OUDJESDAG Fyftich jier lyn PLAATSEUJK NIEUWS SoleX Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- en voor Friesland Zuidwesthoek en van Is er dan ook wat? angszij Fa. Gebr. Romkema A utO'Verhuur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Radio HINGST Wasautomaten ta Visser Kia. BMW 8B.V.W. agenda mi SIEMONSMA WORKUM TEL05151-232 FA. WESTERHUIS HAVE VAN &EKWEXF IJEME DE BOER J. MIEDEMA "I uw 25 AUGUSTUS 1966 NO. 33 89ste JAARGANG 16 tot en met 22 augustus ’66 van de dat u. AGENDA F. zo- 28 van 25 november: december: vertrek 28 van Januari: 11 25 8 22 v.Z. 5 J X GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Voor een goede NAAIMACHINE 8 22 2 16 17 30 5 19 GROENE KRUIS In augustus geen spreekuur diëtis te 7 20 21 8 14 augustus: 31 Consultatiebureau voor zuige lingen dr Stoel naar een goed adres Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 LAAT VERZORGEN DE SPECIAALZAAK VOOR Merk 27 28 Telefoon 358 IHiyilHiyilllllhhlIlHIlUiHIlHINIHIhll^ Geref. mannenver. Gecomb. Herv. en Geref. man- nenvez. Ned. Bond van PI. vrouwen Geref. mannenver. oktober: Geref. mannenver. Gecomb. Herv. en Geref. man nenver. Ned. Bond van PI. vrouwen jongens 9 en 11 jaar van 6 tot 7 jongens van 12-16 jaar van 7 tot 3 meisjes 14 en 15 jaar van 8 tot 9 dames 20 jaar en ouder gewone gymn. les van 9 tot 10 uur Woensdag: kleuters 5, 6 jaar 4-5 meisjes 7 en 8 jaar van 5 tot 6 meisjes 11 jaar van 6 tot 7 meisjes 12 en 13 jaar van 7 tot 8 ritmisch meisjes van 8 tot 9 ritmisch dames van 9 tot 10 Donderdag: kleuters 5 en 6 jaar van 4 tot 5 meisjes 7 en 8 jaar van 5 tot 6 meisjes 9 en 10 jaar van 6 tot 7 keurploeg meisjes van 7 tot 8 keurploeg dames van 8 tot 9 dames 16 jaar en ouder van 9 tot 10 JONGE ZWANEN WORKUM Reeds geruime tijd ver toeft een zwaan met jongen op het recreatie-terrein alhier. Een zwaan met jongen is geen vermelding waard, zult u zeggen. De bijzonder heid hieraan is echter, dat deze zwaan negen jongen bij zich heeft iets wat niet alle dagen voorkomt Mocht u een dezer dagen de recre atie bezoeken, dan hebt u kans de familie Zwaan tegen te komen. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Casablanca Marokko, Afrika op 24 -1-65; visdiefje geringd 29-6-65 vind plaats Guetaria Guipuzcoa, Spanje 2-9-65; visdiefje geringd 29-6-65 vindplaats Safi Marokko, Afrika op 17.10-65; visdiefje geringd 29-6-65 vindplaats Dakar Senegal, Afrika op 24-1-66; Visdiefje geringd 29-6 -65 vindplaats Tema-haven Ghana, Afrika 3-2-66. Opvallend is het dat juist dat kleine visdiefje de verre reis naar Afrika maakt, een prestatie van de bovenste plank, gerekend naar de minimale omvang van dit kleine vogeltje. Noard 69 Workum Terefoon 306 - b.g.g. 437 GEBOREN: Ruurdtje Pietje dv Douwe Boer en Hotske Koopmans ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Gadze Feenstra, 25 jaar, wonende te Schettens en Trijntje Lubberts 20 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: geen VEEKEURING WORKUM De veekeuring wordt dit jaar gehouden op woensdag 28 september a.s. september: Geref. mannenver. Ned. Bond van PI. vrouwen Gecomb. Herv. en Geref. man nenver. Veekeuring De jaarlijkse autotocht voor ou den van dagen heeft maandag jl plaats gehad. Niettegenstaande de regen is het toch voor allen een mooie dag geworden. Wel is waar had het Friese landschap heel wat mooier aanzien gehad, als de zon haar licht daarover had gespreid, maar toch hebben we meermalen de uitdrukking gehoord: ,wat is Friesland toch mooi.’ Gelukkig heeft de regen geen invloed gehad op de stemming van de deelnemers want die was bijzonder goed. Er is volop genoten van de mooie tocht De eerste pleisterplaats was Stiens waar de grote colonne van 64 au to’s even voor 12 uur binnen reed Hier werd aan 265 personen 2 kop jes koffie uitgedeeld met een lek ker broodje. De voorzitter de heer A Gaastra sprak bij deze gelegen heid een woord van welkom en vertelde tevens waar de reis ver der heen zou gaan. In Oranjewoud werd om 3 uur Baenspaed 3 TEL. 406 STRANDDRUKTE WORKUM Zaterdag en zondag jl. heeft het recreatieterrein ,It Soal’ wel de topdagen beleefd van het hele seizoen. Duizenden dagjesmensen, tent en caravan bewoners hadden be slag gelegd op het uitgestrekte ter rein van de camping en vooral langs de kuststrook was het een drukte van belang. De vele windschermen en auto’s wisten ternauwernood ’n plaatsje te vinden en het ligt daar- Ned. Bond van PI. vrouwen Gecomb. Herv. en Geref. man nenver. Geref. mannenver. AFD. GYMNASTIEK Hervatting der lessen op 23 au gustus a.s. De lesrooster is als volgt: Dinsdag: jongens 7 en 8 jaar 4-5 u. huisvrouwen van 5 tot 6 uur om in de bedoeling het volgende seizoen de auto’s niet meer vlak langs het water te laten parkeren maar plm. tien meter daarvandaan zodat er aan de kust meer ruimte komt. Verder zal ook de weg op de camping een grondige verbete ring ondergaan. In het recreatie-gebouw was het vooral zondag een hele drukte, dat het bedienende personeel bij na handen te kort kwam om de ze drukte te verwerken. Het is voor een ieder die strand, roeien, vissen, zwemmen, zonnebaden en gezelligheid houdt een fijne zomer geweest op de Wor kumer camping. De mensen die daar voor de goede gang van zaken hebben gezorgd kunnen dan ook met voldoening terugzien op zomer 1966. Programma van zaterdag a.s. AFD. VOETBAL: Blauw Wit 34-Workum, 13.30 uur De opstelling van het Workumer elftal is als volgt: Doel: F. Sieperda; achter: S. van der Meer en D. Dijkstra; spil: Sj Blom; middellinie: J de Groot en J Tjalsma; voorhoede: E de Jong, F Boersma, R Wiersma, J Slootjes en M Venema Reserves: D Wielinga en T Kete laar Aanvoerder: F Boersma. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Nou moat men net miene dat it allinne mar Russen, Ingelsen, Fran sen en Belgen wiene dy ’t prebear- ren üs lan binnen to kommen. Né it tal Dütskers hwat deserteerde waerd mei de dei greater. Hja hie- ne nei twa jier al skjin har nocht fan de oarloch. ,Te Winterswijk is aangekomen een 45-jarige Oosten rijker, te Keulen woonachtig, die in militairen cienst moest treden, doch de voorkeur gaf aan een ver blijf in Nederland. Naar Bergen werd overgebracht een Duitsche in fanterist, die bij Putte de grens was overschreden en door onze wacht geïnterneerd. De man was al verscheidene malen gewond ge weest en wenschte nu niet weer naar het front terug te keeren.’ .Dinsdagmorgen is een soldaat van de Duitsche grenswacht kalm bij Millingen de grens over gewan deld. ’t Was een jongeman van 21 jaar en is hier geïnterneerd. Hij had deelgenomen aan het beleg van Luik en was 11 maanden aan 't front geweest in Frankrijk., Gewond en hersteld was hij nu een maand bij de grenswacht en zou morgen weer naar ’t front vertrekken. ,Ik heb er genoeg van’, zei de soldaat. ,laat de keizer maar verder voor me vechten’. ,Na een reis van 17 nachten arri veerden Woensdag te Winterswijk, twee Fransche krijgsgevangenen, respectievelijk te Yperen en Guisy gevangen genomen en uit Stockhau sen bij Gottingen ontvluch* En fan dit soarte mrichten stea- ne der wike op wike yn de Friso. It sprekt fansels dat wy der sa- dwaende hiel hwat kostgongers by krigen. Hwant it wiene net allin ne de geïnterneerden, maar der wiene hjir ek noch in protte ,vluch telingen’ üt Belgie dy ’t yn kam pen ünderdak brocht wiene. Nou soe dat allegearre noch sa slim net west hawwe, as hjir yn üs lan fan alles genóch to krijen west hie. Mar lyk as ik earder al skreaun ha it bigoun hjir ek al aerdich to kui pen. In oare kear fierder. weer een broodje gebruikt maar nu met een heerlijk bord soep er bij. Ook dit viel er bij allen goed in. Van hier werd gereden naar Rijs, waar de laatste broodjes wer den opgemaakt met een paar lek kere koppen koffie. Hier was tijd genoeg om een wandeling te ma ken in het bos of zich in de speel tuin te vermaken, maar daar is van wege het druilerige weer niet veel van terecht gekomen. Het was bij na negen uur toen de auto’s zich op de Merk verzamelden en de hr Gaastra een woord van dank bracht aan allen die het de commissie van