Fyftich jier lyn PLAATSEUJK NIEUWS ■w r i^angszij BMW Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Advertentieblad voor Friesland Zuidwesthoek en van Fa. Gebr. Komkema Wasautomaten Radio HINGST Auto-verb uur ta Visser %u. XXXXXXXX SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 FA. WESTERHUIS HAVE VAN DER WERF J. MIEDEMA 6JEME DE BOER lllllllllllllillllllllllllllilHIllllllllll^ V V- Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND UW ADRES VOOR: AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT z.v.w. DONDERDAG 15 SEPT. 1966 NO. 36 89ste JAARGANG gewonnen Neder- 86 jaar w.v. om naar een goed adres LAAT 1 bi- gemeentebe- 1 te KINDER- EN VOLKSFEEST op van 1 Voor een goede NAAIMACHINE opgeluisterd radiowagen niet de de deze hier 1 ge- Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 DE SPECIAALZAAK VOOR UW VERZORGEN Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 m.m. m.m. FRISO S°lEX Nadat de dragline weer op de wagen was gehesen, blsek dat het gehele wegdek als het ware opge broken was. ONGEVAL WORKUM Vrijdagmiddag om half vier gebeurde er nabij de Merk ’n ongeval. Bij de halteplaats van de ,ZWH’ tegenover garage Speerstra kwam een grote vrachtwagen van de Gasunie met een drag’ine bela den de Merk langs rijden. Op een gegeven ogenblik gleed plotseling de dragline van de wagen en kwam op de stopplaats van de ,ZWH’ te recht. Hij gleed nog enige meters verder. BEZORGING FRISO De abonné’s van ons blad op het Noard en omgeving, waar de Friso door de heer Jorritsma wordt be zorgd, ontvangen ons blad volgende week een dag later, dus op vrij dagmorgen 23 september a.s. Uitg. FRISO met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per Advertentietarief: 9 cent per Kontrakten volgens alg. regeling V I.M.-advertenties dubbel tarief F. AGENDA voor de raadsvergadering der gemeente Workum op vrijdag 16 september a.s. ’s avonds om kwart over zeven Merk 2728 Telefoon 358 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER van 6 tot en met 12 september 1966 GEBOREN: Geertje Gerbrichje dochter van Anne Gerben Zijlstra en Johanna Londema ONDERTROUWD: Herman Ritzema 22 jaar wonen de te Workum en Hendrikje Tie- berdina Postmus 21 jaar wonende te Stedum Hendrik Kramer 28 jaar wonende te Bolsward en Albertje Sjoukje de Haas 28 jaar wonende te Workum GEHUWD: Johannes Smid 22 jaar wonende te Hindeloopen en Anneke Gerbrig Visser 21 jaar wonende te Wor kum OVERLEDEN: Janneke de Jong, Marten de Jong IN WORKUMS KATHEDRAAL werd de 10.000ste deelnemer aan de N.S. vakantietcchten gehuldigd. WORKUM Vrijdagmorgen om half elf arriveerde hier in twee met vlaggen versierde bussen van de ZWH een gezelschap van de door de Ned. Spoorwegen georganiseerde wekelijkse vakantietochten. Bij hun bezoek aan de prachtige Herv. Kerk werd het echtpaar Duivis uit de Zaanstreek als de 10.000ste deel nemer aan die tochten hartelijk ge huldigd. De president kerkvoogd de heer D Tj eerde verwelkomde hen na mens het kerkbestuur en reikte hun een ingelijste foto over van ’t interieur van deze monumentale kerk. De heer J van der Wal, wet houder, die met de secretaris de heer H M Gielink namens het ge meentebestuur aanwezig was, sprak een kort woord waarin hij het echt paar Duivis hartelijk gelukwenste met het feit, dat zij juist de 10.000 ste deelnemer aan deze tochten wa ren en overhandigde hun een bus echte Workumer drabbelkoeken. Daarna sprak de heer J Faber, die het woord voerde namens de Workumer zakenclub en schonk ’n wandbordje van blauw Workumer aardewerk. Ook namens VVV bracht hij de gelukwensen over en van Plaatselijk Belang en vereerde het echtpaar met een asbakje en een bruine vaas eveneens van Wor kumer aardewerk. Tenslotte sprak de heer Faber nog namens Warkums Erfskip en wenste de reisleidster mej. A Boe- lens van harte geluk met deze tien duizendste deelnemer. Zij ontving 2 oude Workumer tegels. Door het echtpaar Duivis als door mej: Boelens werden de ge schenken dankbaar aanvaard. Daar na konden alle deelnemers weer verder gaan met het bezichtigen van de fraaie kerk en de andere Workumer bezienswaardigheden. Baenspaed 3 TEL. 406 De brief fan dizze aid Warku- mer jowt wol in aerdich bield hoe t de omstandigheden, hweründer de minsken doe libben, wiene. For al it léste, dat hy foar in postse- gel 300 miljard mark bitelie hie, seit al genöch. Hjir in koart brief ke mei potlead skreaun: .Edelacht bare Mevrouw. Ik dank u vele ma len voor de geschenken die u mil gegeven hebt en ik en de vrouw zijn er erg mee. Ik ben bij Mevr. Sevink geweest om een beetjen kindergoed en toen heeft mij me vrouw S. mij dat pakje meegege ven. Ik wil u nogmaals vele ma len vriendelijk bedanken, en hoo- pen dat de Goede God u daarvoor beloonen zal. J. A. Dibbets. Bir- holt.’ In bare kear noch in stikmanich fan dizze briefkes. Sa ’t ik forliden wike al skreaun ha bigoun men yn 1916 mei it hjir hinne hel jen fan bern üt de lan- nen dy ’t yn oarloch wiene. Dy bern waerden dan yn ’e klean stutsen, krigen fiks to iten en to drinken en gongen dan nei in wike as fjou wer hwer nei it eigen lan werom. Yn dat selde jier (1916) waerden hjir yn üs lan yn ünderskate plak ken ,comité’s’ oprjochte om help to bieden oan .noodlijdende landers in Duitschland’. Al yn sep- timber 1916 komme de earste bern fan dy .noodlijdenden’ yn üs lan. En nou haw ik der gjin biwizen fan, mar ik tink hast, dat, der doe ek yn Warkum al sa’n comité rjochte is. Hwant ik ha hjir steal brieven foar my lizzen 1923/24. Dy brieven krige ik Gaastmeer; 2 G Cnossen, Gaast- meer; 3 G Bootsma, Blauwhuis; 4 J Wijnja, Oudega-W. D Venema kwam definitief in het bezit van de wisselprijs aange boden door W Valkema, U.S.A. E. Terpstra ontving eveneens ’n wisselprijs aangeboden door W. Valkema. Uitslag kinderen 8-10 jaar (koek happen) 1 Marietje Hofman, 2 Janny Oosterbaan, 3 Gerben Wou da Kinderen 11-14 jaar (ringfietsen) 1 Hanneke Blum, 2 Dikkie Nauta, 3 Jelle Oosterkamp Uitslagen volksspelen: Kruiwagen races: 1 mej Buma en de hr C F'; nia; Touwtrekwedstrijd door het .Turflan’ Het geheel werd door muziek van de van de fa. Hingst. De gehele buurt had de vlag uit gestoken, zodat alles een feestelij ke indruk gaf. Noard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 WORKUM Als sluitstuk van het zeilseizoen werd door de 'zeilver. .Workum’ met medewerking van de Oudegaaster leden een onder linge wedstrijd georganiseerd de Oudegaaster Brekken. Het was de laatste van de drie seriewedstrijden, welke dit seizoen aldaar gehouden werden. Evenals bij de twee vorige wedstrijden was het ook nu bijzonder mooi zeil weer. Na afloop werden de prij zen uitgedeeld in de kantine de zeilschool. Uitslag: 16M2 klasse A: 1 F Robijns; 2 W Voets; 3 D Venema 16M3 klasse (ongeregistreerd): G Cnossen, Gaastmeer; 2 J Wijnja Oudega W; 3 E Terpstra Gaast meer; 4 J Tolsma, Blauwhuis Einduitslag over alle drie wedstrij den: 16M-’ klasse A: 1 D Venema; 2 W Voets; 3 T Bouma; 4 J Bouma allen te Workum 16M2 klasse (onger.) 1 E Terpstra, op- in üt fan de hear Teake de Jong üt Paters- wolde. Syn mem - Maaike de Jong -de Vries - wie yn dy tiid secr. fan it .Steuncomité Workum’. En der wol ik inkelden fan oernimrrie. Wy sille allegearre noch wol wit te, itsij dat wy dy tiid seis bilibbe hawwe, of oars üt de skiednis, dat it nei 1918 greate earmoede yn Dütsklan wie. De Dütskers seis hie ne it strie- en striemin, mar de bütenlanders yn dat lan hiene it noch folie minder. Hoe ’t it der wie, wurdt üs aerdich goed skreaun yn dizze brief. .Langenstuk. 5 Dec. 1923. WelEd. Achtbr. Heer Wagenaar. Burgemeester van Workum. Naar aanleiding van mijn schrij ven is Daar ik eene bericht in de Courant heb gelezen dat het Steun comité van Workum aan de bur gers een circulaire heeft gezonden voor de Noodlijdende Nederlanders in Duitschland. Nu kom ik met een vriendelijk verzoek tot UEd., om daarvoor ook in aanmerking te komen voor een ondersteuning, aangezien wij daar wel een groote behoefte aan heb ben. Ik zou deze noodbrief hebben geschreven, wanneer nood niet zoo hoog was, maar nood dringt mij er toe, om brief te schrijven. Daar ik al zestien jaar in Duitschland weest ben, zijn ik UEd. onbekend maar ik zijn niet onbekend bij de oude Workumers en ook niet bij de Secretaris A. de Vries die kan mij ook goed en ik zijn en blijf nog immer een oud Workumer en blijf Nederlander ik hoop en ver- CRESCENDO WORKUM Naar wij van het be stuur van Crescendo vernemen zal deze muziekvereniging op donder dagavond 27 oktober a.s. een uit voering geven in de Klameare. Tevens zal bij deze avond een zang vereniging haar medewerking verlenen. Ieder houde deze avond vrij de uitvoering bij te wonen. Notulen van de vergadering van 6 september 1966 2 Ingekomen stukken en medede lingen 3 Voorstel van B&W tot het aan gaan van een geldlening groot 70.000.met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten t.b.v. de bouw van het aardgasstation aan de Prystershoek. 