GESLOTEN VOGELZANG DE TAKOMST I Bij Coöp. Raiffeisenbank WORKUM e. o. i „II s q&eedseiiap' I Advertenties 31/2 pet. GESLOTEN Bankstellen woensdag 31 sept. ■l L. Bandstra - Workum Kapsalon .1. MIEBEHA „Margriet** Gun uw kamers eens wat nieuws 5%, 41/2, JONGENS EN MANNEN B. JB’ i i f Doe het^zelf KINGFABRIEKEN TONNEMA N.V. - SNEEK KINGFABRIEKEN TONNEMA N.V. - SNEEK Illlllll I Süd 20 Telefoon 394 Vereniging f i I f l i i f 'i ■WW „Volkshuisvesting" GEELTJE JANNEKE DE JONG wij Beloning geschiedt volgens C.A.O. Inplaats van kaarten: PIETER FEENSTRA en MINTJE DEINUM AGENDA Reiskosten worden volledig vergoed Opening 1. Werkkleding wordt gratis in bruikleen verstrekt Ingekomen stukken 2. Jaarverslag 1965 3. kantoor aan ons Mariënacker 1 bestuurslid Verkiezing 4. 5. Rondvraag Sluiting 6. Het bestuur, LEDIKANT B. van Haersma Buma, voorz. H. GROEN Workum, sept. 1966 Coöp. Zuivelindustrie .DE GOEDE VERWACHTING' UIT DE HAND TE KOOP Wegens huwelijk VRIJDAG 23 SEPTEMBER a.s. SPAARRENTE 1966 de gehele dag Goed tehuis gezocht voor jong katertje dol op Felix vleesbrokjes NOARD 119, WORKUM mantsverdriet Vraagt inlichtingen bij uw bank OPENINGSUREN zijn wij wegens vakantie Een internationale collectie ZITTINGEN ■fr Vrijdag dus weer geopend staat voor u klaar CENTRA KRUIDENIER Klassiek en modern uit België en Duitsland uit Denemarken en Italië ■fr P.S. Rookzaak blijft geopend! Prijzen van 395.tot 1500 Parrega: TE KOOP BESTE KLEI AARDAPPELEN Een collectie VLOERBEDEKKING om van te watertanden Sisal en Cocos Wol en Nylon Plastic en Linoleum 130 - 200 en kamerbreed 100 MEUBELTOONZALEN Heeft alles in één hand! Rechtstreeks vanaf fabriek Te bevragen ten kan tore van notaris P. Nie- Voor volwassenen directe opname in bedrijfs.pensioenfonds Voor jeugdigen deelname aan cursussen van de Vormings- school Elke morgen van Elke middag van Vrijdags ’s avonds van Toekomstig adres: Spoardyk 3 Workum P. Bokma-Dij kstra S. J. Bokma Ferwalde, post Warkum 8 septimber 1966 Scharneburen 4 Tankber en bliid dogge wy tynge fan ’e berte fan üs famke VAN MAANDAG 19 TOT EN MET DONDERDAG 22 SEPT. T. Foekema en echtgenote W. Visser M. Visser-Bleeker Te koop een houten (sinds 23 april 1939 wed. van Marten de Jong) Heden heeft de Here in Zijn eeuwige heer lijkheid opgenomen onze lieve tante De begrafenis heeft in middels plaats gehad Evenals voorgaande jaren houdt de kalverfokclub ook dit jaar weer een keuring voor haar leden en wel op ,The Starfigters’ Alleen voor leden Deuren dicht 9.30 uur Ook voor u ligt een spaarboekje klaar U kunt kiezen welke rente u voor uw spaargelden wilt maken met staalmatras Inlichtingen bureau va» dit blad op de leeftijd van 86 jaar Zij is verlost, God heeft haar welgedaan Uit aller naam: Y. de Jong Zaterdag 17 sept a.s. DANSEN 8 uur in het Dorphuis Heidenschap Muziek: Workum, 7 septem ber 1966 Borgers, Irene en Rode Star Ook voor de a.s. winteropslag GESCHIKTE PRIJS AARDAPPELHANDEL WORKUM 13 f is het goed sparen Workum Baenspaed 3, Workum Telefoon 406 Onze zeer hartelijke dank aan ouurtver. ,Het Vrolijke Begijntje’ voor de ontvangen attentie in verband met onze intrede in Huize Sint Gertrudis ’s morgens om half tien op de Merk De deelnemers worden vriendelijk verzocht vroegtijdig met