Oud-W orkumers PLAATSEUJK NIEUWS a; jier lyn Fyftich i^angszij BMW Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en Friesland en van REUNIE Fa. Gebr. Romkema Wasautomaten Radio HINGST voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek Jil I SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 Aiit«B-verliw mi’ met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS FA. WES7ERHUIS RAWOSN7FIFVISIS ia Viseer J. MIEDEMA HAVE VAN VERWERF ©F ROER ^.VoW. agenda U FRISO 89ste JAARGANG NO. 32 DONDERDAG 18 AUGUSTUS ’66 Nijverdal-Wor Workum-VVT.Twij - on_ was F. VOETBAL Te dm. .«f* Jong, een onze gaat tegen de weer zen, bejaarden en gehandicapten is gekomen, is zeker een zegen. Uit bovenstaande blijkt dat kele clubs uit deze afdeling dwenen, waarvoor nieuwe in plaats zijn gekomen, dit UW ADRES VOOR; AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN m.m. per m.m. Merk 27—28 Telefoon 358 lllllllllllllllllllllllllllllhllllllllll^ ouder gewone gym.les tot 10 uur. Woensdag: kleuters 5 6 jr van 4 tot 5; meisjes 7 en 8 jr van 5 tot 6; meisj. 11 jr van 6 tot 7 meisj. 12, 13 jr van 7 tot 8; ritm. meisj. van 8 tot 9; ritm. dames van 9 tot 10. Donderdag: kleuters 5, 6 jr van 4 tot 5; meisj. 7, 8 jr van 5 tot 6; meisj. 9, 10 jr van 6 tot 7; keurpl meisj. van 7 tot 8; keurpl. dames van 8 tot 9; dames 16 jr en ouder van 9 tot 10. Hervatting der lessen 23 aug. as. ’s Avonds verzorgde The Frisian Band het muzikale gedeelte van de gezellige avond. Verder werd er een programma door eigen krach ten afgewerkt, dat wel niet op een hoog cultureel peil stond, ,mar jo moatte ’n joend hynder net yn de bek sjen.’ Baenspaed 3 TEL. 406 Om half zes kwamen de gasten weer bijeen voor de koffiemaaltijd waar traditie-getrouw de burge meester ook bij aanzat. Onder ge zellig gepraat werd de soeker en krinte boalle en verdere lekkernij en goed ere aan gedaan. De bur gemeester wenste de vereniging nog veel succes en gaf een uiteen zetting van de plannen met het oude Weeshuis. Dit is nu een Stich ting geworden en met de renten van het bezit, worden nu de sociale en culturele doeleinden in Workum gesteund. 2 leden oud-wezen die ’t laatst tot de bevolking van het weeshuis behoorden, gaven hun er varingen van toen. Dat er in deze tijd gelukkig meer begrip voor we- Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER en- ver- de zal de spanning zeker opvoeren, daar men elkanders krachten nog moet leren kennen. CENTRALE KEURING WORKUM Bij de centrale keuring uitgeschreven door de prov. ver. ter bevordering der Paardenfokke rij in Friesland, en gehouden te Leeuwarden op woensdag 10 aug. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per Advertentietarief: 9 cent Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 ’s Middags gingen er tachtig per sonen met twee bussen naar Gaas- terland, waar twee leden die er goed bekend waren de mooiste plekjes lieten zien. Men hoorde zeg gen: ,dit hawwe wy noait witten en ek net sjoen’. De volgende morgen werd de Oudheidkamer en de Klameare be zichtigd, waar de burgemeester de gasten met een handdruk ontving en rondleidde. U zult, hopen we, voortaan elke week op deze plaats in de Friso ’n stukje kunnen lezen onder het op schrift dat u hierboven aantreft. Langszij’. De titel is gekozen in verband met de hulp die geboden wordt aan medemensen. U bent onderweg en u hebt pech Is dit met een auto - de Wegen wacht komt langszij en helpt u weer vooruit. Of u verkeert op het water en u kunt niet verder omdat de motor weigert. Even een seintje en de Wegenwacht te water komt langs zij en steekt de helpende hand uit. Soms kunnen zij u niet helpen. Dat is onder mensen vaker het ge val. Maar ze weten wel een adres waar u vast en zeker hulp kunt krijgen. Zo willen de Voorgangers’ van de vijf kerken in onze stad elke week even Langszij’ komen. Gelijk een Wegenwachter, land of te water. Om u te helpen. Of in ieder ge val u de weg te wijzen, naar een Ander’, die u beslist wil helpen en kap helpen. 