n jier lyn Fyftich SoleX xxxxxxxxx I Workumer Krant voor Friesland Zuidwesthoek van en Fa. Gebre Bomkema angszij Nieuws- en Advertentieblad BMW 1600 Wasautomaten Radio HINGST de gemeenten Workum, Hindeloopen Aiito-verh uur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) ta Viseer Io SIEMOMSMA WORKUM TEL05151-232 0J F/L WATERHUIS gXUWF# TELEVISIE HAVÉ VANDS1WRF f Pi ,n. im Ar url 4 r Spelmoment uit wedstrijd Workum W. H. C. (1-1> it.. S---J UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT i I FRISO DONDERDAG 22 SEPT. 1966 NO. 37 89ste JAARGANG 1IU LAAT uw :ruc tijde 2 te 'Wfï»ÏI’MW mSWTT-Wif*’. :k 'urg onit ek "f, too; F. Foto Friesch Dagblad 4 dag vol- GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND ■hei'.t naai kon men rs •val- bin- g te een .Landbouwkundige .Hoeveel paarden Voor een goede NAAIMACHINE Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 KOLLEKTE WORKUM De vorige week gehou den kollekte voor .Zonnehuis’ heeft 315.60 opgebracht. die ran >rk aan- lier- huls aan- chtei DE SPECIAALZAAK VOOR UW VERZORGEN Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Apt in d i aa: Tij kteu vat ver estei ersti reist dezt dee n oi nees ezid ;akc- be af Dt lede age. kaa‘ llage spot .«3 OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Ik kin hjir al dy briefkes net oer nimme, mar as léste dan noch dit: Sterkrade, den 21 Jan. 1924. Weledele Heer! Da ick een ouwe hollandsche frou van 80 jahr bin, en alle 16 jan» bij mijn Dochter, die awer een duit sche Mann en 3 kinderen heeft, en die Mann nu all 4 maande sonerer werk sitt, en die Nor. alltijd groo- ter word, smeek ick u, ook aan miij een kliijnighiijd toe komen te laa ien. Da u well begriijpen kunt, dar miijn Dochter ook erg gebreck liijd Achtungsvoll Weduwe Johannes van Heumen. mer rum GEHUWD: Jeljer Dijkstra 25 jaar wonende te Amsterdam en Neeltje Akke de Jager 23 jaar wonende te Workum OVERLEDEN Baukje Boorsma 81 jaar e.v. Ja cob Visser Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling l.M.-advertenties dubbel tarief AA Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Merk 27 28 Telefoon 358 in de pensioengerechtigde leeftijd. De voorz. van de Coöp. Zuivelindustrie ,De Goede Verwachting’ de hr J van der Wal feliciteerde hem met zijn verjaardag op 14 sept. en dat Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER AUTO TEGEN BOOM EN LICHTMAST WORKUM Maandagavond tegen half twaalf kwam de heer J E Dijk stra met zijn volkswagen uit Bols ward. Door oververmoeidheid viel hij in slaap toen hij door Workum reed. Ter hoogte van de fam. Hos pes botste hij met een snelheid van 50 km tegen een boom aan de lin kerzijde van de Wymerts en daarna kwam hij tegen een lichtmast tot stilstand. De volkswagen was aan de voor zijde geheel in elkaar gedrukt het ,nag dan ook wel een wonder he ten, dat de heer Dijkstra alleen met enkele verwondingen aan het hoofd uit de wagen stapte. Dr Mudde verleende eerste ge neeskundige hulp. Met een scheur in de neus en enkele andere ver wondingen kon de heer Dijkstra daarna naar huis worden gebracht. Het wrak van de auto werd door de kraanwagen van de fa. Speer- stra weggesleept. naar een goed adres Aachen, 14 Jan. 1924. Mijnheer, Ondergeteekende door den Eerw Pater Hoijng aangesteld als ver- trouwens Man inzake onderstand verleening aan behoeftige Neder landers te Aken, betuigt door de zen, ook namens de betreffende be hoeftigen zijn dank u, en