hun die ren aanwezig te zijn Voor het best voorgebrachte en mooist getoilletteerde kalf is een speciale prijs beschikbaar gesteld door de L.L.S. te Workum Tijdens de keuring is er muziek aanwezig om het geheel wat op te fleuren Het belooft dan ook een gezellige mcrgen te worden 912 uur 24 uur 78 uur ZATERDAGS GESLOTEN L. FEENSTRA internist te Sneek van 11 september tot en met 2 oktober afwezig Schriftelijke of mondelinge aanbiedingen gaarne Kleinzand 53 Voor de zeer vele blij ken van belangstelling die wij voor en bij ons huwelijk mochten ont vangen, zeggen wij al len hartelijk dank Voor opleiding tot suikerwerker en verpakkingsvakman vragen enige v Kerkelijke bevestiging om 2.30 uur in de Geref. Kerk te Workum door de weleerwaarde heer ds E. Verburg van Win schoten Workum, september ’66 Langeleane 10 Houtmolenstreekje 9 Gelegenheid te felicite ren op de trouwdag van 4.30 tot 6.00 uur in ae lokalen achter de Geref. Kerk te Workum geven u namens weder zijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op woens dag 21 september a.s. des namiddags om 2 uur in het gemeente huis te Workum IJlst, september 1966 Ilo Stienslaan 28 het huis met erf Noard 163 te Workum Heidenschap: dinsdags morgens van 11 tot 12 uur in ’t Dorpshuis Hindeloopen: dinsdags voorm van 9.30 tot 10.30 uur donderdags nam. van 2 tot 4 uur in het bijgebouw van het gemeente huis Leden zijn zij die houder zijn van één of meer aandelen in het stam kapitaal (lening 1911, aandelen ad. 25.—) mln jij Aangevuld met een bijpassend GORDIJN fl Meer als 100 dessins en kleuren voorradig Wegens misvatting eerst heden geplaatst. JELJER DIJKSTRA en NEL DE JAGER geven u, mede namens hun ouders, kennis van hun voornemen in het huwelijk te treden op D.V. donderdag 15 sep tember a.s. ’s namiddags 2 uur ten stadhuize te Workum Kerkelijke bevestiging om 2.30 uur in de Geref. Kerk te Workum door he Weleerwaarde Heer Ds. D. Middelkoop Amsterdam, Stolwijkstraat 31 (III) Workum, Noard 180 september 1966 De leden der Veren. .Volkshuisves ting’ worden bij dezen opgeroepen tot het bij wonen van een vergade ring op 21 sept. 1966 des avonds 8 uur in Hotel ,De Wijnberg’ te Wor kum. (SD -'■Hl -‘iv 1. ''-I;:'' jit dinsdags middags van 2 tot 4 uur in het lokaal Receptie op de trouw dag van 4.30 tot 6 uur in ,De Klameare’ te Workum Toekomstig adres: Maarten Lutherweg 235 Amstelveen HENDRIK KRAMER en ALBERTJE SJOUKJE DE HAAS geven u, mede namens hun ouders, kennis van hun voornemen in het huwelijk te treden op D.V. vrijdag 23 septem ber a.s. ’s namiddags 1.30 uur ten stad huize te Workum. Kerkelijke bevestiging °m 2 uur in de Geref. Kerk te Workum door de weleerwaarde heer ds. G. van Halsema van Schettens Bolsward, Pater Brugmansstr. 37 Workum, Séburch 10 september 1966 Receptie op de trouwdag Van 8 tot 10 uur in ,De Klameare’ te Workum Toekomstig adres: Kaeidyk 10 Workum bewoond geweest door de Heer C. van den Akker zal een afscheidsreceptie worden gehouden op vrijdag 16 september a.s. van 4.306.30 uur in het Ge meenschapshuis ,De Klameare’ 'AZï 4 MET GOED DE5g,LLIK DRjtrtÓH naar ut ■■BEST GESORTEERDE ZRAK Wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd van de heer

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 3