NIEUWS uit us OMGEVING WILLEM S IDEALEN Is er dan ook wat? ■Mi LANGS DE FEUILLETON een sa- onze Wij die AGENDA 16 21 28 11 25 wed de No. 53 door Henk van Heeswijk mee HOOFDSTUK 13 (Wordt vervolgd) DE THUSFLEANERS KOUDUM Uitslag van 20 21 22 28 5 19 2 15 17 30 8 14 25 27 Tussen de familie Caron in Anderlo en Pa Caron in Elzekamp bestond se dert de geboorte van de kleine Wil lem een soort gewapende vrede. Af en toe vertelde Ria nu in de huiselijke kring over de vorderingen van het jong ste familielid. Alles heel terloops. Wil lem luisterde, maar gaf nimmer enig slotte: ze was twee jaar ouder dan Jan Willem. Nee, ze had geen schijn van kans. Een enkele keer een dagje of 'n avond met hem aan de rol. Op meer behoefde ze niet te rekenen. uk ;er an lor ier ee ler ts- an if- ns en )1- CONSULTATIEBUREAU voor zuigelingen Iedere derde woensdag van de maand dr Mudde Iedere eerste woensdag van de maand dr Stoel n? en li- let ou od de ist iet -8 !-3 i-1 1-1 J-l Ned. Bond van PI. vrouwen Uitvoering Crescendo in de Klameare november: oktober: Geref. mannenver. Gecomb. Herv. en Geref. man nenver. september: Ned. Bond van PI. vrouwen Consultatiebureau voor zuige lingen dr Mudde Gecomb. Geref. en Herv. man nenver. Rayondag CPB Veekeur ing Geref. mannenver. Feestavond buurtver. ,Oer de Dolte’ Gecomb. Geref. en Herv. man- nenver. Ned. Bond van PI. vrouwen Geref. mannenver. december: Ned. Bond van PI. vrouwen Gecomb. Herv. en Geref. man nenver. Geref. mannenver. Januari: Gecomb. Geref. en Herv. man nenver. Geref mannenver. vlucht Eist. In concours 194 oude duiven. Smits/van der Veen 1, 5, 6, 19, 30, 33 ;G de Jong 2, 10, 15, 22; H de Jong 3, 23; G Louwsma 4, 25, 28; Gebr Hoekstra 7, 37; S Vene. ma 8, 29, 34, 35; T Hoekema 9, 16; P Hornstra 11, 14, 31, 32; J Lage- weg Workum 12; P Schaper 13, 21; B Otten 17; H Kurpershoek Wor kum 18; J Hornstra 20, 38; Gebr Haytema 24; R Klijnstra 26; D Wal sma 27; S Grouwstra 36, 39 Uitslag jonge duiven zelfde con cours: Gebr. Hoekstra 1, 3, 5, 13, 34, 39; G de Jong 2, 8, 40; T Hoekema 4; J Hornstra 6, 26, 38; Gebr de Vree- ze Bakhuizen 7, 37; Smits/van der Veen 9, 21, 22, 31, 35; S Grouwstra 10; P Hornstra 11$ 20; B Otten 12; S Bakker 14, 16, 23, 24, 27, 28, 30; B Broersma 15; Schaper/de Hoop 17, 18, 19, 33, 36; G Louwsma 25, 32; E Bult Bakhuizen 41. RAAD HO. De gemeenteraad van HO hield ’n avondzitting op dinsdag 6 septem. ber jl. De voornaamste punten op de agenda waren beëdiging en instal latie van de nieuw gekozen leden en de verkiezing van de wethou ders. (Door enige verandering jn de samenstelling van de raad, wa ren er nog al wat personen op de publieke tribune gekomen, die de het zou aan zijn voldoende Alleen vroeg hij één keer vrouw: ,Zeg, heb je nog geld?’ Haar antwoord was, terwijl ze hem lachend aankeek: ,Zeg, zie je me voor zo'n verkwister aan? Maak je geen zor gen, jongen.’ ,Als je nodig hebt, sta ik er op, dat je me het laat weten, Ria.’ ,Dat weet ik lieverd. Doch nu Harry weer uit dienst is, verdient hij meer. En Thea heeft af en toe thuis een schnabbeltje.’ ,Hoe? Wat doet ze dan?’ ,O, ze tekent voortreffelijk. Ze krijgt zo nu en dan opdrachten. Het wordt goed betaald. Ze heeft vorige maand een boek geïllustreerd. Voor een uitge ver. Men was er zeer tevreden over. Ze heeft talent.' Jan Willem kwam op gezette tijden thuis. Hij was bij de luchtmacht inge deeld en sinds kort vaandrig. In zijn buitenmodel uniform was hij een knap pe jongen. Dat vond Tonnie van Eist ook en als ze hem een enkele keer zag als hij met verlof thuis was, dan loos de ze een diepe zucht. Tweede Paas dag was ze de hele dag met hem uit geweest. Ze was zo trots als een pauw naast hem in zijn mooie uniform. En Jan Willem was die dag ontzettend lief voor haar. Ze wist het nu, dat ze weg van hem was. Maar het had geen en kele zin. Pa Caron, die woest was ge weest, toen Harry tegen zijn zin trouw de met dat spook van Eal, alleen al omdat ze een personeelslid was, zou natuurlijk evenmin er in toestemmen, dat zijn oudste zoon en stamhouder, de toekomstige baas hier, met haar ging trouwen. Die gedachte kon ze wel uit haar hoofd zetten, hoe vriendelijk die baas doorgaans tegen haar was. En ten- lemaal niet toe. Ze houden van elkaar en ze zijn zielsgelukkig. Er is slechts één schaduw over hun huwelijk, Wil lem.' Hij knikte. ,Ja, ja, ik weet het. De boze schoonvader. Alsjeblieft, Ria, heb geduld met me. Ik kan het nog niet Het zou capituleren betekenen.' ,Je ziet het verkeerd. Dat is niet zo.’ Hij kwam overeind. Sorry, maar ik heb nog veel te doen.’ ,Moet je geen koffie meer?’ Hij, on derkende de teleurstelling in haar stem ,Nee. Tot vanmiddag.' Terug in zijn kantoor zag hij het en velopje nog liggen tussen de andere post, die hij opzij had gelegd. Hij borg het achter in een der bureauladen. Toen riep hij: Tonnie, neem eens een paai brieven op. Verdraaid, alweer 'n half uur verloren tijd. Kom schiet een beetje op.’ RAAD STAVEREN Op dinsdag 6 september 1966 kwam de raad der gemeente Sta veren in voltallige vergadering bij een. De voorzitter burgem. Th van Hout opent de vergadering met ’t formuliergebed. Beëdiging raadsleden: de leden legden de eed en de belofte af. Verkiezing wethouders: Tot wet houder werden met algemene stem men gekozen: F J de Boer CHU, Jelle K Visser AR, die reeds in de oude raad wethouders zetels had den. Mededelingen: De GS van Fries land hebben goedgekeurd het raads besluit waarbij de naam JJ.V. Fa briek van stoom- en andere werk tuigen H Jonker en Zn.’ is gewij zigd in ,N.V. Jonker Ducroo’. De ze wijziging heeft betrekking op de verkoop van een perceel indu strieterrein, destijds gekocht door H K Jonker en Zn. Ingekomen stukken :Rekening en verslag over 1965 van het instituut ziektekostenvoorziening ambtena ren Friesland. Jaarverslag 1965 van de stich ting bibliotheekvoorziening Zuid west Friesland. Rapporten van het centraal ver- rificatiebureau te Den Haag, be treffende kontrole kas en boeken van de gemeente-ontvanger. Deze stukken werden voor ken nisgeving aangenomen. Voorstel van B&W om te beslui ten: Tot de bouw van vier woning wetwoningen op het nieuwe bouw terrein ten zuiden van de stad en ’t aanvragen en aanvaarden van een rijks voorschot. De bouw van het glas-, verf- en behangwerk van die woningen on derhands te gunnen aan respectle- Met Pinksteren vroeg hij haar weer. Doordat hij onderofficier was, kon hij het doorgaans zo versieren, dat hij tij dens de feestdagen vrij was. Tot zijn grote verwondering zei ze niet dadelijk ja. Toen ze donderdags voor Pinksteren na de dagtaak naar huis fietste, reed hij haar achterop. Ze was van haar fiets gestapt en leunde op het stuur, vlak bij het geopen de raampje. Ik ben dol verliefd op dat jong, dacht ze. Toch zei ze geen ja, doch vroeg: ,Wat ben je eigenlijk met me van plan, Jan Willem?’ Hij begon te lachen. ,Als je gaat: je zoenen en knuffelen.' ,O, ja, dat ken ik. En verder?’ ,Wel we gaan natuurlijk ergens dan sen. We drinken wat samen. En we gaan ergens heerlijk eten. Je mag zelf zeggen waarheen je wilt.' ,Leuk. Het oude recept dus. Dank je wel. Ik heb ditmaal geen interesse.' Hij keek haar verwonderd aan. ,Wat krijgen we nou? Waarom niet? Heb ik wat uitgespookt, wat je niet aanstaat? Ik gedraag me in dienst gewoon als ieder ander. Ik drink nauwelijks en ge nu nog nieuwe hoop koesterden dat ook in college van B&W verandering komen. De oude raad was als volgt mengesteld: 6 CH; 2AR; 2 PvdA De nieuwe raad telt 5 CH; 3 AR en 2 Gemeentebelangen. De belang stelling op de publieke tribune was groot. Iets voor de openingstijd betra den de oude en de nieuwe raadsle den de zaal en namen hun plaatsen |in, de nieuwelingen wat onwen nig aarzelend. Na de opening met het formu liergebed door de voorz. burgem. L S Pasma volgde als punt 2 beëdi ging en installatie. Nadat alle 10 vanaf het oudste lid D H de Jong de ambtseed