespannen met geregistreerde paarden van de ,Kon. Fries Paardenst.’ Deze folkloristische ringrijderij die wordt gehouden langs de Wy- merts is niet alleen voor de inge zetenen maar ook voor de vele va kantiegasten in ons stadje beslist de moeite waard. Komt allen, maakt. Workum ge zellig. IETS BIJZONDERS WORKUM Thans in ’t hoogseizoen is het heel erg druk op de wegen. Ook in ons stadje vliegen de auto’s af en aan. Fietsen, bromfietsen al les trekt langs de weg op zoek naar vakantie geneugten. En met recht. Het is nu de tijd om te genieten. Ook op het water is het gezellig druk. Lutina’ ligt zachtjes te dei nen naast ,Efkes Lins’, terwijl ,Ta- binta’, .Everdina’, (Breeveertien’, ,Pjedo’, .Trouwenzee’ in eikaars kielzog voorbijvaren. Ook een rus tige vakantie had de ruiter die maandag langs de Makkumerdijk kwam gestapt. Om lenig te blijven liep hij een tijdje voor het paard, want hij kwam al geheel van Alk maar gereden. Hij zei dat de Af sluitdijk wat eentonig was geweest maar dat de omgeving nu langza merhand gezelliger en leuker werd Hij vroeg de weg naar Gaasterland Hij had een mooi bruin slank paard dat er nog aardig fris uitzag. Za deltassen verborgen zeker zijn kampbenodigdheden. Heel vermoe delijk een student die op deze leu ke en bijzondere manier van reizen in deze tijd zijn vakantie door bracht. Goede reis en komst. KERKDIENSTEN voor zondag 31 juli WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds van der Kooy uit Gauw; nam 7.30 uur ds G van Zeben Voorm 9.30 uur zondagsschool (Geref) voorm 9 uur leesdienst; nam 7.30 uur ds Mulder van Stave ren (Doopsgez) voorm 10.45 uur ds J P J Knipscheer ((Bapt) voorm 9.30 uur ds Hofhuis Voorm. 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds Eggink uit Bolsward (Geref) voorm 9 uur nam 2 uur leesdienst FERWOUDE (Herv) nam 1.30 Heilige Doop GAAST (Herv) geen dienst HINDELOOPEN (Herv). voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) geen dienst KOUDUM (Herv) voorm 9 uur ds Ankersmit; heilig Avondmaal; nam 2 uur ds Ankersmit, Heilig Avondmaal en dankzegging MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds Jansen Schoonhoven; nam 2 uur de heer J A Koppers van Groningen WARNS (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst; nam 2 uur ds L Jansen Schoonho ven STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds W P J Wesseldijk van Leeuwarden, neming en Heilige Doop nam. 7.30 uur leesdienst Al wie dan nei twa jier oarloch yn 1916 dus, noch gjin sprake fan ’n algemiene distribüsje dochs wie der hoe langer hoe mear hwat men allinne mar op bonnen krije kie. En it wie mar goed dat de regea- ring yngrypte - ek al waerden alle dieden en bipalingen dy ’t fan dy kant kamen - danich bikritisearre. Yn sommige gefallen sil der grif ek wol reden ta west hawwe, mar der wiene ek gefallen hwer de re- gearing alhiel buten stie en dochs de skuld krige. Lyk ik de foar’ge kear al skreaun ha wiene der fiersto folie jirpels oer de grinzen gien, en wiene dy hjir yn it eigen lan silver hast net to keap. Derom liet men hjir rys ktymme. Dat skynde doe noch ge- nóch to krijen te wêzen. En alle gemeenten koene mar op jaen hoef olie balen rys hja nedich hiene, en de balen waerden nei de gemeente stjürd. Mar dan? Ik sil jimme léze litte hwat er yn de Friso fan 8 july 1916 stiet. .Distributie van regeerings-rijst. Een paar droevige staaltjes van de wijze hoe sommige burgemeesters hun taak ten opzichte van de le vensmiddelen distributie i'pvatten Voor de gemeente in werd 65 baal regeeringsrijst gezonden. De burgemeester verdeel de de rijst als volgt: 60 balen voor de gestichten te 4 balen voor enkelen der meest gegoede in gezetenen, en 1 baal voor de bur gemeester zelf. In heel korten tijd •was de heele rompslomp van de distributie afgeloopen. Of ’t over eenkwam met de bedoeling der re- waarvan de druk van enig wiel geering en of het wel naar genoe- een gewicht van 1,4 ton over schrijdt; het raadsbesluit dd. 30 oktober 1961, nr. 34, voor zover betreft de geslotenverklaring van de Paardestalbrug voor voertui gen met een asdruk groter dan 2 ton, in te trekken. Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van der tig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan de Koningin ge richt, maar ingediend bij de com. missaris der Koningin in Fries land, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift gezon den aan de betreffende hoofdinge- nieur-direkteur van de rijkswater staat, aan de Koninklijke Neder landse Toeristenbond A.N.W.B., de Koninklijke Nederlandse Automo- bielclub, K.N.A.C., de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereni- ging en aan de gedeputeerde sta ten van Friesland. Workum, 20 juli 1966. Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma, burgemeester H. M. Gielink, secretaris

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1