Fyftich NIEUWS of OMGEVING MAATSEUJK NIEUWS jier lyn I Radio HINGST Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van Wasautomaten Fa. Gebr. Bomkema A oio-verhuur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Is er dan ook wat? S.V.W. agenda de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek UIT FA WESTERHUIS ia Viseer Zn. SIEMONSMA WORKUM TELD5151-232 UEME DE ROER TELEVISIE HAYE VAH DER WERF J. MIEDEMA t-Y’ i. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WORKUM UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT i 1 J GEBOREN: geen ONDERTROUWD: FRISO tarief 89ste JAARGANG NO. 31 DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1966 V/0- ZOO T Hoekema 21 en 46; G de Jong 28; GESLAAGD F. ORGELCONCERT een PECH DE SPECIAALZAAK VOOR Ned. Bond van Pl. Ned. Bond van Pl. Ned. Bond van Pl. vrouwen BEVESTIGING EN INTREDE EERW. HEER H. KOOISTRA Voor een goede NAAIMACHINE per m.m. per m.m. 23 31 VOOR UW DRUKWERK NAAR HUNIA’S DRUKKERIJ naar een goed adres Merk 2728 Telefoon 358 llllllllllllllllllllllllllllllllllllliilIN Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 september: 20 oktober: 25 november: 17 december: 8 AGENDA Woensdag 17 augustus Consultatie bureau voor zuigelingen dr Mudde augustus: Kleutercursus Consultatiebureau voor zuige lingen dr Stoel GROENE KRUIS In augustus geen spreekuur diëtis te S en Noard 69 Terefoon 306 - b.g.g. 437 Geen drogen draad meer aan ’t lijf Er zullen, kan men meer verlangen Geen levens meer aan draadjes hangen. En Damocles knoopt stellig gauw Zijn slagzwaard aan een kabeltouw (Postiljon) Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 LAAT UW VERZORGEN vrouwen V vrouwen KOUDUM Uitslag van de wed vlucht van ,De Thüsfleaners’ op Venlo. In concours waren 261 dui ven. B. Otten 1 en 51; Comb. Smits- van der Veen 2, 3, 5, 10, 11, 12, 15, 24, 35, 38, 40, 43 en 48; H Kurpers hoek Workum 4, 22 en 31; Gebr. WORKUM Dinsdagmorgen was on ze plaatsgenoot de heer P Sipkema bij de school met de Bijbel bezig om de haag in te korten en het on kruid op te ruimen. Door onverklaarbare oorzaak viel één van de ladders van de firma J de Vries, die met haar personeel de school aan het verven was, pre cies op het hoofd van de heer Sip kema. Deze raakte even buiten be wustzijn en kreeg een hevig bloe dende hoofdwonde. Met de auto van de heer de Vries werd Sipke ma thuisgebracht, waarna men ter stond een dokter waarschuwde. We willen hopen dat het met ’n hoofdwonde afloopt. I MOLKWERUM Zondag 7 augustus jl. was voor de hervormde gemeen ten van Molkwerum en Koudum ’n blijde dag. Des morgens namelijk had de bevestiging plaats van de nieuw benoemde hulpprediker de heer H Kooistra uit Beilen. Als be vestiger trad op ds Ankersmit van Koudum met de tekst Jer. 21 en Thim. 4 vers 1 tot 5. Des namiddags deed de heer H Kooistra zijn intrede in een o ver volle kerk. Als tekst had de nieuwe prediker gekozen Deuter. 5 vers 32b en Joh. 14 vers 16. Hierna volgden de gebruikelijke toespraken. In het lokaal kon men later met de heer en mevrouw Kooi stra kennismaken. TRACTOR WAARHEEN? WORKUM Dinsdagmiddag jl. te on geveer vijf uur reed een tractor op het Sylspaed in de richting van de sluis. Ter hoogte van de woning Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER AFD. VOLLEYBAL: A.s. maandag 15 augustus en vrij dag 19 augustus is er weer volley bal. van de heer Bosma zwenkte de trac tor plotseling naar rechts, of dit door onoplettendheid van de be stuurder kwam of dat het voertuig de stenen rand rechts heeft ge raakt, hoe het ook zij de tractor ramde het hekwerk aan brandhout schoot op een haar langs de heer Bosma, die juist in zijn tuintje be zig was en boorde daarna een gat in de gevel van het woonhuis. Het mag voorwaar een wonder heten dat Bosma niet