en de zuiveringseed hadden afgelegd, enkelen bezig den hierbij de .memmetael’,volg de onmiddellijk de stem ming voor de wethouders. De uit slag was dat de beide zittende wet houders D H de Jong CH en Th de Vries AR werden herkozen. De Jong kreeg 7 stemmen, 1 was blanko en 2 waren voor J van der Meer, Th de Vries kreeg 9 stem men en 1 blanko. Beide gekozenen namen hun benoeming aan. Ze spra ken een woord van dank aan de leden voor het in hun gestelde ver trouwen. De heer de Vries voegde er aan toe, dat hij ook in de ko mende jaren zijn beste krachten wilde geven aan de hem opgedra gen taak. De voorzitter richtte zich nu in een korte toespraak tot de raad en in het bijzonder tot de beide wet houders. De voorzitter vreest dat in de komende periode minder tot stand zal kunnen worden gebracht dan voorheen. Gezien de bezuini ging van de landsregering is het hoogst twijfelachtig dat er voldoen de aandacht zal worden besteed aan de belangen der gemeenten Spr hoopte dat men weer goede en vruchtbare vergaderingen zal kun nen houden. De beide andere agendapunten de notulen van 6 aug. jl. en de in gekomen stukken werden voor ken nisgeving aangenomen. De rondvraag leverde niets op. Ze wuifde met haar hand. ,Je hoeft je deugden niet op te sommen. Ik weet best dat je ze bezit. Het antwoord is desondanks nee.' ,Wil je niet zeggen, waarom, Ton-, trie? ,Hoe is het met Thea?’ vroeg hij, voor het eerst de naam van zijn schoon dochter noemend. ,Goed. Ze is een flink vrouwtje. Hoe denk je er over? Een jongen van acht pond! En ’t is zo’n schat, Willem. Twee druppels water met Harry. En de jon gen is dolgelukkig. Hij heeft drie dagen extra verlof gekregen. Weet je nog, hoe blij wij waren, toen Jan Willem geboren was?’ Hij knikte zuchtend. ,Met ons was 't anders, Ria. Wij hadden de jaren. Wij hadden zelfs voldoende geld om alles in te richten. Wij hadden niemand no dig, omdat wij ons verstand gebruikten’ ,Dat zeg je nu wel, jongen, maar wat had je gedaan, als je me drie of vier jaar eerder had leren kennen?' .Gewacht natuurlijk. Toen was ik nog bezig met de opbouw van m'n ei gen zaak.' ,Ja, ja,' meesmuilde ze, ,ik hoor het je zeggen. De eerste de beste avond, dat je bij me was, toen we elkaar gekust hadden, sprak je al over trouwen. Als ik jouw zin gedaan had, waren we de volgende morgen al naar het gemeen tehuis gegaan.’ ,Kom nou, Ria, je kent me. Ik op twintigjarige leeftijd vader. Wat zeg ik? Harry wordt de volgende week pas twintig. En hoe oud is Thea?' ,Een en twintig. Maar dat doet er he- commentaar, als Mientje er bij was. velijk de fa. W Albada en Zn. te Staveren en A Zeldenrust te Warns In verband met het aantal aanvra gen om een woning, alsmede het nodige heiwerk op de meest effi ciënte wijze te kunnen uitvoeren komt het B&W wenselijk voor dit jaar 12 inplaats van 8 woningwet woningen te bouwen. De raad ging met dit voorstel akkoord. Voorstel van B&W tot benoeming van de leden voor de woonruimte- commissie. Gekozen werden de vijf raadsle den, resp. A de Groot, R Visser, S Gijsen, J Smits, W Smits. Benoeming van een gemeente ontvanger tevens boekhouder van het gemeentelijk sluisbedrjjf en ambtenaar van de burgerlijke stand Dit punt werd van de agenda af gevoerd, daar de heer H Blok te Sellingen bericht had gezonden dat hij inmiddels een benoeming elders had aangenomen. De voordracht luidde: 1 H Blok Sellingen; 2 P A Lankheer te Zou telande. Voorstel van B&W tot benoe ming van een lid voor de commis sie tot wering van schoolverzuim, in de vakature R Hottinga die wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd eervol ont slag werd verleend. De aanbeve ling was 1 G Eenling; 2 M J G de Vink. De heer G Eenling werd be noemd. Rondvraag: De heer S Gijsen had verschil lende malen van vakantiegangers gehoord van zeil- en motorjachten dat er zo weinig meerpalen langs cie Schans en Verlengde Schans aanwezig waren. Gijsen dacht dat het verholpen kon worden