allen en het Comité te Workum door wiens edele bemiddeling de inwoners van Workum zoo een grooten voorraad kleeding hebben geschonken. De Goede God moge het U, het geachte Comité, den Heer Com missaris van Rijks Politie te Ze- venaar en den inwoners van Wor kum vergelden. Met de meeste Hoogachting Uw Dw. dienaar. Ja, ja, dat wie yn 1924. Twein- tich jier letter sieten wy er seis kop en earen under. Roun in great diel fan üs eigen folk yn fodden en sünder hwat oan ’e fuotten, mei de honger yn ’e hals, om oer ai it oare hwat üs oandien waerd mar net to praten. En dan nimme wy nou de jiergong 1916 mar wer foa: üs. ,Zes Haagsche werklieden, doo: het Haagsche steuncomité in dienst genomen om cokes te bezorgen, die voor 60 cent per mud voor minver mogenden was beschikbaar gesteld onthielden soms de cokes aan de genen voor wie ze bestemd was en verkochten de brandstof voor 15 cent per mud meer aan een han delaar. Die 15 cent behielden de mannen, 60 cent droegen ze aan de gasfabriek af. Voor daze feiten is thans tegen ieder der werklieden 1 maand gevangenisstraf geëischt.’ ,Een reeks landstormers was in de kazerne aangekomen. De wacht meester monstert de recruten en vraagt aan de eerste: ,Wat ben jij van beroep?’ wachtmeester.’ hebben jullie?’ ,Twee wachtmees ter.’ ,Met maar twee paarden ben je géten landbouwkundige, cloch gewoon boer.’ Dan wendt hij zich tot no. 2. ,En wat ben jij?’ ,Heere- boer.’ .Hoeveel paarden?’ .Drie.’ ,Dan ben je geen heereboer maar gewoon boer, begrepen?’ Toen num mer 3. ,En hoeveel paarden heb jij?’ ,48 wachtmeester.’ Nu is het de beurt aan de wachtmeester om verbaasd te staan. ,Dan hebben ju! lie zeker een ridder hofstede?’ vraagt hij beleefd. ,Nee een draai molen’ antwoordt de landstorm er droogjes, ,mijn paarden zijn van hout.’ Baenspaed 3 TEL. 406 Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 NAJAARSSTTERENKEURING TE LEEUWARDEN WORKUM Bij de vorige wéék te Leeuwarden gehouden naj aarsstie renkeuring werden door veefokkers uit Workum en omgeving de vol gende prijzen behaald: Eerste prijzen enterstieren: Tie- men van P IJ van der Valk Wor kum; Heidenskipsters Willy’s Ade- ma van J M Kuipers Heidenschap; Sudhoekster Bravour van T J Oos tenburg, Lieve Vrouwenparochie en Gebr. J en D Kuipers Workum Tweede prijzen: Diamanten Si mon van Tj G Stellingwerf Fer- woude; Sudhoekster Quicksilver van Oostenbrug, L. Vr. Parochie en Fa. van der Werf Workum. hij 45 jaar aan de fabriek werk zaam heeft mogen zijn. Voor ons als bestuur is het ook verheugend dat personeelsleden zeer lang aan het bedrijf verbonden zijn. Als be stuurslid heb ik u leren kennen als iemand die hard heeft gewerkt in het bedrijf en met de groei er van belangstellend heeft meege leefd. De heer Beetstra die namens de directie sprak kon zich volko men bij de woorden van de voor zitter aansluiten. Want inderdaad heeft u op voorbeeldige wijze uw taak verricht. Alle hulde hiervoor. Ik geloof evenwel, dat ik mij niet vergis als ik zeg dat de laatste vijf jaren voor u geen gemakkelijke ja ren zijn geweest, met al die veran deringen in de kaasmakerij, al hebt u dit nooit laten merken. Ook wil len wij op deze middag uw vrouw niet vergeten, want ook zij heeft daarin meegeleefd. En voor dit aandeel bieden wij haar graag een mooi' bloemstuk a^n. Tenslotte wens ik u beiden toe dat u samen nog lang in gezondheid van pensioen mag genieten. Verder werd de hr Groen nog toegesproken met