eens geraakt werd Men vraagt zich tegenwoordig wel eens af, waar is de veiligste plek op, boven of in de aarde. Baenspaed 3 TEL. 406 BOLSWARD Onder auspiciën van de Stichting Orgelcentrum wordt op dinsdag 16 augustus in de Marti nikerk weer een orgelconcert gege ven. Dan zal de bekende Dom-orga- nist uit Utrecht, Stoffel van Viegen op de orgelbank plaats ne men. Zijn programma luidt: Batalla Imperial, J Cabanilles; Koraal met variaties over Psalm 140, J P Sweelinck; Prelude en Fuga in F dur, D Buxtehude; Toccata in F dur, J S Bach; Koraalvoorspelen van J S Bach en E Pepping; Intro ductie en Passacaglia, M Reger en Sonate da Chiesa H Andriessen. Aanvang 8 uur n.m. POSTDUIVENNIEUWS WEEKOVERZICHT STAVEREN Aanvoer visafslag af gelopen boekweek: voorbeeldigen 952 pond lijnaal f 2.40 tot 2.95 152 pond kuilaai 1.80 87 pond snoekbaars 1.20 2191 pond baars 1.24 tot 1.36 19 pond schotje 1.50 6 pond snoek 0.99 8 pond karper 0.25 1456 pond witvis 0.01 tot 0.03 Waarlijk een prachtig initiatief van het bestuur van VVV, die op deze wijze het Workumer publiek in de gelegenheid wil stellen, zo af en toe eens een gezellige avona te laten meemaken in de Klameare re. En wij juichen dit dan ook van harte toe. DRAADLOOS. Nu springt met recht de kat in ’t garen! Terwijl wij lang bezocht reeds wa ren Door schaarscht’ op allerlei gebied, Komt daar al weer een nieuw verdriet: Het naai-gerei raak overal Ten eind, o, gruwelijk geval! Geen klosje Brook’s is meer in voorraad! Dus als het nog een tijd doorgaat, Is rok noch jas meer klaar te maken En zullen wij wel gauw geraken. Zij ’t in den aanvang met wat schroom, Van Hirsch weer naar den vijge. boom. Geen hemdsmouw komt er meer gereed. Want, naar een iegelijk wel weet, Eischt dat een draadje eiken dag, Wat niemand meer verspillen mag; Marconi wordt de groote man, Die alles draadloos afdoen kan. Ietwat langdradige verhalen Zijn voortaan niet meer te betalen Ook houdt, in ’t veiligste verblijf, len tan de dingen ay ’t yn 1916 min mear to krijen wie, wie in kloske jern. Nou net dat alles sa mar ynienen ütforkocht wie, mar der wiene in bulte winkellju dy ’t né forkochten op hope dat it noch krapper - lés ,djürder’ - wurde soe En dat wie stryk yn ’t laedtsje jonges. Sadwaende koe men slie- pende ryk wurde. In aerdich stik- je deroer foun ik yn de Friso fan 22 july 1916. KOUDUM De heer G Kampman, leraar aan de Chr. L.T.S. slaagde dezer dagen voor de akte Engels L.O. KONCERTEN OP DE MERK WORKUM Reeds enkele malen is er op de Merk een koncert gegeven, het ligt in de bedoeling van VVV dit nog vier maal te doen plaats vinden, en wel vrijdags om 8 uur A.s. vrijdag is de beurt aan Cres cendo. De vorige uitvoeringen mochten zich nog niet verheugen in een gro te opkomst, dit was niet alleen te wijten aan het minder mooie weer maar ook aan onwetendheid van ’t publiek. Hopenlijk zal dit de volgende ke ren wel beter zijn, wat ook aan de muziekverenigingen, die aan de ze koncerten deelnemen, meer vol doening zal schenken. Hoekstra 6, 16 en 39; J Lageweg Workum 7; P Schaper 8, 20, 25 en 29; S van der Werf 9; S Bakker 13, 19, 26, 27, 42 en 50; J Hornstra 14; Gebr. Haytema 17, 18, 23, 36 en 42; T Hoekema 21 en 46; G de Jong 28; P Hornstra 30; S Venema 32; Com. Schaper-de Hoop 33; 49 en 52; Grouwstra 34, 45; H de Jong 37 44. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent V Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Ned. Bond van PI. vrouwen ZONDAGSSCHOOLKINDEREN MET VAKANTIE WORKUM Onder leiding van de heren A van der Plaats en S Nau- ta hebben 34 kinderen van Bapt. zondagsschool Workum-Makkum ’n bijzonder mooie vakantieweek ge had op een kampeerboerderij in Appelscha. Leiders en kinderen hadden nog wel graag een week langer willen blijven, wel een be wijs dat het voor allen mooie va kantiedagen zijn geweest. Zaterdag jl. om vier werden de vakantiegan gers per auto weer naar huis ge bracht. ANJER KOLLEKTE Z.W.