10 september:' SVZW, Wicrde-Wor- kum 17 september: Workum-WHC, We- zep 24 september: Workum-DOS, Kam pen 31 september: Hark. Boys-Workum 8 oktober: Workum.Leeuw. Zwalu wen 15 oktober: DES, kum 22 oktober: Workum-O.N.,Gronin gen 5 november: Urk-Workum 12 november: zelerheide WORKUM Op zaterdag 27 augustus a.s. is het dan weer zover, dan zul len de verschillende clubs in zaterdagmiddag competitie hun krachten gaan meten. De eerste wedstrijd die plaatselijke club Workum’ spelen is een uitwedstrijd Blauw-Wit, Leeuwarden. Laat deze eerste klap minstens een daalder waard zijn, en dat het zo weer een goede start mag wor den, evenals dit het vorig jaar het geval was. Hier volgt het programma van de eerste helft der competitie 1966 /1967: 27 augustus: Blauw-Wit, Leeuwar- den-Workum 3 september: Workum-Genemuiden Gymnastiek, lesrooster: dinsdag: jongens 7 en 8 jaar van 4 tot 5; huisvrouwen van 5 tot 6; jongens 9 en 11 jaar van 6 tot 7; jongens 12 tot 16 jaar van 7 tot 8; meisjes 14 en 15 jaar van 8 tot 9; dames 20 jr en ouder gewone gym.les van 9 en Voor de feestavond waren B en W, bestuur van Crescendo, Plaat selijk Belang en de bejaarden uit Workum enz. uitgenodigd. Vier jonge dames in Fries kos tuum gaven aan de bezoekers het progamma van die avond en het clublied van de Oud-Workumers. Maar toen de secretaris (de voor zitter had geen stem meer) de feest avond opende moest direct daarop worden meegedeeld, dat door ver velende omstandigheden, een van de spelers was vertrokken. Een korte bespreking met het bestuur en leiders van het toneelgezelschap bracht de oplossing, niet ,de test mei stuorkes’ zou nu worden ge speeld, maar ,Wat is er bard van nacht’. Er moesten nu nog spelers uit midden Friesland worden opge haald. De muziek speelde, en prof. Jan sen hield met zijn causerie vol humor het publiek bezig, dat deze teleurstelling waardig opnam. Te gen tien uur kwam de nieuwe ploeg en speelde vlot het aangekondig- de stuk. Zij kregen een verdiend hartelijk applaus. Er werd toen nog gezellig ge danst. WORKUM Voor de tiende keer kwamen de Oud-Workumers in on ze stad bijeen in Sint Jozef, bij de nieuwe hospes Paul en Tine. En de deelname was bij dit jubileum groter dan ooit tevoren. Een 130 gasten tekenden de presentielijst. Na een onderling begroeten dat minstens een half uur in beslag nam van de offieciele tijd 2 uur van ope nen, heette de voorzitter de oude en vele nieuwe leden hartelijk wel kom. Hierna werd de agenda vlug afgewerkt, of eigenlijk waren er punten die enkel als kennisgeving werden aangenomen. De secretaris las verscheidene brieven voor van leden uit binnen- en buitenland, die deze keer niet hadden kunnen komen en nu hun beste wensen per brief overbrach ten. i Enkele buitenlandse leden zaten echt tevreden tussen de oud-plaats- genoten. j De secretaris Feitse de Vries zou periodiek aftreden, hij hoorde het pas van de voorzitter op deze ver gadering. Tegencandidaten werden niet gesteld, en onder luid applaus werd hij weer als herkozen ver klaard. De voorzitter liet het vele werk dat hij in de tien jaar voor de vereniging had gedaan de revue passeren en bood hem namens de vereniging een electrisch koffie apparaat aan. Aanbesteding van 20 werkmans woningen door de Ver. Volkshuis vesting te Workum, op 11 Aug. a.s. Bestek en Teekening a 1.00 ver krijgbaar bij de ondergeteekende bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen S. S. Hobma. Architect.’ Dit wiene de wenningen achter de Schoolstraat, yn de earste tiid hjitte dat de ,2e schoolstraat’ mar hat nou de namme ,Panwurk.’ De raming wie 33200. Tinkris ta, goed trije-en tritich tüzen goune foar mar leafst 20 wenningen. Der hat men nou amperoan ien hüs foar. Mar goed, der waerd troch 14 timmerbazen ynskreaun hwer twa üt Warkum by wiene. De heegste wie 37780, immen üt Wolvegea en de lèchste, in War kumer, bleau noch under de raming Hy miende it dwaen to kinnen foar 32272. Mar dizze man krige it net it wurk waerd gunt oan in Jouster baes foar 34686. ,In het geneeskundige blad ,Mo- leschot’ waarschuwt de geneesheer E. van Dieren tegen de overdreven zucht van den tegenwoprdigen tijd om zich zooveel mogelijk door de zon te laten blakeren. Hij keurt af de tegenwoordige dameskleding van doorschijnende en openvallen de blousjes en loopen zonder hoofd deksel en vooral het urenlang lig gen of bewegen onder een blake rende zon. Teveel zon bederft de huid en verstoort de onmisbare functiën van deze; het is nadeelig voor de oogen, het bloed en het zenuwstel sel’. Hwat soe sa’n man greate eagen opskuorre as hy nou nochris sjen koe hoe ’t de froulju der nou by rin ne as ’t in dei sinneskyn waer is. Vanaf heden zullen op aanvraag kosteloos aan het publiek Worden verstrekt op de postkantoren ver krijgbare etquetten: ,niet bestellen op Zondag’ welke kunnen worden gehecht op poststukken, waarvan de bestelling op Zondag niet wordt verlangd.’ Sa wie ’t fyftich jier lyn by de P.T.T. ONGEVAL WORKUM Vorige week woensdag middag deed zich op de Kaeidyk een ongeval voor dat zich in eerste 'instantie nogal ernstig Ijiet aan zien. Het 13-jarig meisje van de fam. de H. die hier ter plaatse in een zomerhuisje logeren, werd ter hoog te van de grasdrogerij door een personenwagen aangereden. Naar ’t leek werd zij ernstig aan het hoofd gewond. Nadat dr. M. uit Koudum assistentie had verleend werd zij de woning van de heer J. binnen gedragen en vervolgens naar het ziekenhuis te Sneek vervoerd. Door het steeds toenemende ver keer, wordt in het bijzonder het Sylspaed, Séburch (met de onover zichtelijke kruispunten) en de weg naar de recreatie steeds gevaarlij ker, vooral voor kinderen, die dit nog niet beseffen. Laat een ieder zoveel mogelijk voorzichtigheid betrachten, en la ten de ouders hun kinderen goed waarschuwen, voordat hier ernsti ger ongelukken gebeuren. jl. door fokkers en/of eigenaren uit onze plaats werden de volgen de prijzen behaald. Rubriek Twentermerriën: Tres chic 2b, fokker A Werumeus Bu- ning, eigenaar F Jellesma: le pre mie; Tjallie 47b, fokker I Terpstra Mantgum, eigenaar D Hofman Jr.: 2e premie; Rubriek 3-j. stermer- riën: Sjakelina 29b, fokker/eigen. C Postma: 2e premie; Rubriek 4-6 j. modelmerriën: Mylady 35364b, fokker/eig. A Werumeus Buning: 2e premie. GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 9 tot en met 15 augustus 1966 GEBOREN: Marie, dochter van Sipke Hen drik Dijkstra en Antje Dijkstra Johannes, zoon van Johannes Roos Sieperda en Akke Sipkema Cecilia Jettie, dochter van Eel- tje Dooper en Theodora Catharina Maria van Aalsum Aafje Geertje, dochter van Jan Haitsma en Aafje Geertje Veldstra ONDERTROUWD: Douwe Albert Heins 22 jaar wo nende te Workum en Hendrika Johanna Josephina van Kesteren 21 jaar wonende te Hilversum GEHUWD: geen OVERLEDEN: Douwe Tjerkstra, 72 jaar, |B.v. Eelkje Klapper ,Met blijde gevoelens, die deze eerste reis in hem hadden opge wekt, vertrok hij opnieuw naar zee doch kwam toen thuis met de weemoedige stemming: .Moeder ik heb door schipbreuk bijna alles verloren wat ik bezat.’ Doch de zee die hem vroeger als jongen zoo aangetrokken had, ver liet hij om meer vasteren bodem onder de voeten te hebben. Hij werd houthandelaar. De houtt zaagmolen ,De Onderneming, nog heden ten dage bestaande, draagt van zijn kloeken ondernemings geest, nog steeds de duidelikste spo ren.’ Door verschillende omstandighe den, trok hij zich betrekkelijk vroegtijdig uit de handel terug, en bleef als particulier leven, doch rust om niets te doen zat niet in hem. In verschillende besturen geko zen, o.a. in het Waterschap; als president voorz. van het Burger weeshuis enz. gaf hij steeds blijk te zijn, de rechte man op de rechte plaats’. ,Zijn liefdadigheidszan beperkt, vele armen en weduwen zullen dit kunnen getuigen.’ Met de heer Frans de heeft de gemeente Workum, harer eerste, een harer beste bur gers verloren, die met mij, hem steeds met dankbaarheid zullen ge denken.’ Oan safier ta fan hwat ik oer- nommen ha üt de Friso fan 5 aug. 1916, by it forstjêrren fan Frans Tonis de Jong. Workum. A.s. Woensdag 9 Augus tus herdenkt Pastoor Oorsprong al hier zijn 50 jarig priesterschap. Hoewel wegens ziekte van den Hooggeachten jubilaris van feest vieren geen sprake kan zijn, zal op dien dag een plechtige Dienst wor den gehouden onder welke de Hoog Eerw. Deken van Sneek eene rede voering zal uitspreken. ’t Zal bij deze heugelijke herden king den goeden pastoor wel niet aan blijken van deelneming ont breken.’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1