i ar* SMIHS HM IO Ji woensdag 28 se^t. 1S66, morgens 8.45 a ad verteert SIBKEMO Seer. J. BÊHEK, Prystershoek Workum Telefoon 05151 -661 IJeme de Bo VeekmiringsboeMe Slijterij Haye van der Werf Fré de Boer - W orkum in Wist u dit? ,friso’ ‘s Mi 43,50 s wy 1 Horloges verkopen wij niet.. wstkuctis fa Visser Zn. Merk - Workum EXCURSIE WERKGEMEEN SCHAP Z.W.F. Voor uw Drukwerk naar Hunia’s Drukkerij, Workum Voor japonmaten: 40 t/m48 Cups: AA-A-B-C-D KORSELET van soepele lycra. Voorpand van nylon-satijn, met optilon rits. Kanten cups: blijvend voorgevormd (was echt); onmerkbare beugel-ondersteuning. In wit en zwart. Als wij u een korselet adviseren vraagt iedereen of u slanker bent geworden! Overdreven? ’t Is een kwestie van de juiste pasvorm, van Pas-Tunette! O na PRAKT', N> Wij zijn bevoegd tijde Gevestigd te Sneek c-.-,Vfer i‘iiIMM**M*Ü De fijnste Binnen- en Buitenlandse WIJNEN gens’ afspraak LIKEUREN en Voor al uw GEDISTILLEERD ROOKARTIKELEN komen van HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum naar SPECIAALZAAK Workum, Noard 53, Tel. 05151-450 Steeds vakkundig drooj ge- een j UMMWW Vraagt u eens inlichtingen bij de beheerder of een der bestuursleden Ged. VAMOR Instruc teur het rijexamen mee te rijden Spreekuur St. Antonii Ziekenhuis te Sneek 2.6; 3.6; in verhouding van de grootte van bedrijf. (De secretaris geeft nade re inlichtingen) H. K. L. NIELSEN Orthopaedisch chirurg Rubrieken ongewijzigd behoudens rubrieken 9, 10, 11, 13 en 14 AUTORIJSCHOOL RUBRIEK 11: Koekalveren bij eentallen geb. op of na 15 febr. 1966 RUBRIEK 14: Collectieve inzendingen rundvee, Spoedige opgave gewenst 7 Uw leverancier van gezelligheid Ie alleen de wind loopt lichte I 4.6; 5.6; 2.6; 3.6; maar wel fietsen die met de precisie van horlogemakerswerk zijn gefabriceerd. Het merk? Natuurlijk Gazelle. V' OCX. ZGQjZ: jfe. dinsdag en donderdag van 8-9.30 uur en vol- Jongvee geb. in 1964, 1965 en 1966 dient geënt tegen M en K na 1 ju ni en voor 14 sept. 1966 Voor de per. voor 1 okt. ’63 de ou de eisen dat ,De Klameare’ over een drietal prachtige vergaderlokalen beschikt tegen billijke tarieven? RUBRIEK 10: Koekalveren bij eentallen geb. 15sept 1965 en voor 15 febr. 1966 AANGIFTE UITERLIJK 17 SEPTEMBER BIJ DE SECRETARIS IN DE WIJNBERG GELEGENHEID 16 SEPTEMBER VAN 7.30 TOT 9 UUR DES AVONDS Ook zeer geschikt voor uitvoerin gen, bruiloften enz. A kon men naar Norg waar de deelnemers - door een zware plensbui overval len werden gedwongen naar bin nen te gaan om daar verpozing te zoeken onder het genot van een verfrissing of iets anders. Vervolgens werd een diner aan geboden en na het nuttigen hier van ging men geheel voldaan huls waarts waar men om half acht aan kwam. KOUDUM Het personeel van de bovengenoemde werkgemeenschap is een dezer dagen met haar direk teur de heer A C Krijgsman en de drie werkmeesters op excursie ge weest naar de werkgemeenschap Westerloo’ in Ter Apel. Nadat men op de gewone werktijd aan kwam - 7.15 uur - vertrok het ge zelschap via Heerenveen naar Ap pelscha om daar de reis te onder breken voor een lekker bakje kof- bracht. Verder vraagt de heer Mulder nog naar de financiële situatie van de gemeente. Is hier al verandering in gekomen. Voornamelijk de ha venwerken zijn een zeer urgent ge val. Kan er geen audiëntie bij de minister of een van de ambtenaren worden aangevraagd. De situatie kan zo niet blijven. Alle raadsleden zijn het hier wel over eens. De voor zitter deelt mede, dat er ten aan zien van de aanvraag om een sub jectieve verhoging uit het gemeen tefonds nog niets van het depar tement is gehoord. Over de haven werken is reeds enkele keren met de griffie gebeld. Er wordt binnen kort bericht van verwacht. Men kan evenwel niet langer meer wachten. Er zal dan voor de herfst stormen komen noodvoorzieningen aan de havenmond moeten worden aangebracht. 182 kg. melkvet in 305 dagen 214 kg. melkvet in 305 dagen 135 kg. melkvet in 305 dagen 165 kg. melkvet in 305 dagen De berekening op 305 dagen is in gegaan januari 1964 Nog plaats voor enkele advertenties in het Omgerekend op 305 dagen worden deze normen: het geval is, is van activiteit en daden nauwelijks sprake. En ook u weet, dat wat betreft de toekomst er bepaald niet rooskleurig uitziet Het spijt mij dat ik dit pessimis tisch geluid moet laten horen. Ik moge hiermede de raad van Hindeloopen voor geïnstalleerd Verklaren. U wijsheid en begrip toewensend bij uw taak. De benoeming van de wethou ders komt hierna aan de orde. Op R Blom en S de Boer worden 5 stemmen uitgebracht en 1 blanco. (Raadslid Valk was