PLAATSEUJK NIEUWS I Fyftich jier lyn Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- en voor Zuidwesthoek Friesland en van Fa. Gebr. Romkema BMW Auto - verhuur Radio HINGST ta Visser Zn. de gemeenten Workum, Hindeloopen J. Miedema SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 1 FA. WESTERHUIS RAWO EN TELEVISIE UEME BOE^ HAVE VAN DER WERF DONDERDAG 4 AUGUSTUS 1906 I OINHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW^ DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS uw - UW ADRES VOOR: AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT J «Bi FRISO NO. 30 GEBOREN: zijn Het HET MONSTER 1901 BURGERLIJKE STAND HINDELOOPEN GEMEENTE OVERLIJDEN: HUWELIJKEN: geen F. RINGRIJDERIJ de, i'd •v 1 I-* S°«X Tjeerd Postma, e.v. Joukje Am sterdam per m.m. per m.m. Minister Oranje! Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) VERZORG EN Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 IAAT GESLAAGD WORKUM Voor het praktij kdiplo- ma Boekhouden slaagde dezer da gen te Leeuwarden onze plaatsge noot de heer S A Twijnstra. Hij behaalde hierbij twee diplo ma’s. 89ste JAARGANG Merk 2728 Telefoon 358 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Opgave van de burgerlijke stand over de maand juli 1966 BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WORKUM Jan Westervaarder 32 jaar wo nende te ’s Gravenhage en Magda lena Hilda Weerstra 25 jaar wonen de te Workum WORKUM Onder goede weersom standigheden werd zaterdagavond langs de Wymerts een grote ringrij derij gehouden. De belangstelling voir dit eve nement was bijzonder groot. Uit de gesprekken en reacties van zeer ve le vakantiegangers en campingbe woners bleek wel dat deze ringrij - Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent AA Kontrakten volgens alg. regeling AA I.M.-advertenties dubbel tarief AA Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen KON. ONDERSCHEIDING WORKUM. Tijdens een korte bijeen komst in het Waterschapshuis te Workum werd afscheid genomen van de heer Joh. Visser die gedu rende ruim 40 jaar als werkman in dienst van het waterschap Wester. go’s IJsselmeerdijken had doorge bracht. Wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd gaat de heer Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Visser met ingang van 1 augustus met pensioen. De dijkgraaf van het waterschap de heer A Gaastra, schetste de heer Visser als iemand van de oude gar- die steeds plichtsgetrouw zijn LUNAPARK WORKUM Het is er gezellig druk op het Dwarsnoard de vele attrac ties trekken veel publiek. De Fran se autobaan is steeds weer een be levenis voor oud en jong, bij het Kranenspel wil ieder wel eens zijn geluk beproeven, de Zweefmolen is een oude bekende en doet het al tijd weer goed. Verder zijn er de Swing Mill, Fiets- en Automolen, Balcospel, Lijntrekken, Knikker spel en dan nog Klaar voor onder water en niet te vergeten de Schiet salon, een liefhebberij waar velen verzot op zijn. De verschillende ver koopzaken zullen ook hun afnemers wel vinden. Als het weer nog wat mee wil werken, zullen velen in en buiten Workum er een bezoek brengen, want als men de vrolijke lichten van de verschillende attracties ziet branden, dan waart men zich in ’n heel andere wereld, de gezellige sfeer die er altijd heerst in zo’n lunapark trekt de mens van de te genwoordige harde realiteit, men is er eens uit. Workum viert feest, gezellig, u komt toch ook? Niet alle Nederlandse vakantie gangers trekker de grens over. Er zijn er altijd nog genoeg, die hun plezier in eigen land zoeken. Of ze daar ook de lang gezochte rust vin den is een andere zaak. Dit is het beeld van de IJssel- meerbadplaats Harderwijk, waar honderden Nederlandse auto’s staan geparkeerd van zeker vier keer zo vele vaderlanders, die verpozing in eigen land zoeken. Baenspaed 3 TEL. 406 van de oude- veteranen die heeft meegewerkt aan het trekken van de palen van de zeewering en de .ervanging hiervan door basalt blokken. Als blijk van erkentelijkheid werd aan de betrokkene een enve lop met inhoud uitgereikt. De burgemeester van de gemeen te Wonseradeel die mede aanwezig was, zei dat de heer Visser niet al leen als werkman bij het water schap zijn plichten trouw heeft ver vuld, maar dat hij ook in de klei ne dorpsgemeenschap van woonplaats Piaam steeds de nodi ge burgerzin heeft getoond, gemeentebestuur is hem daarvoor zeer erkentelijk. Dat zijn verdiensten niet alleen bekend waren in de dorpsgemeen schap van Piaam, bleek uit het feit dat hierna de burgemeester, na mens H.M. de Koningin de eer had om de heer Visser de zilveren ere medaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau op de borst te spelden. OVERLEDEN: Bauke Fopma 82 jaar e.v. Grietje Kooiman Hessel Boekema 72 jaar e.v. Ca tharina Rijpkema Jorrit Molenaar 42 jaar Ut de Friso fan 15 july 1916: ,Het is met de nieuwe veerboten welke onlangs tusschen Enkhuizen en Stavoren in de vaart zijn ge bracht, nog niet heelemaal in or de. ’t Is niet uit te maken of de fout aan de inrichting der booten dan wel aan de