PIAATSEUJK NIEUWS Fyftich jier lyn I I Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Zuidwesthoek van Friesland en angszij Fa. Oofir. Bomhema Wasautomaten Auto-verte uur Radio HINGST BMW .11 SIEMONSMA WORKUM TELC5151-232 FA. WATERHUI? ia Vines’ RADIOEN TELEVISIE HAVE VAN DER WERF J. MIEDEMA IJEME DE DOER ■1 8 t IIIIIIIIIIIOhlhilllllllllllllllhlIH AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT FRISO DONDERDAG 1 SEPT. 1966 NO. 34 89ste JAARGANG r j kollekte r F. d t WEEKENDDIENSTEN De een K. Voor een goede NAAIMACHINE krigen noch bihoarlik sêd, üs noch klaeije, sleten noch yn ’e kjeld en hiene noch in ONGEVAL WORKUM Bij werkzaamheden op de grasdrogerij overkwam de heer R J Ketelaar maandagmiddag een ongeval, dat nog betrekkelijk goed afliep. Een pak droge kunstmest kwam nl. op zijn hoofd terecht en daarna op zijn been. Verwondingen aan been en hoofd waren het ge volg. Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 I 1 TANDARTSEN: Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur FR. HAANSTRA, Bolsward i HUISARTSEN: Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr. STOEL naar een goed adres DE SPECIAALZAAK VOOR Merk 27 28 Telefoon 358 met en zohder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS LAAT UW VERZORGEN Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 UW ADRES VOOR; VERKOPING WORKUM Dinsdagavond 23 augus tus werd onder grote belangstel ling door de notaris P. Niemants- verdriet in café de Zwaan finaal verkocht de volgende vastigheden: 1. Het huis met erf en steeg, Noard 81, bewoond door de fam. Hijlkema Bij inzet was 17.777.00 geboden. Na 97 verhogingen werd tenslotte koper de hr A de Jager als gemach tigde van het bestuur van de Ge ref. Kerk. Koopsom 22.310.00. 2. Het huis met erf, tuin en vrije steeg, Begine 51, bewoond door me LAATSTE ZOMERAVOND- CONCERT WORKUM Naar wij vernemen wordt vrijdag 2 september a.s. het laatste avondconcert op de Merk gegeven door de Workumer Brass band Crescendo. ONJUISTE KOERS STAVEREN Maandag 22 augustus omstreeks 4 uur nam. liep de kust vaarder Reesborg, metende 500 tor van de rederij Wagenborg uit Delf zijl aan de grond op de .Duivelds- rug’ onder Staveren, als gevolg van een misverstand over de juiste koers. Het schip was geladen met hout, kwam uit Zweden en was op weg naar Kampen Het schip kwam muurvast te zitten. Na vele pogin gen met sleepboten om het schip weer vlot te krijgen, die allen mis lukten, kwam de Reesborg pas woensdagavond op eigen kracht los en kun het de reis verder voortzet ten. Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Anneke Ger- wonende te Baenspaed 3 TEL. 406 ORIENTERINGSRIT WORKUM Zaterdag 3 september a.s. ’s namiddags om 4 uur zal er vanaf het Dwarsnoard een oriën- teringsrit worden gehouden. Deze rit, die gereden wordt on der auspiciën van de oefengroep Zuidwesthoek van de rijkspolitie, is sinds 1963 niet meer gehouden. Thans zullen naast aantrekkelij ke prijzen ook weer de toen uit gereikte wisselbeker worden ver reden. De politie heeft zich mede werking verzekerd van de specia le man op het gebied van oriënte- ringsritten de heer A de Jager. Er wordt gereden door de ge meenten Workum en HO. Inschrijving is aan het politiebu reau tegen een inleg van f 4.00. bern üt Dütsklan, Belgie en Fran- kryk. Doe ’t it goed en wol frede wie, kamen hjir bern üt Eastenryk Tüzenen fan dy bern hawwe hjir in healjier of langer by pleechal- ders thus west. En hiel hwat bin- ne hjir bleaun. Doch ek üt Dütsklan - hwer it nei 1918 striemin wie - kamen hjir bern, dy ’t mar al to faek jierren en jierren troch pleech-alders fur. soarge waerden as wiene it eigen bern. En in hiele bulte fan dy pleech- alders krigen yn 1940 wol in rare smaek yn ’e müle doe ’t hja op in goede (lit ik mar leaver sizze) op in kweade dei, it bern dat hja great brocht hiene en der faek alles by op set om der in fikse keardel fan to meitsjen, foar harren stean sea son as ,fijan’. Hwant sa wie ’t dan dochs. Och, ik kin it my sa skoan bigripe hwat der doe yn in hiele bulte omgien is. Dat der wolris fre ge is: Hawwe wy dat as lean krige foar üs goed dwaen? It moat yn 1941 bard wêze - sa ’t men my forteld hat - dat op in doarp in steal Dütskers kaem. Hja moasten ünderdak hawwe en der- ta waerd de skoalle rom makke. In ,feldwebel’ dy ’t jierren op dat selde doarp by in pear arbeiders minsken thüs west hie, stapte greatsk as in pau by syn pleech- alders de doar yn en róp: ,Hier ist August terug onkel Jan!’ It bleau in eagenblik stil en doe waerd de keamersdoar mei gewelt iepen skuord en der stie onkel Jan’ hy skodde de fust en sei: Derüt en gau Wy hawwe elkoar neat mear to sizzen wol?’ De .feldwebel’ stie mei triennen yn ’e eagen mar sette óf nei syn maten yn ’e skoalle. De- selde skoalle wer hy as jonge yn ’e banken sitten hie. Yn nije wike oer in stikmanich brieven. Wel eens in Oudewater geweest? Het lijkt, wat zijn sfeer betreft, wel wat op Workum: kerk, stad huis, geveltjes. Zoals Workum iets unieks heeft in zijn verzameling gildebaren, kan Oudewater ook iets tonen, dat wel iswaar buiten het moderne leven staat, maar ons toch zeer intrigeert De heksenwaag. Tussen 1547 en 1729 heeft men daar vele mensen van de dood ge red door steeds en officieel te ver klaren, dat de gewogen personen een voor hun lengte en postuur normaal gewicht hadden. In het bezit van een dergelijke verklaring kon men zich verdedi gen tegen de beschuldiging, dat men heks zou zijn. Men knoeide daar in Oudewater niet maar men gebruikte ’n nuch tere maat en een nuchter gewicht. Nuchterheid stond er tegenover waan. Zo was het daar en tóen. Maar hoe staat het met onze hek sen jachten? Met ons oordeel: ,die en die deugen geen van allen, het zijn allemaal Ons oordeel is vaak in één een zijdige slag klaar. Durven wij wel nuchter te zijn? De nuchterheid zegt: alle mensen hoeven niet zó te zijn, zoals wij zijn. Zij hebben het recht, anders te zijn, anders te denken. Mensen hebben het recht, Jehovagetuige of vrijmetselaar, Su rinamer of humanist, homosexueel of jood te zijn. Ons menselijke verkeer in heden en toekomst heeft déze nuchter heid nodig! KERKDIENSTEN van zondag 4 september a.s. WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun; nam 7.30 uur candidaat Jac. L. de Haan van Bolsward Voorm 9.30 uur zondagsschool (Doopsgez) voorm 10.45 uur ds P J Knipscheer; kollekte bouw fonds (Geref) voorm 9 uur en nam 2 uur ds A Vos van Baarn; zendingszon- dag (Bapt) voorm 9.30 uur ds Hofhuis Voorm 11.15 uur zondagsschool IIEIDENSCHAP (Herv) voorm 9 uur ds G van Ze- ben, Heilig Avondmaal en dank zegging; nam 1.30 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 10.45 en nam 2 uur ds Horlings FERWOUDE geen dienst GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds M J Gols van Witmarsum HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds J Schone- veld (Doopsgez) nam 7.30 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur eerw. Heer H Kooistra; nam 2 uur ds J G F Ankersmit MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F H Kooistra WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 2 uur ds Jhr C van Eysinga, jeugddienst STAVEREN (Herv) Voorm 9.30 uur ds J Scho. neveld; nam 7.30 uur ds W A de Pree VISWEDSTRIJD OER DE DOLTE WORKUM Begunstigd door het zo merse weer werd zaterdagmiddag 27 aug. jl. de jaarlijkse viswedstrijd Ankersmit; nam 2 uur eerw heer voor mannen van 16 jaar en ouder van de buurt gehouden. Traditie getrouw waren ook Jhans weer ’n groot, aantal deelnemers voor deze wedstrijd aan de start gekomen. De vangst was heel goed en aan span ning en sensatie ontbrak het niet. Dit bleek duidelijk uit het feit dat direct na het eindsignaal een der deelnemers vrijwillig en gekleed een duik nam in de ,Dolte’, tot gro te hilariteit van de omstanders. Een jeugdige amateur fotograaf was er vlug bij om van dit gebeu ren een foto te maken. Door de voorzitter kon aan de navolgende personen een prijsje worden uitgereikt. 1ste prijs: W Blum; 2de prijs J W Oudshoorn; 3de prijs N Ooster- kamp. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m Kontrakten volgens alg. regeling v I.M.