4 Aanwijzing van een vertegen woordiger in de vergadering van aandeelhouders van de N.V. Inter communale Waterleiding Gebied Leeuwarden. 5 Voorstel van B&W tot wijziging van de legesverordening 6 Wijziging van de groting voor 1966 trouw wel dat ik voor een onder steuning in aanmerking mag ko men. Ik zijn 66 jaar en mijne /rouw 65 jaar en wij genieten geen penning ouderdoms rente ik werk nu al 15 weken 4 dagen in de week en nu zijn wij nog gelukkig, want hier in deze omstreken staan vele fabrieken stil en zijn wij alle da gen bang dat de fabriek waar ik op werk ook stil gezet zal worden. En wie nog wat werk heeft die verdiend zoo weinig dat hij niet eens het noodige eten kan koopen men leeft hier alleen van brood en aardappelen maar anders krijgt hij niets en hij kan zich tevreden stel len met zwarte koorenkoffy, want melk is bijna niet te bekomen en dat weinige wat er nog is dat moe ten de kleine kinderen hebben. Een werkman is niet in staat om een hemd te koopen en om zijne schoe nen te laten maken daar heeft hij geen geld voor. Wat hij verdiend moet hij uitgeven voor het dagc- lijksche eten om in het leven te blijven. UEd. zal misschien wel denken is dat niet wat te zwart gekleurd? Neen dat is het niet, het is de Waarheid wat ik schrijf. Ik zou nog meer kunnen schrijven maar er staat genoeg in de couran ten hoe de toestand hier is in Duitschland. Hoogachtend UEd, dw. dn. Johannes Piso. p.s. Deze postzegels die op deze brief zijn moesten wij voor beta len 300 Miljard Mark.’ AANRIJDING WORKUM Vrijdagmiddag werd ’t dochtertje van de heer van Rijs, dat met haar rijwiel de weg over stak aangereden door een Solex bestuurd door de heer H. V. Beiden vielen op de grond. De heer H.V. had wat last van zijn schouder en arm, het meisje man keerde niets. t V ,OER DE DOLTE’ 1 WORKUM Zaterdag 10 september werd het jaarlijks volksfeest van de buurtvereniging ,Oer de Dolte’ gehouden. Begunstigd door het prachtige zomerweer werd des voormiddags de kinderoptocht ge houden. Voor de jury bestaande uit mevrouw Kooistra en mevrouw Mast was het geen gemakkelijke taak om de groepen te beooi'delen. lste prijs Bloemenmeisje, 2de prijs Stiefbeen en Zoon, 3 Kabouter Kan delaar, 4 Aard en Kees. Eervolle vermelding hierbij kre gen: het bruidspaar en versierde autoped. De verdere uitslagen van de spe len waren: Kinderen 4-5 jaar (vlajggetjes ste ken): 1 Roelof Veens tra,, Marcelle van Haersma Buma, 3 Durk Nij- dam Kinderen 6.7 jaar (amtoped met hindernissen): 1 Siebe Haagsnua, 2 Foekje Mulder, .3 Loesjje van den Akker VERTROUWEN Onlangs verscheen in verschil lende bladen het bericht dat over wogen wordt om het randschrift van guldens en rijksdaalders verwijderen. U leest dit randschrift waar schijnlijk nooit. U ontvangt en geeft deze geldstukken uit, zonder meer. Maar we lopen allemaal met ,God zij met ons’ in de beurs. Nu kunnen we zeggen, dat is uit vroeger dagen. Toen dacht men er zo over. Nu is de tijd veranderd en daarom kan dat randschrift wel vervallen. God zij met ons. We redden het echter zelf wel. God is uit de sa. menie ving verdwenen. Amerika heeft dit gevaar gezien En men heeft daar een actie op touw gezet om dat gevaar te be zweren. Er worden daar plakkaten ver spreid met een nationaal opschrift Deze plakkaten kunnen worden be vestigd op de bumpers van auto’s. Zowel voor als achter. Ieder kan dan lezen het nationale motto: Jn God we trust’. Wij ver trouwen op God. Zo wil men aan iedereen vertel len op de bumpers van de auto’s voor Wie men heeft gekozen. In Nederland doen we het voor lopig nog met geldstukken verbor gen in de portemonnaie. De bedoeling is echter gelijk. M.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1