-HOEK De te Koudum gehou den Anjer kollekte bracht op de som van 118.01, de kollekte te Htemelum voor hetzelfde doel 23.60. CAMPING ,IT SOAL’ WORKUM Op zaterdag 13 augus tus a.s. ’s avonds om 8 uur pre senteert ,7UP’: gratis Bingo. Dit wordt gehouden in de recreatiezaal van het badpaviljoen. Gastvrouw van deze avond is Astrid Engels, zij presenteerde vroeger de T.V.- fanclub, verder werken er aan mee ,Het Gooiland Kwartet, met vocale Workum medewerking van Louise Groot. Het belooft een zeer gezellige avond te worden, waarbij niet al leen campingbewoners maar ook belangstellenden uit Workum en omgeving worden verwacht. Een ieder kan gratis aan dit spel deelnemen, waarvoor mooie prijzen beschikbalar zijn gesteld en men tevens getracteerd wordt op flesje 7UP. van 2 augustus tot en met 8 au gustus: Gerben Stellingwerf 23 jaar wo nende te Ferwoude en’Eelkje Har kema 20 jaar wonende te Workum Wopke Glashouwer 23 jaar wo nende te Sijbrandaburen en Marga- retha Fronica Siemonsma 24 jaar wonende te Workum GEHUWD: Johannes Veltman 23 jaar nende te IJlst en Aaltje Martha Weerstra 21 jaar wonende te Wor kum OVERLEDENgeen GROOT NATIONAAL CONCOURS HIPPIQUE RIJS Een groot aantal deelnemers een record aantal paarden al ble ven er enkele ingeschrevene ab sent. Prachtig zonnig zomerweer en veel publiek. Spanning genoeg, he laas ook een klein incident met ge lukkige afloop. Ulco van KI Postma Workum wist ook nu en voor de vierde maal sterk overtuigend op het kampioen schap van Nederland enkelspanncn Fries ras beslag te leggen. Nadat aan dit zo fraaie dier het kampioenslint was omgehangen en het oranjelint aan de zweep beves tigd reed het echtpaar Postma met Ulco haar ere ronde onder een kla terend applaus van de duizenden toeschouwers. FILMVOORSTELLING IN DE KLAMEARE WORKUM Uitgaande van de VV V, afd. Workum zal er a.s. vrijdag avond 8 uur in de Klameare een filmvoorstelling worden gehouden De titel van deze kleurenfilm is ,Duel in de Jungle’, en wie van spanning en natuuropnamen houdt mag deze voorstelling beslist niet missen. Ten gerieve van de vele gasten die Workum in het vakantieseizoen herbergt, heeft het bestuur van V VV gemeend, regelmatig filmvoor stellingen te moeten organiseren, waar niet alleen de vakantiegan gers maar iedereen, jong en oud, van harte welkom is Mocht de belangstelling dit rech’ vaardigen, dan zullen deze film voorstellingen, ook in het komende winterseizoen doorgang vinden. Yn plakken as Hynljippen, War- kum, Molkwar, mar ek yn Kou dum en Warns wennen yn de 17e en 18e ieu hiel hwat Kofskippers. Mar yn de léste helte fan de 18e ieu rekke de hannel mei de East- sé lannen yn ’t delgean en der bleau wen mar inkelde koffen oer. len fan de léste kofskippers wie Frans Tonis de Jong. Hy wenne op it Süd to Warkum, en is der forstoarn op 28 july 1916. Yn de Friso fan 5 aug. stiet in l'ibbensbeskriuwing hwer wy hwat ut oernimme. ,Te Hindeloopen geboren, trok hem op zeer jeugdigen leeftijd het ruime sop (de zee) die hem zoo na aan het hart lag. Van matroos, wist hij na jaren, met vasthoudenden wilskracht, de ver schillende rangen te doorloopen, en bracht het tot kapitein. Ik herin ner mij uit mijn jeugd, zijn zee mansverhalen, hoe hij met zijn kof de eerste reis als cigehaar die hij maakte, zoo’n groote verdienste had, dat hij bij zijn moeder te Hin deloopen thuis komende - een we duwe, die het niet te breed had - kon verklaren, bijna de geheele hy potheek, welke op het schip rustte te kunnen afdoen.’ Mar dat it dizze skipper net op alle reizen foar de wyn gien is, der oer in oare kear.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1