-advertenties dubbel tarief V- Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen CONCERT WORKUM Vrijdagavond gaf het muziekcorps .Studio’ uit het Hei denschap onder leiding van de hr van Strien in de reeks van de Wor kumer zomeravondconcerten een uitvoering op de Merk. Het was ’n prachtig gezicht de muzikanten op de tent met het fraai verlichte stadhuis op de achtergrond. Het publiek was echter maar met enkele tientallen opgekomen om naar dit goede concert te luis teren. Veel ging dan ook verloren door het grote lawaai van de vele auto’s en bromfietsen, die telkens passeerden. vrouw H Veldstra. Geboden was 11.555.00. Koper werd de hr B Wouda als gemachtigde voor zijn broer de hr S Wouda voor 11.560 3. De drie huizen met erf, Turflan 5-6-7 zijn bij samenvoeging ge kocht door de hr Joh. R. de Jong voor de koopsom van 6820.00 voor nader te noemen lastgever. Bij in zet was hiervoor geboden 5791.00 GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 23 tot en met 29 aug. 1966 GEBOREN: Elizabeth Maria Pieter Sietse Altena Heins ONDERTROUWD: Johannes Smid 22 jaar wonende te Hindeloopen en brig Visser 21 jaar Workum Willem Wagenaar 23 jaar wonen de te Workum en Wijbrig de Ja ger 25 jaar wonende te Womrnels GEHUWD: geen OVERLEDEN: Auke Ybema, 48 jaar e.v. Gees- ke Oord TELEVISIETOESTELLEN WORKUM Blijkens een opgave van de PTT bedroeg het aantal ge registreerde tv-toestellen in Ne derland op 1 juli 1966: 2699841. In Workum was dit op genoem de datum 646. Noard 69 Workum Tetefoon 306 - b.g.g. 437 Hwant al wie üs lan neutrael üs hannels- en fiskersfloat hie tige to lij en troch de oarloch. De Dütskers jagen hiel hwat fan üs skippen yn ’e groun; of hja brochten dy nei in Belgise haven, hwer dan in diel fan de lading loste wurde moast. Boppedien hiene de Ingelsen sa foar en nei de aerdichheit en sleep ien of mear fan üs skippen nei in Ingelske haven en hellen der üt hwat hja .contrabande’ neamden. Om noch mar to swijen oer it tal skippen dat op in myn roun. Hoe- folle fan üs skippen der tusken 1914/18 wol nei beppe kelder hol- pen binne stekt net sa lyk. Mei al üs .neutraliteit’ sieten wy tusken twa fjurren yn. Mar dochs, koene wy der tankber foar wêze dat wy oan dy tiid ta buten de oarloch bleaun wiene. Wy koene net dak boppe de holle. Né, as wy dan hear den hoe ’t it er by stie yn de lan- nen dy ’t yn oarloch wiene, nou dan moasten wy nedich swije. Wie it wünder dat men hjir yn üs lan djip meilijen krige mei de bern yn Dütsklan, Belgie en Frankryk. En sa kaem it dan dat, yn ünderskate plakken .comité’s’ oprjochte wurde mei it doel, om in diel fan dy bern hjir hinne to heljen en hwat op ’e klüten to helpen. Yn de léste hel- te fan juny komt it earste trans port fan 250 Dütske bern hjir oan. Al gau komt der elke wike sa’n transport. Hja bleauwen hjir sa’n wike as fjouwer en reisgen dan wer nei hüs. Wy kinne wol feillich oannimme dat, in hiele bulte fan dizze stumpers har libben to tank- jen hawn hawwe oan it goede iten en de goede soargen dy ’t hjir har diel wurden wie. Mar dit hat dochs it bigjin west fan lettere aksj es om bern üt oare lannen to helpen. Yn de oarloch 1914/18 krigen wy hjir dochter var en Pietje FOTOGRAFISCHE VERGISSING In de Leeuwarder Courant la zen we in de rubriek: Met het oig op Friesland’ het volgende: WORKUM PRONKT MET DE VEREN VAN HINDELOOPEN Van een badgast uit Hindeloo pen kregen wij de mededeling dat Workum pronkt met de veren van Hindeloopen. Ten bewijze daarvan zond hij ons een prentbriefkaart, waarop staat .Workum, idyllisch hoekje’. Deze kaart wordt vaak verkocht aan toeristen, want het is een bij hen befaamd geworden .fout’. Het idyllisch hoekje werd nl. gefotografeerd in Hindeloopen. De fotograaf van de uitgeverij van deze fotokaarten had opnamen van Workum en Hindeloopen op dezelf de film en kon er blijkbaar niet meer uitkomen, waar hij het on derwerp werkelijk had opgenomen Aldus vertelde ons één van de ver kopers van de Noorderbazar. De uitgever had - nadat de mensen van de Noorderbazar zich eerst suf hadden gezocht naar dit plekje dat in Workum heette te liggen en toen van anderen hoorden, dat ze in Hindeloopen moesten zijn - aan geboden de foutieve kaarten terug te nemen, maar de zakenman al hier wilde ze liever houden, omdat de vraag naar deze fotografische vergissing groot is.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1