aanbieding van een envelop met inhoud en cadeau door de hr G. Zeilstra, namens do personeelsvereniging en de plaatse lijke afdeling N.C.A.B.. Ook heb ben nog enkele leden van het per soneel een woord gesproken, die in al die jaren op zeer prettige wijze met hem hebben omgegaan. De heer Groen dankte met een kort woord. Bocholt, 21 Jan. 1924. Geachte Mevrouw de Jong. Nogmaals heb ik het genoegen U een dankbetuiging 'te sturen. Ik denk dat de anderen U persoon lijk hun schrijven toezonden. Nog maals geachte Mevrouw, moet ik mijn verzoek, in mijn vorig schrij ven aan U gericht, herhalen. De nood gebied het, de menschen moe ten nu eenmaal geholpen worden. Deze week zijn de scholen begon nen en vele hielden hun kinderen thuis, vanwege gebrek aan kousen en klompen. De schoolwet moet echter voldaan worden en werden ouders aangemaand hun kinderen te sturen. En zoo gingen vele van die arme peuters met blote voetjes door de sneeuw. Het gebrek aan onderkleeren voor vrouwen voor al, wordt hoe langer hoe grooter. Vrouwen die over geen enkele ver schooning beschikken, zijn hier te over. Het spijt mij dat de Coml- té’s zich zelf niet eens konden over tuigen van de toestanden ik weet zeker dat Bocholt dan spoedig ge holpen zou worden. Dus, Mevrouw de Jong, denk eens aan die arme Hollanders in Bocholt en zoo mogelijk spoort U dan ook andere comité’s aan Bocholt eens te bedenken. Na vriendelijke groet Mevr. A. Sevink-van der Meulen. AFSCHEID VAN DE HEER H. GROEN WORKUM Vrijdagmiddag jl. kwa men directie, bestuur en personeel met de fam. Groen in een af scheidsreceptie in de Klameare bij een. In deze receptie werd van de heer Groen afscheid genomen verband met het bereiken van leeftijd. De .langszij-schrijver’ prees ’t vorige week nogal aan: reclame maken voor de plaats van God in de samenleving. Daarom moest Ne derland ’t maar op z’n gulden blij ven zet'jen: God-zjj-met-ons. En Amerika moest ’t doen door op au- tobumpers te schrijven: we ver trouwen op God. Het verhaal kan nog worden uit gebreid. Want in Afrika doet de neger ’t nog weer anders. Hij zet boven de voorruit van z’n auto: I believe in God - Ik geloof in God Maar - zo vernam ik van Ype Schaap uit Kameroen - zo’n getui genis wordt ook gebruikt als mas cotte. De negerchauffeur meent dat je onder zo’n getuigenis geze ten niet zo gauw een ongeluk krijgt Gevolg: die neger rost en rijdt maar raak. En als zo’n vrome vrachtwagen je dan op een haar na een afgrond indrukt denk je: Ja, ja, ik géloof in God, maar ’t was beter als je wat meer met je me demens rekende En daarom stellen we dit maar vast: Daarin wordt God meer ge diend dan in vrome opschriften! En dat blijft nog altijd een betere reklame voor God, dan ’t ,God-zij- met-ons’ op de gulden. Ook in Ne derland- van 13 tot en met 19 september GOBOREN: Pieter Bauke zoon van Jan Harm Doornbosch en Lolkje Dijkstra Silvia Maria dochter van Rouke van der Meer 'en IJtje IJmkje Graafsma Nelly Theresia dochter van Jo hannes Dooper en Margaretha Ma ria Gerharda Stockmann Diana dochter van Urne IJde Jozef Bouma en Catharina Maria Johan na van den Berghe Manuela Claudia dochter van Anton Gustaf Boogaard cn Ludwi- ga Margareta Rossol ONDERTROUWD: Johannes de Jong 22 jaar wonen de te Heidenschap en Rigtje de Boer 20 jaar wonende te Workum Uiltje Jelte Wiersma 25 jaar wo nende te Workum en Froukje Dem 24 jaar wonende te Molkwe-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1