ongeoefendheid van het personeel moet worden gewe ten, maar af en toe hoort men, dat er ongelukjes met de booten plaats hebben. Zoo raakte kort geleden de laatste boot des avonds bij Enk huizen aan den grond, zoodat de reizigers de aansluiting misten en in het station te Enkhuizen moesten overnachten. De vorige week woens dagmorgen kwam de Bosman’ bij het binnenloopen te Enkhuizen »n botsing met het gemeentelijk ha venhoofd, met het gevolg, dat zeer aanzienlijke schade werd aange richt. Men wijt de slechte bestuur baarheid aan den bouw der booten. In verband met de zandbanken tus schen Enkhuizen en Stavoren heb ben de booten weinig diepgang, ter wijl ze, door de dubbele dekken, ’n groote hoogte en veel bovenbouw hebben. Daarom liggen ze, vooral bij hevigen zijwind, allerminst vast, en zijn ze dan slecht te be sturen.’ Och ja, it moast earst al hwat wenne om mei dizze greate skip pen om to gean. Mar letter, och doe boarte men dermei en it moast wol tige stoarm waer wêze foar ’t men sei: ,It is üs to min om de ha ven üt to gean.’ .Officieel gedeelte. De Burgem. van Workum, Gezien artikel 76a der onteigeningswet stelt vast de volgende maximumprijzen v. Var- kensvleesch: Rollade 0.57V2; Lap pen 0.55; Carbonade 52'/»; Versch spek 0.47V2; Gerookt Spek 0.55; Reuzel 0.50; Worst 0.52'/2 Sa ’t wy sjogge waerd er doe noch mei heale sinten rekkene. Hjir in advertinsje: Nieuws on der de zon. Mooie leuke voordrach ten van Albert Bol. Onderstaande voordrachten, verbazend geestig, luimig, mooi, in een woord om van te schaterlachen. Hannes bij ae mobilisatie. Hannes als spion. Han nes voor den kantonrechter. Han nes op den Rotterdamsche kerkto ren. Hannes wordt lid van de Twee de kamer. De burgemeester van Pappelendam. Hannes gaat uit loge ren. Hannes als recruut. Hannes naar artis. Loflied op Posthuma. In naam van Politieke coupletten.’ Of dit soarte foardrachten nou sa moai wol wie as hjir fan sein wurdt? Och foar dy tiid miskien wol, mar wy soene der nou net mear mei komme doare. ,Op Westerveld bij Santpoort heeft deze week de 100e lijkver branding plaats gehad.’ 13 july 1916. ,In het Diakones- senhuis te Haarlem is Ds A S Tal ma kalm ontslapen.’ Dominé Talma waerd yn lid fan de Twade Keamer en yn 1908 minister fan Lanbou. ,Zijn mi nisterschap stond in het teeken van de sociale verzorging. Het ge lukte hem, nog tegen de verkie zingen in 1913, de verzekeringswet ten (invaliditeits en ouderdoms. verzekering) aangenomen te krijgen Het ,Hbl.’ zegt van de overlede ne: ,Ds Talma was een man van ongemeene gaven. Een politiek strijder van geducht kaliber. Maar van voorname allure. Een man van Temperament, doch van zelfbe dwang tevens.’ De ,N.R.Ct.’ schrijft: Talma is een van de mannen geweest, die aan het optreden van de rechter zijde der regeeringspartij kracht en leiding hebben gegeven. Leiding door zijn bekwaamheid, kracht door zijn temperament als spreker en door zijn politieke aanleg Een politieke figuur van beteekenis, een man zooals men ze gaarne in het leven ziet: met kracht en over tuiging, is ons en vooral de rech terzijde ontvallen, ver van het po litieke arena, waarin de strijd om zijn nalatenschap nog niet geëin digd is.’ Holbe Wever e.v. Jacoba Bran- bergen GEBOORTEN: Anne Afke, dochter van Ale P. van der Schaar en Trijntje Brauni- us Photina, dochter van Cornells Gerlsma en Maria Ida Dijkstra WORKUM Met een snelheid waar wij leken verbaasd naar staan te kijken komt het monster van Loch Nes aangeslopen over de velden. Als een slang kronkelt zij voor waarts over sloten en vaarten om straks in de aarde te verdwijnen. Hindernissen bestaan er niet voor haar. Het gaat rechtuit rechtaan, de kortste weg. De eerste werkzaam heden hebben ons stadje reeds be reikt. Geweldige buizen vormen zich tot een lange rij aan en in de omtrek van de Stationsweg is het een drukte van belang. Grijpers, bulldozers, kranen, vrachtauto’s, luxe wagens, dit alles past in het beeld van dit grote werk. Straks zal het monster onder het Ijssel meer door duiken om het gas in Medemblik naar boven te stuwen opdat ook Noord Holland kan pro fiteren van dit belangrijke aard- product. Voor het echter zover is zal er nog heel wat samenwerking worden gevraagd van"allen die aan dit machtige project hun beste krachten geven. derij zeer in de smaak viel en de verenigingen VVV, Plaatselijk Be lang en Warkums Erfskip kunnen dan ook op een prachtige geslaagde avond terugzien. De uitslag was als als volgt: 1 de heer H Dijkstra en mevrouw G van Dijk; 2 de heer C Postma en mej. G Postma, alhier; 3 de heer G Bouma en mevrouw Bouma Sor- remorre; 4 de heer L Jellesma en mevrouw Jellesma Rotstergaast; 5 de heer A G de Groot en mej Lan- ting Nijelamer. De prijs voor het schoonste geheel werd gewonnen door de heer P M Wienia en mevrouw Wienia Nije- holtpade. Pitje dochter van Jan Greult Sierk Visser en Jacoba Smid ONDERTROUWD: Gadze Feenstra, 25 jaar wonende te Schettens en Trijntje Lubberts 20 jaar wonende te Workum GEHUWD: V’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1