niet aanwezig) Beiden nemen desgevraagd door de voorzitter hun benoeming aan. De heer Blom dankt de raadsle den voor het vertrouwen in hem geschonken. De financiële moeilijk heden zijn de oorzaak, dat de wal het schip keert, doch spreker hoopt zijn best te zullen doen. De heer F Stallmann spreekt er zijn spijt over uit, dat zijn fractie op deze eerste vergadering van de nieuwe raad onvolledig is. De hr Valk is elders aan het werk en kan vrijwel alleen vergaderingen uitge schreven op vrijdagavond bijwo nen. Het zou beter zijn geweest dat afgezien van de persoon Valk een andere kandidaat zijn plaats zou kunnen innemen. Spreker heet beide wethouders welkom, alsmede de heer Zweed als nieuwe man in de raad. Ove. rigens is de heer Zweed een beken de. Spreker huldigt het standpunt RUBRIEK 13: Productie koeien 5 jaar en ouder 4.6; 204 kg. melkvet in 360 dagen 5.6; 240 kg. melkvet in 360 dagen Koeien jonger dan 5 jaar 150 kg. melkvet in 360 dagen 180 kg. melkvet in 360 dagen dat men alles moet zeggen, wat men denkt. Het moet evenwel niet zo zijn, dat men, wat vroeger wel gebeurde, elkaar na afloop van de vergaderingen geen hand meer gaf Men moet met elkaar bouwen aan het welzijn van ons kleine stadje. Spreker wenst heren wethouders een vruchtbare vier jaren toe. Be grip voor andermans inzichten Is bij de behandeling en bespreking van diverse zaken van groot be lang. Tot slot een goede vaart en goed einde. De heer Zweed dankt de heer Stallmann voor zijn welkomstwoor den, doch weet niet precies hoe hij de kleine waarschuwing moet op vatten die in de woorden van de heer Stallmann door klonken. Spr. meent dat de heer Stallmann hem wel kent en weet hoe zijn mentali teit is. De heer Stallmann repliceert, dat hij alleen heeft gedoeld op gebeur tenissen uit het verleden. Op een vraag van de heer Mul der deelt de voorzitter mede, dat de gemeente van de Gasunie een bedrag van 550 zal ontvangen, als vergoeding voor het leggen van de buisleiding door het erfpachts- terrein Oosterstrand. Daarnaast is er een schadevergoedingsregeling Wanneer bijv, blijkt, dat de ge meente minder opbrengst rietge was krijgt, of schade aan de haven bijv, verzanding, plaats vindt, dan kan dit in rekening worden ge- Voor lact. per. na 1 okt. ’63 dient u dus de nieuwe normen aan te houden fie, waarna men naar Ter Apt reed. De ontvangst was best en d koffie die in de kantine werd aa geboden smaakte naar meer. Tij dens de koffie heette de direkteu de heer Bosma de deelnemers val harte welkom. Spreker was ver heugd dat men uit het Zuidwestei van Friesland naar het uiterst. Oosten van Groningen was gereis, om een kijkje te nemen in dez, werkplaats. Hierna werden de dee nemers in groepjes verdeeld en oi der leiding van enige werkmees ters werd deze werkplaats beziel tigd. Hier werkt men hoofdzake' lijk in afdelingen o.a. waren te be zichtigen: de grote machinale af deling en het grote magazijn. D< kleine afdelingen: slijperij, smede rij, boekbinderij en de montage. Men maakt daar naaidozen en kaa‘ rekken voor Duitsland, emballage voor het vervoeren van volle spof len van de AKU e.d. Na de rondleiding werd afscheid genomen en werd koers gezet naai Paterswolde, waar men iets gebruiken. Hierna vertrok RUBRIEK 9: Koekalveren bij eentallen geb. na 30 sept. 1965 en voor 15 dec. 1965 Na de beëdiging van de nieuw benoemde raadsleden, richt burge meester Atema zich in de volgende bewoordingen tot de aanwezigen. Door het afleggen van de door de wet vereiste eden en beloften zijn de laajtete beletselen uit de weg geruimd om uw werk voor de gemeente aan te vangen. Alvo rens hiertoe over te gaan, meen ik, als uw voorzitter, nog enkele woor den tot u te moeten richten. Van u wordt verwacht om de belangen van de gemeente te behartigen. U is op deze plaats verkozen door de bevolking van onze gemeente. U hebt een taak op uw schouders ge nomen, die niet op uzelf, doch op wat anders is gericht nl. het ge meente belang. Wat ik hier zeg is voor zes van u bekende stof, doch voor 1 uwer uw lid Zweed is het nieuw. Ik hoop dat de heer Zweed zich ook in dit gezelschap thuis zal voe len en ook zijn steentje zal bij dra gen, tot het welzijn van onze meente. Het zal u allen duidelijk zijn, dat de factor financiën’ hierbij grote rol speelt en juist dit ,het ontbreken van geld’, ja zelfs grote tekorten, onthoudt ons de armslag die wij zo bitter nodig nebben. De financiële verhouding tussen rijk en gemeenten dient drastisch te worden herzien. Zolang dit niet pasvorm naar maat

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 6