door ’t aanbrengen van ringen. Burgem. zegt toe dit aan de architect ter kennis te brengen en een onder zoek in te stellen. De heer W Smits sprak over het aanbrengen van steigers. De heer A de Groot wilde het wat roya ler hebben en dan een jachthaven. Aan het einde der vergadering werd de heer Goudswaard toege sproken door de voorzitter. Gouds waard aldus de voorzitter, ik feli citeer u hartelijk met de benoeming op de Provinciale Griffie te L’war- den. U hebt acht jaar de gemeen te te Staveren gediend op een voor treffelijke wijze. In die tijd zijn er nooit geen op- of aanmerkingen ge weest op de notulen. Die waren steeds korrekt samen gesteld. Ook het overige werk ter secretarie was in orde. U bezit een grote vak kennis, een zeer grote werkkracht U is een zeer vakbekwaam amb tenaar. Voor al uw werk nogmaals hartelijk dank. Dat u in Leeuwar den een goede tijd mag hebben met uw gezin. Als vanzelf gaan mijn gedachten vandaag terug naar de raadsverga dering van vorige week dinsdag avond. Daar waren, zo hebben we kunnen lezen, wel vijf nieuwe zichten, raadsleden, die moeten wennen aan him taak. Maar bovendien kwam er nieuwe wethouder uit de bus! Ja politiek is een hard bedrijf, eerst ben je jarenlang wethouder en dan wordt je zomaar zonder par dan de laan uitgestuurd! Zonder dat je ook maar iets ver keerds hebt gedaan, jarenlang heb je altijd je best gedaan om de be. langen van de gemeente zo goed mogelijk te behartigen en dan is het zomaar plotseling afgelopen. De politieke verhoudingen in de gemeente liggen nu, zo, dat de K VP dit jaar 81 stemmen meer ver wierf dan de PvdA. De KVP heeft nu drie zetels en de PvdA twee. De KVP had wel zin aan een wethou- derszetel en ze hadden er wel een geschikte kandidaat voor nl. de hr Westendorp. De CH praatte even met de KV P en de zaak was voor elkaar 3 en 4 stemmen is 7, ze hadden de meer derheid. Dat was dus voor elkaar de CH zou deze keer op de kandi daat van de KVP stemmen. Zo kwam het dan ook, de heer Wes tendorp kreeg zeven stemmen en werd gekozen tot wethouder. We willen nu niet praten over de nieuwe wethouder, het is voor ons geen onbekende. Hij is tevens ook lid van de Prov. Staten. Maar als wethouder van gemeente zal hij zijn kwaliteit nog moeten bewijzen. Wij twijfelen niet of Workum zal aan hem een goede wethouder krijgen, maar van daag gaan onze gedachten toch het allereerst heen naar de man, door deze gang van zeken moest aftreden en nu weer gewoon raads lid is. Vorige week dinsdag was het juist 39 jaar geleden dat de vader van de heer A. Gaastra de heer P Gaastra gekozen werd tot wethou der. Dus een lange reeks van ja ren heeft Workum een wethouder van de familie Gaastra in het da gelijks bestuur van onze gemeente gehad. De heer A Gaastra was ’t sinds 1946 en al die jaren heeft Gaastra zich als een prima wet houder betoond en zeer veel werk voor Workum verricht met name voor het landbouwbedrijf op de waard en van het Burgerlijk Arm bestuur waarvan hij voorzitter was en hierna van de stichting Wy- mertshof. Aan een wethoudersfunk tie zit onnoemelijk veel werk ver bonden, waarvan een gewone bur ger zo geen weet van heeft. Al dat werk heeft de heer Gaastra de laatste twintig jaar voor Workum gedaan waarvoor we hem allen heel dankbaar zijn. De raad zal hem missen op zjjn plaats naast de burgemeester. En ook wij denken met weemoed terug naar de laatste raadsvergadering. Met politiek be moeien we ons niet, maar het spijt ons geweldig, dat hij nu afgetreden is en ik denk velen van die dit le zen ook. Daarom, mijnheer Gaastra, een woord van hulde van Peter en van de gehele Workumer burgerij. We zijn echter blij dat u als raadslid blijft en de gemeente zo nog kan blijven profiteren van uw deskun dige adviezen We zullen nu afwachten, wat de nieuwe wethouder doet, want het is toch zo in de politiek ,de koning is dood, leve de kening.’ PETER

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 5