Oudjesdag weer mogelijk hadden gemaakt een goed geslaagde tocht te houden. Een van de deelnemers de heer W Koopmans bracht na mens allen een woord van dank aan de commissie. Crescendo en drumband hebben de deelnemers van deze tocht feestelijk binnen ge haald. U hebt het natuurlijk ook wel gele zen: Beatle Lennon is van mening dat de Beatles populairder zijn dan Jezus. Heel veel mensen zijn door de ze opmerking diep geschokt. V misschien ook wel. Eerlijk gezegd begrijp ik daar niets van. Is het Jezus dan ooit om populariteit te doen geweest of hebt u Jezus ooit populair gevonden? U weet trouwens toch ook wel, dat niets zo wisselvallig, is als po pulariteit? Het betekent een vol strekte afhankelijkheid van de volksgunst en een gedwongen zijn om het de mensen altijd weer naar de zin te maken. Jezus heeft zich op een heel an dere manier afhankelijk geweten en Hij is beslist niet in de wereld gekomen om het ons naar de zin te maken. Maar daardoor komt het dan ook, dat, als over honderd jaar iedereen de Beatles allang vergeten zal zijn, Jezus’ naam nog altijd door millioenen met eerbied op de lippen genomen zal worden, popu lair of niet! VOGELRESERVAAT WORKUM Uitgaande van Staats bosbeheer worden regelmatig jon ge vogels geringd door de bekende vogelwachten K. Mein, alhier. Wel interessant lijkt het ons u een overzicht te geven waar ver schillende vogels, die te Workum geringd werden, teruggemeld zijn. Visdiefje, geringd 17-6-1963 vind plaats Graije sur Mer, Frankrijk 1.9-1963; Visdiefje (geringd 6-6-63 vindplaats Monrosia Liberia, Afri ka op 27-5-64; visdiefje geringd 9 -7-62 vindplaats Schoorl N.H. op 24 -7-64; grutto geringd 26-6.63 vind plaats El Moghrane Marokko, Afri ka op 30-7-64; visdiefje geringd 22 -6-64 vindplaats Westmalle Ant werpen,België op 23.9-64; kievit ge ringd 25-5-64 vindplaats Middle ton Norfolk, Engeland op 22-11-64; grutto geringd 5.6-61 vindplaats Gecomb. Herv. en Geref. man nenver. Geref mannenver. Februari: Gecomb. Herv. en Geref. man nenver. Geref. mannenver. s Maart: Geref. mannenver. Gecomb. Herv. en Geref. man nenver. April: Geref. mannenver. As ik sa yn ien fan de jiergongen fan dizze krante sit to blêdzjen, fait myn each soms sa yn ienen op bipaelde dingen dy ’t foar my al- hiel nij binne. Sa siet ik nou yn de jiergong fan fyftich jier lyn - fan 1916 dus - to siikjen nei hwat ik dizze kear oernimme soe, der lês ik in biricht oer de deserteurs, dy ’t by kloften oer üs grinzen kamen om hjir in feilich hinnc kommen to finen. Aimeast üt Dütsklan wei. Foral yn de simmer fan 1916, mis kien letter ek noch wol, seach men alle dagen frjemde soldaten yn it grinsgebiet. Nou wie it lang gjin maklike ündernimming om to prebear jen fan Dütsklan yn Ne- derlan to kommen, en foral net foar deserteurs. Earstens om troch de skildwachten hinne to kommen wie al in probleem, mar der drige noch in oar gefaer, en wol dit: De Dütskers dy ’t yn deserteur oan- brochten krigen der in preemje foar. Lês dit stikje marris. ,Uit Oldenzaal meldt men, Vrijdag jl. twee Russische krijgs gevangenen, die uit hun krijgsge vangenschap in Duitsland waren ontvlucht, poogden in Lutterzand over de grens te komen. Zij bevon den zich reeds tusschen de daar geposteerde Duitsche schildwacht en de Nederlandsche grens toen zij werden aangeroepen door iemand die hun toeriep: .Holland! Hol land!’ en hun toewenkte. Deze een zekere B., Nederlander, woonachtig in de Lutte, doch wien verleden jaar het verblijf in het in staat van beleg verklaarde gebied was ontzegd en die zich thans in Duitschland ophoudt, bracht de niets kwaads vermoedende Russen daarop naar den Duitschen schild wacht, waarop zij natuurlijk wer den gevangen genomen. Voor het aanbrengen van een ontvluchte krijgsgevangene wordt een judasloon van 10 mark uitge keerd. De Russen zijn naar Bent- heim getransporteerd.’ It liket my net nedich om hjir kommentaer op to leverjen. In man dy ’t op sa’n wize 20 mark fortsjinne is gjin praet wurdich.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1